Czcionka A- A A+

Centrum Nauczania Języków Obcych

Misja CNJO

Przed­mowa
Niniejsze mem­o­ran­dum przed­staw­ia rolę, jaką CNJO UM prag­nie odgry­wać w pro­ce­sie inter­nacjon­al­iza­cji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Nakreśla wiz­ję CNJO, jego ambic­je i mis­ję oraz ofer­owane usłu­gi. Pod­sumowanie zaw­iera szereg wniosków i pos­tu­latów dla władz uczel­ni.

Jest nieza­przeczal­nym fak­tem, że licz­ba stu­den­tów pol­s­kich korzys­ta­ją­cych z między­nar­o­dowego pro­gra­mu wymi­any stu­den­tów oraz licz­ba zagranicznych stu­den­tów cią­gle rośnie z racji:
— ksz­tałce­nia w języku ang­iel­skim stu­den­tów zagranicznych,
— między­nar­o­dowych kon­tak­tów pra­cown­ików uczel­ni,
— między­nar­o­dowych rozwiązań w ramach Pro­ce­su Bolońskiego
— poli­ty­ki uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, pole­ga­jącej na wspiera­niu naucza­nia i badań oraz utrzymy­wa­nia najwyższych stan­dard­ów między­nar­o­dowych.

Władze uczel­ni prezen­tu­ją ambitne plany doty­czące inter­nacjon­al­iza­cji, planu­jąc w przyszłoś­ci osiągnąć wyższy wskaźnik umiędzy­nar­o­dowienia studiów oraz posz­erze­nie kon­tak­tów z zagraniczny­mi placówka­mi.

Wstęp
Niniejsze mem­o­ran­dum opisu­je rolę, jaką może odgry­wać CNJO UM w poli­tyce inter­nacjon­al­iza­cji uczel­ni.
Cen­tral­nym założe­niem jest tutaj fakt, że CNJO jest dla uczel­ni cen­trum eksper­ckim w zakre­sie naucza­nia języków obcych i może wnieść doniosły wkład w rozwój i zakres efek­ty­wnych strate­gii w pro­ce­sie inter­nacjon­al­iza­cji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego.

Mis­ja
CNJO akty­wnie uczest­niczy w pro­ce­sie stanowienia strate­gii i jej wdraża­nia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w zakre­sie:
— poli­ty­ki inter­nacjon­al­iza­cji,
— strate­gii doty­czącej naucza­nia języków obcych zarówno dla stu­den­tów jak i kadry aka­demick­iej.

Cel
CNJO ofer­u­je środowisku uni­w­er­syteck­iemu pomoc i wspar­cie w zakre­sie naucza­nia języków oraz  przy­go­towa­nia prac do pub­likacji w piśmi­en­nictwie świa­towym. Zaję­cia w CNJO stanow­ią pomoc w pod­wyższe­niu kom­pe­tencji językowych, co przy­czy­nia się do pod­wyższa­nia poziomu wymi­any między­nar­o­dowej stu­den­tów, mobil­noś­ci kadry w obszarze szkol­nict­wa wyższego lub na między­nar­o­dowym rynku pra­cy.

Ta pomoc i wspar­cie ofer­owane przez CNJO obe­j­mu­je różne formy dzi­ała­nia:
— prowadze­nie kursów językowych,
— ocenę kom­pe­tencji językowych niezbęd­ną w toku postępowa­nia spec­jal­iza­cyjnego, pro­mo­cyjnego i pro­ce­du­rach konkur­sowych,
— usłu­gi tłu­maczeń i adjus­tacji prac naukowych,
— udziela­nia kon­sul­tacji językowych.

Wielo­języ­czność
CNJO ma wkład w tworze­nie otoczenia, w którym wielo­języ­czność sta­je się fak­tem. CNJO uzna­je fakt, że język ang­iel­s­ki — lin­gua fran­ca nowoczes­nego świa­ta powoli przes­ta­je być językiem obcym dla oby­wa­teli Europy.

Jed­nakże CNJO jed­nocześnie wierzy, że rola wielo­języ­cznoś­ci rośnie. Mając to na uwadze, wspiera naukę języ­ka ang­iel­skiego szczegól­nie dla potrzeb zawodowych, ale także akty­wnie popiera nauczanie języków innych niż ang­iel­s­ki, orga­nizu­jąc zaję­cia z języ­ka niemieck­iego, fran­cuskiego, rosyjskiego, hisz­pańskiego i włoskiego oraz języ­ka pol­skiego dla stu­den­tów zagranicznych.

CNJO nie jest jedynie akty­wne na forum ogól­nouczel­ni­anym stara­jąc się utrzymy­wać kon­tak­ty ze inny­mi pokrewny­mi placówka­mi kra­jowy­mi i zagraniczny­mi, organa­mi państ­wowy­mi i osoba­mi pry­wat­ny­mi, przy­czy­ni­a­jąc się tym samym do krzewienia wielo­języ­cznoś­ci w całym społeczeńst­wie. Dzię­ki dwukierunk­owe­mu nastaw­ie­niu (zarówno uczel­nia, jak i “świat zewnętrzny”), CNJO jest w stanie śledz­ić rozwój w obu obszarach  i w miarę możli­woś­ci, korzys­tać ze zdoby­tych infor­ma­cji, by budować porozu­mie­nie między szkol­nictwem wyższym i gospo­darką oraz społeczeńst­wem.

Pro­ces Bolońs­ki
Dzi­ałal­ność CNJO przy­czy­nia się również do real­iza­cji celów wymienionych w Trak­ta­cie Bolońskim, w szczegól­noś­ci:
— zwięk­sza­nia mobil­noś­ci stu­den­tów, wykład­ow­ców i naukow­ców,
— sty­mu­lowa­nia współpra­cy w dziedzinie stan­dard­ów,
— tworzenia europe­jskiego obszaru eduka­cyjnego.

Główne zada­nia:
Usłu­gi ofer­owane przez CNJO mają na celu zwięk­sze­nie potenc­jału aka­demick­iego i zawodowego stu­den­tów i pra­cown­ików uczel­ni.
CNJO UM widzi swo­ją rolę we wprowadza­niu następu­ją­cych założeń Pro­ce­su Bolońskiego:

 1. Zwięk­sza­nia między­nar­o­dowej mobil­noś­ci stu­den­tów, wykład­ow­ców i naukow­ców, poprzez pomoc w doskonale­niu  języ­ka ang­iel­skiego, pol­skiego, i innych języków.
 2. Sty­mu­lowa­nia współpra­cy w dziedzinie stan­dard­ów — poprzez zdefin­iowanie umiejęt­noś­ci językowych i wyma­gań niezbęd­nych dla osiąg­nię­cia poziomów językowych — za pomocą ter­mi­nologii uznawanej w całej Europie (Europe­js­ki Sys­tem Oce­ny Ksz­tałce­nia Językowego). CNJO UM jest członkiem SERMO — Sto­warzyszenia Aka­demic­kich Ośrod­ków Naucza­nia Języków Obcych. Celem SERMO jest inte­grac­ja środowiska aka­demic­kich ośrod­ków naucza­nia języków obcych i rozpowszech­ni­an­ie kry­ter­iów dobrej prak­ty­ki w celu zapewnienia wysok­iego poziomu świad­c­zonych usług eduka­cyjnych oraz standaryza­cji kry­ter­iów oce­ny wyników naucza­nia.
 3. Tworze­nie europe­jskiego obszaru eduka­cyjnego
  — poprzez pomoc dla stu­den­tów, pra­cown­ików i naukow­ców w pod­niesie­niu umiejęt­noś­ci językowych,
  — poprzez tłu­macze­nie i adjus­tację artykułów, raportów badaw­czych, prac dyplo­mowych, czyniąc je dostęp­ny­mi dla między­nar­o­dowych odbior­ców,
  — poprzez pomoc w tłu­macze­niu kart prze­biegu studiów, zwięk­sza­jąc możli­woś­ci eduka­cyjne i mobil­ność na rynku pra­cy,
  — poprzez pomoc w tłu­macze­niu doku­men­tów do celów wewnętrznych, przy­czy­ni­a­jąc się do mobil­noś­ci pra­cown­ików.

CNJO określiło cztery główne zada­nia w tym zakre­sie:

 1. Kursy językowe, spec­jal­isty­czne i komu­nika­cyjne
  CNJO ofer­u­je kursy językowe w zakre­sie języ­ka spec­jal­isty­cznego w obszarze nauk bio­m­e­dy­cznych oraz kursy językowe nastaw­ione na komu­nikację językową.
  1. Kursy języ­ka spec­jal­isty­cznego są przy­go­towywane indy­wid­u­al­nie dla potrzeb każdego wydzi­ału i kierunku UM w celu przy­go­towa­nia stu­den­tów do zdoby­wa­nia wiedzy w danej dziedzinie poprzez pod­niesie­nie umiejęt­noś­ci korzys­ta­nia ze źródeł obco­języ­cznych.
  2. Kursy komu­nika­cyjne w tym kursy z ele­men­ta­mi “soft skills” (dla poje­dynczych słuchaczy, grup, ukierunk­owane na konkretne cele lub jako część między­nar­o­dowych pro­gramów naucza­nia), sku­pi­a­jące się na uży­ciu języ­ka i komu­nikacji interkul­tur­owej w konkret­nych kon­tek­stach. Rozwój i pod­niesie­nie umiejęt­noś­ci interkul­tur­owych słuchaczy jest inte­gral­ną częś­cią kursów językowych i komu­nika­cyjnych.

  Kursy ofer­owane przez CNJO mają na celu pod­nosze­nie umiejęt­noś­ci niezbęd­nych w komu­nikacji w środowisku między­nar­o­dowym, czyli zwięk­sze­nie umiejęt­noś­ci w zakre­sie jęz. ang­iel­skiego, pol­skiego lub innego. CNJO ofer­u­je wysok­iej jakoś­ci kursy, przy opra­cowywa­niu których uży­wamy najnowszych metod naucza­nia. CNJO wyko­rzys­tu­je nowoczesne teorie naucza­nia i tech­ni­ki w celu stworzenia pro­gramów kursów, dobiera­nia narzędzi eduka­cyjnych lub tworzenia włas­nych narzędzi. Kursy prowad­zone są przez wyszkolona kadrę lek­torów, którzy dba­ją o ustaw­iczne pod­nosze­nie swoich kwal­i­fikacji zawodowych

 2. Testowanie i oce­na
  Wprowadzanie wys­tandary­zowanego sys­te­mu testowa­nia i ewalu­acji nauczanych treś­ci na poziomie poszczegól­nych wydzi­ałów UM.
 3. Tłu­maczenia i adjus­tac­je
  CNJO ofer­u­je wspar­cie zarówno w zakre­sie tłu­maczenia doku­men­tów, jak adjus­tacji tek­stów naukowych napisanych przez nierodow­itych użytkown­ików języ­ka.
 4. Bada­nia ewalu­a­cyjne
  Wprowadza­my sys­tem badań ewalu­a­cyjnych wewnątrz jed­nos­t­ki w odniesie­niu do naucza­nia umiejęt­noś­ci językowych, innowacji eduka­cyjnych oraz wdraża­nia nowych teorii, mają­cych na celu pod­niesie­nie jakoś­ci naucza­nia języków obcych.

Nauczanie języków
Nauczanie języków ofer­owane uczel­ni przez CNJO charak­teryzu­je się następu­ją­cy­mi cela­mi:
— wkład w efek­ty­wność komu­nikacji i postępy stu­den­tów na wszys­t­kich eta­pach ich studiów w wymi­arze i w kon­tekś­cie między­nar­o­dowym,
— wkład w efek­ty­wne wyko­rzys­tanie wykład­ow­ców, pra­cown­ików aka­demic­kich i innych pra­cown­ików w między­nar­o­dowym środowisku uczel­ni i w kon­tekś­cie między­nar­o­dowym,
— zwięk­sze­nie mobil­noś­ci stu­den­tów, wykład­ow­ców i naukow­ców w obrę­bie pro­gramów studiów i na rynku pra­cy.

W swo­jej dzi­ałal­noś­ci CNJO przykła­da szczegól­ną wagę do czterech ele­men­tów, będą­cych fila­ra­mi nowoczes­nego pode­jś­cia do naucza­nia języków obcych:

Naucza­nia zgod­nego z Europe­jskim Sys­te­mem Opisu Ksz­tałce­nia Językowego (ESOKJ),
Tworzenia bogat­ego otoczenia pro­ce­su dydak­ty­cznego,
Kon­tek­stowego ćwiczenia umiejęt­noś­ci językowych w kon­tekś­cie,
Respek­towa­nia autonomii uczenia się.

Powyższe ele­men­ty gwaran­tu­ją spójne i kon­sek­wentne pode­jś­cie do naucza­nia języków obcych, wyso­ki stan­dard naszych usług oraz indy­wid­u­alne trak­towanie oczeki­wań i potrzeb środowiska aka­demick­iego.

 1. Europe­js­ki Sys­tem Opisu Ksz­tałce­nia Językowego (ESOKJ)
  ESOKJ jest doku­mentem, który szczegółowo określa zakres wiedzy, sprawnoś­ci  i umiejęt­noś­ci wyma­ganych na poszczegól­nych poziomach biegłoś­ci językowej. Został opra­cow­any przez grupę wybit­nych ekspertów z państw-członków Rady Europy. CNJO odnosi się do ESOKJ planu­jąc pro­gram lek­toratów i kursów językowych oraz wdrąża­jąc sys­tem ewalu­acji ksz­tałce­nia.
 1. Bogate otocze­nie pro­ce­su dydak­ty­cznego
  Celem naszym jest stworze­nie bogat­ego otoczenia pro­ce­su dydak­ty­cznego, w którym potrze­by stu­den­tów zaj­mu­ją cen­tralne miejsce i w którym autono­mia stu­den­ta jest zbu­dowana na rusz­towa­niu skrupu­lat­nie przy­go­towanego otoczenia pro­ce­su dydak­ty­cznego.
  Oznacza to, że nie tylko opra­cowu­je­my zawartość kursów, ale również struk­turę wspar­cia, inaczej bogate otocze­nie pro­ce­su dydak­ty­cznego, z pomocą, którego stu­den­ci mogą kon­tyn­uować naukę indy­wid­u­al­nie.
 1. Umiejęt­noś­ci językowe w kon­tekś­cie
  Zawartość kursów CNJO określana jest przez kon­tekst, w jakim język jest uży­wany lub przez kon­tekst, w którym język będzie uży­wany w przyszłoś­ci.
  Potrze­by językowe stu­den­tów mogą być zaspoko­jone przez stworze­nie stu­den­tom odpowied­nich sytu­acji, w których będą uży­wać języ­ka. Z tego powodu, dos­tosowu­je­my wiele kursów do zawodowych potrzeb poszczegól­nych wydzi­ałów, kierunk­ów, i grup uczest­ników. Zada­nia naucza­nia i uczenia się mają bezpośred­ni związek z kon­tek­stem zawodowym i stanow­ią pod­stawy roz­wo­ju słown­ict­wa spec­jal­isty­cznego. Kursy dla stu­den­tów są częs­to ukierunk­owane na wykony­wanie zadań (np. prezen­towanie) czy na odgry­wa­niu ról (np.wywiad z pac­jen­tem) w celu sty­mu­lacji uży­cia konkret­nego języ­ka. W miarę możli­woś­ci, oce­ni­amy uży­cie języ­ka przez stu­den­tów w kon­tekś­cie tych zadań tak, aby oce­na była bezpośred­nio pow­iązana z potrze­ba­mi uczącego się.
  Takie pode­jś­cie umożli­wia również rozwój kry­ty­cznego pode­jś­cia stu­den­tów do włas­nych postępów poprzez próbę umieszczenia ich nau­ki w kon­tekś­cie ich włas­nego roz­wo­ju oso­bis­tego i w szer­szym kon­tekś­cie potrzeb i ambicji zawodowych.
 1. Autono­mia stu­den­ta
  CNJO stara się stwarzać uczniom warun­ki do naby­wa­nia umiejęt­noś­ci planowa­nia, orga­ni­zowa­nia i oce­ni­a­nia włas­nej nau­ki oraz prze­j­mowa­nia za nią odpowiedzial­noś­ci.
  W celu zapewnienia udanego roz­wo­ju autonomii i autore­flek­sji w ucze­niu się u stu­den­ta pod­czas kur­su nieod­zowne jest stwarzanie sytu­acji do indy­wid­u­al­nego roz­wo­ju jak i do współpra­cy w grupie oraz wypra­cow­anie efek­ty­wnych mech­a­nizmów akcep­tacji kon­struk­ty­wnych infor­ma­cji zwrot­nych od nauczy­ciela. Pon­ad­to ważne jest, by infor­ma­c­je zwrotne były udoku­men­towane w taki sposób, że stu­dent może powró­cić do nich później w celu ponownego prze­myśle­nia. Ist­nieje szereg narzędzi, ćwiczeń i zadań przy­dat­nych w rozwi­ja­niu autonomii uczącego się. Jed­nym z narzędzi dają­cych takie możli­woś­ci jest Port­fo­lio językowe.

Ewalu­ac­ja umiejęt­noś­ci językowych
Ros­ną­ca mobil­ność, którą Uni­w­er­sytet Medy­czny prag­nie pro­mować, pocią­ga za sobą pomi­ar umiejęt­noś­ci językowych stu­den­tów i pra­cown­ików w celu jas­nego przed­staw­ienia wyników.
W tym kon­tekś­cie, CNJO ofer­u­je możli­wość ewalu­acji ich umiejęt­noś­ci językowych. Dostęp­nych jest szereg różnych metod stanow­ią­cych prze­jrzysty, wiary­god­ny i spójny sys­tem, którego punkt odniesienia stanowi ESOKJ.

CNJO sku­pia się na trzech rodza­jach ewalu­acji:
— testowanie śró­droczne — ta for­ma tes­tu ma na celu sprawdze­nie i samouświadomie­nie postępu w trak­cie kur­su językowego,
— testowanie koń­cowe — mające na celu ewalu­ację postępu oraz pod­ję­cie decyzji o zaliczeniu/niezaliczeniu, zdoby­ciu punk­tów kredy­towych. W celu zapewnienia maksy­mal­nie wysok­iej jakoś­ci CNJO zamierza wprowadz­ić nowe stan­dardy testowa­nia.
— ewalu­ac­ja cer­ty­fiku­ją­ca mają­ca a celu ustal­e­nie poziomu językowego i wys­taw­ie­nie zaświad­czenia dla potrzeb zawodowych i aka­demic­kich ( spec­jal­iza­c­je w dziedzinie nauk bio­m­e­dy­cznych, egza­miny dok­torskie, pro­ce­dury konkur­sowe i pro­mo­cyjne, nauczanie w języku ang­iel­skim.

Tłu­maczenia i wery­fikac­je
Ros­ną­ca mobil­ność pra­cown­ików i stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, ich między­nar­o­dowe kon­tak­ty, udzi­ał w kon­fer­enc­jach i dzi­ałal­ność naukowa wyma­ga:
— jas­nych infor­ma­cji w języku ang­iel­skim, pol­skim lub innym,
— prowadzenia badań naukowych na poziomie między­nar­o­dowym.
CNJO ofer­u­je tłu­maczenia i adjus­tac­je w zakre­sie języ­ka spec­jal­isty­cznego, tłu­maczenia doku­men­tów przez grupę wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików Sekcji Tłu­maczeń CNJO.

Inter­nacjon­al­iza­c­ja
CNJO ma na celu przy­czynie­nie się do pro­ce­su inter­nacjon­al­iza­cji w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym. W tym zakre­sie, CNJO sku­pia się na następu­ją­cych punk­tach.

Punkt1: Mobil­ność pra­cown­ików

 1. Pra­cown­i­cy CNJO
  Różnego rodza­ju wymi­any pra­cown­ików są możli­we w ramach pro­gramów między­nar­o­dowych i pro­jek­tów finan­sowanych ze środ­ków Unii Europe­jskiej. Udzi­ał  w takich pro­gra­mach speł­nia trzy cele:
  — pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych lek­torów CNJO w zakre­sie nowoczes­nych metod naucza­nia
  — wymi­anę doświad­czeń w naucza­niu i poz­nawanie innych metod,
  — zdoby­cie wiedzy o sytu­acji eduka­cyjnej w kon­tekś­cie między­nar­o­dowym.
  CNJO w 1994 roku przys­tąpiło do Pro­gra­mu TEMPUS “Lan­guage Access to Med­i­cine: Resource Pro­vi­sion and Train­er Devel­op­ment”. W pro­gramie tym uczest­niczyły ze strony pol­skiej: Akademia Medy­cz­na w Warsza­w­ie i Śląs­ka Akademia Medy­cz­na. Stronę bry­tyjską reprezen­tował: Uni­ver­si­ty of Durham, Uni­ver­si­ty of New­cas­tle upon Tyne, Fun­dac­ja Well­come, a reprezen­tan­tem Irlandii był Uni­ver­si­ty Col­lege Cork
  W roku 2009 Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi rozpoczął real­iza­cję 2- let­niego pro­jek­tu “Poprawa jakoś­ci naucza­nia w języku ang­iel­skim na UM poprzez pod­niesie­nie kom­pe­tencji aka­demick­iej kadry dydak­ty­cznej”. Pro­jekt koor­dynowany przez Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych UM oraz wyo­dręb­niony zespól pro­jek­towy jest finan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludz­ki, pri­o­ry­tet 4 Szkol­nict­wo Wyższe i Nau­ka.  Pro­jekt, miedzy inny­mi przewidu­je: szkole­nie lek­torów CNJO UM w zakre­sie nowoczes­nych metod naucza­nia, które odbyło się w wiodą­cych i akredy­towanych placówkach szkole­niowych na tere­nie UK. Odbyte wyjazdy szkole­niowe znacznie poz­woliły na pod­niesie­nie wiedzy w zakre­sie nowoczes­nych metod naucza­nia w zakre­sie języ­ka ogól­nego i spec­jal­isty­cznego.
 1. Pra­cown­i­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego
  W ramach Pro­jek­tu uni­jnego CNJO może zaofer­ować inten­sy­wne nauczanie języ­ka ang­iel­skiego dla pra­cown­ików UM. Kursy ofer­owane są na różnych poziomach językowych, zaw­ier­a­ją interkul­tur­owy wymi­ar języ­ka, współpra­cy z ludź­mi różnych nar­o­dowoś­ci. Ukierunk­owane e szkole­nie językowe ma na celu pod­niesie­nie kom­pe­tencji językowych kadry dydak­ty­cznej i przy­go­towanie nowych pra­cown­ików do uczenia w języku ang­iel­skim.

Punkt 2: Mobil­ność stu­den­tów

Lek­toraty prowad­zone przez CNJO poma­ga­ją przy­go­tować stu­den­tów do dzi­ałal­noś­ci zawodowej (indy­wid­u­alne i zor­ga­ni­zowane prak­ty­ki zagraniczne) oraz wymi­any między­nar­o­dowej w wielu kra­jach Europy i poza jej grani­ca­mi.
W ramach pro­gra­mu Erasmus/Sokrates CNJO orga­nizu­je ukierunk­owane kursy językowe, których celem jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji językowych, częs­to w połącze­niu z interkul­tur­owoś­cią, umożli­wia­ją­cych bardziej efek­ty­wne komu­nikowanie się w środowisku aka­demickim.
CNJO prowadzi również zaję­cia z języ­ka pol­skiego dla stu­den­tów zagranicznych, których celem jest nie tylko nau­ka języ­ka dla potrzeb komu­nika­cyjnych i zawodowych, ale również wprowadze­nie ele­men­tów kul­tu­ry pol­skiej.

Punkt 3: Współpra­ca między­nar­o­dowa

Od kilku lat CNJO pracu­je nad zwięk­sze­niem współpra­cy na poziomie nar­o­dowym — SERMO i między­nar­o­dowym — Cer­cleS (orga­ni­za­c­ja założona w Stras­bur­gu w 1991 roku, sku­pi­a­ją­ca około 290 studiów języków obcych, dzi­ała­ją­cych w insty­tuc­jach aka­demic­kich, których najważniejszym zadaniem jest nauczanie języków).

Cele współpra­cy z europe­jski­mi stu­di­a­mi języków obcych to:
— wymi­ana wykład­ow­ców: wymi­ana doświad­czeń i metod naucza­nia,
— dzie­le­nie się wiedzą i postę­pa­mi,
— inter­nacjon­al­iza­c­ja tworzenia kursów,
— tworze­nie pon­ad­nar­o­dowych kon­tek­stów naucza­nia,
— prowadze­nie i uczest­nict­wo w pro­jek­tach między­nar­o­dowych.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP