Czcionka A- A A+

Niezbędnik naukowca

Strona główna » Nauka » Dział projektów międzynarodowych » Niezbędnik naukowca » HORYZONT EUROPA – AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

HORYZONT EUROPA – AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Marie Skłodows­ka-Curie Actions jest instru­mentem wspar­cia pro­gramów dok­toranc­kich i post­dok­tors­kich, sku­pi­a­ją­cym się na innowa­cyjnych bada­ni­ach i roz­wo­ju kom­pe­tencji. MSCA dzi­ała w ramach pro­gra­mu Hory­zont Europa finan­sowanego przez Unię Europe­jską.

Doc­tor­al Net­work
Pro­gram jest skierowany do dok­toran­tów i ma na celu zwięk­szyć ich innowa­cyjność w przek­sz­tał­ca­niu wiedzy i pomysłów w rozwiąza­nia, które mogą przynieść korzyś­ci społeczne. Pro­gram ma 2 gałęzie: Indus­tri­al Doc­tor­ates łączące sek­tor badaw­czy i prze­mysł (przy­na­jm­niej 50% pra­cy w prze­myśle) oraz Joint Doc­tor­ates, prowadzące do wspól­nych prac dok­tors­kich zespołu.
Aplikować mogą kon­sor­c­ja uni­w­er­sytetów, insty­tucji badaw­czych, przed­siębiorstw, a kandy­daci muszą być uczest­nika­mi pro­gra­mu dok­toranck­iego. Obow­iązu­je zasa­da mobil­noś­ci – w ciągu 36 miesię­cy przed końcem konkur­su kandy­dat nie mógł prze­by­wać lub pra­cow­ać w kra­ju kon­trak­tu powyżej roku.
Pro­jekt może trwać do 4 lat. Przy­pa­da na niego do 360 osobomiesię­cy, 180 dodatkowych na Joint Doc­tor­ates. Kon­trak­ty uczest­ników trwa­ją od 3 do 36 miesię­cy, mogą być odd­ele­gowani na 1/3 trwa­nia kon­trak­tu. Tegoroczny konkurs jest otwarty od 22 czer­w­ca do 16 listopa­da, jego budżet to 402.95mln. euro.

Staff Exchange
Ten pro­gram wymi­any skierowany jest do badaczy i pra­cown­ików, których pra­ca ma związek z bada­ni­a­mi i innowac­ja­mi — admin­is­tracji, zarządza­nia czy wspar­cia tech­nicznego. Celem jest uzyskanie wymi­any wiedzy i doświad­czeń oraz wzmoc­nie­nie kwal­i­fikacji i mobil­noś­ci osób biorą­cych udzi­ał w pro­gramie.
Przys­tępować do pro­gra­mu mogą kon­sor­c­ja przy­na­jm­niej 3 pod­miotów z 3 kra­jów, z czego 2 z kra­jów członkows­kich. Jeśli są z jed­nego sek­to­ra przy­na­jm­niej jeden pod­miot musi być z kra­ju niezrzes­zonego.
Pro­gram trwa do 4 lat, do 360 osobomiesię­cy. Odd­ele­gowa­nia uczest­ników mogą trwać od 1 do 12 miesię­cy. Tegoroczny konkurs jest otwarty od 7 październi­ka do 9 mar­ca 2022, jego budżet to 72,5mln Euro.

COFUND
Pro­gram ma na celu wspar­cie ist­nieją­cych pro­jek­tów dok­toranc­kich i stype­ndiów post­dok­tors­kich, rozsz­erzanie dobrych prak­tyk i poprawę mobil­noś­ci uczest­ników.
Przys­tępować do pro­gra­mu mogą poje­dyncze pod­mio­ty, rekru­tu­jące min­i­mum 3 badaczy spośród dok­toran­tów i dok­torów, zgod­nie ze stan­dar­d­a­mi MSCA. Jeden pod­miot może otrzy­mać maksy­mal­nie 10mln euro na konkurs.
Pro­gram może trwać do 60 miesię­cy, kon­trakt min­i­mum 3 miesiące. Odd­ele­gowa­nia mogą trwać do 1/3 trwa­nia kon­trak­tu. Tegoroczny konkurs jest otwarty od 12 październi­ka do 10 lutego 2022.

Post­doc­tor­al Fel­low­ships
Pro­gram jest skierowany do osób posi­ada­ją­cych już dok­torat, chcą­cych rozwinąć swo­je kom­pe­tenc­je naukowe i inter­dyscy­pli­narną i między­sek­torową mobil­ność. Pro­gram ma 2 gałęzie – Euro­pean Post­doc­tor­al Fel­low­ships real­i­zowane w pełni w Europie, oraz Glob­al Post­doc­tor­al Fel­low­ships, real­i­zowane poza kra­ja­mi Unii Europe­jskiej i kra­ja­mi sto­warzys­zony­mi pro­gra­mu.
Przys­tępować mogą pod­mio­ty z Unii Europe­jskiej lub kra­ju sto­warzys­zonego pro­gra­mu. Kandy­daci muszą mieć dok­torat i do 8 lat doświad­czenia w pra­cy badaw­czej. Obow­iązu­je zasa­da mobil­noś­ci – w ciągu 36 miesię­cy przed końcem konkur­su kandy­dat nie mógł mieszkać lub pra­cow­ać w kra­ju kon­trak­tu powyżej roku.
Europe­jskie stype­n­dia mogą trwać 12–24 miesiące, glob­alne 24–36 miesię­cy (12 po powro­cie obow­iązkowo w Europie). Odd­ele­gowa­nia mogą trwać do 1/3 dłu­goś­ci kon­trak­tu i być glob­alne. Tegoroczny konkurs jest otwarty od 22 czer­w­ca do 12 październi­ka, z budżetem 242mln Euro.

MSCA and Cit­i­zens
Akc­ja pop­u­laryzu­ją­ca pole badań i innowacji, przy­bliża­ją­ca je społeczeńst­wu, mają­ca również zain­tere­sować młodych ludzi pracą badaw­czą. W tym celu orga­ni­zowane jest Euro­pean Researchers Night w ostat­ni piątek wrześ­nia.
Aplikować mogą poje­dyncze pod­mio­ty lub kon­sor­c­ja. Konkurs jest otwarty od 22 czer­w­ca do 7 październi­ka, wspar­cie może wynosić od 50 do 150 tysię­cy Euro na pro­jekt.

Kry­te­ria nagród we wszys­t­kich pro­jek­tach to: 50% doskon­ałość, 30% wpływ i 20% jakość imple­men­tacji.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP