Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Studenci-stypendia » Stypendia Ministra, samorządowe i inne

Stypendia Ministra, samorządowe i inne

Stypendium powiatu Radomskiego

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w maksymalnej wysokości 2.000,00 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży

w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje student. Wniosek wraz z załącznikami oraz klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Radomiu lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 20 października 2022 roku.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem: https://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648

Stypendium Ministra Zdrowia  2022/2023

Jeśli planujesz ubiegać się o Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe dla studentów na rok akademicki 2022/2023 złóż wniosek do dnia 9 października 2022 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając pod jeden z poniższych adresów:
malgorzata.wejchert@umed.lodz.pl
ewa.nowak@umed.lodz.pl

Pamiętaj, wnioskodawcą jest Rektor uczelni. Wnioski przesłane bezpośrednio do ministerstwa nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

– do dnia 30 września 2022 r.

Uwaga: we wniosku nie wykazuje się osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF oraz WORD (nie jest dopuszczalne skanowanie wydrukowanych wniosków do formatu PDF).

Do wniosku należy załączyć potwierdzenia osiągnięć.

Prosimy przy przesyłaniu wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia stosować się do  poniższej instrukcji:

 1. Wniosek: należy przesłać w dwóch formatach: PDF oraz WORD
  – pliki należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię
 2. Skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia
  – plik należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię_oswiadczenie
 3. Skany osiągnięć należy przesłać w jednym pliku PDF ułożone zgodnie z kolejnością zamieszczoną na wniosku
  – plik należy opisać następująco: wniosek stypmin UMEDLodz_nazwisko imię_zalaczniki

UWAGA: Każda strona powinna być opisana, jakiego osiągnięcia dotyczy np.: część C.1.1 – skan stron monografii (podać tytuł monografii); lub w przypadku kilku artykułów: część C.1.2.a) – skan stron artykułu (podać tytuł artykułu), część C.1.2.b) – skan stron artykułu (podać tytuł artykułu). Załączniki opisane niezgodnie z powyższą instrukcją, nie będą procedowane.

 1. Część A we wniosku należy uzupełnić wg poniższych danych

Szczegółowa informacja o sposobie wypełniania wniosków, zapisywania, przygotowania załączników znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1271) określa szczegółowe kryteria, tryb przyznawania stypendium, rodzaje osiągnięć naukowych związanych ze studiami, osiągnięć sportowych oraz wzór wniosku o stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów.

Pobierz wniosek Ministra Zdrowia 

Pobierz oświadczenie studenta, które należy złożyć wraz z wnioskiem 

Pobierz wzory oświadczeń o współautorstwie i osiągnięciach:

 1. Oświadczenie  współautorów o procentowym wkładzie autorskim studenta
 2. Oświadczenie kierownika projektu badawczego
 3. Oświadczenie studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej
 4. Oświadczenie Kierownika Zespołu (lub członków zespołu)o procentowym udziale studenta w powstanie osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej

 

UWAGA: Stale aktualizujemy informacje dot. Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia dla studentów. Odwiedzaj naszą stronę by uzyskać bieżące informacje.

STYPENDIUM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO dla kierunku lekarskiego

Stypendium Województwa Świętokrzyskiego przeznaczone jest dla studentów IV – VI roku studiów kierunku lekarskiego, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium i za poprzedni rok osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 3,75

Aby uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w  jednej z tych  placówek.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów, jego miesięczna wysokość to 2000 złotych i przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać od 1 września 2022 r. do 17 października 2022 r.

Wniosek o przyznanie stypendium składa sam student w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Stypendium Powiatu Strzyżowskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów IV – VI roku  kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości 2.000 zł brutto  przyznawane na okres maksymalnie do 9 miesięcy w każdym roku studiów począwszy od podpisania umowy do czasu planowanego zakończenia okresu kształcenia.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 1. kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych
 2. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w chwili składania wniosku
 3. zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w ZOZ Strzyżów.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.09.2022 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów lub na adres: starostwo@strzyzowski.pl

Szczegółowe informacje znajdziesz  w ogłoszeniu o naborze wniosków

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM POWIATU RADOMSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości do 2000 zł brutto jest przyznawane na okres do 15 miesięcy tj. od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. i od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023r. Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Radomiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomiu) do dnia 31 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendium.

STYPENDIUM POWIATU KŁOBUCKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów, kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 1 lipca 2022 roku do 9 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP