Czcionka A- A A+

Studenci-stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Studenci-stypendia » WŁASNE STYPENDIUM UMED DLA STUDENTÓW I ROKU

WŁASNE STYPENDIUM UMED DLA STUDENTÓW I ROKU

Stype­ndi­um z Włas­nego Fun­duszu Stype­n­di­al­nego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Jest to prestiżowe stype­ndi­um, które ma na celu wyróżnie­nie najlep­szych nowoprzyję­tych stu­den­tów.

Stype­ndi­um to przyz­nawane jest przez Rek­to­ra wybit­nie uzdol­nionym — lau­re­atom olimpiad stop­nia cen­tral­nego, lau­re­atom konkursów między­nar­o­dowych i ogólnopol­s­kich (w tym orga­ni­zowanych przez UMED), którzy w roku zda­nia egza­minu mat­u­ral­nego zostali przyję­ci w poczet stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Stype­ndi­um z Włas­nego Fun­duszu Stype­n­di­al­nego przyz­nawane jest wyłącznie na wniosek stu­den­ta i może być pobier­ane również w przy­pad­ku otrzy­ma­nia stype­ndi­um Rek­to­ra dla najlep­szych stu­den­tów.

Szczegółowy reg­u­lamin zna­j­du­je się tutaj.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP