Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Aktualności CNJO

Infor­mu­je­my, iż w lipcu i sierp­niu 2024 r. egza­miny dok­torskie z języ­ka obcego z powodów orga­ni­za­cyjnych nie będą przeprowadzane.

Na każdy język mogą Państ­wo zapisać się tylko w jed­nym ter­minie.
Nie ma poprawek! Egza­min trwa 60 min­ut.
Proszę na egza­min zabrać ze sobą doku­ment tożsamoś­ci (dowód oso­bisty albo legi­t­y­mację stu­dencką).
Egza­miny odby­wa­ją się w Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych. Pl. Hallera 1b, III piętro.
Wyni­ki będą przesłane do Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej 29.02.2024r. oraz przesłane do Państ­wa na maila
 

Ter­miny egza­m­inów Eras­mus + w roku akad. 2023/24 

język  I ter­min  sala   II ter­min  sala 
ang­iel­s­ki
B2
2.02.2024r.
piątek
godz. 18.30
304 21.02.2024r.
śro­da
godz. 17.00
304
niemiec­ki
B2
2.02.2024r.
piątek
godz. 17.00
304 16.02.2024r.
piątek
godz. 17.00
304
włos­ki
B2
8.02.2024r.
czwartek
godz. 17.00
306 22.02.2024r.
czwartek
godz. 16.00
306
fran­cus­ki
B2
9.02.2024r.
piątek
godz. 9.00
306 23.02.2024r.
piątek
godz. 19.00
306
hisz­pańs­ki
B2
5.02.2024r.
poniedzi­ałek
godz. 18.45
306 19.02.2024r.
poniedzi­ałek
godz. 18.45
306

Zaprasza­my na egza­min ACERT w naukach medy­cznych i bio­m­e­dy­cznych.

Egza­min pisem­ny 24 kwiet­nia, egza­min ust­ny 25,26 kwiet­nia 2023 r.

Zapisy do 18 kwiet­nia 2023 r.

https://umed.pl/student/centrum-nauczania-jezykow-obcych/acert/zapisy/

 


 

Zaprasza­my na stacjonarny kurs przy­go­towu­ją­cy do egza­minu wstęp­nego z j. ang­iel­skiego do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej. 

Zaję­cia będą odby­wały się w środy i piąt­ki w ter­mi­nach 03‑28.06.2024r.

17.30–19.00 sala 301 CNJO, Pl. Hallera 1b (24.06 i 26.06 w godz. 17.00–19.15)

Cena: 500 zł/20 godzin dydak­ty­cznych

Zapisy do 24.05.2024r. pod numerem 502 447 658 lub  joanna.cieplucha@umed.lodz.pl 

 


 

 TERMINY EGZAMINÓW ERASMUS 2022/23  i  zapisy:

Język/poziom lek­tor I ter­min egza­minu II ter­min egza­minu
ang­iel­s­ki B2

 

mgr Sła­womir Wysoc­ki

mgr Justy­na Majkows­ka

6.02.2023

godz. 17.00

sala 304

20.02.2023

godz. 17.00

sala 304

fran­cus­ki B2 mgr Ane­ta Przy­bysz 3.02.2023

godz. 15.00

sala 306

24.02.2023

godz. 19.00

sala 306

niemiec­ki B2 mgr Anna Nazars­ka — Brzes­ka 6.02.2023
godz. 18.30 sala 304
20.02.2023
godz. 18.30 sala 304
hisz­pańs­ki B2 mgr Piotr Roman 9.02.2023

godz. 17.00

sala 319

23.02.2023
godz. 17.00 sala 319
włos­ki A1 mgr Anna Walęc­ka 6.02.2023

godz. 18.00

sala 306

27.02.2023

godz. 18.00

sala 306

włos­ki B2 mgr Anna Walęc­ka 8.02.2023

godz. 18.00

sala 306

27.02.2023

godz. 19.00

sala 306

Do egza­minu z każdego języ­ka moż­na pode­jść TYLKO RAZ!!! , wybier­a­jąc tylko jeden z dwóch podanych ter­minów.

Zapisy od 16 sty­cz­nia 2023r. do 31 sty­cz­nia 2023r.

  • w sekre­taria­cie CNJO na listę (pon-pt 9.00–13.00)
  • mailowo: cnjo@umed.lodz.pl

Egza­miny odby­wa­ją się w CNJO UM, Pl. Hallera 1b w wyz­nac­zonych salach

……………………………………………………………………………………………………………………………

Przy zapisie prosimy o infor­ma­c­je:

- imię i nazwisko

- kierunek i rok studiów

- wybrany język / poziom /  data:  I czy II ter­min

………………………………………………………………………………………………………………………….

!!! Nie będzie dodatkowych ter­minów w roku aka­demickim 2022/23 !!!

 


 

Egza­miny w ramach pro­gra­mu Eras­mus – luty i marzec 2021 (wyjazdy na stu­dia i prak­ty­ki)

Język Nazwisko lek­to­ra I ter­min / godz. II ter­min / godz. Sala CNJO
Pl. Hallera 1b, IIIp.
Język ang­iel­s­ki mgr Sła­womir Wysoc­ki 19.02.2021r.
(piątek) g. 18.00
05.03.2021r.
(piątek) g. 18.00
306
Język niemiec­ki mgr Anna Nazars­ka — Brzes­ka 09.02.2021r.
(wtorek), g. 17.00
23.02.2021r.
(wtorek), g. 17.00
306
Język fran­cus­ki dr Łukasz Szkopińs­ki 10.02.2021r
(śro­da), g. 17.00
26.02.2021r.
(piątek), g. 17.00
306
Język włos­ki
Gru­pa B1
mgr Anna Walęc­ka 08.02.2021r.
(poniedzi­ałek) g.18.00
22.02.2021r.
(poniedzi­ałek) g. 18.00
306
Język włos­ki
Gru­pa A1
mgr Anna Walęc­ka 10.02.2021r. (s.304)
(śro­da), g. 18.00
24.02.2021r. (s.306)
(śro­da) g.18.00
304 / 306

 

Zapisy przyj­mu­je Sekre­tari­at CNJO tele­fon­icznie (502447658, 42 2725161) lub mailowo: cnjo@umed.lodz.pl.
W przy­pad­ku dużej iloś­ci chęt­nych, sale będą zmieni­ane na więk­sze, aby zachować reżim san­i­tarny.

 


 

Szanowni Państ­wo,
infor­mu­je­my, że do odwoła­nia, Sekre­tari­at CNJO czyn­ny:
— w poniedzi­ał­ki, wtor­ki, środy i czwart­ki w godz. 8,00 – 13,30.
— w piąt­ki —  Sekre­tari­at nieczyn­ny.

Kon­takt tele­fon­iczny: 502447658 lub mailowy: cnjo@umed.lodz.pl

 


 

„Infor­mu­je­my, że egza­miny z języ­ka obcego (dok­torskie, w ramach spec­jal­iza­cji i przy ubie­ga­niu się o stanowisko w UM ) odby­wa­ją się w formie online za pomocą aplikacji TEAMS” – DO ODWOŁANIA

 


 

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych zaw­iadamia, że Olimpia­da z języ­ka ang­iel­skiego w naukach bio­m­e­dy­cznych, która miała się odbyć w dn. 28 mar­ca 2020r. zosta­je odwołana!!!

 


 

Finał VI Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych 

W dniu 25 maja bieżącego roku odbył się finał VI Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych orga­ni­zowanej przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM.

Tytuł lau­re­a­ta uzyskali:

I Miejsce
Łukasz Biniek – Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu, kierunek Fizjoter­apia

II Miejsce
Emil­ia Wój­cik – Wydzi­ał Lekars­ki, kierunek Lekars­ki

III Miejsce
Klau­dia Micha­lak — Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny, kierunek Far­ma­c­ja

Lau­re­atom oraz wszys­tkim uczest­nikom finału serdecznie grat­u­lu­je­my !

 


 

Wyni­ki egza­minu ACERT

Wyni­ki zna­j­du­ją się w pliku, proszę odnaleźć swój numer indexu. Dyplomy z egza­minu ACERT będą do odbioru w dni­ach 27–31 maja 2019 w godz­i­nach 8–15 pok. 314

Wyni­ki Acert 2019 r.

 


 

Egza­min ust­ny ACERT

Egza­min ust­ny ACERT odbędzie się 12 kwiet­nia 2019 r. w CNJO przy pl. Hallera 1. Listy godzi­nowe wraz z numera­mi sal zna­jdą Państ­wo w pliku, proszę w nich odnaleźć swój numer indexu. NA EGZAMIN PROSZĘ PRZYJŚĆ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

ACERT 2019 Listy — egza­min ust­ny

 


 

Finał V Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych 

W dniu 19 maja bieżącego roku odbył się finał V Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych orga­ni­zowanej przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM.

Tytuł lau­re­a­ta uzyskali:

I Miejsce

Kaja Kendyś– Wydzi­ał Lekars­ki

II Miejsce

Alek­san­dra Wądołows­ka– Wydzi­ał Lekars­ki

III Miejsce

Agniesz­ka Haj­dukiewicz-  Wydzi­ał Lekars­ki

Kacper Zielińs­ki– Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki

 

Lau­re­atom oraz wszys­tkim uczest­nikom finału serdecznie grat­u­lu­je­my !

 


 

W dniu 21 kwiet­nia bieżącego roku odbyła się V Olimpia­da Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych orga­ni­zowana przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM.

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że następu­jące oso­by uzyskały najwyższą liczbę punk­tów i tym samym zak­wal­i­fikowały się do udzi­ału w finałowej częś­ci konkur­su:

KENDYŚ KAJA 89%
WITKOWSKA MARCELINA 88%
ZIELIŃSKI KACPER 85%
WĄDOŁOWSKA ALEKSANDRA 85%
KARLIKOWSKA JULIANNA 80%
HAJDUKIEWICZ AGNIESZKA 79%
MIANOWSKA MARIA 79%

Pon­ad­to w/w oso­by uzysku­ją zal­icze­nie egza­minu końcowego/ zal­iczenia semes­tral­nego w sesji let­niej 2017/2018 na ocenę bard­zo dobrą oraz cer­ty­fikat wydany przez CNJO poświad­cza­ją­cy zna­jo­mość języ­ka aka­demick­iego na poziomie C1.

 


 


 


 

Infor­ma­c­ja doty­czą­ca rozpoczę­cia kursów językowych ERASMUS+

JĘZYK DZIEŃ ZAJĘĆ oraz data pier­wszych zajęć

GODZINY

SALA

LEKTOR
ANGIELSKI poniedzi­ałek
od 6 listopa­da

18.00- 20.15

305

mgr Ryszard Kula
ANGIELSKI zaawan­sowany wtorek
od 7 listopa­da

17.30- 19.45

320

mgr Sła­womir Wysoc­ki
NIEMIECKI śro­da
od 15 listopa­da

17.00- 19.15

306

mgr Anna Nazars­ka Brzes­ka
NIEMIECKI zaawan­sowany czwartek
od 9 listopa­da

17.00- 19.15

322

mgr Anna Piotrows­ka
HISZPAŃSKI wtorek
od 7 listopa­da

18.00- 20.15

301

mgr Ewa Palmą­ka
HISZPAŃSKI zaawan­sowany piątek
od 10 listopa­da

17.30- 19.45

301

mgr Ewa Palmą­ka
FRANCUSKI śro­da
od 8 listopa­da

17.00- 19.15

325

dr Łukasz Szkopińs­ki
WŁOSKI wtorek
od 7 listopa­da

17.30- 19.45

304

mgr Anna Walęc­ka

 


Finał IV Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych

W dniu 13 maja bieżącego roku odbył się finał IV Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych orga­ni­zowanej przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM.

W II etapie konkur­su wzięło udzi­ał 9 osób.

Na pod­staw­ie sumy uzyskanych punk­tów – z częś­ci olimpiady pisem­nej oraz ust­nej wyło­niono 3 lau­re­atów.

