Stypendia i akademiki

KREDYT STUDENCKI

KREDYT STUDENCKI jest niskooprocentowaną formą pożyczki udzielanej przez wybrane banki komercyjne. Dzięki opłaceniu części oprocentowania z budżetu państwa, kredyt studencki stanowi istotny czynnik wsparcia dla studentów i doktorantów, których sytuacja materialna w przypadku braku możliwości zaciągnięcia taniej pożyczki, nie pozwoliłaby na podjęcie studiów.

DLA KOGO?

Kredyt studencki może otrzymać:
– student, który nie ukończył 30 roku życia,
– doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że umowa może zostać podpisana dopiero po dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego status studenta/doktoranta.

KIEDY?

Od 01.01.2019 r. o kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, z tym że w przypadku wniosków złożonych do dnia 28 lutego 2019 r. podpisanie umowy kredytowej – z uwagi na konieczność dostosowania systemów instytucji kredytujących do nowych przepisów – nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r.

GDZIE?

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

1) PKO Bank Polski S.A., Więcej informacji
2) Bank PEKAO S.A., Więcej informacji
3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), Więcej informacji
4) SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Więcej informacji

CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

–  We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł,
– Bądź przygotowany/a na konieczność wykazania składu i dochodu rodziny w trakcie ubiegania się o kredyt oraz konieczność potwierdzania statusu studenta dwa razy w roku w czasie pobierania kredytu. Konieczny jest również poręczyciel lub poręczyciele – o szczegóły pytaj w placówkach wymienionych wyżej banków.
– Kredyt przyznawany jest na okres trwania studiów (maksymalnie 6 lat) lub studiów doktoranckich (maksymalnie 4 lata) i wypłacany przez 10 miesięcy w roku – od października do lipca.
– Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.
– Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat, co w praktyce oznacza, że masz możliwość spłaty kredytu w czasie dwukrotnie dłuższym niż go otrzymywałeś.
– W przypadku trudności ze spłatą kredytu spowodowaną udokumentowaną trudną sytuacją materialną spłata może zostać zawieszona lub umorzona.

WAŻNE: Jeśli ukończyłeś/łaś studia w grupie do 10% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, możesz uzyskać umorzenie nawet do 50% kredytu. W zależności od miejsca które zajmujesz w rankingu najlepszych absolwentów przewidziano możliwość umorzenia 20%, 35% lub 50% kredytu. Wniosek o umorzenie wraz z wymaganymi zaświadczeniami należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich

Załączniki:
1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich

4) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2468/1

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!