Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Studenci-stypendia » Stypendia Ministra, samorządowe i inne

Stypendia Ministra, samorządowe i inne

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2023/2024

Jeśli planu­jesz ubie­gać się o Stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego złóż wniosek do dnia 19 sty­cz­nia 2024r.

Wnios­ki wypełnione kom­put­erowo wraz z załącznika­mi potwierdza­ją­cy­mi osiąg­nię­cia przyj­mowane są wyłącznie  w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów (Pl. Hallera 1, pok. 205, II piętro).
Do złoże­nia wniosków uprawnieni są jedynie rek­torzy lub prorek­torzy uczel­ni.

Uczel­nia może przekazać maksy­mal­nie 12 wniosków stu­den­tów.

Wniosek stu­den­ta, który po raz pier­wszy ubie­ga się o stype­ndi­um naukowe Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego, powinien obe­j­mować najważniejsze osiąg­nię­cia od dnia 1 sty­cz­nia 2021 do dnia jego złoże­nia.

Wniosek stu­den­ta, który otrzy­mał w lat­ach ubiegłych stype­ndi­um naukowe Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego powinien obe­j­mować najważniejsze osiąg­nię­cia od momen­tu przyz­na­nia ostat­niego stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego, jed­nak nie dalej niż od 1 sty­cz­nia 2021 r. do dnia jego złoże­nia.

Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące naboru wniosków oraz załączni­ki do pobra­nia dostęp­ne są na stron­ie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/stypendia/2024-rok-xviii-edycja-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

W przy­pad­ku pytań doty­czą­cych wypeł­ni­a­nia wniosków prosimy o kon­takt mailowy:

patrycja.dacko@umed.lodz.pl

marta.przybylek@umed.lodz.pl

 

Stypendium Ministra Zdrowia  2023/2024

Jeśli planu­jesz ubie­gać się o Stype­ndi­um Min­is­tra Zdrowia za znaczące osiąg­nię­cia naukowe / sportowe dla stu­den­tów na rok aka­demic­ki 2023/2024 złóż wniosek do dnia 13 październi­ka 2023 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elek­tron­icznej przesyła­jąc pod jeden z poniższych adresów:
agnieszka.kosior-olesko@umed.lodz.pl

patrycja.dacko@umed.lodz.pl

Pamię­taj, wniosko­daw­cą jest Rek­tor uczel­ni. Wnios­ki przesłane bezpośred­nio do min­is­terst­wa nie będą roz­pa­try­wane.

We wniosku należy wskazać osiąg­nię­cia uzyskane w okre­sie studiów od dnia:

 1. rozpoczę­cia studiów – w przy­pad­ku stu­den­ta studiów pier­wszego stop­nia albo jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich,
 2. rozpoczę­cia studiów pier­wszego stop­nia poprzedza­ją­cych stu­dia drugiego stop­nia – w przy­pad­ku stu­den­ta studiów drugiego stop­nia,
 3. 1 październi­ka roku aka­demick­iego, w którym stu­den­towi przyz­nano ostat­nie stype­ndi­um min­is­tra za wybitne osiąg­nię­cia

– do dnia 30 wrześ­nia 2023 r.

Uwa­ga: we wniosku nie wykazu­je się osiąg­nięć uzyskanych w okre­sie urlopów od zajęć lub innych prz­erw udzielonych zgod­nie z reg­u­laminem studiów.

Po wypełnie­niu wniosku w edy­torze tek­stowym należy go zapisać w for­ma­cie PDF oraz WORD (nie jest dopuszczalne skanowanie wydrukowanych wniosków do for­matu PDF).

Do wniosku należy załączyć potwierdzenia osiąg­nięć.

Prosimy przy przesyła­niu wniosku wraz z doku­men­tacją potwierdza­jącą osiąg­nię­cia stosować się do  poniższej instrukcji:

 1. Wniosek: należy przesłać w dwóch for­mat­ach: PDF oraz WORD – pli­ki należy opisać następu­ją­co: wniosek styp­min UMEDLodz_nazwisko imię
 2. Skan pod­pisanego włas­noręcznie oświad­czenia – plik należy opisać następu­ją­co: wniosek styp­min UMEDLodz_nazwisko imię_oswiadczenie
 3. Skany osiąg­nięć należy przesłać w jed­nym pliku PDF ułożone zgod­nie z kole­jnoś­cią zamieszc­zoną na wniosku – plik należy opisać następu­ją­co: wniosek styp­min UMEDLodz_nazwisko imię_zalaczniki

UWAGA: Każ­da strona powin­na być opisana, jakiego osiąg­nię­cia doty­czy np.: część C.1.1 – skan stron mono­grafii (podać tytuł mono­grafii); lub w przy­pad­ku kilku artykułów: część C.1.2.a) – skan stron artykułu (podać tytuł artykułu), część C.1.2.b) – skan stron artykułu (podać tytuł artykułu). Załączni­ki opisane niez­god­nie z powyższą instrukcją, nie będą pro­ce­dowane.

 1. Część A we wniosku należy uzu­pełnić wg poniższych danych

Szczegółowa infor­ma­c­ja o sposo­bie wypeł­ni­a­nia wniosków, zapisy­wa­nia, przy­go­towa­nia załączników zna­j­du­je się na stron­ie Min­is­terst­wa Zdrowia.

Roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia z dnia 13 sierp­nia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1271) określa szczegółowe kry­te­ria, tryb przyz­nawa­nia stype­ndi­um, rodza­je osiąg­nięć naukowych związanych ze stu­di­a­mi, osiąg­nięć sportowych oraz wzór wniosku o stype­ndi­um Min­is­tra Zdrowia za znaczące osiąg­nię­cia dla stu­den­tów.

Pobierz wniosek (Min­is­tra Zdrowia 

Pobierz oświad­cze­nie stu­den­ta, które należy złożyć wraz z wnioskiem 

Pobierz wzo­ry oświad­czeń o współau­torstwie i osiąg­nię­ci­ach:

 1. Oświad­cze­nie  współau­torów o pro­cen­towym wkładzie autorskim stu­den­ta
 2. Oświad­cze­nie kierown­i­ka pro­jek­tu badaw­czego
 3. Oświad­cze­nie stu­den­ta o autorstwie lub współau­torstwie refer­atu naukowego i jego samodziel­nym wygłosze­niu na kon­fer­encji naukowej
 4. Oświad­cze­nie Kierown­i­ka Zespołu (lub członków zespołu)o pro­cen­towym udziale stu­den­ta w pow­stanie osiąg­nię­cia – w przy­pad­ku nagrody zespołowej

UWAGA: Stale aktu­al­izu­je­my infor­ma­c­je dot. Stype­ndi­um Min­is­tra Zdrowia za znaczące osiąg­nię­cia dla stu­den­tów. Odwiedzaj naszą stronę by uzyskać bieżące infor­ma­c­je.

Stypendium powiatu Radomskiego

Zarząd Powiatu Radom­skiego ogłosił nabór wniosków o przyz­nanie stype­ndi­um dla stu­den­tów V i VI roku ksz­tałcą­cych się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Stype­ndi­um ma charak­ter finan­sowy i przyz­nawane jest na okres od dnia 1 październi­ka 2022 r. do 30 czer­w­ca 2023 r. w maksy­mal­nej wysokoś­ci 2.000,00 zło­tych brut­to miesięcznie.

Stype­ndi­um może zostać przyz­nane wniosko­daw­cy, który speł­nia łącznie następu­jące warun­ki:

 • ksz­tał­ci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,
 • nie pow­tarza roku, na który ubie­ga się o przyz­nanie pomo­cy mate­ri­al­nej,
 • nie korzys­ta z urlopów określonych w reg­u­laminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzi­ciel­skiego,
 • zawrze umowę, w której zobow­iąże się do przepra­cow­a­nia co najm­niej 3 lat po zakończe­niu studiów w SPZZOZ w Pio­nkach lub SPZZOZ – Szpi­tal w Iłży

w ter­minie do 12 miesię­cy po zakończe­niu stażu pody­plo­mowego oraz zobow­iąże się do pod­ję­cia w okre­sie zatrud­nienia jed­nej ze spec­jal­iza­cji pri­o­ry­te­towych dla SPZZOZ w Pio­nkach lub SPZZOZ – Szpi­tal w Iłży.

Z wnioskiem o przyz­nanie stype­ndi­um wys­tępu­je stu­dent. Wniosek wraz z załącznika­mi oraz klauzulą infor­ma­cyjną o zasadach przetwarza­nia danych osobowych w pro­ce­sie naboru zain­tere­sowani powin­ni złożyć oso­biś­cie w Starost­wie Powia­towym w Radomiu lub przesłać pocztą na adres: Starost­wo Powia­towe w Radomiu, ul. Mazowieck­iego 7, 26–600 Radom (decy­du­je data wpły­wu do Starost­wa Powia­towego) w ter­minie do 20 październi­ka 2022 roku.

Szczegółowe warun­ki związane z naborem wniosków są zamieszc­zone na stron­ie Starost­wa Powia­towego w Radomiu pod adresem: https://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648

STYPENDIUM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO dla kierunku lekarskiego

Stype­ndi­um Wojew­ództ­wa Świę­tokrzyskiego przez­nac­zone jest dla stu­den­tów IV – VI roku studiów kierunku lekarskiego, którzy nie pow­tarza­ją roku oraz nie korzys­ta­ją z urlopów określonych w reg­u­laminie studiów w okre­sie, na który ubie­ga­ją się o przyz­nanie stype­ndi­um i za poprzed­ni rok osiągnęli śred­nią ocen nie niższą niż 3,75

Aby uzyskać stype­ndi­um, stu­den­ci zobow­iązani są do zre­al­i­zowa­nia stażu pody­plo­mowego na tere­nie Wojew­ództ­wa Świę­tokrzyskiego a następ­nie osiedle­nia się na tere­nie Wojew­ództ­wa Świę­tokrzyskiego i pod­ję­cia pra­cy w pod­mio­cie leczniczym, dla którego pod­miotem tworzą­cym jest Wojew­ództ­wo Świę­tokrzyskie na okres pra­cy odpowiada­ją­cy okre­sowi pobiera­nia stype­ndi­um, lic­zony pełny­mi lata­mi.

Warunk­iem otrzy­ma­nia stype­ndi­um jest także doko­nanie wyboru spec­jal­iza­cji lekarskiej, która jest defi­cy­towa w  jed­nej z tych  placówek.

Stype­ndi­um przysługu­je tylko w cza­sie trwa­nia studiów, jego miesięcz­na wysokość to 2000 zło­tych i przyz­nawane jest na okres 9 miesię­cy.

Wnios­ki o przyz­nanie stype­ndi­um, należy składać od 1 wrześ­nia 2022 r. do 17 październi­ka 2022 r.

Wniosek o przyz­nanie stype­ndi­um skła­da sam stu­dent w Kance­larii Ogól­nej Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Świę­tokrzyskiego w Kiel­cach oso­biś­cie, pocztą lub za pośred­nictwem elek­tron­icznej skrzyn­ki podaw­czej ePUAP.

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz na stron­ie Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Świę­tokrzyskiego

Stypendium Powiatu Strzyżowskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego ogłasza nabór wniosków o przyz­nanie stype­ndi­um dla stu­den­tów IV – VI roku  ksz­tałcą­cych się na kierunku lekarskim.

Stype­ndi­um w wysokoś­ci 2.000 zł brut­to  przyz­nawane na okres maksy­mal­nie do 9 miesię­cy w każdym roku studiów począwszy od pod­pisa­nia umowy do cza­su planowanego zakończenia okre­su ksz­tałce­nia.

Stype­ndi­um może być przyz­nane stu­den­towi, który speł­nia łącznie trzy następu­jące warun­ki:

 1. ksz­tał­ci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów mag­is­ter­s­kich stacjonarnych lub nies­tacjonarnych
 2. nie korzys­ta z urlopów określonych w reg­u­laminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzi­ciel­skiego w chwili składa­nia wniosku
 3. zawrze umowę, w której zobow­iąże się do pod­ję­cia pra­cy w ZOZ Strzyżów.

Wnios­ki należy składać w ter­minie do dnia 30.09.2022 r. oso­biś­cie w Kance­larii Ogól­nej Starost­wa Powia­towego w Strzyżowie lub przesłać pocztą (decy­du­je data wpły­wu) na adres Starost­wo Powia­towe w Strzyżowie, ul. Przecław­czy­ka 15, 38–100 Strzyżów lub na adres: starostwo@strzyzowski.pl

Szczegółowe infor­ma­c­je zna­jdziesz  w ogłosze­niu o naborze wniosków

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM POWIATU RADOMSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Zarząd Powiatu Radom­skiego ogłasza nabór wniosków o przyz­nanie stype­ndi­um dla stu­den­tów V i VI roku ksz­tałcą­cych się na kierunku lekarskim.

Stype­ndi­um w wysokoś­ci do 2000 zł brut­to jest przyz­nawane na okres do 15 miesię­cy tj. od 1 sty­cz­nia 2022 r. do 30 czer­w­ca 2022 r. i od 1 październi­ka 2022 r. do 30 czer­w­ca 2023r. Wniosek należy złożyć oso­biś­cie w Starost­wie Powia­towym w Radomiu lub przesłać pocztą (decy­du­je data wpły­wu do Starost­wa Powia­towego w Radomiu) do dnia 31 maja 2022 r.

Szczegółowe infor­ma­c­je zna­jdziesz w ogłosze­niu o naborze wniosków o przyz­nanie stype­ndi­um.

STYPENDIUM POWIATU KŁOBUCKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO

Stype­ndi­um może być przyz­nane stu­den­tom VI roku studiów, ksz­tałcą­cym się na kierunku lekarskim, którzy zobow­iążą się do pod­ję­cia w ciągu 3 miesię­cy od uzyska­nia pełnego prawa wykony­wa­nia zawodu lekarza zatrud­nienia na stanowisku lekarza w pub­licznym pod­mio­cie leczniczym, dla którego Powiat Kłobuc­ki jest pod­miotem tworzą­cym, na czas nie krót­szy niż 30 miesię­cy.

Z wnioskiem o przyz­nanie stype­ndi­um wys­tępu­je zain­tere­sowany stu­dent. Wniosek wraz z załącznika­mi zain­tere­sowani powin­ni złożyć oso­biś­cie w Starost­wie Powia­towym w Kłobucku lub przesłać pocztą na adres: Starost­wo Powia­towe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42–100 Kłobuck, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Wniosek wraz z wyma­gany­mi załącznika­mi moż­na składać w ter­minie od 1 lip­ca 2022 roku do 9 wrześ­nia 2022 roku.

Szczegółowe infor­ma­c­je oraz doku­men­ty do pobra­nia zna­j­du­ją się na stron­ie inter­ne­towej Starost­wa Powia­towego w Kłobucku.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP