Czcionka A- A A+

Działalność egzaminacyjna CNJO

Strona główna » Student » Centrum Nauczania Języków Obcych » Działalność egzaminacyjna CNJO » Egzamin do specjalizacji z języka obcego CNJO

Egzamin do specjalizacji z języka obcego CNJO

„Infor­mu­je­my, że egza­miny z języ­ka obcego (dok­torskie, w ramach spec­jal­iza­cji i przy ubie­ga­niu się o stanowisko w UM ) odby­wa­ją się w formie online za pomocą aplikacji TEAMS” – DO ODWOŁANIA

Uwa­ga!!!

Zgod­nie z Ustawą Min­is­tra Zdrowia  z dnia 28 kwiet­nia 2011 roku o zmi­an­ie ustawy o zawodach lekarza i lekarza den­tysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz.  658)  lekarze zak­wal­i­fikowani do odby­wa­nia szkole­nia spec­jal­isty­cznego pod dniu wejś­cia w życie ww. ustawy, tj. po dniu 1 lip­ca 2011 r., nie są obow­iązani do wykaza­nia się prak­ty­czną zna­jo­moś­cią języ­ka obcego.

Egza­miny dla lekarzy i innych pra­cown­ikow OZ

Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych przeprowadza egza­miny z języków obcych ‑kon­gre­sowych tj. ang­iel­skiego, niemieck­iego, fran­cuskiego, rosyjskiego oraz po wcześniejszym uzgod­nie­niu – hisz­pańskiego do spec­jal­iza­cji dla lekarzy, lekarzy stom­a­tologów oraz innych osób z wyższym wyk­sz­tałce­niem zatrud­nionych w służ­bie zdrowia i opiece społecznej. Cud­zoziem­cy mają możli­wość zdawa­nia egza­minu ze zna­jo­moś­ci języ­ka pol­skiego. Ze wzglę­du na spre­cy­zowany zakres wyma­gań określony przez Min­is­terst­wo Zdrowia nie moż­na ubie­gać się o zwol­nie­nie z egza­minu lub wpis do książecz­ki spec­jal­iza­cyjnej na pod­staw­ie innych zdawanych egza­m­inów (FC, CAE, TOEFL, itp. dok­tors­kich, lub poświad­cza­ją­cych zna­jo­mość języ­ka obcego przy pro­ce­du­rach konkur­sowych pro­mo­cyjnych).

Wyma­gania do egza­minu
Celem egza­minu jest sprawdze­nie opanowa­nia języ­ka obcego w stop­niu umożli­wia­ją­cym
swo­bodne porozu­miewanie się z naciskiem na sprawdze­nie zna­jo­moś­ci języ­ka spec­jal­isty­cznego oraz korzys­tanie z lit­er­atu­ry medy­cznej.

Egza­min do spec­jal­iza­cji z języ­ka obcego i języ­ka pol­skiego (dla cud­zoziem­ców) jest komisyjnym egza­minem ust­nym, w trak­cie którego należy streś­cić, wcześniej przy­go­towane przez zda­jącego, dwa artykuły z prasy medy­cznej z dziedziny jego spec­jal­iza­cji. Obow­iązu­je:
– zna­jo­mość słown­ict­wa ogól­nego i fachowego związanego z daną spec­jal­iza­cją (poszczególne układy, jed­nos­t­ki chorobowe, eti­olo­gia, prze­bieg, lecze­nie),
– umiejęt­ność porozu­miewa­nia się z pac­jen­tem (wywiad) oraz inny­mi pra­cown­ika­mi OZ,
– umiejęt­ność tłu­maczenia tek­stu fachowego z danej dziedziny.

Świadectwem zda­nia egza­minu jest pro­tokół, zaświad­cze­nie oraz wpis w książeczkę spec­jal­iza­cyjną.
Niezbędne doku­men­ty: Dowód oso­bisty, Książecz­ka Spec­jal­iza­cji, Wniosek (wypeł­ni­any w CNJO w dniu egza­minu).

Zapisy na egza­miny przyj­mu­je sekre­tari­at CNJO.

Egza­min płat­ny 120zł

Opłaty za egza­min należy  dokony­wać na rzecz:

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Łodzi
ul. Al. Koś­ciusz­ki 4

ING Bank Śląs­ki
nr. kon­ta – 46 10501461 1000 0005 0378 4118

z  następu­ją­cym dopiskiem:
CNJO – egza­min z języ­ka obcego – … imię i nazwisko oso­by zda­jącej.
W dniu egza­minu należy złożyć potwierdzenie/dowód wpłaty.

Zgod­nie z infor­ma­cją Dyrek­to­ra Cen­trum Egza­m­inów Medy­cznych w spraw­ie try­bu postępowa­nia w celu przys­tąpi­enia do państ­wowego egza­minu spec­jal­iza­cyjnego (http://cem.edu.pl/legis/informa.doc) przy­pom­i­namy, że:

 1. Celem egza­minu jest sprawdze­nie opanowa­nia języ­ka obcego w stop­niu umożli­wia­ją­cym swo­bodne porozu­miewanie się oraz korzys­tanie z lit­er­atu­ry medy­cznej.
 2. Spec­jal­izu­ją­cy się jest zobow­iązany do zdawa­nia egza­minu z jed­nego języ­ka obcego.
 3. Uznawane są zaświad­czenia o zda­niu egza­minu z języków kon­gre­sowych:
  • ang­iel­skiego
  • fran­cuskiego
  • niemieck­iego
  • hisz­pańskiego.

Obow­iązu­ją zaświad­czenia  z egza­minu przeprowad­zonego w Studi­um Języ­ka Obcego jed­nej z wyższych szkół medy­cznych.

 1. Zaświad­czenia o zdanych egza­m­i­nach w innych wyższych uczel­ni­ach są ważne, jeżeli zostaną potwierd­zone przez Studi­um Języ­ka Obcego jed­nej z uczel­ni medy­cznych Potwierdze­nie zaświad­czenia ma for­mę egza­minu z naciskiem na sprawdze­nie zna­jo­moś­ci języ­ka spec­jal­isty­cznego – medy­cznego.

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK ANGIELSKI:

 1. J.Ciecierska, B.Janike – Eng­lish for Med­i­cine, Wyd. Lek. PZWL, 2007
 2. E.Donesch-Jeżo – Eng­lish for Med­ical Stu­dents and Doc­tors, 1 & 2 ‚Wyd. Przegląd Lekars­ki, 2000/2001
 3. K.Studzińska-Pasieka, M. Otto – Open Your Eng­lish Wider, Bestom, 2010
 4. E.Donesch-Jeżo – Eng­lish for Stu­dents of Phar­ma­cy and Phar­ma­cists, Wyd. Przegląd Lekars­ki, 2007
 5. Good Prac­tice, Com­mu­ni­ca­tion Skills In Eng­lish for the Med­ical Prac­ti­tion­ers, M. McCul­lagh, R.Wright, Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press, 2008
 6. Eng­lish for Health Sci­ences, M. Mil­ner„ Thom­son, 2006
 7.  Eng­lish for Phar­ma­cists, A. Kier­czak, Wydawnict­wo Lekarskie PZWL, Warsza­wa 2009
 8. Eng­lish for Nurs­ing, V. Allum, P. M McGarr,  J. Day Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press 2008

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK NIEMIECKI:

 1. Nazars­ka-Brzes­ka A., Rund um den Kör­p­er. Ein Lehrbuch für medi­zinis­che Fachkräfte, Łódź, Bestom DENTOnet.pl, 2009
 2. Weiss-Wilk I., Dreben­st­edt M., Język niemiec­ki dla stu­den­tów medy­cyny, Kraków 1997
 3. Szafrańs­ki M., Deutsch für Medi­zin­er. Język niemiec­ki dla medyków, Wydawnict­wo Lekarskie PZWL, Warsza­wa 2008
 4. Nazars­ka-Brzes­ka A., Rund um den Zahn. Deutsch für stom­a­tol­o­gis­che Fachkräfte, Łódź, Bestom DENTOnet.pl, 2005
 5. Szafrańs­ki M., Deutsch für Zah­n­medi­zin­er, Wydawnict­wo Lekarskie PZWL, Warsza­wa 2009
 6. Weiss-Wilk I., Dreben­st­edt M., Język niemiec­ki dla stu­den­tów far­ma­cji, Kraków 1998
 7. Tafil-Klawe M., Podręczny słown­ik medy­czny pol­sko-niemiec­ki i niemiecko-polski,Warszawa 1998
 8. Ganczar Maciej, Rogows­ka Bar­bara, Medy­cy­na. Język niemiec­ki. Ćwiczenia i słown­ict­wo specjalistyczne,2007, Hue­ber pol­s­ka
 9. Pole­cane strony inter­ne­towe: http://www.netdoktor.de; www.gesundheit.de; www.portal-der-zahnmedizin.de; http://www.surfmed.de

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK HISZPAŃSKI:
W PRZYGOTOWANIU

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK FRANCUSKI:

 1. Phar­ma­cie… Phar­ma­cien… étu­di­ant en Phar­ma­cie, Glanows­ka J., Jan­ic­ka S., Państ­wowy Zakład Wydawnictw Lekars­kich, Warsza­wa 1983
 2. Le médica­ment, Demird­jian S., Sauvageot M.H., NATHAN, Paris 1998
 3. Le corps humain, Anselme B., NATHAN, Paris 1998

UWAGA !!!! 
W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU NIE PROWADZIMY DZIAŁALNOŚCI EGZAMINACYJNEJ !!!

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP