Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Egzamin w ramach Programu ERASMUS +

Egzamin w ramach Programu ERASMUS +

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

Poniżej infor­ma­c­ja doty­czą­ca for­matu egza­minu pisem­nego, pro­gram Eras­mus plus.

Słuchanie — 20 pkt- typ zadań dowol­ny
Czy­tanie — 10 pkt- typ zadań: praw­da-fałsz; test wyboru
Gra­maty­ka — 10p­kt- zada­nia typu: test wyboru lub/ i trans­for­ma­c­je
Słown­ict­wo —  10p­kt- zada­nia typu: test wyboru/ słowotwórst­wo

W każdym rodza­ju zadań  1 pozy­c­ja odpowia­da 1 punk­towi.

 

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP