Czcionka A- A A+

Doktoranci — stypendia

REGULAMIN 2021/2022

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Reg­u­lamin przyz­nawa­nia świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego dla stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, zwany dalej „Reg­u­laminem”, określa kry­te­ria i tryb przyz­nawa­nia świad­czeń oraz sposób ich wypła­ca­nia, tryb zak­wa­terowa­nia w domach stu­denc­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, sposób doku­men­towa­nia sytu­acji mate­ri­al­nej stu­den­ta, tryb powoły­wa­nia oraz skład Komisji Stype­n­di­al­nej i Odwoław­czej Komisji Stype­n­di­al­nej.

§ 2

Użyte w Reg­u­laminie określe­nia oznacza­ją:
1) dochód – dochód w rozu­mie­niu ustawy z dnia 28 listopa­da 2003 r. o świad­czeni­ach rodzin­nych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świad­czeni­ach rodzin­nych”;
2) dochód na osobę w rodzinie stu­den­ta – dochód usta­lany na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1, uwzględ­ni­a­ją­cy dochody osią­gane przez:

a) stu­den­ta,
b) małżon­ka stu­den­ta,
c) rodz­iców, opiekunów prawnych lub fak­ty­cznych stu­den­ta,
d) oso­by będące na utrzy­ma­niu osób, o których mowa w lit. a‑c, dzieci niepełno­let­nie, dzieci pobier­a­jące naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przy­pa­da w ostat­nim roku studiów ̶ do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez wzglę­du na ich wiek;

3) Uni­w­er­sytet – Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi;
4) Rek­tor – Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu;
5) stu­dia ̶ stu­dia pier­wszego stop­nia, stu­dia drugiego stop­nia lub jed­no­lite stu­dia mag­is­ter­skie;
6) stu­dent – osobę ksz­tałcącą się w Uni­w­er­syte­cie na stu­di­ach pier­wszego stop­nia, stu­di­ach drugiego stop­nia lub jed­no­li­tych stu­di­ach mag­is­ter­s­kich;
7) świad­czenia – stype­n­dia i zapo­mogę, o których mowa w § 4 Reg­u­laminu;
8) ustawa ̶ ustawę z dnia 20 lip­ca 2018 r. Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2021 r. poz. 478, ze zm.).

§ 3

1. Przepisy Reg­u­laminu sto­su­je się do stu­den­tów będą­cych:

1) oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi,
2) cud­zoziem­ca­mi, którzy rozpoczęli stu­dia w roku aka­demickim 2019/2020 i lat­ach następ­nych − z zas­trzeże­niem ust. 2 i 3.

2. Cud­zoziemiec niewymieniony w art. 324 ust. 2 pkt 2–8 ustawy nie może ubie­gać się o stype­ndi­um soc­jalne, o którym mowa w § 4 pkt 1 i 2 Reg­u­laminu.
3. Przepisów Reg­u­laminu nie sto­su­je się do stu­den­tów będą­cych:

1) kandy­data­mi na żołnierzy zawodowych lub żołnierza­mi zawodowy­mi, którzy pod­jęli stu­dia na pod­staw­ie skierowa­nia przez właś­ci­wy organ wojskowy i otrzy­mali pomoc w związku z pobieraniem nau­ki na pod­staw­ie przepisów o służ­bie wojskowej żołnierzy zawodowych;
2) funkcjonar­iusza­mi służb państ­wowych w służ­bie kandy­dack­iej albo będą­cych funkcjonar­iusza­mi służb państ­wowych, którzy pod­jęli stu­dia na pod­staw­ie skierowa­nia lub zgody właś­ci­wego przełożonego i otrzy­mali pomoc w związku z pobieraniem nau­ki na pod­staw­ie przepisów o służ­bie.

§ 4

Stu­dent może w ramach fun­duszu soc­jal­nego ubie­gać się o:
1) stype­ndi­um soc­jalne;
2) zwięk­sze­nie stype­ndi­um soc­jal­nego;
3) stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych;
4) zapo­mogę;
5) stype­ndi­um Rek­to­ra.

ROZDZIAŁ II
TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 5

Rek­tor w porozu­mie­niu z Uczel­ni­aną Radą Samorzą­du Stu­den­tów i Uczel­ni­aną Radą Samorzą­du Dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu, łącznie zwany­mi dalej „Radą”:
1) dokonu­je podzi­ału fun­duszu stype­n­di­al­nego;
2) usta­la wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie stu­den­ta, upraw­ni­a­jącego do ubie­ga­nia się o stype­ndi­um soc­jalne;
3) usta­la wysokość stawek świad­czeń.

§ 6

1. Świad­czenia przyz­nawane są wyłącznie na udoku­men­towany wniosek stu­den­ta. Wzo­ry wniosków o przyz­nanie świad­czeń stanow­ią załączni­ki nr 1- 4 do Reg­u­laminu.
2. Obow­iązek przedłoże­nia kom­plet­nego wniosku spoczy­wa na stu­den­cie. W przy­pad­ku złoże­nia wniosku niespeł­ni­a­jącego wymogów for­mal­nych, stu­dent zosta­je wezwany do uzu­pełnienia braków i zobow­iązany jest do ich uzu­pełnienia w ter­minie określonym w wezwa­niu, pod rygorem pozostaw­ienia wniosku bez rozpoz­na­nia.
3. Stype­n­dia przyz­nawane są na rok aka­demic­ki i wypła­cane co miesiąc, przez okres do 9 miesię­cy (od październi­ka do czer­w­ca następ­nego roku kalen­dar­zowego) a gdy ksz­tałce­nie trwa semes­tr − przez okres do 5 miesię­cy (od październi­ka do lutego następ­nego roku kalen­dar­zowego), z zas­trzeże­niem ust. 4 i ust. 5.
4. W przy­pad­ku złoże­nia wniosku o stype­n­dia wymienione w § 4 pkt. 1–3 po dniu 31 październi­ka, świad­cze­nie zosta­je przyz­nane od miesią­ca, w którym został złożony wniosek wraz z kom­pletem doku­men­tów.
5. Wypła­ta stype­ndiów za miesiące październik i listopad następu­je do koń­ca listopa­da.
6. Świad­czenia przekazy­wane są na wskazany przez stu­den­ta we wniosku rachunek bankowy prowad­zony w pol­s­kich zło­tych (PLN), w banku dzi­ała­ją­cym na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej.
7. Rek­tor, po anal­izie wyko­rzys­ta­nia środ­ków fun­duszu stype­n­di­al­nego, może w porozu­mie­niu z Radą pod­jąć decyzję o zmi­an­ie wysokoś­ci świad­czeń w danym semes­trze.
8. Zapo­mo­ga może być przyz­nana nie częś­ciej niż 2 razy w danym roku aka­demickim.
9. Wnios­ki, o których mowa w ust. 1, stu­dent przekazu­je drogą elek­tron­iczną lub skła­da w formie papierowej w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów.

§ 7

1. Stu­dent ksz­tałcą­cy się równocześnie na kilku kierunk­ach studiów może otrzymy­wać świad­czenia tylko na jed­nym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Świad­czenia przysługu­ją na stu­di­ach pier­wszego stop­nia, stu­di­ach drugiego stop­nia i jed­no­li­tych stu­di­ach mag­is­ter­s­kich, jed­nak nie dłużej niż przez okres 6 lat ( 72 miesiące).
3. Świad­czenia nie przysługu­ją stu­den­towi, który posi­a­da tytuł zawodowy:

1) mag­is­tra albo równorzęd­ny;
2) licenc­ja­ta albo równorzęd­ny, jeżeli ponown­ie pode­j­mu­je stu­dia pier­wszego stop­nia − z zas­trzeże­niem ust 4.

4. Stu­dent niepełnosprawny, którego niepełnosprawność pow­stała w trak­cie studiów lub po uzyska­niu tytułu zawodowego, może otrzy­mać świad­cze­nie, o którym mowa w § 4 pkt 3 tylko na jed­nym, kole­jnym kierunku studiów, jed­nak nie dłużej niż przez okres 6 lat ( 72 miesiące).
5. Stu­dent, który został skierowany na stu­dia do innej uczel­ni w kra­ju lub za granicą, także w ramach pro­gra­mu wymi­any stu­den­tów, może otrzymy­wać w tym cza­sie świad­czenia, o ile speł­nia warun­ki konieczne do ich przyz­na­nia.

§ 8

1. Stu­dent ubie­ga­ją­cy się o świad­czenia, albo je otrzy­mu­ją­cy, niezwłocznie powiadamia Dzi­ał ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów o:

1) zmi­anach w toku odby­wa­nia studiów, w tym o uzyska­niu tytułu zawodowego;
2) prze­niesie­niu do innej uczel­ni lub rozpoczę­ciu równole­gle ksz­tałce­nia w innej uczel­ni.

2. Decyz­ja o przyz­na­niu świad­czenia wydana na pod­staw­ie nieprawdzi­wych danych zosta­je uchy­lona w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej, a stu­dent zobow­iązany jest do zwro­tu otrzy­manego świad­czenia nieza­leżnie od odpowiedzial­noś­ci karnej i dyscy­pli­narnej.
3. W przy­pad­ku nien­ależnie pobranego świad­czenia, stu­den­towi wysyła się wezwanie do zapłaty. W przy­pad­ku, gdy nien­ależnie pobrane świad­cze­nie nie zostanie zwró­cone w ter­minie wskazanym w wezwa­niu, sprawa przekazy­wana jest do windyka­to­ra Uni­w­er­syte­tu w celu wyegzek­wowa­nia należnoś­ci.
4. Stu­dent ponosi pełną odpowiedzial­ność dyscy­pli­narną, cywilną oraz karną za przekazanie nieprawdzi­wych danych, na pod­staw­ie których uzyskał nieprzysługu­jące mu świad­cze­nie.

§ 9

1. Stu­dent traci pra­wo do otrzymy­wa­nia świad­czeń w przy­pad­ku, gdy:

1) został skreślony z listy stu­den­tów;
2) został zaw­ies­zony w prawach stu­den­ta, na pod­staw­ie art. 312 ust. 5 lub art. 316 ust. 4 ustawy;
3) został pra­wom­oc­nie ukarany karą dyscy­pli­narną zaw­ieszenia w prawach do otrzymy­wa­nia świad­czeń pomo­cy mate­ri­al­nej dla stu­den­tów, o której mowa w art. 308 ust. 4 ustawy;
4) prze­by­wa na urlop­ie od zajęć, z zas­trzeże­niem sytu­acji o których mowa w § 10;
5) uzyskał pomoc mate­ri­al­ną na pod­staw­ie nieprawdzi­wych danych;
6) uzyskał ana­log­iczną pomoc mate­ri­al­ną na innym kierunku studiów lub w innej uczel­ni;
7) ukończył stu­dia uzysku­jąc tytuł zawodowy mag­is­tra, licenc­ja­ta lub równorzęd­ny;
8) dobrowol­nie zrezyg­nował z przyz­nanego świad­czenia.

2. Wypła­ta świad­czeń zosta­je wstrzy­mana w przy­pad­ku wszczę­cia prze­ci­wko stu­den­towi postępowa­nia dyscy­pli­narnego lub postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego.
3. Przy­wróce­nie wypłaty świad­czeń może nastąpić po usta­niu okolicznoś­ci powodu­ją­cych ich wstrzy­manie i po zmi­an­ie sta­tusu stu­den­ta w uczel­ni­anym sys­temie infor­maty­cznym.

§ 10

1. Stu­dent może zachować pra­wo do otrzymy­wa­nia świad­czeń pod­czas urlopu od zajęć w przy­pad­ku:

1) dłu­gotr­wałej choro­by;
2) urodzenia się dziec­ka;
3) w innych, szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach.

2. Decyzję o zachowa­niu przez stu­den­ta prawa do otrzymy­wa­nia świad­czeń pode­j­mu­je, na pisem­ny wniosek stu­den­ta, Komis­ja Stype­n­di­al­na.

ROZDZIAŁ III
STYPENDIUM SOCJALNE

§ 11

1. Stype­ndi­um soc­jalne może otrzy­mać stu­dent zna­j­du­ją­cy się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej.
2. Pod­stawę do ustal­e­nia prze­cięt­nego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wniosko­daw­cy stanow­ią doku­men­ty składane w ory­gi­nale lub w kopii za okazaniem ory­gi­nału do wglą­du.
3. Do wniosku o przyz­nanie świad­czenia stu­dent jest zobow­iązany dołączyć następu­jące doku­men­ty doty­czące stu­den­ta oraz wszys­t­kich pełno­let­nich członków jego rodziny:

1) zaświad­czenia z Urzę­du Skar­bowego doku­men­tu­jące dochody (nawet, jeżeli nie osiągano dochodów) podle­ga­jące opo­datkowa­niu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy­cznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.) za rok kalen­dar­zowy poprzedza­ją­cy okres stype­n­di­al­ny, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia, odręb­nie dla każdego człon­ka rodziny, także wtedy, gdy oso­by rozlicza­ją się wspól­nie. Zaświad­czenia win­ny zaw­ier­ać następu­jące infor­ma­c­je:

a) dane podat­ni­ka, którego doty­czy zaświad­cze­nie,
b) rok podatkowy, którego doty­czy zaświad­cze­nie,
c) for­mę opła­canego podatku,
d) dochód brut­to,
e) skład­kę na ubez­piecze­nie społeczne,
f) należny podatek,
g) dane o uzyska­niu lub nieuzyska­niu dochodu podle­ga­jącego opo­datkowa­niu na innych zasadach (np. rycza­łt, kar­ta podatkowa),
h) w przy­pad­ku rozlicza­nia się na pod­staw­ie rycza­ł­tu zaświad­cze­nie win­no zaw­ier­ać roczną wartość przy­chodu oraz wysokość staw­ki podatkowej,
i) w przy­pad­ku rozlicza­nia się na pod­staw­ie kar­ty podatkowej zaświad­cze­nie win­no zaw­ier­ać roczną wartość zapła­conego podatku;

2) zaświad­czenia lub oświad­czenia o wysokoś­ci fak­ty­cznie zapła­conych składek na ubez­piecze­nie zdrowotne w roku poprzedza­ją­cym rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia (odpowied­nio z Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych, Kasy Rol­niczego Ubez­pieczenia Społecznego, Min­is­terst­wa Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji lub Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej).
3) zaświad­cze­nie z miejs­ca pra­cy lub oświad­cze­nie określa­jące, przez ile miesię­cy w roku poprzedza­ją­cym rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia, wypła­cane było wyna­grodze­nie; złoże­nie tych doku­men­tów nie jest konieczne w przy­pad­ku, gdy zaświad­cze­nie lub oświad­cze­nie, o którym mowa w pkt 2 będzie ujmowało skład­ki zdrowotne w rozbi­ciu na miesiące;
4) oświad­cze­nie o dochodach nieopo­datkowanych podatkiem dochodowym od osób fizy­cznych za rok kalen­dar­zowy poprzedza­ją­cy rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia; wzór oświad­czenia określa załącznik nr 7 do Reg­u­laminu;
5) oświad­cze­nie człon­ka rodziny stu­den­ta doty­czące wyraże­nia zgody na przetwarzanie danych osobowych; wzór oświad­czenia stanowi załącznik nr 8 do Reg­u­laminu.

4. Dodatkowo do wniosku, stu­dent dołącza, w przy­pad­ku:

1) rodzeńst­wa lub dzieci pozosta­ją­cych na utrzy­ma­niu stu­den­ta lub jego rodziny:

a) zaświad­cze­nie o uczęszcza­niu do szkoły lub szkoły wyższej ̶ w przy­pad­ku osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
b) orzecze­nie o stop­niu niepełnosprawnoś­ci, o ile wskazane oso­by nie uczą się i pozosta­ją na utrzy­ma­niu stu­den­ta lub rodziny stu­den­ta;

2) gospo­darst­wa rol­nego będącego w posi­ada­niu stu­den­ta lub członków jego rodziny:

a) zaświad­cze­nie właś­ci­wego organu gminy lub nakaz płat­niczy o wielkoś­ci gospo­darst­wa rol­nego wyrażonego w hek­tarach ogól­nych oraz przeliczeniowych, określa­jące stan posi­ada­nia w roku kalen­dar­zowym poprzedza­ją­cym okres stype­n­di­al­ny, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie świad­czenia,
b) umowę dzierżawy zawartą zgod­nie z przepisa­mi o ubez­piecze­niu społecznym rol­ników (tj. gdy wydzierżaw­ia­ją­cym jest emeryt lub rencista rol­niczy oraz umowa dzierżawy zawarta została na min.10 lat, dzierżaw­ca nie jest: małżonkiem emery­ta lub ren­cisty, jego zstęp­nym lub pasierbem, osobą pozosta­ją­ca z emery­tem lub ren­cistą we wspól­nym gospo­darst­wie domowym, małżonkiem zstęp­nego, pasier­ba, oso­by pozosta­jącej we wspól­nym gospo­darst­wie domowym w przy­pad­ku odd­a­nia w dzierżawę częś­ci lub całoś­ci,)
c) umowę dzierżawy zawartą w formie aktu notar­i­al­nego ̶ w przy­pad­ku wniesienia gospo­darst­wa rol­nego do użytkowa­nia przez rol­niczą spółdziel­nię pro­duk­cyjną;

3) bezro­bot­nych członków rodziny stu­den­ta:

a) zaświad­cze­nie z urzę­du pra­cy lub oświad­cze­nie potwierdza­jące fakt pozostawa­nia bez pra­cy z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaw­ier­a­jące infor­ma­c­je o wysokoś­ci uzyski­wanego zasiłku lub stype­ndi­um dla bezro­bot­nych i okre­sie jego otrzymy­wa­nia,
b) zaświad­cze­nie, o którym mowa w lit. a, jest bezwzględ­nie wyma­gane również w przy­pad­ku utraty dochodu, z wyjątkiem sytu­acji, gdy po utra­cie dochodu nastąpiło jego uzyskanie;

4) utraty/uzyskania dochodu:

a) utra­ta dochodu ̶ doku­men­ty określa­jące datę utraty dochodu oraz wysokość utra­conego dochodu przez stu­den­ta lub człon­ka jego rodziny (np.: świadect­wo pra­cy, umowa zlece­nie, PIT-11 lub PIT-40 doku­men­tu­ją­cy wysokość utra­conego dochodu),
b) uzyskanie dochodu w roku kalen­dar­zowym poprzedza­ją­cym rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie stype­ndi­um − doku­ment określa­ją­cy wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesię­cy, w których dochód był osią­gany (np. umowa o pracę, umowa zlece­nie),
c) uzyskanie dochodu w roku, w którym przy­pa­da okres stype­n­di­al­ny − doku­ment określa­ją­cy datę uzyska­nia (np.: zaświad­cze­nie z zakładu pra­cy o zatrud­nie­niu, zaświad­cze­nie z Urzę­du Pra­cy o przyz­na­niu zasiłku dla bezro­bot­nych) oraz wysokość dochodu net­to otrzy­manego za miesiąc następu­ją­cy po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;

5) pobiera­nia emerytury/renty ̶ decyz­je określa­jące pra­wo do emerytury/renty uwzględ­ni­a­jące co najm­niej cały rok kalen­dar­zowy poprzedza­ją­cy rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie stype­ndi­um;
6) osób samot­nie wychowu­ją­cych dziecko ̶ odpis pra­wom­oc­nego orzeczenia sądu orzeka­jącego rozwód czy sep­a­rację lub odpis skró­cony aktu zgonu małżon­ka lub rodz­i­ca stu­den­ta lub, gdy ojciec jest niez­nany − odpis zupełny aktu urodzenia dziec­ka;
7) ali­men­tacji:

a) na rzecz osób w rodzinie lub poza rodz­iną ̶ odpis podle­ga­jącego wyko­na­niu orzeczenia sądowego, zasądza­jącego ali­men­ty, lub odpis pro­tokołu posiedzenia zaw­ier­a­jącego treść ugody sądowej lub odpis zatwierd­zonej przez sąd ugody, zawartej przed medi­a­torem, zobow­iązu­ją­cych do ali­men­tów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodz­iną,
b) gdy oso­ba uprawniona nie otrzy­mała ali­men­tów albo otrzy­mała je w wysokoś­ci niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed medi­a­torem:
zaświad­cze­nie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częś­ciowej bezskutecznoś­ci egzekucji ali­men­tów, a także o wysokoś­ci wyegzek­wowanych ali­men­tów, lub infor­ma­cję właś­ci­wego sądu lub właś­ci­wej insty­tucji o pod­ję­ciu przez osobę uprawnioną czyn­noś­ci związanych z wyko­naniem tytułu wykon­aw­czego za granicą albo o niepod­ję­ciu tych czyn­noś­ci, w szczegól­noś­ci w związku z brakiem pod­stawy prawnej do ich pod­ję­cia lub brakiem możli­woś­ci wskaza­nia przez osobę uprawnioną miejs­ca zamieszka­nia dłużni­ka ali­men­ta­cyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszku­je za granicą,
c) odd­ale­nia pozwu o ustal­e­nie obow­iązku ali­men­ta­cyjnego ̶ odpis pra­wom­oc­nego wyroku sądu,
d) gdy członkowie rodziny są zobow­iązani wyrok­iem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed medi­a­torem do ich płace­nia na rzecz oso­by spoza rodziny ̶ przekazy lub przelewy pieniężne doku­men­tu­jące wysokość zapła­conych ali­men­tów,
e) gdy jeden z rodz­iców ponosi całkowite kosz­ty utrzy­ma­nia dziec­ka ̶ orzecze­nie sądu zobow­iązu­jące do pokrycia tych kosztów;

8) przys­poso­bi­enia dziec­ka lub spra­wowa­nia pieczy zastępczej nad dzieck­iem ̶ odpis pra­wom­oc­nego wyroku sądu rodzin­nego stwierdza­jącego przys­poso­bi­e­nie lub zaświad­cze­nie sądu rodzin­nego lub ośrod­ka adop­cyjno-opiekuńczego o prowad­zonym postępowa­niu sądowym w spraw­ie o przys­poso­bi­e­nie dziec­ka;
9) urlopu wychowaw­czego ̶ zaświad­cze­nie pra­co­daw­cy o ter­minie urlopu wychowaw­czego człon­ka rodziny stu­den­ta i okre­sie na jaki został on udzielony oraz o okre­sach zatrud­nienia;
10) osią­ga­nia dochodu poza grani­ca­mi Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w roku kalen­dar­zowym poprzedza­ją­cym rok aka­demic­ki, w którym stu­dent ubie­ga się o przyz­nanie stype­ndi­um – zaświad­cze­nie o wysokoś­ci osiąg­niętego dochodu oraz iloś­ci przepra­cow­anych miesię­cy, przetłu­mac­zone przez tłu­macza przysięgłego;
11) innym, niewymienionym wyżej: inne doku­men­ty i oświad­czenia niezbędne do ustal­e­nia prawa do stype­ndi­um soc­jal­nego wyma­gane przez Komisję Stype­n­di­al­ną, w szczegól­noś­ci: zaświad­cze­nie z policji o zaginię­ciu człon­ka rodziny stu­den­ta, zaświad­cze­nie o prze­by­wa­niu człon­ka rodziny stu­den­ta w miejs­cach odosob­nienia, kopie aktów zgonu, decyz­je o uzyska­niu ren­ty rodzin­nej, ren­ty soc­jal­nej, kopie aktu ślubu i aktów urodzeń dzieci w przy­pad­ku małżeństw stu­denc­kich.

5. Stu­dent, który nie prowadzi wspól­nego gospo­darst­wa domowego z żad­nym z rodz­iców, opiekunów prawnych lub fak­ty­cznych, może ubie­gać się o stype­ndi­um soc­jalne bez wykazy­wa­nia dochodów osią­ganych przez oso­by, o których mowa w § 2 pkt 2, jeżeli złożył oświad­cze­nie potwierdza­jące ten fakt oraz speł­nia jeden z następu­ją­cych warunk­ów:

1) ukończył 26. rok życia;
2) pozosta­je w związku małżeńskim;
3) ma na utrzy­ma­niu dzieci, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d;
4) osiągnął pełno­let­ność, prze­by­wa­jąc w pieczy zastępczej;
5) posi­a­da stałe źródło dochodów i jego prze­cięt­ny miesięczny dochód w poprzed­nim roku podatkowym oraz w roku bieżą­cym w miesią­cach poprzedza­ją­cych miesiąc złoże­nia oświad­czenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopa­da 2003 r. o świad­czeni­ach rodzin­nych.

6. Komis­ja Stype­n­di­al­na lub Odwoław­cza Komis­ja Stype­n­di­al­na odmaw­ia przyz­na­nia stype­ndi­um soc­jal­nego stu­den­towi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, ze zm.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyz­nanie stype­ndi­um soc­jal­nego zaświad­czenia z ośrod­ka pomo­cy społecznej lub cen­trum usług społecznych o sytu­acji majątkowej i dochodowej swo­jej i rodziny.
7. Komis­ja Stype­n­di­al­na lub Odwoław­cza Komis­ja Stype­n­di­al­na może przyz­nać stu­den­towi stype­ndi­um soc­jalne w przy­pad­ku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli przy­czyny niedołączenia do wniosku o przyz­nanie stype­ndi­um soc­jal­nego zaświad­czenia z ośrod­ka pomo­cy społecznej lub cen­trum usług społecznych o sytu­acji dochodowej i majątkowej stu­den­ta i jego rodziny były uza­sad­nione oraz stu­dent udoku­men­tował źródła utrzy­ma­nia rodziny.
8. W szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach stu­dent może ubie­gać się o zwięk­sze­nie stype­ndi­um soc­jal­nego. Za szczegól­nie uza­sad­nione przy­pad­ki uważa się między inny­mi:

1) pełne sie­roct­wo;
2) wychowanie w pieczy zastępczej;
3) zamieszkanie w domu stu­denckim lub obiek­cie innym niż dom stu­denc­ki i jed­noczesne wykazanie dochodu na osobę w rodzinie do kwoty do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.).

ROZDZIAŁ IV
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 12

1. Stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych może otrzymy­wać stu­dent z tytułu niepełnosprawnoś­ci, potwierd­zonej orzecze­niem właś­ci­wego organu, po przedłoże­niu orzeczenia wraz z wnioskiem o przyz­nanie stype­ndi­um.
2. Jeżeli orzecze­nie, o którym mowa w ust. 1, zostało wydane na czas określony, stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych jest wypła­cane do ostat­niego dnia miesią­ca, w którym upły­wa ter­min jego ważnoś­ci.
3. W przy­pad­ku stu­den­ta, który uzys­ka kole­jne orzecze­nie, pra­wo do stype­ndi­um usta­la się od miesią­ca, w którym stu­dent złożył powtórnie wniosek o przyz­nanie stype­ndi­um.
4. Wysokość stype­ndi­um uza­leżniona jest od stop­nia orzec­zonej niepełnosprawnoś­ci stu­den­ta. Wyz­nac­zone są następu­jące stop­nie niepełnosprawnoś­ci:

1) znaczny;
2) umi­arkowany;
3) lek­ki.

5. Wnios­ki o przyz­nanie stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych stu­den­ci składa­ją elek­tron­icznie za pośred­nictwem Spec­jal­isty ds. Osób Niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ V
ZAPOMOGI

§ 13

1. Zapo­mo­ga stanowi rodzaj doraźnej pomo­cy dla stu­den­ta, który znalazł się prze­jś­ciowo w trud­nej sytu­acji życiowej.
2. Pod­stawą przyz­na­nia zapo­mo­gi jest prze­jś­ciowe pogorsze­nie sytu­acji życiowej stu­den­ta, wynika­jące ze zdarzeń losowych, na które stu­dent nie miał wpły­wu.
3. Zdarze­nie losowe to wszys­tkie sytu­acje życiowe, w których znalazł się stu­dent, ujem­nie odd­zi­ału­jące na jego życie, zdrowie lub mie­nie albo powodu­jące zwięk­sze­nie jego potrzeb majątkowych, a w szczegól­noś­ci:

1) śmierć najbliższego człon­ka rodziny stu­den­ta (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
2) poważ­na choro­ba stu­den­ta lub człon­ka jego najbliższej rodziny (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
3) nieszczęśli­wy wypadek stu­den­ta lub człon­ka jego najbliższej rodziny (pier­wszy stopień pokrewieńst­wa);
4) klęs­ki żywiołowe.

4. Zapo­mo­ga może zostać przyz­nana wyłącznie na wniosek stu­den­ta, złożony wraz z doku­men­tacją potwierdza­jącą zaist­ni­ałą sytu­ację.
5. Wniosek o zapo­mogę, złożony w ter­minie późniejszym niż 3 miesiące od daty zajś­cia zdarzenia losowego, pozostaw­ia się bez rozpoz­na­nia.
6. W przy­pad­ku, gdy w Uni­w­er­syte­cie studi­u­je kilku członków tej samej rodziny, zapo­mo­ga z tego samego tytułu, przysługu­je tylko jed­ne­mu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jed­nego z rodz­iców.
7. O przyz­na­niu zapo­mo­gi oraz o jej wysokoś­ci decy­du­je Komis­ja Stype­n­di­al­na na pod­staw­ie m.in. wykazanych we wniosku, potwierd­zonych kosztów ponie­sionych w związku z opisanym zdarze­niem, z wyłącze­niem zdarzenia o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
8. Stu­dent może otrzy­mać zapo­mogę nie więcej niż dwa razy w roku aka­demickim, z tym że nie może otrzy­mać zapo­mo­gi dwa razy w semes­trze z tego samego tytułu.
9. Stu­dent ksz­tałcą­cy się równocześnie na kilku kierunk­ach studiów może otrzy­mać zapo­mogę wyłącznie na jed­nym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

ROZDZIAŁ VI
STYPENDIUM REKTORA

§ 14

1. Stype­ndi­um Rek­to­ra może otrzy­mać stu­dent, który uzyskał wyróż­ni­a­jące wyni­ki w nauce, osiąg­nię­cia naukowe lub artysty­czne, lub osiąg­nię­cia sportowe we współza­wod­nictwie co najm­niej na poziomie kra­jowym.
2. Stu­dent ubie­ga­ją­cy się o stype­ndi­um Rek­to­ra zobow­iązany jest dołączyć do wniosku doku­men­ty poświad­cza­jące osiąg­nię­cia, o których mowa w ust. 1. Brak przedłoże­nia rzec­zonych doku­men­tów uniemożli­wia przyz­nanie punk­tów za wskazane osiąg­nię­cia.
3. Stype­ndi­um Rek­to­ra przyz­na­je się nie więcej niż 10% stu­den­tów na określonym kierunku studiów. Jeśli licz­ba stu­den­tów jest mniejsza niż 10, stype­ndi­um Rek­to­ra może być przyz­nane jed­ne­mu stu­den­towi.
4. Maksy­mal­na licz­ba stu­den­tów uprawnionych do otrzy­ma­nia stype­ndi­um Rek­to­ra usta­lana jest na pod­staw­ie licz­by osób studi­u­ją­cych w roku aka­demickim, za który ma być pobier­ane stype­ndi­um, zgod­nie z dany­mi przekazany­mi do sys­te­mu POL-on według stanu na dzień 31 grud­nia.
5. O stype­ndi­um Rek­to­ra stu­dent może ubie­gać się nie wcześniej, niż po zal­icze­niu pier­wszego roku studiów, z zas­trzeże­niem ust. 9.
6. Stype­ndi­um Rek­to­ra nie przysługu­je osobom, które w poprzed­nim roku aka­demickim pow­tarza­ły rok studiów.
7. Stype­ndi­um Rek­to­ra może otrzy­mać stu­dent, który:

1) zal­iczył poprzed­ni rok studiów w ter­minie określonym w Reg­u­laminie studiów,
2) został wpisany na kole­jny rok studiów;
3) w poprzed­nim roku studiów uzyskał wyróż­ni­a­jące wyni­ki w nauce lub osiąg­nię­cia naukowe, artysty­czne lub sportowe.

8. O stype­ndi­um Rek­to­ra może ubie­gać się stu­dent I roku studiów drugiego stop­nia na pod­staw­ie wyników osiąg­nię­tych na ostat­nim roku studiów pier­wszego stop­nia.
9. Stype­ndi­um Rek­to­ra przysługu­je stu­den­towi przyjęte­mu na I rok studiów w roku złoże­nia egza­minu mat­u­ral­nego, który jest:

1) lau­re­atem olimpiady między­nar­o­dowej albo lau­re­atem lub final­istą olimpiady stop­nia cen­tral­nego, o których mowa w przepisach o sys­temie oświaty (Dz.U z 2020 r. poz. 1327, ze zm.);
2) medal­istą co najm­niej współza­wod­nict­wa sportowego o tytuł Mis­trza Pol­s­ki w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie (Dz.U z 2020 r. poz. 1133, ze zm.).

10. Kry­te­ria punk­tacji osiąg­nięć stu­den­tów ubie­ga­ją­cych się stype­ndi­um Rek­to­ra oraz sposób tworzenia list rankingowych określa załącznik nr 5 do Reg­u­laminu.
11. Stype­n­dia Rek­to­ra przyz­nawane są w opar­ciu o listy rankingowe, pow­stałe na pod­staw­ie punk­tacji określonej w kry­te­ri­ach punk­tacji osiąg­nięć stu­den­tów ubie­ga­ją­cych się o to stype­ndi­um.
12. Ostate­czny ter­min składa­nia wniosków o stype­ndi­um Rek­to­ra upły­wa w dniu 5 październi­ka każdego roku aka­demick­iego. Ter­min ten jest ter­minem prawa mate­ri­al­nego i wnios­ki złożone po jego upły­wie nie wywołu­ją skutków prawnych.

ROZDZIAŁ VII
TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI STYPENDIALNYCH I WYDAWANIA DECYZJI

§ 15

1. Na wniosek Rady, uprawnienia w zakre­sie:

1) przyz­nawa­nia świad­czeń posi­a­da Komis­ja Stype­n­di­al­na;
2) roz­pa­try­wa­nia odwołań od decyzji Komisji Stype­n­di­al­nej posi­a­da Odwoław­cza Komis­ja Stype­n­di­al­na.

2. Komisję Stype­n­di­al­ną i Odwoław­czą Komisję Stype­n­di­al­ną, zwane dalej łącznie „komis­ja­mi stype­n­di­al­ny­mi” powołu­je Rek­tor spośród stu­den­tów i dok­toran­tów wskazanych przez Radę oraz nauczy­cieli aka­demic­kich, na dwa kole­jne lata aka­demick­ie.
3. Stu­den­ci i dok­toran­ci stanow­ią więk­szość składu komisji stype­n­di­al­nych.
4. Komis­je stype­n­di­alne zobow­iązane są do pro­tokołowa­nia swoich posiedzeń. Pro­tokół pod­pisu­ją wszyscy obec­ni na posiedze­niu członkowie komisji.
5. Decyz­je komisji stype­n­di­al­nych zapada­ją zwykłą więk­szoś­cią głosów, w obec­noś­ci co najm­niej trzech członków komisji. W przy­pad­ku równej licz­by głosów decy­du­je głos prze­wod­niczącego komisji.
6. Za zgodą prze­wod­niczącego posiedze­nie komisji może odbyć się przy wyko­rzys­ta­niu środ­ków bezpośred­niego porozu­miewa­nia się na odległość – poprzez łącza wideo, tele­fon­iczne, inter­ne­towe lub inne posi­ada­jące cer­ty­fikat bez­pieczeńst­wa.
7. Członek komisji stype­n­di­al­nej, którego sprawa jest roz­pa­try­wana na posiedze­niu komisji, zosta­je wyłąc­zony z pode­j­mowa­nia decyzji doty­czącej jego oso­by.
8. Rek­tor może uchylić decyzję komisji stype­n­di­al­nych, niez­god­ną z przepisa­mi prawa, w drodze decyzji admin­is­tra­cyjnej.

§ 16

1. Decyz­je wydawane przez komis­je stype­n­di­alne pod­pisu­ją prze­wod­niczą­cy komisji lub upoważnieni przez nich wiceprze­wod­niczą­cy.
2. Decyz­je, o których mowa w ust. 1, przekazy­wane są stu­den­towi w formie elek­tron­icznej lub wydawane oso­biś­cie w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów.
3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, nieode­braną w sposób określony w ust. 2, doręcza się stu­den­towi lis­tem pole­conym za zwrot­nym potwierdze­niem odbioru, na adres kore­spon­den­cyjny wskazany przez stu­den­ta w uczel­ni­anym sys­temie infor­maty­cznym.
4. Od decyzji Komisji Stype­n­di­al­nej stu­den­towi przysługu­je odwołanie do Odwoław­czej Komisji Stype­n­di­al­nej.

§ 17

Obsługą admin­is­tra­cyjną komisji stype­n­di­al­nych zaj­mu­je się Dzi­ał ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów, który zobow­iązany jest w szczegól­noś­ci do przyj­mowa­nia wniosków o przyz­nanie stype­ndiów z fun­duszu stype­n­di­al­nego, przekazy­wa­nia ich do roz­pa­trzenia odpowied­nim organom oraz wzy­wa­nia stu­den­tów do uzu­peł­ni­a­nia braku­ją­cych doku­men­tów.

ROZDZIAŁ VIII
TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH

§ 18

1. Pra­wo do zamieszka­nia w domu stu­denckim, zwanym dalej „DS”, przysługu­je w pier­wszej kole­jnoś­ci stu­den­towi, który obec­nie zamieszku­je w domu stu­denckim Uni­w­er­syte­tu oraz stu­den­towi i kandyda­towi, które­mu codzi­en­ny dojazd z miejs­ca stałego zamieszka­nia do Uni­w­er­syte­tu uniemożli­wia lub w znacznym stop­niu utrud­nia odby­wanie studiów.
2. Dodatkowy­mi kry­te­ri­a­mi są:

1) szczegól­na sytu­ac­ja stu­den­ta (np. niepełnosprawność, pełne sie­roct­wo);
2) aktu­alne zamieszkanie rodzeńst­wa lub współ­małżon­ka stu­den­ta w DS.
3. Stu­dent może ubie­gać się o zak­wa­terowanie w DS współ­małżon­ka i dziec­ka.

§ 19

1. Miejsce w DS przyz­nawane jest na wniosek złożony w formie elek­tron­icznej przez:

1) kandy­da­ta na inter­ne­towej plat­formie rekru­ta­cyjnej;
2) stu­den­ta poprzez Wirtu­al­ną Uczel­nię;
3) oso­by niewymienione w pkt 1 i 2 – za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej.

2. Wnios­ki on-line są akty­wne w ter­minie ich składa­nia, po upły­wie tego ter­minu dostęp elek­tron­iczny zosta­je zablokowany z wyjątkiem osób o których mowa w § 20 ust. 2.
3. Wzór wniosku o przyz­nanie miejs­ca w DS określa załącznik nr 6 do Reg­u­laminu.
4. Miejsce w DS przyz­nawane jest na okres do 9 miesię­cy, lecz nie dłużej niż do 30 czer­w­ca.
5. Wnios­ki o przyz­nanie miejs­ca w DS złożone przez oso­by uprzed­nio nie reg­u­lu­jące opłat za zak­wa­terowanie w ter­minie, roz­pa­try­wane są negaty­wnie. Ponowne roz­pa­trze­nie złożonego wniosku może nastąpić po uprzed­nim ure­g­u­lowa­niu zadłuże­nia.
6. Przyz­nanie miejs­ca w DS osobom niebędą­cym stu­den­ta­mi Uni­w­er­syte­tu, a także absol­wen­tom jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich oraz absol­wen­tom studiów drugiego stop­nia, pode­j­mu­ją­cym naukę na kole­jnym kierunku studiów, może nastąpić jedynie po zaspoko­je­niu potrzeb mieszkan­iowych pozostałych stu­den­tów.

§ 20

1. Wnios­ki o przyz­nanie miejs­ca w DS będą­cy oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi oraz cud­zoziem­ca­mi studi­u­ją­cy­mi w języku pol­skim przekazu­ją do Dzi­ału ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów, w następu­ją­cych ter­mi­nach:

1) stu­den­ci I‑V roku — do dnia 31 maja;
2) oso­by przyjęte na I rok jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich oraz studiów pier­wszego stop­nia – do dnia 10 sierp­nia – z zas­trzeże­niem ust. 2;
3) oso­by przyjęte na I rok studiów drugiego stop­nia — do dnia 1 wrześ­nia – z zas­trzeże­niem ust. 2.

2. Oso­ba przyję­ta na I rok studiów może złożyć wniosek o przyz­nanie miejs­ca w DS w ter­minie późniejszym, niż wskazany w ust. 1, wyłącznie w przy­pad­ku, gdy decyz­ja o przyję­ciu jej na stu­dia została wydana po upły­wie tego ter­minu.
3. Stu­den­ci będą­cy cud­zoziem­ca­mi, pode­j­mu­ją­cy w Uni­w­er­syte­cie stu­dia prowad­zone w języku ang­iel­skim, deklaru­ją zami­ar zamieszka­nia w DS pod­czas rekru­tacji, przeprowadzanej w Cen­trum ds. Orga­ni­za­cji i Obsłu­gi Studiów w Języku Ang­iel­skim.
4. Stu­den­ci, o których mowa w ust. 3, zak­wa­terowani w DS i kon­tynu­u­ją­cy stu­dia w Uni­w­er­syte­cie składa­ją wniosek o rez­erwację miejs­ca na kole­jny rok aka­demic­ki w admin­is­tracji DS, w ter­minie do dnia 31 maja.

§ 21

1. Decyz­je o przyz­na­niu miejs­ca w DS pode­j­mu­je Uczel­ni­ana Komis­ja ds. Domów Stu­denc­kich w składzie:

1) po jed­nym przed­staw­icielu rady mieszkańców z każdego DS;
2) przed­staw­iciel Uczel­ni­anej Rady Samorzą­du Stu­den­tów;
3) przed­staw­iciel Uczel­ni­anej Rady Samorzą­du Dok­toran­tów;
4) kierown­ik Dzi­ału. ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów;
5) kierown­i­cy Domów Stu­denc­kich.

2. Odwoła­nia od decyzji Uczel­ni­anej Komisji ds. Domów Stu­denc­kich należy dostar­czyć do Dzi­ału ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów, w ter­minie 7 dni od daty poda­nia do wiado­moś­ci infor­ma­cji o odmowie przyz­na­nia miejs­ca w DS. Odwoła­nia roz­pa­try­wane są przez Uczel­ni­aną Komisję ds. Domów Stu­denc­kich, na kole­jnych posiedzeni­ach.
5. Oso­by zain­tere­sowane zak­wa­terowaniem w DS w trak­cie roku aka­demick­iego, mogą sko­rzys­tać z wol­nych miejsc po uzyska­niu zgody kierown­i­ka DS.
6. Zak­wa­terowanie na pobyt nie dłuższy niż 10 dni (zak­wa­terowanie doraźne) następu­je na pod­staw­ie decyzji kierown­i­ka DS.
7. Infor­ma­c­ja o przyz­na­niu miejs­ca w DS jest udostęp­niona w Wirtu­al­nej Uczel­ni; w przy­pad­ku braku dostępu do Wirtu­al­nej Uczel­ni przekazy­wana jest pocztą elek­tron­iczną na adres wskazany we wniosku.

§ 22

1. Stu­dent traci pra­wo do przyz­nanego miejs­ca w DS po upły­wie okre­su, na jaki mu je przy­dzielono, a także w przy­pad­ku:

1) nie reg­u­lowa­nia opłat za miejsce w DS w ter­mi­nach określonych przez Rek­to­ra;
2) rażącego naruszenia postanowień Reg­u­laminu Domu Stu­den­ta oraz innych przepisów wewnętrznych Uni­w­er­syte­tu;
3) skreśle­nia z listy stu­den­tów, z zas­trzeże­niem ust. 2.

2. Stu­dent który został skreślony z listy stu­den­tów lub ukończył stu­dia ma możli­wość dal­szego zak­wa­terowa­nia w DS za zgodą kierown­i­ka DS w ramach pozostałych wol­nych miejsc. W tym przy­pad­ku opła­ta za zaj­mowanie miejs­ca ule­ga zmi­an­ie zgod­nie z cen­nikiem opłat za zak­wa­terowanie w domach stu­denc­kich Uni­w­er­syte­tu, określonym w zarządze­niu Rek­to­ra.

§ 23

1. Wysokość opłaty wnos­zonej przez mieszkań­ca za zak­wa­terowanie w DS określa cen­nik opłat za zak­wa­terowanie, o którym mowa w § 22 ust. 2.
2. Oso­by zak­wa­terowane w DS zobow­iązane są do pod­pisy­wa­nia umów naj­mu. Wzór umowy określa Rek­tor. Obow­iązek ten nie doty­czy osób zak­wa­terowanych doraźnie.
3. Oso­by zak­wa­terowane w DS, zobow­iązane są do wpłaty kaucji najpóźniej do dnia poprzedza­jącego zak­wa­terowanie (decy­du­je data wpły­wu kaucji na kon­to DS). Obow­iązek ten nie doty­czy osób zak­wa­terowanych doraźnie.
4. W okre­sie prz­er­wy waka­cyjnej, tj. w ter­minie od 1 lip­ca do dnia 30 wrześ­nia, stu­dent ma możli­wość korzys­ta­nia z miejs­ca w DS, po uzyska­niu zgody kierown­i­ka DS.

§ 24

W sprawach doty­czą­cych przyz­nawa­nia prawa do zamieszka­nia w DS, nieureg­u­lowanych Reg­u­laminem, instancją odwoław­czą jest Rek­tor.

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

1. Organem uprawnionym do rozstrzy­ga­nia w sprawach doty­czą­cych przyz­nawa­nia świad­czeń pomo­cy mate­ri­al­nej jest Rek­tor.
2. Wysokość stawek świad­czeń oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie stu­den­ta, upraw­ni­a­jącego do ubie­ga­nia się o stype­ndi­um soc­jalne, określa odręb­ne zarządze­nie Rek­to­ra.
3. Stu­den­ci będą­cy cud­zoziem­ca­mi, którzy rozpoczęli stu­dia przed rok­iem aka­demickim 2019/2020, ubie­ga­ją się o pomoc mate­ri­al­ną na zasadach doty­chcza­sowych do cza­su ukończenia studiów.
4. W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem mają zas­tosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czer­w­ca 1960 r. Kodeks postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP