Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Ubezpiecznie zdrowotne

Stu­den­cie, pamię­taj, jeżeli chcesz korzys­tać z bezpłat­nej opie­ki zdrowot­nej (w ramach NFZ) musisz być zgłos­zony do ubez­pieczenia zdrowot­nego.

Jeśli nie masz ukońc­zonych 26 lat do ubez­pieczenia zgłasza­ją Cię Twoi rodz­ice, dzi­ad­kowie lub opiekunowie prawni – jako człon­ka rodziny.

Jeśli skończyłeś 26 lat, nie masz innego tytułu ubez­pieczenia zdrowot­nego i zgło­sisz się do nas, to Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi opłaci Two­je skład­ki.

 • Zgłosze­nie przez UMED do ubez­pieczenia zdrowot­nego stu­den­tów, którzy są oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi lub posi­ada­ją ważną Kartę Pola­ka

Warun­ki dające możli­wość zgłoszenia do ubez­pieczenia zdrowot­nego:

 • ukońc­zone 26 lat (nie doty­czy obcokra­jow­ców posi­ada­ją­cych ważną Kartę Pola­ka);
 • brak zgłoszenia do ubez­pieczenia zdrowot­nego z innego tytułu (umowa
  o pracę, zlece­nie, możli­wość ubez­pieczenia przez małżon­ka lub w przy­pad­ku obcokra­jow­ców możli­wość zgłoszenia przez rodz­i­ca pracu­jącego w Polsce);
 • sta­tus „stu­den­ta”.

Jeżeli speł­ni­asz łącznie wszys­tkie 3 warun­ki:

 • wypełnij druk zgłoszenia ZZA oraz oświad­cze­nie (do pobra­nia poniżej);
 • prześlij oba doku­men­ty zeskanowane na adres mailowy: patrycja.dacko@umed.lodz.pl lub marta.przybylek@umed.lodz.pl
 • dostar­cz ory­gi­nały doku­men­tów w ter­minie 7 dni od wysła­nia ich mailem.

Jeśli jesteś już ubez­piec­zony przez UMED i pod­jąłeś pracę:

 • pil­nie zgłoś ten fakt do naszego dzi­ału drogą mailową z podaniem infor­ma­cji, od kiedy trwa zatrud­nie­nie i z prośbą o wyre­je­strowanie z ubez­pieczenia zdrowot­nego ze wskazanym dniem;
 • po zakończe­niu zatrud­nienia ponown­ie wypełnij druk zgłoszeniowy ZUS ZZA wraz
  z oświad­cze­niem i prześlij go zgod­nie z instrukcją przed­staw­ioną wyżej

Tylko obcokra­jowiec z ważną Kartą Pola­ka może być zgłos­zony do ubez­pieczenia zdrowot­nego przez Uczel­nię. Otrzy­manie poz­wole­nia na pobyt stały (Kar­ta Poby­tu Stałego) oznacza konieczność wyre­je­strowa­nia Cię z ubez­pieczenia zdrowot­nego przez Uczel­nię. Po uzyska­niu zez­wole­nia na pobyt stały, niezwłocznie zgłoś się do naszego Dzi­ału w celu wyre­je­strowa­nia z ubez­pieczenia zdrowot­nego od dnia uzyska­nia powyższego zez­wole­nia.

Ważne !!!! Gdy byłeś zgłos­zony przez UMED i ukończyłeś stu­dia, lub zostałeś skreślony z listy stu­den­tów i jeszcze nie pod­jąłeś pra­cy masz pra­wo do opie­ki zdrowot­nej w ramach NFZ przez kole­jne 4 miesiące.

Jeżeli nie byłeś zgłos­zony przez UMED, a jesteś już absol­wen­tem, to w kwestii ubez­pieczenia należy skon­tak­tować się z NFZ. Uczel­nia nie może ubez­pieczyć Cię jeśli nie masz już sta­tusu „stu­den­ta”.

 • Jak wypełnić druk zgłoszenia ZZA? – Proste !

Na druku ZZA:

Punkt I: zaz­nacz X „zgłosze­nie do ubez­pieczenia zdrowot­nego”;

Punkt II: nie wypeł­ni­amy;

Punkt III:  numer PESEL, nazwisko, imię pier­wsze, data urodzenia (jeżeli jesteś obcokra­jow­cem i nie masz nr PESEL, to wypełnij infor­ma­c­je o pasz­por­cie);

Punkt IV: imię drugie (jeśli posi­adasz), nazwisko rodowe, oby­wa­telst­wo, płeć;

Punkt V:  kod tytułu ubez­pieczenia: 18 11 00;

Punkt VI: data obow­iązku ubez­pieczenia – data wypełnienia i złoże­nia oświad­czenia, kod odd­zi­ału NFZ (zgod­ny z adresem zamieszka­nia);

Punkt VIII: adres zamel­dowa­nia;

Punkt IX: adres zamieszka­nia (jeżeli jest inny niż zamel­dowa­nia lub nie masz adresu zamel­dowa­nia);

Punkt XI: data wypełnienia;

Punkt XII: włas­noręczny, czytel­ny pod­pis.

01R — Dol­nośląs­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
02R — Kujawsko-Pomors­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
03R — Lubel­s­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
04R — Lubus­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
05R — Łódz­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
06R — Małopol­s­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
07R — Mazowiec­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
08R — Opol­s­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
09R — Pod­karpac­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
10R — Pod­las­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
11R — Pomors­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
12R — Śląs­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
13R — Świę­tokrzys­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
14R — Warmińsko-Mazurs­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
15R — Wielkopol­s­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ
16R — Zachod­niopo­mors­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki NFZ

Jeśli masz dodatkowe pyta­nia skon­tak­tuj się z nami:

 

Dru­ki do pobra­nia — for­mu­la­rz powinien zostać wypełniony alfa­betem łacińskim, pis­mem kom­put­erowym lub pis­mem ręcznym – w takim przy­pad­ku powinien zostać wypełniony wielki­mi / drukowany­mi lit­era­mi, czarnym lub niebieskim dłu­gopisem.:

WZÓR druku dla studenta polskiego i obcokrajowca
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP