Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

KREDYT STUDENCKI

Jest for­mą poży­cz­ki udzielanej przez wybrane ban­ki komer­cyjne, przyz­nawany na pref­er­en­cyjnych warunk­ach, które są możli­we dzię­ki dopłatom z Fun­duszu Kredytów Stu­denc­kich i finan­sowane z budże­tu państ­wa.

DLA KOGO?

Kredyt stu­denc­ki może otrzy­mać:

  • oso­ba ubie­ga­ją­ca się o przyję­cie na stu­dia, jed­nak wypła­ta następu­je po uzyska­niu sta­tusu stu­den­ta;
  • stu­dent, który nie ukończył 30 roku życia;
  • dok­torant, który nie ukończył 35 roku życia;
  • cud­zoziem­cy, którym udzielono zez­wole­nia na pobyt stały, rezy­den­ci dłu­goter­mi­nowi Unii Europe­jskiej, uchodź­cy oraz posi­adacze Kar­ty Pola­ka.

KIEDY?

O kredyt moż­na ubie­gać się  nieza­leżnie od innych otrzymy­wanych świad­czeń stype­n­di­al­nych przez cały rok, a wnios­ki są roz­pa­try­wane w ciągu 30 dni od daty ich złoże­nia.

Pro­ce­du­ra składa­nia wniosku jest jed­no­ra­zowa, a kredyt będziesz mógł otrzymy­wać przez cały okres studiów.

GDZIE?

Wniosek o udzie­le­nie kredy­tu moż­na składać w następu­ją­cych insty­tuc­jach:

1) PKO Bank Pol­s­ki S.A.,
2) Bank PEKAO S.A.,
3) Bank Pol­skiej Spółdziel­czoś­ci S.A. (wraz ze zrzes­zony­mi banka­mi spółdziel­czy­mi),
4) SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzes­zony­mi banka­mi spółdziel­czy­mi).

CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

  • We wniosku należy wskazać jed­ną z dostęp­nych kwot kredy­tu. Miesięcz­na tran­sza kredy­tu stu­denck­iego może wynosić od 400 do 1000 zł. W trak­cie pobiera­nia kredy­tu możesz dokon­ać zmi­any wysokoś­ci otrzymy­wanych środ­ków, dos­tosowu­jąc je do aktu­al­nych potrzeb.
  • Bądź przygotowany/a na konieczność wykaza­nia składu i dochodu rodziny w trak­cie ubie­ga­nia się o kredyt, ponieważ ist­nieje tutaj kry­teri­um dochodowe na osobę w rodzinie w roku poprzedza­ją­cym rok ubie­ga­nia się o kredyt, które nie może przekroczyć 3000 zł.
  • Kredyt może być w całoś­ci poręc­zony przez Bank Gospo­darst­wa Kra­jowego, a więc nie musisz martwić się o to, czy dochody rodz­iców poz­wolą na odpowied­nie zabez­piecze­nie spłaty. Spła­ta kredy­tu może zostać również poręc­zona przez Agencję Restruk­tu­ryza­cji i Mod­ern­iza­cji Rol­nict­wa.

Spła­ta kredy­tu rozpoczy­na się po upły­wie dwóch lat od ter­minu ukończenia studiów. Jest to czas na pod­ję­cie pra­cy po stu­di­ach i usta­bi­li­zowanie sytu­acji finan­sowej.

W przy­pad­ku trud­noś­ci ze spłatą kredy­tu przewidziane są narzędzia stanow­iące realne udo­god­nienia w reg­u­lowa­niu zobow­iąza­nia. Wysokość miesięcznej raty może być zmniejs­zona do 20% śred­niego miesięcznego dochodu kredy­to­bior­cy, a w przy­pad­ku trud­nej sytu­acji życiowej moż­na złożyć wniosek o zaw­iesze­nie na 12 miesię­cy spłaty kredy­tu wraz z odsetka­mi. Jeżeli trud­na sytu­ac­ja życiowa będzie uniemożli­wiała spłatę kredy­tu, wów­czas min­is­ter może umorzyć kredyt częś­ciowo, a w szczegól­nych przy­pad­kach nawet w całoś­ci.

WAŻNE: Jeśli ukończyłeś/łaś stu­dia w grupie do 10% najlep­szych stu­den­tów możesz uzyskać umorze­nie nawet do 50% kredy­tu.

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz stron­ie gov.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP