Czcionka A- A A+

ACERT

Zapisy

ACERT 2024 ZAPISY NA EGZAMIN

Zapisy zostały zakońc­zone!

Zapisy na egza­min przyj­mu­je­my w ter­minie 27 mar­ca-10 kwiet­nia 2024 r.

Egza­min pisem­ny ACERT w naukach medy­cznych odbędzie się 15 kwiet­nia 2024 r. o godz. 18.00 w Auli 1000 w CKD. Nato­mi­ast ACERT dla Kierunku Biotech­nolo­gia (Acert w naukach bio­m­e­dy­cznych) odbędzie się w sali 304 w CNJO.

Egza­min ust­ny odbędzie się w dni­ach 16–18 kwiet­nia 2024 r. w CNJO. Infor­ma­c­ja o dokład­nej dacie i godzinie egza­minu dla poszczegól­nych osób zostanie rozesłana mailem do uczest­ników 15 kwiet­nia 2024 r.

Przed wejś­ciem na każdy egza­min należy okazać się doku­mentem tożsamoś­ci.

Zapisy dla stu­den­tów i dok­toran­tów UM w Łodzi

Proszę dokon­ać płat­noś­ci w kwocie 60 zł na rzecz:

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Koś­ciusz­ki 4
ING Bank Śląs­ki
nr. kon­ta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118
W tytule przelewu proszę wpisać:
CNJO UM – ACERT  – … imię i nazwisko oso­by zda­jącej

Uwa­ga !!!
Zgłoszenia bez potwierdzenia płat­noś­ci nie będą przyj­mowane. 

 

Zapisy dla pra­cown­ików UM w Łodzi i pozostałych zain­tere­sowanych

Proszę dokon­ać płat­noś­ci w kwocie:
60 zł – pra­cown­i­cy UM w Łodzi
200 zł – pozostali zain­tere­sowani

na rzecz:

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Koś­ciusz­ki 4
ING Bank Śląs­ki
nr. kon­ta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118
W tytule przelewu proszę wpisać:
CNJO UM – ACERT  – … imię i nazwisko oso­by zda­jącej

Następ­nie przesłać maila ze zgłosze­niem oraz potwierdze­niem zapłaty na adres: anita.stempien@umed.lodz.pl

Przy­datne lin­ki:

https://umed.pl/student/centrum-nauczania-jezykow-obcych/acert/co-to-jest-acert/

https://umed.pl/student/centrum-nauczania-jezykow-obcych/acert/co-daje-acert/

https://umed.pl/student/centrum-nauczania-jezykow-obcych/acert/kryteria-oceniania-egzminu/

https://umed.pl/student/centrum-nauczania-jezykow-obcych/acert/procedury-i-regulamin/

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP