Doktoranci – stypendia

Terminy

Termin składania wniosków w roku akademickim 2020/2021

STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW
od 01. września do 04. października – termin składania wniosków o stypendium Rektora dla doktorantów (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski należy złożyć pocztą/kurierem załączając dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

STYPENDIA SOCJALNE
Wnioski o stypendium socjalne należy przesłać do dnia 4 października 2020 r.
Wnioski złożone po 4 października będą rozpatrywane w grudniu 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach zgodnie z poniższym wykazem.
Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego

Wnioski dot. wszystkich świadczeń należy przesłać w oryginałach wraz załącznikami pocztą/kurierem na adres:

Dział ds. bytowych studentów i doktorantów
Plac Hallera 1
Bud 1, pok. 204-206
90-647 Łódź

Okres przyznawania stypendiów:
W roku akademickim 2020/2021 stypendia będą przyznawane doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na okres roku akademickiego i wypłacane przez okres dziewięciu miesięcy, tj od października 2020 r. do  czerwca 2021 r.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!