Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Olimpiada

OLIMPIADA  2024 — WYNIKI
Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my o wynikach finału Olimpiady Języ­ka Ang­iel­skiego w Naukach Bio­m­e­dy­cznych.
I miejsce — Gałę­zows­ka Mar­ta (II rok Lekars­ki)
II miejsce — Kolano Joan­na (I rok Lekars­ki)  i Zielińs­ka Domini­ka (II rok Lekars­ki)
III miejsce — Slip­ko Maciej (II rok Lekars­ki)  i Szla­jss Moni­ka (I rok Lekars­ki)
W Olimpiadzie wzięło udzi­ał 79 osób.
Poziom konkur­su finałowego był bard­zo wyrów­nany, a prezen­tac­je przed­staw­ione przez final­istów i final­ist­ki zach­wyciły zarówno swo­ją treś­cią jak i poziomem języ­ka ang­iel­skiego.
Dzięku­je­my wszys­tkim Państ­wu za udzi­ał w tym wydarze­niu i serdecznie grat­u­lu­je­my wygranym.

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza stu­den­tów wszys­t­kich lat do udzi­ału w OLIMPIADZIE języ­ka ang­iel­skiego w naukach bio­m­e­dy­cznych, która odbędzie się 23.03.2024r. o godz. 9.00 (sob­o­ta). Dla najlep­szych przewidziane są atrak­cyjne nagrody!
 
Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: olimpiada.angielski@umed.lodz.pl
 
Przy zapisie prosimy podać:
Nazwisko i Imię, Rok i Kierunek studiów, nr albu­mu oraz stu­denc­ki e‑mail.
Zapisy ONLINE i w sekre­taria­cie CNJO do 20.03.2024r. do godz.15.00
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP