Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Studenci-stypendia

Studenci-stypendia

Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta, który należy złożyć wraz z wymaganą dokumentacją.

Wnioski o stypendia i zapomogi należy składać wyłącznie poprzez Wirtualną Uczelnię. W uzasadnionych przypadkach wyżej wymienione wnioski można złożyć w formie papierowej. Druki wniosków znajdziesz w zakładce „Pliki do pobrania”. Dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia, sytuację losową przy zapomodze, orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć w wersji papierowej w określonych terminach.

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz wymagane kryteria, możesz otrzymywać wszystkie stypendia równocześnie, jednak pamiętaj, że możesz je pobierać tylko na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku.

Gdy ukończyłeś już jeden kierunek studiów i podjąłeś naukę na drugim kierunku studiów, nie możesz wnioskować o stypendia i zapomogę, chyba, że kontynuujesz studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra. Pamiętaj jednak, że okres, w którym możesz ubiegać się o wszystkie świadczenia nie może przekroczyć łącznie 12 semestrów (14 na kierunku farmacja i lekarski), bez względu na ich pobieranie, z zastrzeżeniem, że na studiach I stopnia nie dłużej niż 9 semestrów, na studiach II stopnia nie dłużej niż 7 semestrów. Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte studia (na innych uczelniach także) oraz urlopy.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres do 9 miesięcy.

Jeżeli pobierasz stypendium i:

  • ukończysz studia przed terminem określonym w regulaminie studiów;
  • ukończysz studia uzyskując tytuł magistra lub równorzędny;
  • zostaniesz skreślony z listy studentów;
  • zostaniesz zawieszony w prawach studenta;
  • uzyskasz stypendium/zapomogę na podstawie nieprawdziwych danych;
  • pobierasz analogiczną pomoc materialną na innym kierunku lub uczelni;
  • przebywasz na urlopie dziekańskim;
  • zrezygnujesz z otrzymywanego świadczenia.

tracisz prawo do pobierania świadczeń z ostatnim dniem miesiąca, w którym miały miejsce ww. zdarzenia.

W przypadku, gdy Twój urlop dziekański spowodowany jest długotrwałą chorobą, urodzeniem dziecka lub innymi szczególnie uzasadnionymi przypadkami możesz zachować prawo do otrzymywania stypendium, jeśli złożysz o to wniosek do Komisji Stypendialnej.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP