Doktoranci – stypendia

Regulamin

REGULAMIN

przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

 

Rozdział

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej doktoranta.
 2. Przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio do:
  1) doktorantów będących obywatelami polskimi;
  2) doktorantów cudzoziemców w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
  – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.
 3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, i zapomogi, jeśli zostali przyjęci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za zasadach dotyczących obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43. ust. 3 i 4 ustawy.

 

§ 2

Przyjmuje się, że użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. dochód – dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, ze zm.), zwaną dalej ,,ustawą o świadczeniach rodzinnych”;
 2. dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny doktoranta liczony zgodnie z pkt 1, podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
 3. dochód rodziny – sumę dochodów członków rodziny liczonych zgodnie z pkt 1, osiąganych przez:
  a) doktoranta,
  b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ukończenia studiów, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do ukończenia studiów, oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek;
 4. Prorektor – właściwego prorektora;
 5. Rektor – Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 6. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 § 3

 1. Środki z dotacji przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów nie mogą być mniejsze niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większe niż 6% ogólnej dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów.
 2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, o których mowa w ust. 1. W przypadku wyczerpania środków funduszu, Rektor może wstrzymać rozpatrywanie wniosków o pomoc materialną. Po uzyskaniu środków finansowych rozpatrywanie wniosków zostaje wznowione.

§ 4

 1. Doktoranci Uniwersytetu mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa, na zasadach określonych w Regulaminie, przez okres studiów doktoranckich, w formie:
  1) stypendium socjalnego;
  2) stypendium dla najlepszych doktorantów;
  3) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  4) zapomogi;
  5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przyznawane są w danym roku akademickim na okres semestru lub roku akademickiego, nie dłużej jednak niż na 10 miesięcy.
 3. Rektor w terminie do 30 września każdego roku, w drodze zarządzenia, ustala okres na jaki przyznawane są stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

 

 

Rozdział II

Tryb przyznawania świadczeń

 § 5

 1. Świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta.
 2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant składa do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.
 3. Wzory wniosków o przyznanie poszczególnych świadczeń pomocy materialnej określone są w załącznikach nr 1-4 do
 4. Wykaz dokumentów określających sytuację w rodzinie doktoranta stanowi odrębny komunikat Prorektora – wydany w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów.
 5. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, złożonego wraz z kompletem dokumentów:
  1) w terminie do dnia 31 października – świadczenie zostaje przyznane od października z terminem pierwszej wypłaty w listopadzie;
  2) w terminie późniejszym niż 31 października – świadczenie zostaje przyznane od miesiąca, w którym został złożony kompletny wniosek.
 6. Świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta.

§ 6

 1. Doktorantowi, który ukończył jedne studia doktoranckie, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1.
 2. Doktorant będący uczestnikiem studiów doktoranckich na kilku uczelniach lub kilku specjalnościach w ramach jednej uczelni może otrzymywać świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez doktoranta kierunku specjalizacyjnym studiów doktoranckich i tylko na jednej uczelni. Powyższe wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
 3. Stawki poszczególnych świadczeń, jak również wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej, ustala Rektor w drodze zarządzenia, na dany rok akademicki, w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

 § 7

 1. Doktorant traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu, w przypadku:
  1) skreślenia z listy doktorantów;
  2) rezygnacji z otrzymywanego świadczenia;
  3) uzyskania pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych;
  4) uzyskania analogicznej pomocy materialnej na innym kierunku lub uczelni;
  5) ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż przewidziany tokiem studiów.
 2. Wypłata świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 Regulaminu, zostaje wstrzymana w przypadku wszczęcia przeciwko doktorantowi postępowania dyscyplinarnego – do czasu wydania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.
 3. Przywrócenie wypłaty świadczeń następuje decyzją odpowiedniej komisji stypendialnej ds. doktorantów, na wniosek doktoranta.

§ 8

Doktorant, któremu przyznano świadczenie i który ukończył studia przed terminem bądź utracił status doktoranta w czasie trwania roku akademickiego, traci prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej z ostatnim dniem miesiąca, w którym miały miejsce ww. zdarzenia. Wyjątek stanowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

§ 9

 1. Doktorant ma obowiązek zgłaszania do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów doktoranckich oraz innych okoliczności mających wpływ na jego sytuację materialną i możliwość dalszego korzystania z pomocy materialnej.
 2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczenia ustalane jest na nowo w trakcie trwania roku akademickiego na wniosek doktoranta.
 3. Komisja Stypendialna ds. Doktorantów i Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów mają prawo do weryfikacji danych zawartych w dokumentach i zaświadczeniach składanych przez doktoranta.
 4. Decyzja o przyznaniu świadczenia, podjęta na podstawie nieprawidłowych lub niepełnych danych, zostaje uchylona w formie decyzji administracyjnej, a doktorant zobowiązany jest do zwrotu świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Materialnej, niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.
 5. Wysokość stypendium ustala się na podstawie aktualnych dokumentów na najbliższym posiedzeniu Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

§ 10

 1. Obowiązek przedłożenia kompletnego wniosku, potwierdzającego stan osobowy i materialny rodziny, spoczywa na doktorancie.
 2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, wzywa się doktoranta do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż siedem dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 


§ 11

Doktorant ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną i karną za przekazanie danych, na podstawie których uzyskał świadczenie nienależne.

 

 

Rozdział III

Stypendium socjalne

§ 12

 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. W związku z koniecznością prawidłowego ustalenia wysokości dochodu, doktorant zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów określonych odrębnym komunikatem Prorektora oraz innych niezbędnych zaświadczeń poświadczających jego sytuację materialną.

§ 13

 1. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2. Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wobiekcie innym niż dom studencki wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta.
 3. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, określa się na zasadach obowiązujących w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne.
 4. Doktorant studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli złoży pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że zamieszkując na stałe poza miejscem studiowania ponosi koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania.

§ 14

 1. Do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez osoby, o których mowa w 2 pkt 3.
 3. Doktorant, jest samodzielny finansowo i może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c:

1)  w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b, lub

2)  jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 1. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, wysokość dochodu uprawniającego do uzyskania stypendium socjalnego ustalana jest na podstawie dochodów osób określonych w § 2 pkt 3 lit. a-b.

 

 

Rozdział IV  

Stypendium dla najlepszych doktorantów

 § 15

 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  1) zaliczył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów uzyskując bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
  2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
  3) podczas studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
 3. Kryteria punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 5 do Regulaminu.
 4. Doktorant ubiegający się o stypendium dla najlepszych doktorantów ma obowiązek załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia. Brak ww. dokumentów skutkuje nie uwzględnieniem podanych osiągnięć w punktacji.
 5. Studium Doktoranckie tworzy następujące listy rankingowe:
  1) listę doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich;
  2) listę doktorantów lat II-IV studiów doktoranckich.
 6. Studium Doktoranckie zobowiązane jest do przekazania ww. list do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów w terminie do 31 października.
 7. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

 

 

Rozdział V

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  § 16

 1. Doktorant może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu orzeczenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium.
 2. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wydane na czas określony, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności.
 3. Jeżeli doktorant uzyska ponownie orzeczenie stanowiące kontynuację poprzedniego, prawo do stypendium ustala się od miesiąca wydania przez właściwy organ aktualnego orzeczenia; warunkiem jest złożenie wniosku w miesiącu, w którym ponownie wydano orzeczenie.
 4. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności doktoranta. Wyznaczone są następujące stopnie niepełnosprawności:
  1) znaczny;
  2) umiarkowany;
  3) lekki
 5. Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać za pośrednictwem Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Rozdział VI

Zapomoga

§ 17

 1. Zapomoga stanowi rodzaj doraźnej pomocy doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Podstawą przyznania zapomogi jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta wynikające ze zdarzeń losowych, na które doktorant nie miał wpływu.
 3. Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi w szczególności zalicza się:
  1) ciężką i przewlekłą chorobę doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  2) śmierć najbliższego członka rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
  3) nieszczęśliwy wypadek doktoranta;
  4) klęski żywiołowe (pożar, powódź, itp.);
  5) koszty poniesione z tytułu urodzenia
 4. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
 5. Zapomoga może zostać przyznana jedynie na wniosek doktoranta złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałą sytuację.
 6. W przypadku, gdy na Uniwersytecie studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga z tego samego tytułu przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców.
 7. W sytuacjach wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.
 8. Zapomoga może być przyznana nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 9. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 mającego charakter przewlekły, doktorant nabywa prawo do zapomogi raz w semestrze.
 10. O wysokości przyznanej zapomogi decyduje Komisja Stypendialna ds. Doktorantów.
 11. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej.

 

 

Rozdział VII

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 § 18

 1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia jest przyznawane doktorantom przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, na wniosek Rektora.
 2. Doktorant przedstawia wniosek o stypendium w wersji papierowej oraz elektronicznej (dokument tekstowy oraz PDF), wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia doktoranta, w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.
 3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. 2015 poz. 1051).

 

Rozdział VIII

Komisje stypendialne, wydawanie decyzji

§ 19

 1. Organami orzekającymi w sprawach świadczeń pomocy materialnej są powoływane na dwa kolejne lata akademickie: Komisja Stypendialna ds. Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów.
 2. Komisja Stypendialna ds. Doktorantów powoływana jest przez Kierownika studiów doktoranckich spośród pracowników uczelni i doktorantów delegowanych przez Radę Samorządu Doktorantów.
 3. Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów powoływana jest przez Rektora spośród pracowników uczelni i doktorantów delegowanych przez Radę Samorządu Doktorantów.
 4. Osoby wchodzące w skład Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów nie mogą być członkami Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.
 5. Większość składu komisji, o których mowa w ust. 1, stanowią doktoranci.
 6. Członek komisji, którego sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu komisji, zostaje wyłączony z podejmowania decyzji dotyczącej własnej osoby.
 7. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu orzekającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 8. Decyzje wydawane przez Komisję Stypendialną ds. Doktorantów i Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. Doktorantów podpisują przewodniczący tych komisji lub działający w  ich imieniu wiceprzewodniczący.
 9. W ramach nadzoru nad działalnością komisji, Kierownik studiów doktoranckich lub Rektor mogą uchylić decyzję odpowiednio Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów, niezgodną z przepisami ustawy bądź niniejszym Regulaminem.
 10. Z prac Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący oraz wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
 11. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu upoważnia członków Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów do przetwarzania danych osobowych doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej.

§ 20

 1. Decyzję doktorant może odebrać osobiście w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.
 2. W przypadku nieodebrania decyzji, w sposób określony w ust. 1, decyzję doręcza się za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm.).
 3. Od decyzji Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów przysługuje doktorantowi odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów, złożone za pośrednictwem Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji.
 4. Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania.
 5. Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów jest ostateczna.
 6. W przypadku decyzji dotyczącej świadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji.

 


§ 21

Obsługą administracyjną Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zajmuje się Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, który zobowiązany jest w szczególności do przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej i przekazywania ich odpowiednim organom do zatwierdzenia i rozpatrzenia oraz wzywania doktorantów – za upoważnieniem komisji – do uzupełnienia braków w dokumentacji.

 

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!