Czcionka A- A A+

Ubezpieczenie

Strona główna » Student » Ubezpieczenie » Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Studencie, pamiętaj, jeżeli chcesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej (w ramach NFZ) musisz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nie masz ukończonych 26 lat do ubezpieczenia zgłaszają Cię Twoi rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny.

Jeśli skończyłeś 26 lat, nie masz innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i zgłosisz się do nas, to Uniwersytet Medyczny w Łodzi opłaci Twoje składki.

 • Zgłoszenie przez UMED do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, którzy są obywatelami polskimi lub posiadają ważną Kartę Polaka

Warunki dające możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • ukończone 26 lat (nie dotyczy obcokrajowców posiadających ważną Kartę Polaka);
 • brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (umowa
  o pracę, zlecenie, możliwość ubezpieczenia przez małżonka lub w przypadku obcokrajowców możliwość zgłoszenia przez rodzica pracującego w Polsce);
 • status „studenta”.

Jeżeli spełniasz łącznie wszystkie 3 warunki:

Jeśli jesteś już ubezpieczony przez UMED i podjąłeś pracę:

 • pilnie zgłoś ten fakt do naszego działu drogą mailową z podaniem informacji, od kiedy trwa zatrudnienie i z prośbą o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego ze wskazanym dniem;
 • po zakończeniu zatrudnienia ponownie wypełnij druk zgłoszeniowy ZUS ZZA wraz
  z oświadczeniem i prześlij go zgodnie z instrukcją przedstawioną wyżej

Tylko obcokrajowiec z ważną Kartą Polaka może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Otrzymanie pozwolenia na pobyt stały (Karta Pobytu Stałego) oznacza konieczność wyrejestrowania Cię z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały, niezwłocznie zgłoś się do naszego Działu w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego od dnia uzyskania powyższego zezwolenia.

Ważne !!!! Gdy byłeś zgłoszony przez UMED i ukończyłeś studia, lub zostałeś skreślony z listy studentów i jeszcze nie podjąłeś pracy masz prawo do opieki zdrowotnej w ramach NFZ przez kolejne 4 miesiące.

Jeżeli nie byłeś zgłoszony przez UMED, a jesteś już absolwentem, to w kwestii ubezpieczenia należy skontaktować się z NFZ. Uczelnia nie może ubezpieczyć Cię jeśli nie masz już statusu „studenta”.

 • Jak wypełnić druk zgłoszenia ZZA? – Proste!

Na druku ZZA:

Punkt I: zaznacz X „zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”;

Punkt II: nie wypełniamy;

Punkt III:  numer PESEL, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia (jeżeli jesteś obcokrajowcem i nie masz nr PESEL, to wypełnij informacje o paszporcie);

Punkt IV: imię drugie (jeśli posiadasz), nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć;

Punkt V:  kod tytułu ubezpieczenia: 18 11 00;

Punkt VI: data obowiązku ubezpieczenia – data wypełnienia i złożenia oświadczenia, kod oddziału NFZ (zgodny z adresem zamieszkania);

Punkt VIII: adres zameldowania;

Punkt IX: adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż zameldowania lub nie masz adresu zameldowania);

Punkt XI: data wypełnienia;

Punkt XII: własnoręczny, czytelny podpis.

01R – Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
02R – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
03R – Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
04R – Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
05R – Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
06R – Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
07R – Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
08R – Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
09R – Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
10R – Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
11R – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
12R – Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
13R – Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
14R – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
15R – Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
16R – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami:

 

Druki do pobrania – formularz powinien zostać wypełniony alfabetem łacińskim, pismem komputerowym lub pismem ręcznym – w takim przypadku powinien zostać wypełniony wielkimi / drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem.:

WZÓR druku dla studenta polskiego i obcokrajowca
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP