Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Pliki do pobrania

Zapoz­naj się z poniższym plikiem. Pamię­taj aby z listy niezbęd­nych doku­men­tów wybrać te, które doty­czą Two­jej sytu­acji rodzin­nej.

 

Instrukc­je składa­nia i wypeł­ni­a­nia wniosków w Wirtu­al­nej Uczel­ni: 

W przy­pad­ku pytań lub prob­lemów prosimy o kon­takt

Wnios­ki

Załączni­ki do wniosków o stype­ndi­um soc­jalne:

Ubez­piecze­nie zdrowotne

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP