Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Sekcja tłumaczeń CNJO

Sekc­ja Tłu­maczeń CNJO UM dokonu­je korekt prac naukowych napisanych w języku ang­iel­skim oraz  tłu­maczeń prac z języ­ka pol­skiego na język ang­iel­s­ki. Pra­cown­i­cy Sekcji udziela­ją również kon­sul­tacji językowych.

Z usług Sekcji Tłu­maczeń mogą korzys­tać  eta­towi pra­cown­i­cy UM przy­go­towu­ją­cy prace do pub­likacji w języku ang­iel­skim, a także Władze Uczel­ni oraz komór­ki orga­ni­za­cyjne przy­go­towu­jące na polece­nie Władz kore­spon­dencję zagraniczną.

Usłu­gi Sekcji Tłu­maczeń są płatne z kon­ta jed­nos­t­ki zle­ca­jącej według następu­ją­cych stawek:

Tłu­macze­nie z j. pol­skiego na j. ang­iel­s­ki Tłu­macze­nie z j. ang­iel­skiego na j. pol­s­ki Korek­ta (w języku ang­iel­skim) Kon­sul­tac­ja językowa
65 zł za stronę (1600 znaków ze spac­ja­mi) 42 zł za  stronę (1600 znaków ze spac­ja­mi) Bezpłat­nie   dla eta­towych pra­cown­ików UM* 35 zł za 60 min.

* Pier­wszy autor oraz co najm­niej dwóch współau­torów zatrud­nionych w ramach sto­sunku pra­cy w UM w Łodzi.  

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PRAC DO SEKCJI TŁUMACZEŃ CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

Prefer­u­je­my składanie prac drogą elek­tron­iczną. Prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza wniosku do Sekcji Tłu­maczeń (Część A) i wysłanie go drogą elek­tron­iczną. Wzór for­mu­la­rza jest dostęp­ny poniżej oraz w zakład­ce Doku­men­ty do Pobra­nia – Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych lub w zakład­ce Sekc­ja Tłu­maczeń (Struk­tu­ra – Jed­nos­t­ki Ogól­nouczel­ni­ane – CNJO – Sekc­ja Tłu­maczeń).

W przy­pad­ku niedostar­czenia zeskanowanego wniosku drogą elek­tron­iczną, uprze­jmie prosimy o dostar­cze­nie go oso­biś­cie do Sekcji Tłu­maczeń, Plac Hallera 1, III piętro, pokój 307a (godziny pra­cy podane poniżej) lub Sekre­tariatu CNJO, pokój 311 (godziny pra­cy 8 – 15).

Prace prosimy wysyłać na adres tlumacze@umed.lodz.pl, a nie na indy­wid­u­alne adresy tłu­maczy. W tema­cie e‑maila prosimy wpisać skró­cony tytuł artykułu, a nie dowolne słowa (np. proś­ba czy tłu­macze­nie). Podob­nie, nazwa pliku powin­no być tytułem manuskryp­tu (jeśli to możli­we) zami­ast skró­ty, np. 3452ws.doc lub manuskrypt.doc.

Mate­ri­ały do korek­ty i tłu­maczenia powin­ny być zapisane w pro­gramie Word w for­ma­cie .doc, .docx czy .rtf; albo Pow­er­point jako .ppt czy .pptx:

Nie może­my edy­tować doku­men­tów w for­ma­cie .pdf, . jpg, .gif, .png.

Prosimy nie przesyłać prac zapisanych w pakiecie Openof­fice (tj. z rozsz­erze­niem .odt, .ods, .odp i .odf).

Duża licz­ba zle­ceń, które wpły­wa­ją do naszej Sekcji w różnych odstę­pach cza­sowych spraw­ia, że Sekc­ja może mieć trud­noś­ci z ter­mi­nową real­iza­cją powier­zonych prac do tłu­maczeń i adjus­tacji. W związku z powyższym prosimy autorów artykułów o przez­nacze­nie 2 tygod­ni na adjus­tację i 2 – 4 tygod­ni na tłu­macze­nie w zależnoś­ci od stop­nia trud­noś­ci artykułu, jego dłu­goś­ci i licz­by oczeku­ją­cych prac. W wyjątkowych wypad­kach (urlop, choro­ba tłu­maczy, lub spiętrze­nie prac itp.) okres oczeki­wa­nia może być dłuższy.

Sekc­ja Tłu­maczeń:
tel. 42 2725165
Adres pocz­ty elek­tron­icznej: tlumacze@umed.lodz.pl
» For­mu­la­rz wniosku do sekcji tłu­maczeń

Dyżury SEKCJI TŁUMACZEŃ w roku akad. 2023/2024

Edward Low­c­zows­ki Doro­ta Wawrzy­ni­ak Katarzy­na Kras­ka
poniedzi­ałek 10.00–13.00 10.00–12.00 8.15–11.15
wtorek 12.00–15.00 10.00–13.00 8.15–11.15
śro­da ———— 8.45–9.45
12.00–13.00
8.15–11.15
czwartek 12.00–14.00 11.00–13.00 8.15–11.15
piątek 10.00–14.00 ———— ————

Tel. 42 2725165

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Al. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP