Czcionka A- A A+

Działalność dydaktyczna CNJO

Publikacje o profilu dydaktycznym

 

  • Mał­gorza­ta Bud­zows­ka Med­ical Latin Course, Wydawnict­wo UM, 2007podręcznik do nau­ki pod­staw języ­ka łacińskiego przez­nac­zony dla stu­den­tów anglo­języ­cznych
  • Eliza Madej, Ewa Bajor Wśród ludzi i ich spraw, II Wydanie Wydawnict­wo Bestom 2006 ‑podręcznik do nau­ki języ­ka pol­skiego dla stu­den­tów obco­języ­cznych
  • Anna Nazars­ka — Brzes­ka, Rund um den Zahn, Bestom 2005- podręcznik do nau­ki języ­ka niemieck­iego dla stom­a­tologów
  • Anna Nazars­ka — Brzes­ka, Rund um den Kör­p­er. Ein Lehrbuch für medi­zinis­che Fachkräfte, Bestom 2009 ‑podrecznik do nau­ki języ­ka niemieck­iego dla lekarzy
  • Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka, Marcin Otto, Open Your Eng­lish Wider  - Eng­lish for Den­tal Pro­fes­sion­al , Wydawnict­wo BESTOM, 2011, wydanie I, www.openyourenglishwider.com
  • Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka, Marcin Otto, Open Your Eng­lish Wide  - Eng­lish for Den­tal Pro­fes­sion­al Wydawnict­wo BESTOM, 2000, wydanie I, 2005 wydanie II posz­er­zone — podręcznik do nauk języ­ka ang­iel­skiego dla stom­a­tologów nagrod­zony w 2000 roku nagrodą Min­is­tra Zdrowia, uznany jako ref­er­en­cyjny podręcznik do egza­m­inów UBELT prowad­zonych przez Uni­ver­si­ty of Bath, UK.
  • Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka, Marcin Otto, Redesign­ing the Syl­labus for Den­tistry, Pro­ceed­ings from LSP Con­fer­ence, Wydawnict­wo Uni­w­er­syte­tu Karo­la w Pradze, 1999, str. 226–230
  • Mag­dale­na Ławnic­ka — Borońs­ka, Język pol­s­ki w medy­cynieA guide to Pol­ish in Med­ical Prac­tice,  Wydawnict­wo, Wolters-Kluw­er Pol­s­ka , 2013, wydanie I pub­likac­ja adresowana do stu­den­tów anglo­języ­cznych studi­u­ją­cych medy­cynę w Polsce.
  • Pra­ca zbiorowa, EMP ACTIVITIES  Recipes for Teach­ing Eng­lish to Med­ical Stu­dents and Doc­tors, Wydawnict­wo Naukowe PWN, 1997
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP