Czcionka A- A A+

Doktoranci — stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Doktoranci – stypendia » Stypendia Ministra, Samorządowe i inne

Stypendia Ministra, Samorządowe i inne

Od roku aka­demick­iego 2019/2020 Dzi­ał ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów nie zaj­mu­je się stroną for­mal­ną wniosków o stype­ndi­um Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego dla wybit­nych młodych naukow­ców.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP