Czcionka A- A A+

Dział projektów międzynarodowych

Niezbędnik naukowca

Horyzont Europa – ogłoszone konkursy!

Hory­zont Europa (2021–2027) to ambit­ny pro­gram w zakre­sie badań naukowych i innowacji, który zastąpi pro­gram Hory­zont 2020. Jego budżet wynosi ok. 95,5 mld euro. 2 lutego 2021 r. Komis­ja Europe­js­ka wraz z prezy­dencją por­tu­gal­ską dokon­ały sym­bol­icznego otwar­cia nowego pro­gra­mu.

Na kwotę tę skła­da się m.in. 5,4 mld euro (w cenach bieżą­cych) z instru­men­tu Next Gen­er­a­tion EU, przez­nac­zone na przyspiesze­nie odbu­dowy Unii i popraw­ie­nie jej odpornoś­ci na przyszłe kryzysy, a także dodatkowe 4,5 mld euro (w cenach bieżą­cych). Stanowi to wzrost o 30 proc. w sto­sunku do kończącego się pro­gra­mu Hory­zont 2020 (porów­nanie pro­gra­mu HEU z pro­gramem H2020 dla UE-27, w cenach stałych) i spraw­ia, że Hory­zont Europa będzie najbardziej ambit­nym pro­gramem w zakre­sie badań naukowych i innowacji w his­torii UE.

W pro­gramie Hory­zont Europa (2021–2027) najwięk­sza część budże­tu przyp­isana została drugiemu filarowi pro­gra­mu oraz zdefin­iowanym w nim klas­trom. W ramach poszczegól­nych klas­trów wkrótce ogłos­zone zostały konkursy, w których między­nar­o­dowe kon­sor­c­ja będą składać wnios­ki do tem­atów określonych przez Komisję Europe­jską w Pro­gra­mach Pra­cy.

Szczegól­nie zachę­camy do zapoz­na­nia się ze tem­ata­mi konkursów w klas­trze (pdf po kliknię­ciu w link):

Więcej szczegółowych infor­ma­cji zna­jdą państ­wo na por­talu Komisji Europe­jskiej, w zakład­ce Work pro­gramme & call doc­u­ments.

Serdecznie zaprasza­my wszys­tkie oso­by, które planu­ją złożyć wniosek do pro­gra­mu Hory­zont Europa zarówno w Klas­trze Zdrowie, jak i w innych Klas­tra­ch do kon­tak­tu z Dzi­ałem Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych UMED.

Tabela

 

EU4Health – UE dla zdrowia

eu4health

Dawny Pro­gram Zdrowie w nowej per­spek­ty­wie europe­jskiej na lata 2021–2027 przemi­anowany został na EU4Health. EU4Health utoru­je drogę do utworzenia Europe­jskiej Unii Zdrowot­nej dzię­ki inwest­y­cjom w pilne pri­o­ry­te­ty w dziedzinie zdrowia. Są to:

W ramach Pro­gra­mu UE dla zdrowia Unia zain­wes­t­u­je 5,3 mld euro (w cenach bieżą­cych) w dzi­ała­nia, które mają wartość dodaną w skali Unii, uzu­peł­ni­a­ją poli­tykę kra­jów UE i real­izu­ją jeden lub kil­ka celów Pro­gra­mu UE dla zdrowia:

Pro­gram ma cztery cele ogólne, w ramach których wyz­nac­zono dziesięć celów szczegółowych.

 1. Poprawa i wspieranie zdrowia w Unii
  • pro­fi­lak­ty­ka chorób i pro­moc­ja zdrowia
  • między­nar­o­dowe inic­jaty­wy w dziedzinie zdrowia i współpra­ca między­nar­o­dowa
 2. Zwal­czanie trans­granicznych zagrożeń dla zdrowia
  • zapo­b­ie­ganie, gotowość i reagowanie na trans­graniczne zagroże­nia dla zdrowia
  • uzu­peł­ni­an­ie kra­jowych zapasów pod­sta­wowych pro­duk­tów niezbęd­nych w sytu­acji kryzysowej
  • utworze­nie rez­er­wy per­son­elu medy­cznego, per­son­elu opie­ki zdrowot­nej i per­son­elu pomoc­niczego
 3. Poprawa jakoś­ci pro­duk­tów leczniczych, wyrobów medy­cznych i niezbęd­nych w sytu­acji kryzysowej
  • zapewnie­nie przys­tęp­nych cenowo pro­duk­tów leczniczych, wyrobów medy­cznych i niezbęd­nych w sytu­acji kryzysowej
 4. Wzmoc­nie­nie sys­temów opie­ki zdrowot­nej, ich odpornoś­ci i zaso­booszczęd­noś­ci
  • ulep­sze­nie danych doty­czą­cych zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, trans­for­ma­c­ja cyfrowa opie­ki zdrowot­nej
  • ulep­sze­nie dostępu do opie­ki zdrowot­nej
  • opra­cowywanie i wdrażanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia oraz pode­j­mowanie decyzji w opar­ciu o dowody
  • zin­te­growane dzi­ała­nia kra­jowych sys­temów opie­ki zdrowot­nej

Ikony

Zachę­camy do bacznego śledzenia pub­likowanych konkursów.

 

#EUCancerPlan

Wal­ka z nowot­wora­mi jest jed­nym z głównych pri­o­ry­tetów, które Komis­ja Europe­js­ka wyz­naczyła sobie w dziedzinie zdrowia. W swoich wyty­cznych poli­ty­cznych prze­wod­niczą­ca Ursu­la von der Leyen zapowiedzi­ała, że zapro­ponu­je „europe­js­ki plan wal­ki z rakiem, aby pomóc państ­wom członkowskim udoskon­al­ić pro­fi­lak­tykę i lecze­nie chorób nowot­worowych”, tak by zmniejszyć cier­pi­enia wywołane przez tę chorobę oraz by Europa stała się lid­erem w walce z nowot­wora­mi.

Europe­js­ki plan wal­ki z rakiem wspiera dzi­ała­nia państw członkows­kich zmierza­jące do zapo­b­ie­ga­nia nowot­worom i zapewnienia wysok­iej jakoś­ci życia pac­jen­tom chorym na raka, osobom wylec­zonym z chorób nowot­worowych oraz ich rodzi­nom i opiekunom. Plan sku­pia się na kilku najważniejszych obszarach, w których UE może wnieść najwięk­szą wartość dodaną. Są to:

 • pro­fi­lak­ty­ka
 • wczesne wykry­wanie
 • diag­nos­ty­ka i lecze­nie
 • jakość życia osób chorych na raka i wylec­zonych z chorób nowot­worowych.

Plan wal­ki z rakiem jest pow­iązany z inny­mi pri­o­ry­te­ta­mi Komisji, taki­mi jak: strate­gia far­ma­ceu­ty­cz­na dla Europy i uni­j­na strate­gia „od pola do stołu”, a także z planowaną europe­jską przestrzenią danych doty­czą­cych zdrowia (która ma pow­stać do 2025 r.). Wal­ka z rakiem to jed­na z pro­ponowanych mis­ji w dziedzinie europe­js­kich badań i innowacji oraz jeden z tem­atów pro­gra­mu „Hory­zont Europa”, który będzie real­i­zowany od 2021 r.

Pro­gram UE dla zdrowia (2021–2027) zapewni państ­wom członkowskim wspar­cie finan­sowe i tech­niczne na wzmoc­nie­nie sys­temów opie­ki zdrowot­nej.

Nowot­wory należą do poważnych zagrożeń dla zdrowia, o których mowa w art. 168 TFUE. Na pod­staw­ie tego artykułu UE może wspier­ać i uzu­peł­ni­ać dzi­ała­nia państw członkows­kich na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, a także je koor­dynować.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP