Studenci-stypendia

Stypendia Ministra, samorządowe i inne

Stypendium Województwa Opolskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Stypendium Województwa Opolskiego przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych z całej Polski, od IV do VI roku studiów, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium.

Aby uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do odbycia stażu i podjęcia pracy w placówce medycznej w województwie opolskim, podlegającej  samorządowi terytorialnemu, właściwemu ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium.

Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w  jednej z tych  placówek.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów, jego miesięczna wysokość to 2000 złotych brutto i przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać do dnia 15 grudnia 2020r. – o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium składa sam student w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu
– osobiście
– pocztą
– za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

https://www.opolskie.pl/2020/11/studenci-kierunkow-lekarskich-juz-moga-skladac-wnioski-o-stypendia/

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Jeśli planujesz ubiegać się o Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 złóż wniosek w terminie od 15 września do dnia 12 października 2020 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając pod jeden z poniższych adresów:
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl
ewa.nowak@umed.lodz.pl

Pamiętaj, wnioskodawcą jest Rektor uczelni. Wnioski przesłane bezpośrednio do ministerstwa nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do dnia 30 września 2020 r.

Uwaga: we wniosku nie wykazuje się osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie jest dopuszczalne skanowanie wydrukowanych wniosków do formatu PDF).

Do wniosku należy załączyć potwierdzenia osiągnięć.

Prosimy przy przesyłaniu wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia stosować się do  poniższej instrukcji:

 1. Wniosek: należy przesłać w formacie PDF oraz WORD
  – pliki należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię
 2. Skany osiągnięć należy przesłać w jednym pliku PDF ułożone zgodnie z kolejnością zamieszczoną na wniosku
  – plik należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię_zalaczniki
  UWAGA: Każda strona powinna być opisana, jakiego osiągnięcia dotyczy np.:
  część C.1.1 – skan stron monografii: (podać tytuł monografii);
  lub w przypadku kilku artykułów:
  część C.1.2.a) – skan stron artykułu: (podać tytuł artykułu),
  część C.1.2.b) – skan stron artykułu: (podać tytuł artykułu)
 3. Skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia
  – plik należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię_oswiadczenie
 4. Część A we wniosku należy uzupełnić wg poniższych danych

Szczegółowa informacja o sposobie wypełniania wniosków, zapisywania, przygotowania załączników znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. określa natomiast szczegółowe kryteria, tryb przyznawania stypendium, rodzaje osiągnięć naukowych związanych ze studiami, osiągnięć sportowych oraz wzór wniosku o stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Treść rozporządzenia Ministra Zdrowia można pobrać tutaj.

Wzór wniosku Ministra Zdrowia do pobrania tutaj.

Oświadczenie studenta, które należy złożyć wraz z wnioskiem do poprania tutaj.

UWAGA: Stale aktualizujemy informacje dot. Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów. Odwiedzaj naszą stronę by uzyskać bieżące informacje.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2020

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłosił XIV edycję jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Wnioski należy składać wyłącznie w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów (Pl. Hallera 1, parter, Strefa Obsługi Studenta stanowisko nr 5 lub pok. 205, II piętro) w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 13 lutego 2020 r.

Do składania wniosków o stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, uprawnieni są jedynie rektorzy lub prorektorzy uczelni. Uczelnia może przekazać maksymalnie 12 wniosków studentów.

Wniosek studenta, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od dnia 1 stycznia 2017 do dnia jego złożenia.

Wniosek studenta, który otrzymał w latach ubiegłych stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, jednak nie dalej niż od 1 stycznia 2017 r. do dnia jego złożenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin

Wniosek student

Sprawozdanie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!