Czcionka A- A A+

Doktoranci — stypendia

Stypendium socjalne

Jego celem jest wspar­cie finan­sowe stu­den­tów zna­j­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej.

Jeżeli Two­ja rodz­i­na zna­j­du­je się w trud­nej sytu­acji finan­sowej złóż wniosek wraz z doku­men­ta­mi potwierdza­ją­cy­mi dochody. Szczegółowy wykaz doku­men­tów zna­jdziesz na dole strony.

Wysokość stype­ndi­um soc­jal­nego uza­leżniona jest od wysokoś­ci dochodu przy­pada­jącego na osobę w rodzinie.

W szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach wysokość stype­ndi­um soc­jal­nego może zostać zwięk­szona.

Dochód rodziny usta­lany jest zgod­nie z przepisa­mi ustawy o świad­czeni­ach rodzin­nych.

 

Co to jest dochód rodziny?

Jest to suma dochodów członków rodziny, osią­ganych przez:

 • stu­den­ta,
 • jego małżon­ka i będące na ich utrzy­ma­niu dzieci niepełno­let­nie, dzieci uczące się do 26. roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne, bez wzglę­du na wiek,
 • rodz­iców, opiekunów prawnych lub fak­ty­cznych stu­den­ta i będące na ich utrzy­ma­niu dzieci niepełno­let­nie i dzieci uczące się do 26. roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne, bez wzglę­du na wiek.

Możesz ubie­gać się o stype­ndi­um soc­jalne bez doku­men­towa­nia dochodów swoich rodz­iców i rodzeńst­wa gdy zna­j­du­jesz się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej i nie prowadzisz wspól­nego gospo­darst­wa domowego z żad­nym z rodz­iców (wyma­gane pisemne oświad­cze­nie) oraz speł­ni­asz przy­na­jm­niej jeden z poniższych warunk­ów:
– ukończyłeś 26 rok życia, i/lub:

– pozosta­jesz w związku małżeńskim,
– masz na utrzy­ma­niu dzieci swo­je / małżon­ka ,
– osiągnąłeś pełno­let­ność prze­by­wa­jąc w pieczy zastępczej.

Pamię­taj!

Jeśli miesięczny dochód na osobę w Two­jej rodzinie wynosi od 0 do 600 zł musisz dostar­czyć zaświad­cze­nie z ośrod­ka pomo­cy społecznej o sytu­acji dochodowej i majątkowej Two­jej i Two­jej rodziny. Jeśli nie dostar­czysz tego doku­men­tu, Twój wniosek nie ma szan­sy na pozy­ty­wne roz­pa­trze­nie.

Wniosek o stype­ndi­um soc­jalne dostęp­ny jest w Wirtu­al­nej Uczel­ni w zakład­ce „Stype­n­dia”. Dok­torant po zal­o­gowa­niu się na swo­je kon­to wypeł­nia elek­tron­icznie wniosek a doku­men­ty potwierdza­jące dochody oraz sytu­ację rodzin­ną przesyła (w ory­gi­nałach) Pocztą Polską/kurierem na adres:Dzi­ał ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w ŁodziPlac Hallera 1, 90–647 Łódź

JAKIE DOKUMENTY DOSTARCZYĆ?
TWOJA SYTUACJA RODZINNA

Przed­staw­iony schemat ma charak­ter poglą­dowy *

Pozosta­ję w związku małżeńskim lub/i mam na utrzy­ma­niu dzieci i nie prowadzę gospo­darst­wa domowego z żad­nym z rodz­iców.
We wniosku uwzględ­nij: SIEBIE, MAŁŻONKA, DZIECI

Prowadzę gospo­darst­wo domowe z rodzicami/rodzicem.
We wniosku uwzględ­nij: SIEBIE i RODZICÓW/RODZICA i RODZEŃSTWO (niepełno­let­nie; do 26 r. życia jeśli kon­tynu­u­je naukę; niepełnosprawne w każdym wieku)

Zna­j­du­ję się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej i ukończyłem 26 lat i nie prowadzę gospo­darst­wa domowego z żad­nym z rodz­iców.
We wniosku uwzględ­nij: SIEBIE

* Przed złoże­niem wniosku o stype­ndi­um soc­jalne dokład­nie zapoz­naj się z obow­iązu­ją­cym wykazem niezbęd­nych doku­men­tów do złoże­nia wniosku o stype­ndi­um soc­jalne oraz reg­u­laminem przyz­nawa­nia pomo­cy mate­ri­al­nej dla dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Sprawdź wysokość stypendium

  Rodzaj stype­ndi­um

  Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

  Wysokość stype­ndi­um: 1300 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 1100 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 950 zł

  Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

  Wysokość stype­ndi­um: 1850 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 1650 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 1500 zł

  godło Polski

  Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
  Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
  90–419 Łódź
  NIP 7251843739
  REGON 473073308

  Zna­jdź nas!

  BIP