Czcionka A- A A+

Doktoranci – stypendia

REGULAMIN 2021/2022

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwany dalej „Regulaminem”, określa kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz sposób ich wypłacania, tryb zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta, tryb powoływania oraz skład Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) dochód – dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”;
2) dochód na osobę w rodzinie studenta – dochód ustalany na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1, uwzględniający dochody osiągane przez:

a) studenta,
b) małżonka studenta,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
d) osoby będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów ̶ do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek;

3) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
4) Rektor – Rektora Uniwersytetu;
5) studia ̶ studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
6) student – osobę kształcącą się w Uniwersytecie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;
7) świadczenia – stypendia i zapomogę, o których mowa w § 4 Regulaminu;
8) ustawa ̶ ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2021 r. poz. 478, ze zm.).

§ 3

1. Przepisy Regulaminu stosuje się do studentów będących:

1) obywatelami polskimi,
2) cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i latach następnych − z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Cudzoziemiec niewymieniony w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 ustawy nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w § 4 pkt 1 i 2 Regulaminu.
3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do studentów będących:

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

§ 4

Student może w ramach funduszu socjalnego ubiegać się o:
1) stypendium socjalne;
2) zwiększenie stypendium socjalnego;
3) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
4) zapomogę;
5) stypendium Rektora.

ROZDZIAŁ II
TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§ 5

Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów i Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu, łącznie zwanymi dalej „Radą”:
1) dokonuje podziału funduszu stypendialnego;
2) ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne;
3) ustala wysokość stawek świadczeń.

§ 6

1. Świadczenia przyznawane są wyłącznie na udokumentowany wniosek studenta. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń stanowią załączniki nr 1- 4 do Regulaminu.
2. Obowiązek przedłożenia kompletnego wniosku spoczywa na studencie. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymogów formalnych, student zostaje wezwany do uzupełnienia braków i zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie określonym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
3. Stypendia przyznawane są na rok akademicki i wypłacane co miesiąc, przez okres do 9 miesięcy (od października do czerwca następnego roku kalendarzowego) a gdy kształcenie trwa semestr − przez okres do 5 miesięcy (od października do lutego następnego roku kalendarzowego), z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
4. W przypadku złożenia wniosku o stypendia wymienione w § 4 pkt. 1-3 po dniu 31 października, świadczenie zostaje przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów.
5. Wypłata stypendiów za miesiące październik i listopad następuje do końca listopada.
6. Świadczenia przekazywane są na wskazany przez studenta we wniosku rachunek bankowy prowadzony w polskich złotych (PLN), w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Rektor, po analizie wykorzystania środków funduszu stypendialnego, może w porozumieniu z Radą podjąć decyzję o zmianie wysokości świadczeń w danym semestrze.
8. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w danym roku akademickim.
9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, student przekazuje drogą elektroniczną lub składa w formie papierowej w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

§ 7

1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat ( 72 miesiące).
3. Świadczenia nie przysługują studentowi, który posiada tytuł zawodowy:

1) magistra albo równorzędny;
2) licencjata albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia − z zastrzeżeniem ust 4.

4. Student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 4 pkt 3 tylko na jednym, kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat ( 72 miesiące).
5. Student, który został skierowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą, także w ramach programu wymiany studentów, może otrzymywać w tym czasie świadczenia, o ile spełnia warunki konieczne do ich przyznania.

§ 8

1. Student ubiegający się o świadczenia, albo je otrzymujący, niezwłocznie powiadamia Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów o:

1) zmianach w toku odbywania studiów, w tym o uzyskaniu tytułu zawodowego;
2) przeniesieniu do innej uczelni lub rozpoczęciu równolegle kształcenia w innej uczelni.

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia wydana na podstawie nieprawdziwych danych zostaje uchylona w drodze decyzji administracyjnej, a student zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego świadczenia niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.
3. W przypadku nienależnie pobranego świadczenia, studentowi wysyła się wezwanie do zapłaty. W przypadku, gdy nienależnie pobrane świadczenie nie zostanie zwrócone w terminie wskazanym w wezwaniu, sprawa przekazywana jest do windykatora Uniwersytetu w celu wyegzekwowania należności.
4. Student ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną oraz karną za przekazanie nieprawdziwych danych, na podstawie których uzyskał nieprzysługujące mu świadczenie.

§ 9

1. Student traci prawo do otrzymywania świadczeń w przypadku, gdy:

1) został skreślony z listy studentów;
2) został zawieszony w prawach studenta, na podstawie art. 312 ust. 5 lub art. 316 ust. 4 ustawy;
3) został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o której mowa w art. 308 ust. 4 ustawy;
4) przebywa na urlopie od zajęć, z zastrzeżeniem sytuacji o których mowa w § 10;
5) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych;
6) uzyskał analogiczną pomoc materialną na innym kierunku studiów lub w innej uczelni;
7) ukończył studia uzyskując tytuł zawodowy magistra, licencjata lub równorzędny;
8) dobrowolnie zrezygnował z przyznanego świadczenia.

2. Wypłata świadczeń zostaje wstrzymana w przypadku wszczęcia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego lub postępowania administracyjnego.
3. Przywrócenie wypłaty świadczeń może nastąpić po ustaniu okoliczności powodujących ich wstrzymanie i po zmianie statusu studenta w uczelnianym systemie informatycznym.

§ 10

1. Student może zachować prawo do otrzymywania świadczeń podczas urlopu od zajęć w przypadku:

1) długotrwałej choroby;
2) urodzenia się dziecka;
3) w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Decyzję o zachowaniu przez studenta prawa do otrzymywania świadczeń podejmuje, na pisemny wniosek studenta, Komisja Stypendialna.

ROZDZIAŁ III
STYPENDIUM SOCJALNE

§ 11

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Podstawę do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy stanowią dokumenty składane w oryginale lub w kopii za okazaniem oryginału do wglądu.
3. Do wniosku o przyznanie świadczenia student jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty dotyczące studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny:

1) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dokumentujące dochody (nawet, jeżeli nie osiągano dochodów) podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.) za rok kalendarzowy poprzedzający okres stypendialny, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia, odrębnie dla każdego członka rodziny, także wtedy, gdy osoby rozliczają się wspólnie. Zaświadczenia winny zawierać następujące informacje:

a) dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie,
b) rok podatkowy, którego dotyczy zaświadczenie,
c) formę opłacanego podatku,
d) dochód brutto,
e) składkę na ubezpieczenie społeczne,
f) należny podatek,
g) dane o uzyskaniu lub nieuzyskaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa),
h) w przypadku rozliczania się na podstawie ryczałtu zaświadczenie winno zawierać roczną wartość przychodu oraz wysokość stawki podatkowej,
i) w przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej zaświadczenie winno zawierać roczną wartość zapłaconego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia (odpowiednio z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwa Obrony Narodowej).
3) zaświadczenie z miejsca pracy lub oświadczenie określające, przez ile miesięcy w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia, wypłacane było wynagrodzenie; złożenie tych dokumentów nie jest konieczne w przypadku, gdy zaświadczenie lub oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 będzie ujmowało składki zdrowotne w rozbiciu na miesiące;
4) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia; wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do Regulaminu;
5) oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.

4. Dodatkowo do wniosku, student dołącza, w przypadku:

1) rodzeństwa lub dzieci pozostających na utrzymaniu studenta lub jego rodziny:

a) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej ̶ w przypadku osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile wskazane osoby nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta;

2) gospodarstwa rolnego będącego w posiadaniu studenta lub członków jego rodziny:

a) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach ogólnych oraz przeliczeniowych, określające stan posiadania w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny, w którym student ubiega się o przyznanie świadczenia,
b) umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. gdy wydzierżawiającym jest emeryt lub rencista rolniczy oraz umowa dzierżawy zawarta została na min.10 lat, dzierżawca nie jest: małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostająca z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem zstępnego, pasierba, osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w przypadku oddania w dzierżawę części lub całości,)
c) umowę dzierżawy zawartą w formie aktu notarialnego ̶ w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

3) bezrobotnych członków rodziny studenta:

a) zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, zawierające informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania,
b) zaświadczenie, o którym mowa w lit. a, jest bezwzględnie wymagane również w przypadku utraty dochodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy po utracie dochodu nastąpiło jego uzyskanie;

4) utraty/uzyskania dochodu:

a) utrata dochodu ̶ dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka jego rodziny (np.: świadectwo pracy, umowa zlecenie, PIT-11 lub PIT-40 dokumentujący wysokość utraconego dochodu),
b) uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium − dokument określający wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),
c) uzyskanie dochodu w roku, w którym przypada okres stypendialny − dokument określający datę uzyskania (np.: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych) oraz wysokość dochodu netto otrzymanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;

5) pobierania emerytury/renty ̶ decyzje określające prawo do emerytury/renty uwzględniające co najmniej cały rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium;
6) osób samotnie wychowujących dziecko ̶ odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód czy separację lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta lub, gdy ojciec jest nieznany − odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
7) alimentacji:

a) na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną ̶ odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego, zasądzającego alimenty, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody, zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
b) gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
c) oddalenia pozwu o ustalenie obowiązku alimentacyjnego ̶ odpis prawomocnego wyroku sądu,
d) gdy członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny ̶ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
e) gdy jeden z rodziców ponosi całkowite koszty utrzymania dziecka ̶ orzeczenie sądu zobowiązujące do pokrycia tych kosztów;

8) przysposobienia dziecka lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem ̶ odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
9) urlopu wychowawczego ̶ zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
10) osiągania dochodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium – zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu oraz ilości przepracowanych miesięcy, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;
11) innym, niewymienionym wyżej: inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego wymagane przez Komisję Stypendialną, w szczególności: zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, kopie aktów zgonu, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej, kopie aktu ślubu i aktów urodzeń dzieci w przypadku małżeństw studenckich.

5. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 2 pkt 2, jeżeli złożył oświadczenie potwierdzające ten fakt oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) ukończył 26. rok życia;
2) pozostaje w związku małżeńskim;
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d;
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, ze zm.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o sytuacji majątkowej i dochodowej swojej i rodziny.
7. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się między innymi:

1) pełne sieroctwo;
2) wychowanie w pieczy zastępczej;
3) zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki i jednoczesne wykazanie dochodu na osobę w rodzinie do kwoty do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.).

ROZDZIAŁ IV
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 12

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu orzeczenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium.
2. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wydane na czas określony, stypendium dla osób niepełnosprawnych jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności.
3. W przypadku studenta, który uzyska kolejne orzeczenie, prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym student złożył powtórnie wniosek o przyznanie stypendium.
4. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta. Wyznaczone są następujące stopnie niepełnosprawności:

1) znaczny;
2) umiarkowany;
3) lekki.

5. Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych studenci składają elektronicznie za pośrednictwem Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ V
ZAPOMOGI

§ 13

1. Zapomoga stanowi rodzaj doraźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
2. Podstawą przyznania zapomogi jest przejściowe pogorszenie sytuacji życiowej studenta, wynikające ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.
3. Zdarzenie losowe to wszystkie sytuacje życiowe, w których znalazł się student, ujemnie oddziałujące na jego życie, zdrowie lub mienie albo powodujące zwiększenie jego potrzeb majątkowych, a w szczególności:

1) śmierć najbliższego członka rodziny studenta (pierwszy stopień pokrewieństwa);
2) poważna choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
3) nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa);
4) klęski żywiołowe.

4. Zapomoga może zostać przyznana wyłącznie na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałą sytuację.
5. Wniosek o zapomogę, złożony w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty zajścia zdarzenia losowego, pozostawia się bez rozpoznania.
6. W przypadku, gdy w Uniwersytecie studiuje kilku członków tej samej rodziny, zapomoga z tego samego tytułu, przysługuje tylko jednemu z nich. Wyjątek stanowi śmierć jednego z rodziców.
7. O przyznaniu zapomogi oraz o jej wysokości decyduje Komisja Stypendialna na podstawie m.in. wykazanych we wniosku, potwierdzonych kosztów poniesionych w związku z opisanym zdarzeniem, z wyłączeniem zdarzenia o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
8. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, z tym że nie może otrzymać zapomogi dwa razy w semestrze z tego samego tytułu.
9. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę wyłącznie na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

ROZDZIAŁ VI
STYPENDIUM REKTORA

§ 14

1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
2. Student ubiegający się o stypendium Rektora zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty poświadczające osiągnięcia, o których mowa w ust. 1. Brak przedłożenia rzeczonych dokumentów uniemożliwia przyznanie punktów za wskazane osiągnięcia.
3. Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeśli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane jednemu studentowi.
4. Maksymalna liczba studentów uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora ustalana jest na podstawie liczby osób studiujących w roku akademickim, za który ma być pobierane stypendium, zgodnie z danymi przekazanymi do systemu POL-on według stanu na dzień 31 grudnia.
5. O stypendium Rektora student może ubiegać się nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 9.
6. Stypendium Rektora nie przysługuje osobom, które w poprzednim roku akademickim powtarzały rok studiów.
7. Stypendium Rektora może otrzymać student, który:

1) zaliczył poprzedni rok studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów,
2) został wpisany na kolejny rok studiów;
3) w poprzednim roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

8. O stypendium Rektora może ubiegać się student I roku studiów drugiego stopnia na podstawie wyników osiągniętych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
9. Stypendium Rektora przysługuje studentowi przyjętemu na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty (Dz.U z 2020 r. poz. 1327, ze zm.);
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie (Dz.U z 2020 r. poz. 1133, ze zm.).

10. Kryteria punktacji osiągnięć studentów ubiegających się stypendium Rektora oraz sposób tworzenia list rankingowych określa załącznik nr 5 do Regulaminu.
11. Stypendia Rektora przyznawane są w oparciu o listy rankingowe, powstałe na podstawie punktacji określonej w kryteriach punktacji osiągnięć studentów ubiegających się o to stypendium.
12. Ostateczny termin składania wniosków o stypendium Rektora upływa w dniu 5 października każdego roku akademickiego. Termin ten jest terminem prawa materialnego i wnioski złożone po jego upływie nie wywołują skutków prawnych.

ROZDZIAŁ VII
TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI STYPENDIALNYCH I WYDAWANIA DECYZJI

§ 15

1. Na wniosek Rady, uprawnienia w zakresie:

1) przyznawania świadczeń posiada Komisja Stypendialna;
2) rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej posiada Odwoławcza Komisja Stypendialna.

2. Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną, zwane dalej łącznie „komisjami stypendialnymi” powołuje Rektor spośród studentów i doktorantów wskazanych przez Radę oraz nauczycieli akademickich, na dwa kolejne lata akademickie.
3. Studenci i doktoranci stanowią większość składu komisji stypendialnych.
4. Komisje stypendialne zobowiązane są do protokołowania swoich posiedzeń. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.
5. Decyzje komisji stypendialnych zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
6. Za zgodą przewodniczącego posiedzenie komisji może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne posiadające certyfikat bezpieczeństwa.
7. Członek komisji stypendialnej, którego sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu komisji, zostaje wyłączony z podejmowania decyzji dotyczącej jego osoby.
8. Rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnych, niezgodną z przepisami prawa, w drodze decyzji administracyjnej.

§ 16

1. Decyzje wydawane przez komisje stypendialne podpisują przewodniczący komisji lub upoważnieni przez nich wiceprzewodniczący.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są studentowi w formie elektronicznej lub wydawane osobiście w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.
3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, nieodebraną w sposób określony w ust. 2, doręcza się studentowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres korespondencyjny wskazany przez studenta w uczelnianym systemie informatycznym.
4. Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

§ 17

Obsługą administracyjną komisji stypendialnych zajmuje się Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, który zobowiązany jest w szczególności do przyjmowania wniosków o przyznanie stypendiów z funduszu stypendialnego, przekazywania ich do rozpatrzenia odpowiednim organom oraz wzywania studentów do uzupełniania brakujących dokumentów.

ROZDZIAŁ VIII
TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH

§ 18

1. Prawo do zamieszkania w domu studenckim, zwanym dalej „DS”, przysługuje w pierwszej kolejności studentowi, który obecnie zamieszkuje w domu studenckim Uniwersytetu oraz studentowi i kandydatowi, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia odbywanie studiów.
2. Dodatkowymi kryteriami są:

1) szczególna sytuacja studenta (np. niepełnosprawność, pełne sieroctwo);
2) aktualne zamieszkanie rodzeństwa lub współmałżonka studenta w DS.
3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w DS współmałżonka i dziecka.

§ 19

1. Miejsce w DS przyznawane jest na wniosek złożony w formie elektronicznej przez:

1) kandydata na internetowej platformie rekrutacyjnej;
2) studenta poprzez Wirtualną Uczelnię;
3) osoby niewymienione w pkt 1 i 2 – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wnioski on-line są aktywne w terminie ich składania, po upływie tego terminu dostęp elektroniczny zostaje zablokowany z wyjątkiem osób o których mowa w § 20 ust. 2.
3. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w DS określa załącznik nr 6 do Regulaminu.
4. Miejsce w DS przyznawane jest na okres do 9 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca.
5. Wnioski o przyznanie miejsca w DS złożone przez osoby uprzednio nie regulujące opłat za zakwaterowanie w terminie, rozpatrywane są negatywnie. Ponowne rozpatrzenie złożonego wniosku może nastąpić po uprzednim uregulowaniu zadłużenia.
6. Przyznanie miejsca w DS osobom niebędącym studentami Uniwersytetu, a także absolwentom jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentom studiów drugiego stopnia, podejmującym naukę na kolejnym kierunku studiów, może nastąpić jedynie po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pozostałych studentów.

§ 20

1. Wnioski o przyznanie miejsca w DS będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcami studiującymi w języku polskim przekazują do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, w następujących terminach:

1) studenci I-V roku – do dnia 31 maja;
2) osoby przyjęte na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia – do dnia 10 sierpnia – z zastrzeżeniem ust. 2;
3) osoby przyjęte na I rok studiów drugiego stopnia – do dnia 1 września – z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoba przyjęta na I rok studiów może złożyć wniosek o przyznanie miejsca w DS w terminie późniejszym, niż wskazany w ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy decyzja o przyjęciu jej na studia została wydana po upływie tego terminu.
3. Studenci będący cudzoziemcami, podejmujący w Uniwersytecie studia prowadzone w języku angielskim, deklarują zamiar zamieszkania w DS podczas rekrutacji, przeprowadzanej w Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim.
4. Studenci, o których mowa w ust. 3, zakwaterowani w DS i kontynuujący studia w Uniwersytecie składają wniosek o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki w administracji DS, w terminie do dnia 31 maja.

§ 21

1. Decyzje o przyznaniu miejsca w DS podejmuje Uczelniana Komisja ds. Domów Studenckich w składzie:

1) po jednym przedstawicielu rady mieszkańców z każdego DS;
2) przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;
3) przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów;
4) kierownik Działu. ds. Bytowych Studentów i Doktorantów;
5) kierownicy Domów Studenckich.

2. Odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich należy dostarczyć do Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości informacji o odmowie przyznania miejsca w DS. Odwołania rozpatrywane są przez Uczelnianą Komisję ds. Domów Studenckich, na kolejnych posiedzeniach.
5. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w DS w trakcie roku akademickiego, mogą skorzystać z wolnych miejsc po uzyskaniu zgody kierownika DS.
6. Zakwaterowanie na pobyt nie dłuższy niż 10 dni (zakwaterowanie doraźne) następuje na podstawie decyzji kierownika DS.
7. Informacja o przyznaniu miejsca w DS jest udostępniona w Wirtualnej Uczelni; w przypadku braku dostępu do Wirtualnej Uczelni przekazywana jest pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.

§ 22

1. Student traci prawo do przyznanego miejsca w DS po upływie okresu, na jaki mu je przydzielono, a także w przypadku:

1) nie regulowania opłat za miejsce w DS w terminach określonych przez Rektora;
2) rażącego naruszenia postanowień Regulaminu Domu Studenta oraz innych przepisów wewnętrznych Uniwersytetu;
3) skreślenia z listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Student który został skreślony z listy studentów lub ukończył studia ma możliwość dalszego zakwaterowania w DS za zgodą kierownika DS w ramach pozostałych wolnych miejsc. W tym przypadku opłata za zajmowanie miejsca ulega zmianie zgodnie z cennikiem opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu, określonym w zarządzeniu Rektora.

§ 23

1. Wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca za zakwaterowanie w DS określa cennik opłat za zakwaterowanie, o którym mowa w § 22 ust. 2.
2. Osoby zakwaterowane w DS zobowiązane są do podpisywania umów najmu. Wzór umowy określa Rektor. Obowiązek ten nie dotyczy osób zakwaterowanych doraźnie.
3. Osoby zakwaterowane w DS, zobowiązane są do wpłaty kaucji najpóźniej do dnia poprzedzającego zakwaterowanie (decyduje data wpływu kaucji na konto DS). Obowiązek ten nie dotyczy osób zakwaterowanych doraźnie.
4. W okresie przerwy wakacyjnej, tj. w terminie od 1 lipca do dnia 30 września, student ma możliwość korzystania z miejsca w DS, po uzyskaniu zgody kierownika DS.

§ 24

W sprawach dotyczących przyznawania prawa do zamieszkania w DS, nieuregulowanych Regulaminem, instancją odwoławczą jest Rektor.

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

1. Organem uprawnionym do rozstrzygania w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej jest Rektor.
2. Wysokość stawek świadczeń oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, określa odrębne zarządzenie Rektora.
3. Studenci będący cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, ubiegają się o pomoc materialną na zasadach dotychczasowych do czasu ukończenia studiów.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP