Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Zapomoga

Pod­stawą przyz­na­nia zapo­mo­gi jest prze­jś­ciowe pogorsze­nie Two­jej sytu­acji życiowej, wynika­jące ze zdarzeń losowych, na które nie miałeś wpły­wu.

Zdarzenia losowe to wszys­tkie sytu­acje życiowe, w których się znalazłeś, ujem­nie odd­zi­ału­jące na Two­je życie, zdrowie lub mie­nie albo powodu­jące zwięk­sze­nie Twoich potrzeb majątkowych, a w szczegól­noś­ci:

  1. śmierć najbliższego człon­ka rodziny stu­den­ta (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
  2. poważ­na choro­ba stu­den­ta lub człon­ka jego najbliższej rodziny (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
  3. nieszczęśli­wy wypadek stu­den­ta lub człon­ka jego najbliższej rodziny (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
  4. klęs­ki żywiołowe;

Jeśli chcesz ubie­gać się o zapo­mogę wniosek musisz złożyć w ciągu 3 miesię­cy od daty wys­tąpi­enia zdarzenia.

Jeśli studi­u­jesz na kilku kierunk­ach, zapo­mogę możesz otrzy­mać na jed­nym wybranym przez siebie kierunku studiów.

Jeśli masz studi­u­jące na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi rodzeńst­wo, o zapo­mogę z tego samego tytułu może ubie­gać się tylko jed­no z Was – wyjątkiem jest śmierć rodz­i­ca.

Maksy­mal­na kwo­ta zapo­mo­gi to 2000 zł i może być przyz­nana tylko dwa razy w ciągu roku aka­demick­iego, przy czym nie moż­na otrzy­mać zapo­mo­gi dwa razy z tego samego tytułu. Składa­jąc wniosek, dołącz doku­men­ty potwierdza­jące zaist­ni­ałą sytu­ację.

Jeśli trud­na sytu­ac­ja mate­ri­al­na nie jest spowodowana zdarze­niem losowym – zapo­mo­ga nie przysługu­je, ale możesz ubie­gać się o stype­ndi­um soc­jalne.

Wnios­ki o przyz­nanie zapo­mo­gi należy składać wyłącznie w formie elek­tron­icznej (poprzez Wirtu­al­ną Uczel­nię) dołącza­jąc doku­men­ty potwierdza­jące zaist­ni­ałą sytu­ację (pli­ki PDF).

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP