Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Studenci-stypendia

Studenci-stypendia

Wszys­tkie stype­n­dia przyz­nawane są wyłącznie na wniosek stu­den­ta, który należy złożyć wraz z wyma­ganą doku­men­tacją.

Wnios­ki o stype­n­dia i zapo­mo­gi należy składać wyłącznie poprzez Wirtu­al­ną Uczel­nię. W uza­sad­nionych przy­pad­kach wyżej wymienione wnios­ki moż­na złożyć w formie papierowej. Dru­ki wniosków zna­jdziesz w zakład­ce „Pli­ki do pobra­nia”. Doku­men­ty potwierdza­jące dodatkowe osiąg­nię­cia, sytu­ację losową przy zapo­modze, orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci należy dostar­czyć w wer­sji papierowej w określonych ter­mi­nach.

Każde stype­ndi­um jest odd­ziel­nym świad­cze­niem i nie wyk­lucza możli­woś­ci pobiera­nia innego. Jeśli więc speł­ni­asz wyma­gane kry­te­ria, możesz otrzymy­wać wszys­tkie stype­n­dia równocześnie, jed­nak pamię­taj, że możesz je pobier­ać tylko na jed­nym wskazanym przez Ciebie kierunku.

Gdy ukończyłeś już jeden kierunek studiów i pod­jąłeś naukę na drugim kierunku studiów, nie możesz wnioskować o stype­n­dia i zapo­mogę, chy­ba, że kon­tynu­u­jesz stu­dia w celu uzyska­nia tytułu zawodowego mag­is­tra. Pamię­taj jed­nak, że okres, w którym możesz ubie­gać się o wszys­tkie świad­czenia nie może przekroczyć łącznie 12 semes­trów (14 na kierunku far­ma­c­ja i lekars­ki), bez wzglę­du na ich pobieranie, z zas­trzeże­niem, że na stu­di­ach I stop­nia nie dłużej niż 9 semes­trów, na stu­di­ach II stop­nia nie dłużej niż 7 semes­trów. Do tego okre­su wlicza­ją się wszys­tkie rozpoczęte stu­dia (na innych uczel­ni­ach także) oraz urlopy.

Stype­n­dia przyz­nawane są maksy­mal­nie na okres do 9 miesię­cy.

Jeżeli pobierasz stype­ndi­um i:

  • ukończysz stu­dia przed ter­minem określonym w reg­u­laminie studiów;
  • ukończysz stu­dia uzysku­jąc tytuł mag­is­tra lub równorzęd­ny;
  • zosta­niesz skreślony z listy stu­den­tów;
  • zosta­niesz zaw­ies­zony w prawach stu­den­ta;
  • uzyskasz stypendium/zapomogę na pod­staw­ie nieprawdzi­wych danych;
  • pobierasz ana­log­iczną pomoc mate­ri­al­ną na innym kierunku lub uczel­ni;
  • prze­by­wasz na urlop­ie dziekańskim;
  • zrezygnu­jesz z otrzymy­wanego świad­czenia.

tracisz pra­wo do pobiera­nia świad­czeń z ostat­nim dniem miesią­ca, w którym miały miejsce ww. zdarzenia.

W przy­pad­ku, gdy Twój urlop dziekańs­ki spowodowany jest dłu­gotr­wałą chorobą, urodze­niem dziec­ka lub inny­mi szczegól­nie uza­sad­niony­mi przy­pad­ka­mi możesz zachować pra­wo do otrzymy­wa­nia stype­ndi­um, jeśli złożysz o to wniosek do Komisji Stype­n­di­al­nej.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP