Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Studenci-stypendia » Stypendia Ministra, samorządowe i inne

Stypendia Ministra, samorządowe i inne

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM POWIATU RADOMSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości do 2000 zł brutto jest przyznawane na okres do 15 miesięcy tj. od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. i od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023r. Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Radomiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomiu) do dnia 31 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendium.

 

JEDNORAZOWE STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2022

Rozpoczęła się kolejna edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Studenci zainteresowani stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, składają w wnioski w terminie od 24 stycznia do 7 lutego 2022 r.

Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia przyjmowane są wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, pok. 205, II piętro).

Do złożenia wniosków uprawnieni są jedynie rektorzy lub prorektorzy uczelni. Uczelnia może przekazać maksymalnie 12 wniosków studentów.

Wniosek studenta, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia od dnia 1 stycznia 2019 do dnia jego złożenia.

Wniosek studenta, który otrzymał w latach ubiegłych stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia od momentu przyznania ostatniego stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, jednak nie dalej niż od 1 stycznia 2019 r. do dnia jego złożenia.

Informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

W przypadku pytań dotyczących wypełniania wniosków prosimy o kontakt mailowy ewa.nowak@umed.lodz.pl

Do pobrania:

Stypendium Powiatu Włoszczowskiego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia albo I i II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium w wysokości 1000 zł brutto jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku. Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 21 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Powiatu Włoszczowskiego.

Stypendium Powiatu Włoszczowskiego dla studentów kierunku Lekarskiego

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości 2000 zł brutto jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku. Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 21 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Powiatu Włoszczowskiego.

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Jeśli planujesz ubiegać się o Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 złóż wniosek do dnia 24 października 2021 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając pod jeden z poniższych adresów:
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl
ewa.nowak@umed.lodz.pl

Pamiętaj, wnioskodawcą jest Rektor uczelni. Wnioski przesłane bezpośrednio do ministerstwa nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – do dnia 30 września 2021 r.

Uwaga: we wniosku nie wykazuje się osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF oraz WORD (nie jest dopuszczalne skanowanie wydrukowanych wniosków do formatu PDF).

Do wniosku należy załączyć potwierdzenia osiągnięć.

Prosimy przy przesyłaniu wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia stosować się do  poniższej instrukcji:

 1. Wniosek: należy przesłać w dwóch formatach: PDF oraz WORD
  – pliki należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię
 2. Skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia
  – plik należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię_oswiadczenie
 1. Skany osiągnięć należy przesłać w jednym pliku PDF ułożone zgodnie z kolejnością zamieszczoną na wniosku
  – plik należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię_zalaczniki
  UWAGA: Każda strona powinna być opisana, jakiego osiągnięcia dotyczy np.: część C.1.1 – skan stron monografii (podać tytuł monografii); lub w przypadku kilku artykułów: część C.1.2.a) – skan stron artykułu (podać tytuł artykułu), część C.1.2.b) – skan stron artykułu (podać tytuł artykułu). Załączniki opisane niezgodnie z powyższą instrukcją, nie będą procedowane.
 2. Część A we wniosku należy uzupełnić wg poniższych danych

Szczegółowa informacja o sposobie wypełniania wniosków, zapisywania, przygotowania załączników znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 1600) oraz z dnia 14 września 2021 r. (Dz.U.2021 poz. 1727) określają szczegółowe kryteria, tryb przyznawania stypendium, rodzaje osiągnięć naukowych związanych ze studiami, osiągnięć sportowych oraz wzór wniosku o stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Wzór wniosku Ministra Zdrowia do pobrania tutaj.

Oświadczenie studenta, które należy złożyć wraz z wnioskiem do poprania tutaj.

UWAGA: Stale aktualizujemy informacje dot. Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów. Odwiedzaj naszą stronę by uzyskać bieżące informacje.

Stypendia dla młodych lekarzy

Studenci kierunku lekarskiego V i VI roku mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilotażowego programu stypendialnego samorządu Mazowsza.

Przez 9 miesięcy 100 najlepszych przyszłych lekarzy będzie otrzymywać stypendium w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie.

O wsparcie mogą ubiegać się studenci V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów (minimum 4,2), którzy zobowiążą się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii, rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, chorób zakaźnych, radiologii i diagnostyki obrazowej, ginekologii, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii, kardiologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii lub laryngologii/otolaryngologii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie mazowia.pl lub pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913.

Nabór wniosków trwa do 19 września 2021 r.

Stypendium Województwa Świętokrzyskiego dla studentów IV-VI roku kształcących się na kierunku lekarskim

Stypendium Województwa Świętokrzyskiego przeznaczone jest dla studentów IV – VI roku studiów kierunku lekarskiego, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium i za poprzedni rok osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 3,75

Aby uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w  jednej z tych  placówek.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów, jego miesięczna wysokość to 2000 złotych i przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać od 1 września 2021 r. do 15 października 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium składa sam student w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

– osobiście

– pocztą

– za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

STYPENDIUM POWIATU KŁOBUCKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów, kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 1 lipca 2021 roku do 10 września 2021 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

12 studentów UMED-u laureatami stypendiów Marszałka WŁ

Poznaliśmy laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. To uczniowie i studenci, którzy mimo młodego wieku osiągają pierwsze sukcesy na polu naukowym. W tegorocznej edycji, w kategorii „student” wpłynęło 45 wniosków stypendialnych z 6 uczelni. Komisja przyznała 23 stypendia, z czego aż 12 trafiło do studentów naszego uniwersytetu.

Wśród laureatów znaleźli się:

 • Filip Franciszek Karuga – stypendium I stopnia, VI rok, Wydział Lekarski
 • Natalia Siwecka – stypendium I stopnia, V rok, Wydział Lekarski
 • Bartosz Szmyd – stypendium II stopnia, VI rok, Wydział Lekarski
 • Jędrzej Chrzanowski – stypendium II stopnia, V rok, Wydział Lekarski
 • Marcin Mostowy – stypendium II stopnia, V rok, Wydział Lekarski
 • Katarzyna Kwas – stypendium II stopnia, IV rok, Wydział Lekarski
 • Magdalena Ewelina Rogut – stypendium II stopnia, VI rok, Wydział Lekarski
 • Adrian Bartoszek – stypendium II stopnia, VI rok, Wydział Lekarski
 • Oskar Patryk Sylwestrzak – stypendium II stopnia, VI rok, Wydział Lekarski
 • Magda Barańska – stypendium II stopnia, VI rok, Wydział Lekarski
 • Aleksandra Łosiewicz – stypendium III stopnia, VI rok, Wydział Lekarski
 • Grzegorz Kardas – stypendium III stopnia, VI rok, Wydział Lekarski
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP