Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Misja CNJO

Przedmowa
Niniejsze memorandum przedstawia rolę, jaką CNJO UM pragnie odgrywać w procesie internacjonalizacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nakreśla wizję CNJO, jego ambicje i misję oraz oferowane usługi. Podsumowanie zawiera szereg wniosków i postulatów dla władz uczelni.

Jest niezaprzeczalnym faktem, że liczba studentów polskich korzystających z międzynarodowego programu wymiany studentów oraz liczba zagranicznych studentów ciągle rośnie z racji:
– kształcenia w języku angielskim studentów zagranicznych,
– międzynarodowych kontaktów pracowników uczelni,
– międzynarodowych rozwiązań w ramach Procesu Bolońskiego
– polityki uniwersytetu Medycznego, polegającej na wspieraniu nauczania i badań oraz utrzymywania najwyższych standardów międzynarodowych.

Władze uczelni prezentują ambitne plany dotyczące internacjonalizacji, planując w przyszłości osiągnąć wyższy wskaźnik umiędzynarodowienia studiów oraz poszerzenie kontaktów z zagranicznymi placówkami.

Wstęp
Niniejsze memorandum opisuje rolę, jaką może odgrywać CNJO UM w polityce internacjonalizacji uczelni.
Centralnym założeniem jest tutaj fakt, że CNJO jest dla uczelni centrum eksperckim w zakresie nauczania języków obcych i może wnieść doniosły wkład w rozwój i zakres efektywnych strategii w procesie internacjonalizacji Uniwersytetu Medycznego.

Misja
CNJO aktywnie uczestniczy w procesie stanowienia strategii i jej wdrażania w Uniwersytecie Medycznym w zakresie:
– polityki internacjonalizacji,
– strategii dotyczącej nauczania języków obcych zarówno dla studentów jak i kadry akademickiej.

Cel
CNJO oferuje środowisku uniwersyteckiemu pomoc i wsparcie w zakresie nauczania języków oraz  przygotowania prac do publikacji w piśmiennictwie światowym. Zajęcia w CNJO stanowią pomoc w podwyższeniu kompetencji językowych, co przyczynia się do podwyższania poziomu wymiany międzynarodowej studentów, mobilności kadry w obszarze szkolnictwa wyższego lub na międzynarodowym rynku pracy.

Ta pomoc i wsparcie oferowane przez CNJO obejmuje różne formy działania:
– prowadzenie kursów językowych,
– ocenę kompetencji językowych niezbędną w toku postępowania specjalizacyjnego, promocyjnego i procedurach konkursowych,
– usługi tłumaczeń i adjustacji prac naukowych,
– udzielania konsultacji językowych.

Wielojęzyczność
CNJO ma wkład w tworzenie otoczenia, w którym wielojęzyczność staje się faktem. CNJO uznaje fakt, że język angielski – lingua franca nowoczesnego świata powoli przestaje być językiem obcym dla obywateli Europy.

Jednakże CNJO jednocześnie wierzy, że rola wielojęzyczności rośnie. Mając to na uwadze, wspiera naukę języka angielskiego szczególnie dla potrzeb zawodowych, ale także aktywnie popiera nauczanie języków innych niż angielski, organizując zajęcia z języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego oraz języka polskiego dla studentów zagranicznych.

CNJO nie jest jedynie aktywne na forum ogólnouczelnianym starając się utrzymywać kontakty ze innymi pokrewnymi placówkami krajowymi i zagranicznymi, organami państwowymi i osobami prywatnymi, przyczyniając się tym samym do krzewienia wielojęzyczności w całym społeczeństwie. Dzięki dwukierunkowemu nastawieniu (zarówno uczelnia, jak i „świat zewnętrzny”), CNJO jest w stanie śledzić rozwój w obu obszarach  i w miarę możliwości, korzystać ze zdobytych informacji, by budować porozumienie między szkolnictwem wyższym i gospodarką oraz społeczeństwem.

Proces Boloński
Działalność CNJO przyczynia się również do realizacji celów wymienionych w Traktacie Bolońskim, w szczególności:
– zwiększania mobilności studentów, wykładowców i naukowców,
– stymulowania współpracy w dziedzinie standardów,
– tworzenia europejskiego obszaru edukacyjnego.

Główne zadania:
Usługi oferowane przez CNJO mają na celu zwiększenie potencjału akademickiego i zawodowego studentów i pracowników uczelni.
CNJO UM widzi swoją rolę we wprowadzaniu następujących założeń Procesu Bolońskiego:

 1. Zwiększania międzynarodowej mobilności studentów, wykładowców i naukowców, poprzez pomoc w doskonaleniu  języka angielskiego, polskiego, i innych języków.
 2. Stymulowania współpracy w dziedzinie standardów – poprzez zdefiniowanie umiejętności językowych i wymagań niezbędnych dla osiągnięcia poziomów językowych – za pomocą terminologii uznawanej w całej Europie (Europejski System Oceny Kształcenia Językowego). CNJO UM jest członkiem SERMO – Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Celem SERMO jest integracja środowiska akademickich ośrodków nauczania języków obcych i rozpowszechnianie kryteriów dobrej praktyki w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług edukacyjnych oraz standaryzacji kryteriów oceny wyników nauczania.
 3. Tworzenie europejskiego obszaru edukacyjnego
  – poprzez pomoc dla studentów, pracowników i naukowców w podniesieniu umiejętności językowych,
  – poprzez tłumaczenie i adjustację artykułów, raportów badawczych, prac dyplomowych, czyniąc je dostępnymi dla międzynarodowych odbiorców,
  – poprzez pomoc w tłumaczeniu kart przebiegu studiów, zwiększając możliwości edukacyjne i mobilność na rynku pracy,
  – poprzez pomoc w tłumaczeniu dokumentów do celów wewnętrznych, przyczyniając się do mobilności pracowników.

CNJO określiło cztery główne zadania w tym zakresie:

 1. Kursy językowe, specjalistyczne i komunikacyjne
  CNJO oferuje kursy językowe w zakresie języka specjalistycznego w obszarze nauk biomedycznych oraz kursy językowe nastawione na komunikację językową.

  1. Kursy języka specjalistycznego są przygotowywane indywidualnie dla potrzeb każdego wydziału i kierunku UM w celu przygotowania studentów do zdobywania wiedzy w danej dziedzinie poprzez podniesienie umiejętności korzystania ze źródeł obcojęzycznych.
  2. Kursy komunikacyjne w tym kursy z elementami „soft skills” (dla pojedynczych słuchaczy, grup, ukierunkowane na konkretne cele lub jako część międzynarodowych programów nauczania), skupiające się na użyciu języka i komunikacji interkulturowej w konkretnych kontekstach. Rozwój i podniesienie umiejętności interkulturowych słuchaczy jest integralną częścią kursów językowych i komunikacyjnych.

  Kursy oferowane przez CNJO mają na celu podnoszenie umiejętności niezbędnych w komunikacji w środowisku międzynarodowym, czyli zwiększenie umiejętności w zakresie jęz. angielskiego, polskiego lub innego. CNJO oferuje wysokiej jakości kursy, przy opracowywaniu których używamy najnowszych metod nauczania. CNJO wykorzystuje nowoczesne teorie nauczania i techniki w celu stworzenia programów kursów, dobierania narzędzi edukacyjnych lub tworzenia własnych narzędzi. Kursy prowadzone są przez wyszkolona kadrę lektorów, którzy dbają o ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych

 2. Testowanie i ocena
  Wprowadzanie wystandaryzowanego systemu testowania i ewaluacji nauczanych treści na poziomie poszczególnych wydziałów UM.
 3. Tłumaczenia i adjustacje
  CNJO oferuje wsparcie zarówno w zakresie tłumaczenia dokumentów, jak adjustacji tekstów naukowych napisanych przez nierodowitych użytkowników języka.
 4. Badania ewaluacyjne
  Wprowadzamy system badań ewaluacyjnych wewnątrz jednostki w odniesieniu do nauczania umiejętności językowych, innowacji edukacyjnych oraz wdrażania nowych teorii, mających na celu podniesienie jakości nauczania języków obcych.

Nauczanie języków
Nauczanie języków oferowane uczelni przez CNJO charakteryzuje się następującymi celami:
– wkład w efektywność komunikacji i postępy studentów na wszystkich etapach ich studiów w wymiarze i w kontekście międzynarodowym,
– wkład w efektywne wykorzystanie wykładowców, pracowników akademickich i innych pracowników w międzynarodowym środowisku uczelni i w kontekście międzynarodowym,
– zwiększenie mobilności studentów, wykładowców i naukowców w obrębie programów studiów i na rynku pracy.

W swojej działalności CNJO przykłada szczególną wagę do czterech elementów, będących filarami nowoczesnego podejścia do nauczania języków obcych:

Nauczania zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
Tworzenia bogatego otoczenia procesu dydaktycznego,
Kontekstowego ćwiczenia umiejętności językowych w kontekście,
Respektowania autonomii uczenia się.

Powyższe elementy gwarantują spójne i konsekwentne podejście do nauczania języków obcych, wysoki standard naszych usług oraz indywidualne traktowanie oczekiwań i potrzeb środowiska akademickiego.

 1. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
  ESOKJ jest dokumentem, który szczegółowo określa zakres wiedzy, sprawności  i umiejętności wymaganych na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Został opracowany przez grupę wybitnych ekspertów z państw-członków Rady Europy. CNJO odnosi się do ESOKJ planując program lektoratów i kursów językowych oraz wdrążając system ewaluacji kształcenia.
 1. Bogate otoczenie procesu dydaktycznego
  Celem naszym jest stworzenie bogatego otoczenia procesu dydaktycznego, w którym potrzeby studentów zajmują centralne miejsce i w którym autonomia studenta jest zbudowana na rusztowaniu skrupulatnie przygotowanego otoczenia procesu dydaktycznego.
  Oznacza to, że nie tylko opracowujemy zawartość kursów, ale również strukturę wsparcia, inaczej bogate otoczenie procesu dydaktycznego, z pomocą, którego studenci mogą kontynuować naukę indywidualnie.
 1. Umiejętności językowe w kontekście
  Zawartość kursów CNJO określana jest przez kontekst, w jakim język jest używany lub przez kontekst, w którym język będzie używany w przyszłości.
  Potrzeby językowe studentów mogą być zaspokojone przez stworzenie studentom odpowiednich sytuacji, w których będą używać języka. Z tego powodu, dostosowujemy wiele kursów do zawodowych potrzeb poszczególnych wydziałów, kierunków, i grup uczestników. Zadania nauczania i uczenia się mają bezpośredni związek z kontekstem zawodowym i stanowią podstawy rozwoju słownictwa specjalistycznego. Kursy dla studentów są często ukierunkowane na wykonywanie zadań (np. prezentowanie) czy na odgrywaniu ról (np.wywiad z pacjentem) w celu stymulacji użycia konkretnego języka. W miarę możliwości, oceniamy użycie języka przez studentów w kontekście tych zadań tak, aby ocena była bezpośrednio powiązana z potrzebami uczącego się.
  Takie podejście umożliwia również rozwój krytycznego podejścia studentów do własnych postępów poprzez próbę umieszczenia ich nauki w kontekście ich własnego rozwoju osobistego i w szerszym kontekście potrzeb i ambicji zawodowych.
 1. Autonomia studenta
  CNJO stara się stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przejmowania za nią odpowiedzialności.
  W celu zapewnienia udanego rozwoju autonomii i autorefleksji w uczeniu się u studenta podczas kursu nieodzowne jest stwarzanie sytuacji do indywidualnego rozwoju jak i do współpracy w grupie oraz wypracowanie efektywnych mechanizmów akceptacji konstruktywnych informacji zwrotnych od nauczyciela. Ponadto ważne jest, by informacje zwrotne były udokumentowane w taki sposób, że student może powrócić do nich później w celu ponownego przemyślenia. Istnieje szereg narzędzi, ćwiczeń i zadań przydatnych w rozwijaniu autonomii uczącego się. Jednym z narzędzi dających takie możliwości jest Portfolio językowe.

Ewaluacja umiejętności językowych
Rosnąca mobilność, którą Uniwersytet Medyczny pragnie promować, pociąga za sobą pomiar umiejętności językowych studentów i pracowników w celu jasnego przedstawienia wyników.
W tym kontekście, CNJO oferuje możliwość ewaluacji ich umiejętności językowych. Dostępnych jest szereg różnych metod stanowiących przejrzysty, wiarygodny i spójny system, którego punkt odniesienia stanowi ESOKJ.

CNJO skupia się na trzech rodzajach ewaluacji:
– testowanie śródroczne – ta forma testu ma na celu sprawdzenie i samouświadomienie postępu w trakcie kursu językowego,
– testowanie końcowe – mające na celu ewaluację postępu oraz podjęcie decyzji o zaliczeniu/niezaliczeniu, zdobyciu punktów kredytowych. W celu zapewnienia maksymalnie wysokiej jakości CNJO zamierza wprowadzić nowe standardy testowania.
– ewaluacja certyfikująca mająca a celu ustalenie poziomu językowego i wystawienie zaświadczenia dla potrzeb zawodowych i akademickich ( specjalizacje w dziedzinie nauk biomedycznych, egzaminy doktorskie, procedury konkursowe i promocyjne, nauczanie w języku angielskim.

Tłumaczenia i weryfikacje
Rosnąca mobilność pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego, ich międzynarodowe kontakty, udział w konferencjach i działalność naukowa wymaga:
– jasnych informacji w języku angielskim, polskim lub innym,
– prowadzenia badań naukowych na poziomie międzynarodowym.
CNJO oferuje tłumaczenia i adjustacje w zakresie języka specjalistycznego, tłumaczenia dokumentów przez grupę wykwalifikowanych pracowników Sekcji Tłumaczeń CNJO.

Internacjonalizacja
CNJO ma na celu przyczynienie się do procesu internacjonalizacji w Uniwersytecie Medycznym. W tym zakresie, CNJO skupia się na następujących punktach.

Punkt1: Mobilność pracowników

 1. Pracownicy CNJO
  Różnego rodzaju wymiany pracowników są możliwe w ramach programów międzynarodowych i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Udział  w takich programach spełnia trzy cele:
  – podnoszenie kwalifikacji zawodowych lektorów CNJO w zakresie nowoczesnych metod nauczania
  – wymianę doświadczeń w nauczaniu i poznawanie innych metod,
  – zdobycie wiedzy o sytuacji edukacyjnej w kontekście międzynarodowym.
  CNJO w 1994 roku przystąpiło do Programu TEMPUS „Language Access to Medicine: Resource Provision and Trainer Development”. W programie tym uczestniczyły ze strony polskiej: Akademia Medyczna w Warszawie i Śląska Akademia Medyczna. Stronę brytyjską reprezentował: University of Durham, University of Newcastle upon Tyne, Fundacja Wellcome, a reprezentantem Irlandii był University College Cork
  W roku 2009 Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął realizację 2- letniego projektu „Poprawa jakości nauczania w języku angielskim na UM poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej”. Projekt koordynowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM oraz wyodrębniony zespól projektowy jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 4 Szkolnictwo Wyższe i Nauka.  Projekt, miedzy innymi przewiduje: szkolenie lektorów CNJO UM w zakresie nowoczesnych metod nauczania, które odbyło się w wiodących i akredytowanych placówkach szkoleniowych na terenie UK. Odbyte wyjazdy szkoleniowe znacznie pozwoliły na podniesienie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod nauczania w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego.
 1. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego
  W ramach Projektu unijnego CNJO może zaoferować intensywne nauczanie języka angielskiego dla pracowników UM. Kursy oferowane są na różnych poziomach językowych, zawierają interkulturowy wymiar języka, współpracy z ludźmi różnych narodowości. Ukierunkowane e szkolenie językowe ma na celu podniesienie kompetencji językowych kadry dydaktycznej i przygotowanie nowych pracowników do uczenia w języku angielskim.

Punkt 2: Mobilność studentów

Lektoraty prowadzone przez CNJO pomagają przygotować studentów do działalności zawodowej (indywidualne i zorganizowane praktyki zagraniczne) oraz wymiany międzynarodowej w wielu krajach Europy i poza jej granicami.
W ramach programu Erasmus/Sokrates CNJO organizuje ukierunkowane kursy językowe, których celem jest podniesienie kompetencji językowych, często w połączeniu z interkulturowością, umożliwiających bardziej efektywne komunikowanie się w środowisku akademickim.
CNJO prowadzi również zajęcia z języka polskiego dla studentów zagranicznych, których celem jest nie tylko nauka języka dla potrzeb komunikacyjnych i zawodowych, ale również wprowadzenie elementów kultury polskiej.

Punkt 3: Współpraca międzynarodowa

Od kilku lat CNJO pracuje nad zwiększeniem współpracy na poziomie narodowym – SERMO i międzynarodowym – CercleS (organizacja założona w Strasburgu w 1991 roku, skupiająca około 290 studiów języków obcych, działających w instytucjach akademickich, których najważniejszym zadaniem jest nauczanie języków).

Cele współpracy z europejskimi studiami języków obcych to:
– wymiana wykładowców: wymiana doświadczeń i metod nauczania,
– dzielenie się wiedzą i postępami,
– internacjonalizacja tworzenia kursów,
– tworzenie ponadnarodowych kontekstów nauczania,
– prowadzenie i uczestnictwo w projektach międzynarodowych.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP