Czcionka A- A A+

Doktoranci — stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Doktoranci – stypendia » Stypendium Rektora dla doktorantów

Stypendium Rektora dla doktorantów

By otrzy­mać stype­ndi­um Rek­to­ra musisz łącznie spełnić trzy warun­ki:

1. uzyskanie co najm­niej dobrych wyników z egza­m­inów obję­tych pro­gramem studiów dok­toranc­kich
2. wykazać się postę­pa­mi w pra­cy naukowej i przy­go­towywa­niu rozprawy dok­torskiej;
3. pod­czas studiów dok­toranc­kich prowad­zonych przez uczel­nię musisz wykazać się szczegól­nym zaan­gażowaniem w pracę dydak­ty­czną.

Wniosek składasz wraz doku­men­ta­mi potwierdza­ją­cy­mi osiąg­nię­cia naukowe.

Pamię­taj też, że punk­tu­je­my prace przyjęte do druku – nie zaś opub­likowane i to na Tobie spoczy­wa obow­iązek dostar­czenia potwierdzenia o dacie przyję­cia.

UWAGA!

Stype­ndi­um nie jest przyz­nawane w okre­sie przedłuże­nia odby­wa­nia studiów dok­toranc­kich.

Sprawdź wysokość stypendium

  Rok studiów

  Ilośc punk­tów

  Wysokość stype­ndi­um: 800 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 700 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 600 zł

  Ilośc punk­tów

  Wysokość stype­ndi­um: 600 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 500 zł

  Ilośc punk­tów

  Wysokość stype­ndi­um: 600 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 500 zł

  godło Polski

  Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
  Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
  90–419 Łódź
  NIP 7251843739
  REGON 473073308

  Zna­jdź nas!

  BIP