Stypendia i akademiki

Studenci-stypendia

Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta, który należy złożyć wraz z wymaganą dokumentacją.

Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi należy składać wyłącznie poprzez Wirtualną Uczelnię. Dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia, sytuację losową przy zapomodze, orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć w wersji papierowej w określonych terminach.

Studenci, którzy w r. ak. 2018/2019 będą na I roku studiów II stopnia wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów składają tradycyjnie tj. w formie papierowej.

Jeśli studiujesz na kilku kierunkach studiów równocześnie, możesz otrzymywać stypendium danego rodzaju wyłącznie na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku studiów.

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz wymagane kryteria, możesz otrzymywać wszystkie stypendia równocześnie.

Gdy ukończyłeś już jeden kierunek studiów i podjąłeś naukę na drugim kierunku studiów, nie możesz ubiegać się o stypendia i zapomogę, chyba że kontynuujesz studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra-nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres do 9 miesięcy.

Jeżeli pobierasz stypendium i:

  • ukończysz studia przed terminem określonym w regulaminie studiów;
  • ukończysz studia uzyskując tytuł magistra lub równorzędny;
  • zostaniesz skreślony z listy studentów;
  • zostaniesz zawieszony w prawach studenta;
  • uzyskasz stypendium/zapomogę na podstawie nieprawdziwych danych;
  • uzyskasz analogiczną pomoc materialną na innym kierunku lub uczelni;
  • przebywasz na urlopie dziekańskim;
  • zrezygnujesz z otrzymywanego świadczenia.

tracisz prawo do pobierania świadczeń z ostatnim dniem miesiąca, w którym miały miejsce ww. zdarzenia.

W przypadku, gdy Twój urlop dziekański spowodowany jest długotrwałą chorobą, urodzeniem dziecka lub innymi szczególnie uzasadnionymi przypadkami możesz zachować prawo do otrzymywania stypendium, jeśli złożysz o to wniosek do odpowiedniej Komisji Stypendialnej.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!