Czcionka A- A A+

Ubezpieczenie

NNW/OC

Dro­gi Stu­den­cie!

Nasza ofer­ta ubez­pieczenia NNW/OC/OC medy­czne na r.a. 2023/24 jest już dostęp­na.

Zasady obow­iązy­wa­nia ochrony nie zmieniły się:

- w pier­wszym okre­sie (tj. do 15 listopa­da b.r.) ochrona będzie dzi­ałać od momen­tu złoże­nia deklaracji (lecz nie wcześniej niż od 1 październi­ka, jeśli deklarac­ja została złożona we wrześniu), pod warunk­iem że skład­ka wpłynie na kon­to ubez­pieczy­ciela do 15 listopa­da (decy­du­je data wpły­wu na kon­to).

- w drugim okre­sie, tj. jeśli skład­ka zostanie opła­cona po 15 listopa­da b.r. ochrona dzi­ała od momen­tu zapłaty skład­ki (wpły­wu skład­ki na kon­to ubez­pieczy­ciela).

Wszys­tkie infor­ma­c­je zna­jdziesz tutaj: https://www.nnw.umed.pl/

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP