Czcionka A- A A+

Ubezpieczenie

FAQ

 1. Gdzie i jak mogę się ubez­pieczyć?
  Tylko drogą on-line, poprzez stronę http://www.nnw.umed.pl/ Zare­jestruj się (załóż kon­to), wybierz wari­ant ubez­pieczenia i opłać skład­kę.
 2. Jak zare­jestru­ję się w sys­temie Bez­pieczne Życie Stu­denck­ie?
  W zakład­ce „Rejes­trac­ja” wypełnij i zatwierdź dane a na wskazaną skrzynkę mailową otrzy­masz link aktywa­cyjny.
 3. Gdzie zna­jdę swo­je polisy – potwierdze­nie przys­tąpi­enia do ubez­pieczenia?
  Po uiszcze­niu skład­ki sys­tem wygeneru­je potwierdze­nie przys­tąpi­enia do ubez­pieczenia na Twój adres mailowy.
  W zakład­ce MOJE DOKUMENTY masz dostęp do infor­ma­cji o Twoim pro­gramie ubez­pieczeń oraz do warunk­ów ubez­pieczeń.
 4. Nie dostałem linku aktywa­cyjnego. Co mam zro­bić?
  Sprawdź fold­er spam lub kosz skrzyn­ki. Jeśli mail z linkiem aktywa­cyjnym nie wpłynął, skon­tak­tuj się z nami pod adresem nnw.umed@merydian.pl
 5. Nie widzę pan­elu logowa­nia, co mam zro­bić?
  Zaak­cep­tuj pli­ki cook­ie lub odśwież stronę.
 6. Wpisałem niepoprawne dane, jak je zmienić?
  Jeżeli zauważyłeś to przed real­iza­cją wpłaty – nie martw się, dane automaty­cznie zostaną sko­ry­gowane, gdy wpiszesz poprawne. Nato­mi­ast jeśli dokon­ałeś już wpłaty i otrzy­małeś potwierdze­nie przys­tąpi­enia do ubez­pieczenia, koniecznie skon­tak­tuj się z nami pod adresem nnw.umed@merydian.pl
 7. Czy mogę zapłacić korzys­ta­jąc z sys­te­mu szy­b­kich płat­noś­ci online?
  Tak, możesz zapłacić poprzez Przelewy24.
  Sugeru­je­my wybór tego sposobu płat­noś­ci, w szczegól­noś­ci jeśli Potwierdze­nie przys­tąpi­enia do ubez­pieczenia chcesz otrzy­mać od razu.
  W przy­pad­ku wyboru sposobu trady­cyjnym przelewem Potwierdze­nie otrzy­masz po kilku dni­ach.
 8. Na jakie kon­to mam dokon­ać wpłaty skład­ki?
  Po wyborze wari­antu ubez­pieczenia w wygen­erowanym pliku Deklarac­ja będzie podany numer naszego rachunku bankowego.
 9. Podałem inny niż wskazany w deklaracji tytuł wpłaty. Czy wpła­ta zostanie uznana?
  Sys­tem powinien odnaleźć wpłatę po pozostałych danych podanych przy przelewie. Jeżeli maksy­mal­nie w ciągu tygod­nia nie wpłynie na Twój adres mailowy potwierdze­nie przys­tąpi­enia do ubez­pieczenia skon­tak­tuj się z nami i na adres  nnw.umed@merydian.pl prześlij potwierdze­nie zapłaty. Przyspieszy to odszukanie wpłaty.
 10. Czy otrzy­mam umowę zawar­cia i gdzie mogę ją pobrać?
  Po otrzy­ma­niu wpłaty potwierdz­imy automaty­cznie przys­tąpi­e­nie do ubez­pieczenia zgod­nie z wskazany­mi dany­mi do ubez­pieczenia. Potwierdze­nie przys­tąpi­enia do PROGRAMU UBEZPIECZEŃ możesz pobrać w zakład­ce MOJE DOKUMENTY, dodatkowo sys­tem automaty­cznie wysyła potwierdze­nie po opłace­niu skład­ki na Twój adres mailowy.
 11. Czy ubez­piecze­nie pokry­je koszt leczenia stom­a­to­log­icznego?
  Jeśli jest to zwykłe lecze­nie stom­a­to­log­iczne bez związku z następst­wa­mi w wyniku nieszczęśli­wego wypad­ku polisa tego nie Polisa nie obe­j­mu­je żad­nych kosztów leczenia stom­a­to­log­icznego za granicą, nawet będą­cych następst­wem wypad­ku.
 12. Czy otrzy­mam świad­cze­nie, jeżeli za granicą np. złamię nogę?
  W zakre­sie trwałego uszczer­bku na zdrow­iu lub śmier­ci ochroną objęte są wypad­ki bez wzglę­du na to, gdzie one wys­tąpiły (w kra­ju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypad­ku (ochrona 24h na dobę). Niek­tóre kosz­ty następcze wypad­ku są jed­nak pokry­wane przez Ubez­pieczy­ciela tylko w sytu­acji, gdy zostały ponie­sione w Polsce. Za każdym razem trze­ba to sprawdz­ić w warunk­ach ubez­pieczenia. Kosz­ty leczenia za granicą nie są objęte tą polisą.
 13. Czy ubez­piecze­nie pokry­je kosz­ty leczenia za granicą pod­czas mojego wyjaz­du?
  Ubez­piecze­nie zasad­nic­zo nie pokry­wa kosztów leczenia za granicą. Kosz­ty leczenia na tere­nie Unii Europe­jskiej mogą być pokryte na zasadach obow­iązu­ją­cych w danym kra­ju członkowskim w ramach posi­adanej kar­ty EKUZ  (doty­czy oby­wa­teli UE), którą uzyskać moż­na w NFZ.
  Kar­ta EKUZ nie pokry­je wszys­t­kich kosztów, które mogą pow­stać w sytu­acji wypad­ku lub choro­by za granicą, w szczegól­noś­ci doty­czy to kosztów trans­portu medy­cznego (te mogą być bard­zo wysok­ie, nawet kilka­set tysię­cy zło­tych).
  Jeśli wyjeżdżasz za granicę koniecznie kup ubez­piecze­nie kosztów leczenia zagranicznego (np. w ramach kar­ty EURO26).
 14. Czy mogę chodz­ić do różnych spec­jal­istów w ramach ubez­pieczenia?
  Jest to możli­we, o ile wymóg leczenia jest następst­wem które­goś z następu­ją­cych zdarzeń:
  • nieszczęśli­wy wypadek,
  • zawał ser­ca
  • krwotok śród­cza­szkowy
  • obraże­nie ciała, którego zaist­nie­nie spowodowane zostało atakiem epilep­sji albo omdle­niem o ustalonej przy­czynie.

W tym celu skon­tak­tuj się z infolin­ią ERGO HESTIA 801 107 107 i powołaj się na numer polisy wskazany w potwierdze­niu ochrony ubez­pieczeniowej.

 1. Czy zostanie mi wypła­cone dzi­enne świad­cze­nie szpi­talne?
  Dzi­enne świad­cze­nie szpi­talne wypła­cane jest przez Ubez­pieczy­ciela o ile pobyt w szpi­talu był spowodowany zdarze­niem obję­tym ubez­piecze­niem tj.:
  • nieszczęśli­wym wypad­kiem
  • zawałem ser­ca
  • krwotok­iem śród­cza­szkowym
  • obraże­niem ciała, których zaist­nie­nie spowodowane zostało atakiem epilep­sji albo omdle­niem o nieustalonej przy­czynie, pole­ga­jące na uszkodze­niu ciała, rozstro­ju zdrowia.

Świad­cze­nie przysługu­je przy poby­cie dłuższym niż 2 doby, jest płatne za każdy dzień poby­tu od pier­wszego dnia, nie dłużej jed­nak niż 90 dni.

 1. Czy ubez­piecze­nie pokry­je kosz­ty trans­portu w pozy­cji leżącej  do miejs­ca zamieszka­nia (w związku z uszkodze­niem)?
  Ergo Hes­tia może zor­ga­ni­zować w ramach usłu­gi assis­tance trans­port medy­czny na tere­nie Pol­s­ki.
  W tym celu musisz się skon­tak­tować z Infolin­ią Ergo Hes­tia 801 107 107, 801 114 114, (58) 555 55 55 (opła­ta za połącze­nie zgod­na z cen­nikiem oper­a­to­ra).
  UWAGA: Ergo Hes­tia nie zwró­ci Tobie kosztów trans­portu, jeśli sam go sobie zor­ga­nizu­jesz.
  Ergo Hes­tia w ramach usług assis­tance orga­nizu­je trans­port wykony­wany przez jed­nos­t­ki dzi­ała­jące na zlece­nie Ergo Hes­tia.
  Trans­port w pozy­cji leżącej nie jest zapew­ni­any na Two­je życze­nie, a tylko w sytu­acji gdy taka konieczność wyni­ka ze wskazań medy­cznych.
 2. Jak mogę zgłosić szkodę?
  Szkodę najlepiej zgłosić:  on-line poprzez link z kon­ta użytkown­i­ka lub załąc­zony poniżej:
  https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/ihestia/wizard/step1?brand=ihestiaMożesz ją także zgłosić:
  poprzez infolin­ię ERGO HESTIA 801 107 107 z tele­fonu stacjonarnego lub 58 555 5 555 z tele­fonu komórkowego lub zagrani­cy

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP