Czcionka A- A A+

Doktoranci — stypendia

Strona główna » Student » Stypendia i akademiki » Doktoranci – stypendia » Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stype­ndi­um to jest przez­nac­zone dla dok­toran­tów posi­ada­ją­cych orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci.

Wniosek należy złożyć elek­tron­icznie poprzez Wirtu­al­ną Uczel­nię. Jeśli składasz wniosek po raz pier­wszy lub posi­adasz nowe orzecze­nie o stop­niu niepełnosprawnoś­ci (poprzed­nie wygasło) zgłoś się w ciągu 7 dni wraz z ory­gi­nałem orzeczenia do Spec­jal­isty ds. osób niepełnosprawnych (bez orzeczenia wniosek nie może być roz­pa­tr­zony).

Jeśli Two­je orzecze­nie o stop­niu niepełnosprawnoś­ci nadal jest aktu­alne i było już złożone wraz z wnioskiem w poprzed­nich lat­ach aka­demic­kich, nie dostar­czaj kole­jnej kserokopii – złóż jedynie elek­tron­icznie poprzez Wirtu­al­ną Uczel­nię wniosek o stype­ndi­um.

Jeżeli orzecze­nie zostało wydane na czas określony, stype­ndi­um jest wypła­cane do ostat­niego dnia miesią­ca, w którym upły­wa ter­min jego ważnoś­ci. By ponown­ie uzyskać stype­ndi­um, złóż wniosek raz jeszcze i przed­staw nowe orzecze­nie.

Wysokość stype­ndi­um uza­leżniona jest od stop­nia orzec­zonej niepełnosprawnoś­ci dok­toran­ta.

Sprawdź wysokość stypendium

  Stype­ndi­um dla osób niepełnosprawnych

  Stopień niepełnosprawnoś­ci

  Wysokość stype­ndi­um: 350 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 450 zł

  Wysokość stype­ndi­um: 550 zł

  godło Polski

  Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
  Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
  90–419 Łódź
  NIP 7251843739
  REGON 473073308

  Zna­jdź nas!

  BIP