Czcionka A- A A+

Stypendia i akademiki

Akty prawne

Zarządze­nie nr 98/2023
z dnia 4 październi­ka 2023 r.
Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie w spraw­ie wysokoś­ci dochodu na osobę w rodzinie stu­den­ta i uczest­ni­ka studiów dok­toranc­kich, upraw­ni­a­jącej do ubie­ga­nia się o stype­ndi­um soc­jalne oraz stawek poszczegól­nych świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi na rok aka­demic­ki 2023/2024

 

Zarządze­nie nr 87/2023
z dnia 6 wrześ­nia 2023 r.
Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu przyz­nawa­nia świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego dla stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

 

Zarządze­nie nr 9/2023z dnia 16 sty­cz­nia 2023 r.Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zmieni­a­jące zarządze­nie nr 80/2022 Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie w spraw­ie wysokoś­ci dochodu na osobę w rodzinie stu­den­ta i uczest­ni­ka studiów dok­toranc­kich, upraw­ni­a­jącej do ubie­ga­nia się o stype­ndi­um soc­jalne oraz stawek poszczegól­nych świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi na rok aka­demic­ki 2022/2023

 

Zarządze­nie nr 80/2022 (zmienione zarządze­niem nr 9/2023)
z dnia 9 wrześ­nia 2022 r.

Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wysokoś­ci dochodu na osobę w rodzinie stu­den­ta i uczest­ni­ka studiów dok­toranc­kich, upraw­ni­a­jącej do ubie­ga­nia się o stype­ndi­um soc­jalne oraz stawek poszczegól­nych świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi na rok aka­demic­ki 2022/2023

 

Zarządze­nie nr 62/2022 (zaw­iera tekst jed­no­li­ty Reg­u­laminu – obow­iązu­ją­cy)
z dnia 7 czer­w­ca 2022 r.
Zarządze­nie Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zmieni­a­jące zarządze­nie nr 72/2021 z dnia 17 czer­w­ca 2021 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie Reg­u­laminu przyz­nawa­nia świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego dla stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz w spraw­ie ogłoszenia tek­stu jed­no­litego zarządzenia

 

Zarządze­nie nr  97/2021z dnia 14 wrześ­nia 2021 r. (traci moc 30 wrześ­nia 2022 r.)w spraw­ie wysokoś­ci dochodu na osobę w rodzinie stu­den­ta lub uczest­ni­ka studiów dok­toranc­kich, upraw­ni­a­jącej do ubie­ga­nia się o stype­ndi­um soc­jalne oraz stawek poszczegól­nych świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi na rok aka­demic­ki 2021/2022

 

Zarządze­nie nr 72/2021 (zmienione zarządze­niem nr 62/2022)z dnia 17 czer­w­ca 2021 r.Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie Reg­u­laminu przyz­nawa­nia świad­czeń z fun­duszu stype­n­di­al­nego dla stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

 

Zarządze­nie nr  7/2021z dnia 28 sty­cz­nia 2021 r.Zarządze­nie Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 77/2020 z dnia 27 sierp­nia 2020 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie dzi­ałal­noś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­nia się wirusa SARS-CoV­‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego zarządzenia

 

Zarządze­nie nr 83/2020 (zaw­iera tekst jed­no­li­ty)z dnia 10 wrześ­nia 2020 r.w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 46/2019 z dnia 9 lip­ca 2019 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie elek­tron­icznej kar­ty potwierdzeń w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego

 

Zarządze­nie nr 46/2019 (zmienione zarządze­niem 83/2020)z dnia 8 lip­ca 2019 r.w spraw­ie elek­tron­icznej kar­ty potwierdzeń w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

 

Zarządze­nie nr 50/2017 (zaw­iera tekst jed­no­li­ty)z dnia 17 lip­ca 2017 r.Zarządze­nie Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie spros­towa­nia błę­du w treś­ci zarządzenia nr 37/2017 z dnia 13 czer­w­ca 2017 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu Włas­nego Fun­duszu Stype­n­di­al­nego w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

 

Zarządze­nie nr 37/2017 (zmienione zarządze­niem 50/2017)z dnia  13 czer­w­ca 2017 r.w spraw­ie wprowadzenia Reg­u­laminu Włas­nego Fun­duszu Stype­n­di­al­nego w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP