Czcionka A- A A+

Niezbędnik naukowca

Strona główna » Nauka » Dział projektów międzynarodowych » Niezbędnik naukowca » Europejski Obszar Badawczy (ERA) i Widening

Europejski Obszar Badawczy (ERA) i Widening

Ta część pro­gra­mu Hory­zont Europa sku­pia się na wmac­ni­a­n­iu i roz­wo­ju Europe­jskiego Obszaru Badaw­czego (ERA) oraz posz­erza­niu uczest­nict­wa i upowszech­ni­a­n­iu doskon­ałoś­ci w zakre­sie badań i innowacji (Widen­ing).

Team­ing – ma zwięk­szać możli­woś­ci nau­ki w pozyski­wa­niu środ­ków z Unii Europe­jskiej i między­nar­o­dowych dotacji, wspier­ać wymi­anę wiedzy i prak­tyk oraz być bodźcem do zmi­an sys­te­mowych przez pokazy­wanie wzor­ców dzi­ałań z zakre­su badań i roz­wo­ju. Team­ing przez­nac­zono dla kon­sor­cjów między­nar­o­dowych, które mogą mieć również Part­nerów Zaawan­sowanych. Budże­ty pro­jek­tów wynoszą 8–15mln Euro, drugie tyle musi być zapewnione przez finan­sowanie uzu­peł­ni­a­jące. Konkurs zamy­ka się 5 październi­ka b.r.

Twin­ning - intencją pro­jek­tu jest rozwój net­workingu insty­tucji badaw­czych. Przez­nac­zony jest dla insty­tucji badaw­czych (pełnią­cych rolę Koor­dy­na­to­ra) współpracu­ją­cych z przy­na­jm­niej 2 inny­mi insty­tuc­ja­mi badaw­czy­mi z 2 innych kra­jów członkows­kich lub współpracu­ją­cych.
Budżet na pro­jekt wynosi od 800tyś. do 1,5mln Euro, zgłoszenia trwa­ją od 20 lip­ca b.r. do 18 sty­cz­nia 2022.

ERA Chairs – celem pro­jek­tu jest sty­mu­lac­ja mobil­noś­ci badaczy i otwieranie im dro­gi do pra­cy w kra­jach pro­gra­mu Widen­ing. Finan­sowanie może trwać do 5 lat, zaś budżet dofi­nan­sowa­nia wynosi 1,5–2,5mln Euro. Zgłoszenia trwa­ją do 15 mar­ca 2022.

Excel­lence Hubs — celem pro­jek­tu jest redukowanie podzi­ału innowa­cyjnego między kra­ja­mi biorą­cy­mi udzi­ał w pro­gramie Widen­ing, jak również budowanie współpra­cy między nauką a biz­ne­sem, by rozwinąć inwest­y­c­je w bada­nia i innowac­je. Pro­gram przez­nac­zony jest dla wielosek­torowych kon­sor­cjów (zale­cane są nie więk­sze niż 20 part­nerów) — wyma­gane są reprezen­tac­je 4 wyróżnionych sek­torów z min­i­mum 2 kra­jów, zaś przed­siębiorstwo pod­pisu­jące umowę grantową ma dzi­ałać od przy­na­jm­niej 3 lat i mieć udowod­nione dochody. Budże­ty to 3–5mln Euro na pro­jekt, zgłoszenia trwa­ją od 3 listopa­da b.r. do 15 mar­ca 2022.

ERA Fel­low­ships – celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie mobil­noś­ci badaczy, otwieranie im dro­gi do pra­cy w kra­jach biorą­cych udzi­ał w pro­gramie Widen­ing. ERA Fel­low­ships opiera się na MSCA Post­doc­tor­al Fel­low­ships, zgłoszenia są automaty­cznie połąc­zone ze zgłoszeni­a­mi w ramach dostęp­nych tam stype­ndiów europe­js­kich. Tegoroczny konkurs jest otwarty do 12 październi­ka.

Budowa potenc­jału w celu wzmoc­nienia sieci insty­tucji szkol­nict­wa wyższego i współpra­cy z otacza­ją­cy­mi ekosys­tema­mi – celem pro­jek­tu jest wzmoc­nie­nie ekosys­temów badań i innowacji przez między­nar­o­dową współpracę szkół wyższych oraz współpracę z pod­mio­ta­mi zewnętrzny­mi (np. biz­ne­sem lub pod­mio­ta­mi pub­liczny­mi). Budżet na pro­jekt to 1,5–2mln Euro, zgłoszenia trwa­ją do 4 listopa­da b.r.

Wzmac­ni­an­ie Europe­jskiego Obszaru Badaw­czego (ERA)

Zgłoszenia do wszys­t­kich tem­atów z zakre­su Wzmac­ni­a­nia Europe­jskiego Obszaru Badaw­czego (poza granta­mi indy­wid­u­al­ny­mi) real­i­zowanych w ramach tegorocznego konkur­su trwa­ją do 23 wrześ­nia b.r.

WIDERA, Kierunek 3: Refor­mowanie i wzmac­ni­an­ie europe­jskiego sys­te­mu badań i innowacji — celem pro­jek­tu jest wzmac­ni­an­ie sys­te­mu badaw­czego w Europie na 3 płaszczyz­nach: ekosys­temów, szkół wyższych oraz indy­wid­u­al­nych tal­en­tów i kari­er. W ramach tego kierunku real­i­zowane są różnorodne tem­aty — wśród nich dotyka­jące edukacji i roz­wo­ju młodych ludzi, ochrony włas­noś­ci intelek­tu­al­nej czy badań i roz­wo­ju w uję­ciu mod­eli makroeko­nom­icznych. Real­i­zowane będą również tem­aty doty­czące aspek­tów ety­cznych badań klin­icznych i nowych tech­nologii oraz doty­czące równoś­ci płci w sek­torze badań i innowacji. W zależnoś­ci od pro­jek­tu budżet może wynosić 1–5mln Euro.

Otwarta Nau­ka - celem jest jak najszyb­sze przekazy­wanie wiedzy, tworze­nie baz danych i wspieranie wspól­nych poli­tyk doty­czą­cych otwartego dostępu do pub­likacji naukowych i wiedzy. W zależnoś­ci od pro­jek­tu budżet wynosi 1–5mln Euro.

Nau­ka oby­wa­tel­s­ka i komu­nikac­ja naukowa — pro­jekt ma na celu zwięk­sze­nie trans­par­ent­noś­ci dzi­ałań naukowych, świado­moś­ci i zau­fa­nia społecznego nauce, jak i roz­wo­ju i wspar­cia nau­ki. Budżet zależnie od tem­atu wynosi 2–5mln Euro.

Granty dla określonych benefic­jen­tów - przewidziane są 2 pro­gramy grantów indy­wid­u­al­nych: Fun­dusz emery­tal­ny RESAVER (850tyś. Euro, otworzy się w 4 kwartale 2021) oraz ERA Tal­ent Plat­form (4mln Euro, otworzy się w 3 kwartale 2022).

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP