Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Doktoranci – stypendia

Doktoranci — stypendia

Wszys­tkie stype­n­dia przyz­nawane są wyłącznie na Twój wniosek, który składasz wraz doku­men­tacją w Dziale ds. Bytowych Stu­den­tów i Dok­toran­tów.

Jeśli jesteś uczest­nikiem studiów dok­toranc­kich na kilku uczel­ni­ach lub kilku spec­jal­noś­ci­ach w ramach jed­nej uczel­ni możesz otrzymy­wać świad­cze­nie danego rodza­ju wyłącznie na jed­nym wskazanym przez Ciebie kierunku spec­jal­iza­cyjnym studiów dok­toranc­kich.

Każde stype­ndi­um jest odd­ziel­nym świad­cze­niem i nie wyk­lucza możli­woś­ci pobiera­nia innego. Jeśli więc speł­ni­asz określone kry­te­ria dla każdego ze świad­czeń, możesz otrzymy­wać je łącznie.

Jeśli uzyskałeś już stopień naukowy dok­to­ra, nie możesz ubie­gać się o stype­n­dia i zapo­mogę.

Jeżeli pobierasz stype­ndi­um i:

  • ukończysz stu­dia dok­toranck­ie w ter­minie wcześniejszym niż przewidziany tok­iem studiów;
  • zosta­niesz skreślony z listy dok­toran­tów;
  • uzyskasz stypendium/zapomogę na pod­staw­ie nieprawdzi­wych danych;
  • uzyskasz ana­log­iczną pomoc mate­ri­al­ną na innym kierunku lub uczel­ni;
  • zrezygnu­jesz z otrzymy­wanego świad­czenia

tracisz pra­wo do pobiera­nia świad­czeń z ostat­nim dniem miesią­ca, w którym miały miejsce ww. zdarzenia.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP