Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Ubezpiecznie zdrowotne

Studencie, pamiętaj, jeżeli chcesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej (w ramach NFZ) musisz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nie masz ukończonych 26 lat do ubezpieczenia zgłaszają Cię Twoi rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny.

Jeśli skończyłeś 26 lat, nie masz innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i zgłosisz się do nas, to Uniwersytet Medyczny w Łodzi opłaci Twoje składki.

Zgłoszenie przez UMED do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, którzy są obywatelami polskimi

Warunki dające możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • ukończone 26 lat;
 • brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (umowa
  o pracę, zlecenie, możliwość ubezpieczenia przez małżonka);
 • status „studenta”.

Jeżeli spełniasz łącznie wszystkie 3 warunki:

Ważne!!! Jeśli nie masz ukończonych 26 lat do ubezpieczenia zgłaszają Cię Twoi rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny.

Jeśli jesteś już ubezpieczony przez UMED i podjąłeś pracę:

 • pilnie zgłoś ten fakt do naszego działu drogą mailową z podaniem informacji, od kiedy trwa zatrudnienie i z prośbą o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego ze wskazanym dniem;
 • po zakończeniu zatrudnienia ponownie wypełnij druk zgłoszeniowy ZUS ZZA wraz
  z oświadczeniem i prześlij go zgodnie z instrukcją przedstawioną wyżej

Ważne !!!! Gdy byłeś zgłoszony przez UMED i ukończyłeś studia, lub zostałeś skreślony z listy studentów i jeszcze nie podjąłeś pracy masz prawo do opieki zdrowotnej w ramach NFZ przez kolejne 4 miesiące.

Jeżeli nie byłeś zgłoszony przez UMED, a jesteś już absolwentem, to w kwestii ubezpieczenia należy skontaktować się z NFZ. Uczelnia nie może ubezpieczyć Cię jeśli nie masz już statusu „studenta”.

Zgłoszenie przez Umed do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, którzy są obcokrajowcami i posiadają ważną KARTĘ POLAKA

 1. Zgłoś się do Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi (nfz-lodz.pl) w celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Musisz mieć przy sobie:
  • ważną Kartę Polaka;
  • legitymację studencką;
  • aktualny paszport;
  • oświadczenie potwierdzające zamieszkanie w Łodzi.
 1. W ciągu siedmiu dni od daty podpisania i odebrania umowy dostarcz dokumenty do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów:
  • kopię umowy z NFZ (oryginał do wglądu);
  • kartę Polaka wraz z paszportem;
  • wypełniony druk zgłoszenia ZZA wraz z oświadczeniem.

 

Jak wypełnić druk zgłoszenia ZZA? – Proste !

Na druku ZZA:

Punkt I: zaznacz X „zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”;
Punkt II: nie wypełniamy;
Punkt III:  numer PESEL, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia (jeżeli jesteś obcokrajowcem i nie masz nr PESEL, to wypełnij informacje o paszporcie);
Punkt IV: imię drugie (jeśli posiadasz), nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć;
Punkt V:  kod tytułu ubezpieczenia: 18 11 00 (dla Polaków), 24 10 00 (dla obcokrajowców);
Punkt VI: data obowiązku ubezpieczenia – data wypełnienia i złożenia oświadczenia, kod oddziału NFZ (zgodny z adresem zamieszkania) – dotyczy tylko studentów polskich;
Punkt VII: data rozpoczęcia – data zawarcia umowy z NFZ, kod oddziału NFZ (zgodny z adresem zamieszkania) – dotyczy tylko studentów obcokrajowców;
Punkt VIII: adres zameldowania;
Punkt IX: adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż zameldowania lub nie masz adresu zameldowania);
Punkt XI: data wypełnienia;
Punkt XII: własnoręczny, czytelny podpis.

01R – Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
02R – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
03R – Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
04R – Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
05R – Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
06R – Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
07R – Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
08R – Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
09R – Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
10R – Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
11R – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
12R – Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
13R – Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
14R – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
15R – Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
16R – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami:

 

Druki do pobrania – formularz powinien zostać wypełniony alfabetem łacińskim, pismem komputerowym lub pismem ręcznym – w takim przypadku powinien zostać wypełniony wielkimi / drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem.:

WZÓR druku dla studenta polskiego
WZÓR druku dla studenta obcokrajowca
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP