Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Terminy

Stype­ndi­um Rek­to­ra dla najlep­szych stu­den­tów – od 18 wrześ­nia do 5 październi­ka 2023 r. – ter­min ten jest ter­minem prawa mate­ri­al­nego i wnios­ki złożone po jego upły­wie nie wywołu­ją skutków prawnych. Przed wysłaniem wniosku upewnij się, zę wszys­tkie Two­je oce­ny zostały wprowad­zone do Elek­tron­icznego Indek­su.

Stype­ndi­um soc­jalne – od 1 wrześ­nia do 5 październi­ka 2023r. – jest to ter­min porząd­kowy – wnios­ki złożone po upły­wie wyz­nac­zonego ter­minu zostaną roz­pa­tr­zone najw­cześniej w grud­niu br. aka­demick­iego. Wnios­ki o stype­ndi­um soc­jalne stu­dent może złożyć także w trak­cie roku aka­demick­iego, jeżeli sytu­ac­ja dochodowa jego rodziny uległa pogorsze­niu. Stype­ndi­um przyz­nawane jest od miesią­ca, w którym został złożony wniosek wraz z pełną doku­men­tacją dochodową rodziny.

Stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych – od 01 wrześ­nia do 5 październi­ka 2023r.– jest to ter­min porząd­kowy – wnios­ki złożone po upły­wie wyz­nac­zonego ter­minu zostaną roz­pa­tr­zone najw­cześniej w grud­niu br. aka­demick­iego.

Wnios­ki o stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych stu­dent może złożyć także w trak­cie roku aka­demick­iego przed­staw­ia­jąc Spec­jal­iś­cie ds. osób niepełnosprawnych orzecze­nie o stop­niu niepełnosprawnoś­ci. Stype­ndi­um przyz­nawane jest od miesią­ca, w którym został złożony wniosek wraz z doku­mentem potwierdza­ją­cym niepełnosprawność.

Zapo­mo­ga – wnios­ki o zapo­mogę stu­dent może złożyć dwa razy w roku aka­demickim. Uwa­ga – wniosek złożony do 30 wrześ­nia 2023r. będzie roz­pa­try­wany na rok aka­demic­ki 2022/2023. Jeśli chcesz złożyć wniosek o zapo­mogę na rok aka­demic­ki 2023/2024 poczekaj z jego wypełnie­niem do 1 październi­ka 2023r. Pamię­taj, że wniosek musi zostać złożony najpóźniej w ter­minie do 3 miesię­cy od daty zaist­nienia zdarzenia upraw­ni­a­jącego do otrzy­ma­nia zapo­mo­gi.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP