Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Stypendium rektora

Jest to prestiżowe stype­ndi­um przyz­nawane przez Rek­to­ra, mające na celu wspar­cie najz­dol­niejszych stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Jeśli zal­iczyłeś w ter­minie poprzed­ni rok aka­demic­ki i uzyskałeś za niego wysoką śred­nią ocen lub posi­adasz osiąg­nię­cia naukowe, artysty­czne lub sportowe, złóż wniosek elek­tron­icznie poprzez Wirtu­al­ną Uczel­nię oraz dołącz do wniosku doku­men­ty potwierdza­jące Two­je osiąg­nię­cia.

Wnios­ki należy składać wyłącznie w formie elek­tron­icznej. For­mu­la­rz jest dostęp­ny na kon­cie stu­den­ta w zakład­ce „Stype­n­dia”. Pamię­taj by pod­czas składa­nia wniosku dołączyć potwierdzenia dodatkowych osiąg­nięć wykazanych we wniosku.

Nieu­doku­men­towanie osiąg­nięć skutkować będzie przelicze­niem wniosku jedynie w opar­ciu o śred­nią ocen.

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzys­tą i zostałeś przyję­ty na pier­wszy rok studiów możesz otrzymy­wać Stype­ndi­um Rek­to­ra pod warunk­iem, że jesteś lau­re­atem olimpiady między­nar­o­dowej albo lau­re­atem lub final­istą olimpiady stop­nia cen­tral­nego, o których mowa w przepisach o sys­temie oświaty; medal­istą co najm­niej współza­wod­nict­wa sportowego o tytuł Mis­trza Pol­s­ki w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

Szczegółowe kry­te­ria punk­tacji osiąg­nięć oraz wniosek zna­jdziesz na dole strony.

Sprawdź wysokość stypendium

  Uprawnieni do otrzy­ma­nia stype­ndi­um Rek­to­ra

  Rodzaj stype­ndi­um

  Wysokość stype­ndi­um: 1000 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 800 zł

  Rodzaj stype­ndi­um

  Wysokość stype­ndi­um: 1000 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 800 zł

  godło Polski

  Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
  Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
  90–419 Łódź
  NIP 7251843739
  REGON 473073308

  Zna­jdź nas!

  BIP