Czcionka A- A A+

Ubezpieczenie

BHP

Szkole­nie BHP

Pamię­taj!  Szkole­nie w zakre­sie bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy dla stu­den­tów jest obow­iązkowe i real­i­zowane w ramach pro­ce­su ksz­tałce­nia.

BHP na uczel­ni to:

  • wiedza o bez­pieczeńst­wie i zagroże­ni­ach związanych z uczest­nictwem w zaję­ci­ach dydak­ty­cznych (teo­re­ty­cznych i prak­ty­cznych) oraz w cza­sie prz­erw miedzy nimi,
  • wiedza o zasadach bez­piecznego i higien­icznego korzys­ta­nia z pomieszczeń uczel­ni (w tym pomieszczeń spec­jal­isty­cznych — pra­cown­ie, lab­o­ra­to­ria) i wyposaże­nia tech­nicznego,
  • wiedza o bez­pieczeńst­wie i zagroże­ni­ach wynika­ją­cych z real­iza­cji zajęć w placówkach medy­cznych,
  • wiedza o planach ewakuacji osób z budynków uczel­ni i oznaczeni­ach dróg ewakua­cyjnych,
  • wiedza o postępowa­niu w przy­pad­kach wys­tąpi­enia bezpośred­niego zagroże­nia dla zdrowia lub życia.

Zgłaszanie wypad­ków:

Jeśli uległeś wypad­kowi, który wys­tąpił w związku ze stu­di­a­mi zgłoś to niezwłocznie:

  • pra­cown­ikowi, z którym odby­wałeś zaję­cia,
  • lub pra­cown­ikowi Inspek­toratu BHP Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (Plac Hallera 1, 90–647 Łódź, tel.: +48 422725112, e‑mail: bhp@umed.lodz.pl).

Zostanie wszczę­ta pro­ce­du­ra powypad­kowa, która uprawni Cię do ubie­ga­nia się o odszkodowanie jeśli jesteś ubez­piec­zony.

Więcej infor­ma­cji:

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP