Studenci-stypendia

Zapomoga

Podstawą przyznania zapomogi jest przejściowe pogorszenie Twojej sytuacji materialnej, wynikające ze zdarzeń losowych, na które nie miałeś wpływu tzn. sytuacja:

  • losowa (nie dało się jej przewidzieć);
  • przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie);
  • musi powodować przejściowe pogorszenie się sytuacji materialnej.

Wszystkie ww. trzy przesłanki muszą zaistnieć jednocześnie by móc ubiegać się o zapomogę.

Zdarzenia losowe to wszystkie sytuacje życiowe, w których się znalazłeś, ujemnie oddziałujące na Twoje życie, zdrowie lub mienie albo powodujące zwiększenie Twoich potrzeb majątkowych, a w szczególności:

  1. śmierć najbliższego członka rodziny studenta (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  2. poważna choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  3. nieszczęśliwy wypadek;
  4. klęski żywiołowe;
  5. koszty poniesione z tytułu urodzenia dziecka.

Z tej formy pomocy możesz skorzystać się w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną składanego wniosku.

Jeśli studiujesz na kilku kierunkach, zapomogę możesz otrzymać na jednym wybranym przez siebie.

Jeśli masz studiujące na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi rodzeństwo, o zapomogę z tego samego tytułu może ubiegać się tylko jedno z Was – wyjątkiem jest śmierć rodzica.

Maksymalna kwota zapomogi to 1200 zł i może być przyznana dwa razy w ciągu roku akademickiego. Składając wniosek, dołącz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

Jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – zapomoga nie przysługuje, ale możesz ubiegać się o stypendium socjalne.

Od roku akademickiego 2017/2018 wszystkie wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez Wirtualną Uczelnię) a dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację należy dostarczyć w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku. Pamiętaj jednak, że jeśli nie dostarczysz dokumentów, Twój wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!