Tytuł lau­re­a­ta uzyskali:

I Miejsce
Julia Jani­ak
– Wydzi­ał Lekars­ki

II Miejsce
Agniesz­ka Kowal­czyk
– Wydzi­ał Lekars­ki

III Miejsce
Kacper
Zielińs­ki– Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki

 


 

Wydzi­ał Nauk Biomedycznych/Acert/Wyniki

Numer indexu Oce­na
152073 2
152076 5
150397 2
150406 2
152085 2
150426 3
152086 3
162492 3,5

 


 

Wydzi­ał Lekarski/Acert/Wyniki

Zobacz wyni­ki…

 

 


 

W dniu 8 kwiet­nia bieżącego roku odbyła się IV Olimpia­da Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych orga­ni­zowana przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM.

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że następu­jące oso­by uzyskały najwyższą liczbę punk­tów i tym samym zak­wal­i­fikowały się do udzi­ału w finałowej częś­ci konkur­su:

Jani­ak Julia   92%
Zielińs­ki Kacper 90%
Kendyś Kaja 90%
Grad Katarzy­na 89%
Wiśniews­ka Alek­san­dra 87%
Malewicz Piotr 85%
Stęp­nik Kon­rad 84%
Szu­lia Aga­ta  84%
Kowal­czyk Agniesz­ka 82%

 

Pon­ad­to pier­wsza dziewiąt­ka uzysku­je zal­icze­nie egza­minu końcowego/ zal­iczenia semes­tral­nego w sesji let­niej 2016/2017 na ocenę bard­zo dobrą oraz cer­ty­fikat wydany przez CNJO poświad­cza­ją­cy zna­jo­mość języ­ka na poziomie C1.

Następu­jące oso­by otrzy­mały wynik powyżej 70% :

Skrzypek Katarzy­na 76%
Olech­now­icz Ewa 75%
Lewandows­ki Piotr   73%
Bartkiewicz Robert  72%
Adam­czews­ka Mag­dale­na 71%
Szto­bryn Mateusz     71%
Zielon­ka Emil 70%

 

W ramach nagrody oso­by te otrzy­ma­ją cer­ty­fikat wydany przez CNJO poświad­cza­ją­cy zna­jo­mość języ­ka na poziomie B2+ a stu­den­ci II roku zosta­ją zwol­nieni z częś­ci pisem­nej egza­minu w sesji let­niej 2016/2017.

Wszys­tkim uczest­nikom serdecznie dzięku­je­my, a lau­re­atom grat­u­lu­je­my życząc wszys­tkiego najlep­szego w finale, gdzie przewidziane są atrak­cyjne nagrody rzec­zowe !!!

 

 


 

plakat-olimpiada2017-druk


For­eign Lan­guage Cen­tre (CNJO) and Ful­bright grantee Kate­lyn Bustin
cor­dial­ly invites all the stu­dents to

Cul­ture and Lan­guage Work­shops

Wednes­days 18:00–19:30
30/11/16
Speed Dat­ing
Amer­i­can Small talk
room: 1.17

14/12/16
Lan­cast­er Coun­ty, PA: Learn about the Amish
Amish cul­ture and life
Life in this area
Penn­syl­va­nia as a whole
room: 1.17

21/12/16
Christ­mas Hol­i­days in the Unit­ed States
Reli­gion based (Christmas/Hannukah)
Tra­di­tions and food
Sweets and muic
room: 01.11

11/01/17
Cre­ative Writ­ing: Fun writ­ing!
Types of poet­ry, short sto­ries, fic­tion
Time to prac­tice and write your own!
room: 01.11

18/01/17
Col­lo­ca­tions and Idioms in the Eng­lish Lan­guage
Col­lo­ca­tions: Com­mon expres­sions found in writ­ing (wide­ly avail­able)
Fun idioms that are spo­ken nat­u­ral­ly  (Don’t put all your eggs in one bas­ket)
Drawings/actions to rep­re­sent idioms
room: 01.11

25/01/17
Politics/Government in the US
Gen­er­al gov­ern­ment lay­out
How gov­ern­ment works
Polit­i­cal par­ties
Recap 2016 elec­tion
New pres­i­dent in office
room: 1.20

venue:  Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­sytet Medy­cznego, Pomors­ka 251


WRITING CENTRE

Ful­bright grantee Kate­lyn Bustin and native Eng­lish speak­er Ed Low­c­zows­ki, are avail­able to assist you in all your writ­ing con­cerns.

writingCentre


Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych wraz z Biurem Kadr ogłasza nabór na kurs języ­ka ang­iel­skiego dla pra­cown­ików admin­is­tracji UM.

Kurs obe­j­mu­je 80 godzin lek­cyjnych i ma na celu pod­niesie­nie kom­pe­tencji językowych w zakre­sie języ­ka zawodowego przy­dat­nego w wykony­wanej pra­cy.

poziom śred­nioza­awan­sowany wyższy (B2+)
poniedzi­ałek 15.30- 17.00
śro­da 15.30- 17.00

Zaję­cia będą odby­wać się w budynku Rek­toratu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego.

KONIEC REKRUTACJI – 29.11.2016 (wtorek)

Koszt kur­su współ­fi­nan­sowanego przez UM dla pra­cown­ików wynosi 160 zł semes­tral­nie.

Wypełniony  for­mu­la­rz zgloszeniowy prosimy przesłać na adres: cnjo@umed.lodz.pl

Licz­ba miejsc ogranic­zona.

W przy­pad­ku dużej licz­by chęt­nych o naborze decy­dować będzie:

  1. uczest­nict­wo w zeszłorocznej edy­cji kur­su
  2. przy­dat­ność kom­pe­tencji językowych na danym stanowisku pra­cy określana na pod­staw­ie opisu stanowiska dostęp­nego w Biurze Kadr UM.

Wyni­ki egza­minu ACERT — 2016

Nazwisko i imię

Rok/Wydz

Wynik egza­minu

Bełdyk Jakub

II L

4,0

Błażuk Anna

II L

5,0

Cichoc­ka Alic­ja

II WL

3,5

Czekałows­ka Michali­na

II L

4,0

Ehren­halt Grze­gorz

II L

4,5

Figat Mag­dale­na

I L

2,0

Fil­ip­s­ki Łukasz

II L

5,0

Giejbo Joan­na

II L

4,5

Golisz Maria

II L

4,5

Górec­ka Zofia

II L

4,0

Gór­ni­ak Karoli­na

II L

4,0

Gracz Lau­ra

II L

3,5

Haj­duk Łukasz

II L

4,0

Janaszkiewicz Adri­an­na

II L

3,0

Janiszews­ki Łukasz

II L

3,5

Jankows­ki Mateusz

II L

3,0

Kalaczyńs­ka Elż­bi­eta

II L

4,5

Kalwas Mar­ta

II L

4,0

Kleszcz Weroni­ka

II WL

3,0

Kocik Katarzy­na

II L

4,0

Konieczny Maciej

II L

3,0

Kopczyńs­ki Fil­ip

II L

4,5

Kow­al Alek­sander

II L

3,0

Kozłows­ki Jan

II L

4,0

Kra­siukia­n­is Anna

II L

5,0

Kraw­iec Kinga

II L

4,0

Krzysi­ak Marcin

II L

5,0

Kuśmier­czyk Han­na

II L

4,5

Laso­ta Mar­ta

II L

4,0

Lewandows­ka Karoli­na

II L

3,5

Łopa­to Alek­san­dra

II L

4,5

Major Katarzy­na

II L

4,0

Makows­ki Błażej

II L

4,0

Mączyńs­ki Jakub

I L

2,0

Michal­czyk Kaja

II L

4,0

Mich­no Domini­ka

II L

3,5

Miszews­ka Domini­ka

I L

4,5

Musia­lik Mikołaj

II WL

4,0

Mysza­kows­ka Natalia

II L

4,5

Now­ic­ka Maja

II L

4,5

Okońs­ki Szy­mon Fil­ip

I L

4,0

Ole­siejuk Krzysztof

II W‑L

4,0

Osyra Marcin

II WL

3,5

Paw­elec Michał

II L

4,0

Połom­s­ka Zuzan­na

II L

4,0

Pro­mow­icz Domini­ka

II L

4,5

Pryt Mateusz

II L

5,0

Rutkows­ka Domini­ka

II L

4,0

Saj­dak Ewa

II L

5,0

Sane­tra Agniesz­ka

II L

4,5

Sidor­czuk Ewa

II L

3,0

Skoczek Katarzy­na

II L

4,5

Słomkows­ka Marcela

II L

4,0

Spól­nic­ka Mar­ta

II L

4,0

Stańczak Marcin

II L

4,5

Steck­iewicz Grze­gorz

II L

3,5

Sul­wińs­ka Mag­dale­na

II L

4,0

Szturem­s­ka Sonia

II L

3,0

Szy­mańs­ka Joan­na

II L

3,5

Ścię­gaj Bar­tosz

II L

4,5

Święch Katarzy­na

II L

5,0

Tabin Mar­ty­na

II L

4,5

Tkaczuk Pauli­na

II L

3,5

Wasilews­ka Mag­dale­na

II L

4,0

Waśniews­ka Anna

II L

3,0

Wąsows­ka Alic­ja

I L

4,0

Wiśniews­ka Aga­ta

II L

4,0

Wol­s­ka Alic­ja

II L

5,0

Wol­s­ka Justy­na

II L

5,0

Zawadz­ka Ada

II L

4,0


Finał III Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych

W dniu 9 kwiet­nia bieżącego roku odbył się finał III Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych orga­ni­zowanej przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM.

W II etapie konkur­su wzięło udzi­ał 9 osób.

Na pod­staw­ie sumy uzyskanych punk­tów — z częś­ci olimpiady pisem­nej oraz ust­nej wyło­niono 3 lau­re­atów.

Tytuł lau­re­a­ta uzyskali:

I Miejsce
Fil­ip­s­ki Łukasz
- 89% — Wydzi­ał Lekars­ki

II Miejsce
Now­ic­ka Zuzan­na - 87% — Wydzi­ał Lekars­ki

III Miejsce
Górs­ka Moni­ka - 85% — Wydzi­ał Lekars­ki

Lau­re­atom oraz wszys­tkim uczest­nikom finału serdecznie grat­u­lu­je­my !


W dniu  19 mar­ca bieżącego roku odbyła się III  Olimpia­da Języ­ka  Ang­iel­skiego  w Naukach Bio­m­e­dy­cznych orga­ni­zowana przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM.

Poniżej lista uczest­ników którzy uzyskali wynik powyżej 70%

Pier­wsze 9 osób weszło do grona lau­re­atów, którzy wezmą  udzi­ał w II finałowej częś­ci konkur­su. Pon­ad­to pier­wsza dziewiąt­ka  uzysku­je  zwol­nie­nie i zal­icze­nie egza­minu końcowego/ zal­iczenia semes­tral­nego w sesji let­niej na ocenę bard­zo dobrą  oraz cer­ty­fikat wydany przez CNJO o zna­jo­moś­ci języ­ka na poziomie C1.

Pozostałe oso­by  ( pozy­c­ja 10–15), które otrzy­mały powyżej  70% będą miały pod­nie­sioną ocenę o 1 w górę z zal­iczenia bądź egza­minu w tym semes­trze.

Wszys­tkim  uczest­nikom serdecznie dzięku­je­my,  a lau­re­atom grat­u­lu­je­my życząc wszys­tkiego najlep­szego w  finale , gdzie przewidziane są atrak­cyjne nagrody rzec­zowe !!!

nazwisko i imię Read­ing % Writ­ing % Lis­ten­ing % Wynik
1 Górs­ka Moni­ka 88 100 84 90.7
2 Łopa­to Alek­san­dra 97 100 64 87
3 Grad Katarzy­na 81 95 84 86.7
4 Now­ic­ka Zuzan­na 78 100 78 85.3
5 Fil­ip­s­ki Łukasz 82 95 72 83
6 Łukasik Zuzan­na 75 100 74 83
7 Niez­go­da Łuc­ja 68 100 80 82.7
8 Ponichtera Mikołaj 79 95 74 82.7
9 Kociołek Mar­ta 75 95 72 80.7
10 Malewicz Piotr 70 90 68 76
11 Miszews­ka Domini­ka 75 95 58 76
12 Mateu­si­ak Łukasz 75 100 52 75.7
13 Spól­nic­ka Mar­ta 63 90 64 72.3
14 Majew­s­ki Woj­ciech 68 90 56 71.3
15 Kar­das Grze­gorz 60 90 62 70.7

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP