Studenci-stypendia

Stypendium socjalne

Wnioski o stypendium socjalne należy przesłać wraz wymaganymi dokumentami (w oryginałach) zgodnie z wykazem dokumentów, Pocztą Polską/kurierem na adres:

Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Plac Hallera 1, 90-647 Łódź

W wyjątkowych przypadkach można złożyć osobiście, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania.

Wnioski o stypendium socjalne należy złożyć wraz z pełną dokumentacją do 4 października 2020.
Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane najwcześniej w grudniu br.

 

 


 

Jego celem jest wsparcie finansowe studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Jeżeli Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej złóż wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody. Szczegółowy wykaz dokumentów znajdziesz na dole strony.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium socjalnego może zostać zwiększona.

Dochód rodziny ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Co to jest dochód rodziny?

Jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:

  • studenta,
  • jego małżonka i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci uczące się do 26. roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie i dzieci uczące się do 26. roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.

Możesz ubiegać się o stypendium socjalne bez dokumentowania dochodów swoich rodziców i rodzeństwa gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej i nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (wymagane pisemne oświadczenie) oraz spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków:
– ukończyłeś 26 rok życia, i/lub:

– pozostajesz w związku małżeńskim,
– masz na utrzymaniu dzieci swoje / małżonka ,
– osiągnąłeś pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Pamiętaj!

Jeśli miesięczny dochód na osobę w Twojej rodzinie wynosi od 0 do 528 zł musisz dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej Twojej i Twojej rodziny. Jeśli nie dostarczysz tego dokumentu, Twój wniosek nie ma szansy na pozytywne rozpatrzenie.

JAKIE DOKUMENTY DOSTARCZYĆ?
TWOJA SYTUACJA RODZINNA

Przedstawiony schemat ma charakter poglądowy *

Pozostaję w związku małżeńskim lub/i mam na utrzymaniu dzieci i nie prowadzę gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
We wniosku uwzględnij: SIEBIE, MAŁŻONKA, DZIECI

Prowadzę gospodarstwo domowe z rodzicami/rodzicem.
We wniosku uwzględnij: SIEBIE i RODZICÓW/RODZICA i RODZEŃSTWO (niepełnoletnie; do 26 r. życia jeśli kontynuuje naukę; niepełnosprawne w każdym wieku)

Znajduję się w trudnej sytuacji materialnej i ukończyłem 26 lat i nie prowadzę gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
We wniosku uwzględnij: SIEBIE

Sprawdź wysokość stypendium

Rodzaj stypendium

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium: 900 zł
Wysokość stypendium: 700 zł
Wysokość stypendium: 550 zł

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium: 1200 zł
Wysokość stypendium: 1000 zł
Wysokość stypendium: 850 zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!