Czcionka A- A A+

Doktoranci — stypendia

Terminy

Stype­ndi­um Rek­to­ra dla dok­toran­tów – od 1 wrześ­nia do 14 październi­ka – ter­min ten jest ter­minem prawa mate­ri­al­nego i wnios­ki złożone po jego upły­wie nie wywołu­ją skutków prawnych.

Stype­ndi­um soc­jalne – 23 sierp­nia do 5 październi­ka –  jest to ter­min porząd­kowy – wnios­ki złożone po upły­wie wyz­nac­zonego ter­minu zostaną roz­pa­tr­zone najw­cześniej w grud­niu br. aka­demick­iego.
Wnios­ki o stype­ndi­um soc­jalne dok­torant może złożyć także w trak­cie roku aka­demick­iego, jeżeli sytu­ac­ja dochodowa jego rodziny uległa pogorsze­niu. Stype­ndi­um przyz­nawane jest od miesią­ca, w którym został złożony wniosek wraz z pełną doku­men­tacją dochodową rodziny.

Stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych – od 23 sierp­nia do 5 październi­ka –  jest to ter­min porząd­kowy – wnios­ki złożone po upły­wie wyz­nac­zonego ter­minu zostaną roz­pa­tr­zone najw­cześniej w grud­niu br. aka­demick­iego.
Wnios­ki o stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych dok­torant może złożyć także w trak­cie roku aka­demick­iego przed­staw­ia­jąc Spec­jal­iś­cie ds. osób niepełnosprawnych orzecze­nie o stop­niu niepełnosprawnoś­ci. Stype­ndi­um przyz­nawane jest od miesią­ca, w którym został złożony wniosek wraz z doku­mentem potwierdza­ją­cym niepełnosprawność.

Zapo­mo­ga – wnios­ki o zapo­mogę stu­dent może złożyć dwa razy w roku aka­demickim.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP