Czcionka A- A A+

Działalność egzaminacyjna CNJO

Zaświadczenie o znajomości języka CNJO

„Infor­mu­je­my, że egza­miny z języ­ka obcego (dok­torskie, w ramach spec­jal­iza­cji i przy ubie­ga­niu się o stanowisko w UM ) odby­wa­ją się w formie online za pomocą aplikacji TEAMS” – DO ODWOŁANIA

Egza­miny potwierdza­jące zna­jo­mość języ­ka obcego
Zaświad­cze­nie potwierdza­jące zna­jo­mość języ­ka jest wyma­gane przy wszel­kich pro­ce­du­rach konkur­sowych i pro­mo­cyjnych oraz rekru­tacji na wyjazdy, stype­n­dia i prak­ty­ki zagraniczne.

Wyma­gania do egza­minu
Egza­min pole­ga na zrefer­owa­niu wcześniej przy­go­towanego artykułu z prasy fachowej zgod­nie z zain­tere­sowa­ni­a­mi lub wykony­waną pracą. Dodatkowo sprawdzana jest zna­jo­mość słown­ict­wa za pomocą tłu­maczenia tek­stu lub zdań. Celem egza­minu jest również sprawdze­nie poziomu kom­pe­tencji językowych umożli­wia­ją­cych prowadze­nie zajęć dla stu­den­tów anglo­języ­cznych.
Świadectwem zda­nia egza­minu jest pro­tokół oraz zaświad­cze­nie.

Dla osób nieza­trud­nionych w UM oraz stu­den­tów egza­min płat­ny — 25 zł.

Zapisy na egza­miny przyj­mu­je sekre­tari­at CNJO.
Dla osób nieza­trud­nionych w UM oraz stu­den­tów egza­min płat­ny — 25 zł.
Opłaty za egza­min należy  dokony­wać na rzecz:

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Koś­ciusz­ki 4

ING Bank Śląs­ki
nr. kon­ta — 46 10501461 1000 0005 0378 4118

z  następu­ją­cym dopiskiem:
CNJO — egza­min z języ­ka obcego — … imię i nazwisko oso­by zda­jącej.
W dniu egza­minu należy złożyć potwierdzenie/dowód wpłaty.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP