Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Struktura

 

  • Z‑ca dyrek­to­ra d/s dydak­ty­cznych
    mgr Katarzy­na Dyni­ak
    katarzyna.dyniak@umed.lodz.pl
    lek­tor języ­ka ang­iel­skiego
    tel. 42 27251 64

 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCYZespół lek­torów języ­ka ang­iel­skiego:

Zespół lek­torów języ­ka łacińskiego:

Zespół lek­torów języ­ka niemieck­iego:

Zespół lek­torów języ­ka fran­cuskiego:

Zespół lek­torów języ­ka pol­skiego:

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP