Nauka

Strona główna » Nauka » Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju zaj­mu­je się w szczegól­noś­ci:

 • wykony­waniem zadań związanych z opra­cow­aniem i real­iza­cją strate­gii roz­wo­ju Uni­w­er­syte­tu:
 • opra­cowywaniem i aktu­al­i­zowaniem pro­jek­tów strate­gii oraz nad­zorowaniem gro­madzenia danych doty­czą­cych jej real­iza­cji,
 • anal­izą wskaźników i dzi­ałań związanych z real­iza­cją strate­gii,
 • sporządzaniem spra­woz­dań z real­iza­cji strate­gii;
 • naw­iązy­waniem i koor­dynowaniem współpra­cy z zagraniczny­mi insty­tuc­ja­mi i orga­ni­za­c­ja­mi naukowy­mi, uczel­ni­a­mi, przed­siębiorstwa­mi oraz insty­tuc­ja­mi i stały­mi przed­staw­icielst­wa­mi Unii Europe­jskiej;
 • doradztwem związanym z pozyski­waniem fun­duszy ze źródeł zewnętrznych na real­iza­cję pro­jek­tów badaw­czych, roz­wo­jowych i eduka­cyjnych;
 • mon­i­torowaniem i spra­wowaniem nad­zoru for­mal­nego nad praw­idłową real­iza­cją pro­jek­tów badaw­czych, roz­wo­jowych i eduka­cyjnych, finan­sowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przy­go­towywaniem umów cywilno­prawnych związanych z real­iza­cją pro­jek­tów;
 • współpracą z Kra­jowym i Region­al­nym Punk­tem Kon­tak­towym Pro­gramów Badaw­czych Unii Europe­jskiej;
 • opra­cowywaniem spra­woz­dań doty­czą­cych między­nar­o­dowej współpra­cy naukowej Uni­w­er­syte­tu – na potrze­by władz Uni­w­er­syte­tu, Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego, Nar­o­dowej Agencji Wymi­any Aka­demick­iej oraz rank­ingów;

Siedz­i­ba Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
90–151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
Kon­takt: tel.42 272 54 45 ;  e- mail: imie.nazwisko@umed.lodz.pl
http://projekty.umed.pl/

Jed­nos­t­ki w struk­turze Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Dzi­ał Pro­jek­tów,
Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych;
Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej.
Cen­trum Wspar­cia Nau­ki;

Zespół Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju:

mgr Jarosław Horodec­ki  – Dyrek­tor Biu­ra
mgr Ane­ta Andrze­jczyk    –  Z‑ca Dyrek­to­ra Biu­ra
Piotr Jagiełło        – Główny architekt biz­ne­sowy
Tomasz Jasińs­ki   – Koor­dy­na­tor ds. zrównoważonego roz­wo­ju

Dzi­ał Pro­jek­tów zaj­mu­je się w szczegól­noś­ci:

  • wery­fikacją zgłaszanych pro­jek­tów badaw­czych, roz­wo­jowych i eduka­cyjnych, finan­sowanych ze źródeł zewnętrznych, pod wzglę­dem ich zgod­noś­ci ze strate­gią roz­wo­ju Uni­w­er­syte­tu;
  • koor­dynowaniem przy­go­towa­nia pro­jek­tów inwest­y­cyjnych, w tym zakupu aparatu­ry naukowo-dydak­ty­cznej, oraz obsługą admin­is­tra­cyjną i real­iza­cją pro­jek­tów inwest­y­cyjnych;
  • pozyski­waniem fun­duszy ze źródeł zewnętrznych na real­iza­cję pro­gramów badaw­czych, roz­wo­jowych i eduka­cyjnych;
  • współpracą z uczel­ni­a­mi, przed­siębiorstwa­mi, orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi, insty­tuc­ja­mi otoczenia biz­ne­su oraz jed­nos­tka­mi samorzą­du tery­to­ri­al­nego w zakre­sie przy­go­towywa­nia pro­jek­tów badaw­czych, finan­sowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz tworzenia kon­sor­cjów pro­jek­towych;
  • przy­go­towywaniem oraz real­iza­cją pro­jek­tów badaw­czych, roz­wo­jowych i eduka­cyjnych, finan­sowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • obsługą admin­is­tra­cyjną pro­jek­tów badaw­czych, roz­wo­jowych i eduka­cyjnych, finan­sowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • wykony­waniem czyn­noś­ci mon­i­toru­ją­cych i nad­zor­czych, związanych z real­iza­cją pro­jek­tów badaw­czych, roz­wo­jowych i eduka­cyjnych, finan­sowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • współpracą z Kwe­st­orem w zakre­sie sporządza­nia doku­men­tacji finan­sowej doty­czącej real­i­zowanych pro­jek­tów, w tym przy­go­towa­nia doku­men­tacji do kon­troli finan­sowej;
  • orga­ni­zowaniem szkoleń, warsz­tatów na tem­at możli­woś­ci finan­sowa­nia pro­jek­tów zgłaszanych i real­i­zowanych przez Uni­w­er­sytet;
  • ewidencjonowaniem pro­jek­tów badaw­czych, roz­wo­jowych i eduka­cyjnych, zgłaszanych i real­i­zowanych przez Uni­w­er­sytet, finan­sowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz reje­strowaniem umów zaw­ier­anych przez Uni­w­er­sytet w związku z real­iza­cją tych pro­jek­tów.

Zespół Dzi­ału Pro­jek­tów:

Dyrek­tor BNSiR                     –  mgr Jarosław Horodec­ki  tel. 785 911 524
mgr Agniesz­ka Bar­czyńs­ka  – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów tel. 785 911 615
mgr Katarzy­na Danisz           – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów między­nar­o­dowych  tel. 885 246 348
mgr Alek­san­dra Gilewicz      – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów tel.502 447 655
mgr Wio­let­ta Komorows­ka  – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów
mgr Ewa Kus­tosz                    – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów  tel. 887 860 552
mgr Marcin Moraws­ki           – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów tel. 885 246 342
mgr Ali­na Ochry­tkow             – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów  tel. 887 860 261
mgr Karoli­na Słoczyńs­ka       – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów tel. 785 911 506
mgr Katarzy­na Sufle­ta            – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów  tel. 887 860 667
mgr Mateusz Szym­czyk          – Starszy  spec­jal­ista ds. pro­jek­tów  tel. 602 673  693
mgr Mari­ka Wardec­ka           – Starszy  spec­jal­ista ds. pro­jek­tów  tel. 785 911 623
mgr Emil­ia Woj­ciechows­ka   – Starszy  spec­jal­ista ds. pro­jek­tów  tel. 885 664 410
mgr Iwona Ste­fanek               – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów tel. 725 551 035
mgr Syl­wia Rosie­niuk             – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów tel. 785 911 544
mgr Agniesz­ka Janeczek        – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów 785 911 622

Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych zaj­mu­je się w szczegól­noś­ci:

 • opra­cowywaniem i zarządzaniem real­iza­cją strate­gii współpra­cy między­nar­o­dowej Uni­w­er­syte­tu, w szczegól­noś­ci w zakre­sie pro­jek­tów eduka­cyjnych, naukowych, naukowo- ‑badaw­czych, wdroże­niowych i innowa­cyjnych;
 • zarządzaniem relac­ja­mi Uni­w­er­syte­tu z part­nera­mi zagraniczny­mi, w tym z kon­sor­cjum EIT Health; 3) wspieraniem jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Uni­w­er­syte­tu w kon­tak­tach z part­nera­mi zagraniczny­mi, w tym w tworze­niu inter­dyscy­pli­narnych zespołów pro­jek­towych;
 • wspieraniem jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Uni­w­er­syte­tu w iden­ty­fikowa­niu i pozyski­wa­niu pro­jek­tów między­nar­o­dowych, a tym samym w zwięk­sza­niu udzi­ału Uni­w­er­syte­tu w między­nar­o­dowych kon­sor­c­jach i zespołach badaw­czych;
 • koor­dy­nacją i kon­trolą oper­a­cyjną dzi­ałań pode­j­mowanych przez jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne Uni­w­er­syte­tu w ramach pro­jek­tów między­nar­o­dowych, w tym pro­jek­tów real­i­zowanych w ramach part­nerst­wa z EIT Health oraz EIT Region­al Inno­va­tion Scheme (EIT RIS);
 • współpracą z Kwe­st­orem w zakre­sie sporządza­nia doku­men­tacji finan­sowej doty­czącej real­i­zowa­nia pro­jek­tów między­nar­o­dowych, w tym przy­go­towywa­nia doku­men­tacji do kon­troli finan­sowej;
 • współpracą z jed­nos­tka­mi orga­ni­za­cyjny­mi Uni­w­er­syte­tu w zakre­sie dzi­ałań komu­nika­cyjnych związanych z udzi­ałem Uni­w­er­syte­tu w pro­jek­tach między­nar­o­dowych;
 • współpracą ze szpi­ta­la­mi klin­iczny­mi Uni­w­er­syte­tu, mającą na celu iden­ty­fikowanie i real­iza­cję wspól­nych pro­jek­tów między­nar­o­dowych;
 • orga­ni­zowaniem szkoleń oraz warsz­tatów na tem­at możli­woś­ci finan­sowa­nia pro­jek­tów między­nar­o­dowych zgłos­zonych i real­i­zowanych przez Uni­w­er­sytet.

Zespół Dzi­ału Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych:

Z‑ca Dyrek­to­ra BNSiR    – mgr Ane­ta Andrze­jczyk tel. 785 911 548
mgr Syl­wia Horodec­ka   – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów
mgr Eweli­na Łojew­s­ka   – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów między­nar­o­dowych  tel.
dr inż. n. tech. Andrzej Siemaszko – Koor­dy­na­tor ds. pro­jek­tów badaw­c­zo-roz­wo­jowych
mgr Iwona Ste­fanek      – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów
mgr Aga­ta Wiśniews­ka – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów  tel. 785 911 619
mgr Kinga  Zel              – Starszy spec­jal­ista ds. pro­jek­tów między­nar­o­dowych tel. 797 604 088

Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej zaj­mu­je się w szczegól­noś­ci:

 • obsługą admin­is­tra­cyjną real­i­zowanego przez Uni­w­er­sytet między­nar­o­dowego pro­gra­mu eduka­cyjnego Unii Europe­jskiej Eras­mus+;
 • orga­ni­za­cją i obsługą admin­is­tra­cyjną między­nar­o­dowej wymi­any naukowej stu­den­tów, dok­toran­tów oraz pra­cown­ików w ramach innych pro­gramów eduka­cyjnych wspier­a­ją­cych ksz­tałce­nie;
 • obsługą admin­is­tra­cyjną zagranicznych wyjazdów pra­cown­ików, dok­toran­tów oraz stu­den­tów na kon­gresy naukowe, kon­fer­enc­je itp.;
 • opra­cowywaniem oraz rozpowszech­ni­an­iem infor­ma­cji o wymi­an­ie między­nar­o­dowej stu­den­tów i pra­cown­ików w ramach pro­gramów eduka­cyjnych wspier­a­ją­cych ksz­tałce­nie;
 • opra­cowywaniem danych statysty­cznych i spra­woz­dań doty­czą­cych wymi­any między­nar­o­dowej stu­den­tów, dok­toran­tów oraz pra­cown­ików – na potrze­by władz Uni­w­er­syte­tu, Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego, Nar­o­dowej Agencji Wymi­any Aka­demick­iej oraz rank­ingów.

Zespół Współpra­cy Zagranicznej:

Kierown­ik      – mgr Justy­na Stru­miłło  tel. 887 860 563
mgr Agniesz­ka Szczer­bic­ka      – Spec­jal­ista ds. wymi­any między­nar­o­dowej w celach naukowych
mgr Grac­ja Mecwal­dows­ka-Domańs­ka –  Spec­jal­ista ds. wymi­any między­nar­o­dowej stu­den­tów i pra­cown­ików
mgr Alek­san­dra Karaś –Spec­jal­ista ds. wymi­any między­nar­o­dowej
Woj­ciech Dyni­ak – Spec­jal­ista ds. wymi­any między­nar­o­dowej stu­den­tów i pra­cown­ików
mgr Kinga Kosiorek – samodziel­ny ref­er­ent ds. wymi­any między­nar­o­dowej pra­cown­ików i stu­den­tów

Link do strony Dzi­ału Współpra­cy Zagranicznej: http://dwz.umed.pl/

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki zaj­mu­je się w szczegól­noś­ci:

 • wdrażaniem zale­ceń wynika­ją­cych z ustawy, doty­czą­cych ewalu­acji jakoś­ci dzi­ałal­noś­ci naukowej jed­nos­tek, w tym tworze­niem sys­te­mu gro­madzenia i wery­fikacji danych niezbęd­nych do uzyska­nia najwyższych ocen w prowad­zonym przez Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego pro­ce­sie ewalu­acji jakoś­ci dzi­ałal­noś­ci naukowej jed­nos­tek;
 • udzielaniem wspar­cia pra­cown­ikom badaw­czym oraz badaw­c­zo-dydak­ty­cznym w ubie­ga­niu się o udzi­ał w kra­jowych lub w między­nar­o­dowych pro­jek­tach badaw­czych oraz w tworze­niu inter­dyscy­pli­narnych i między­nar­o­dowych zespołów badaw­czych;
 • kom­plek­sową obsługą pro­jek­tów badaw­czych;
 • współpracą z jed­nos­tka­mi badaw­czy­mi oraz badaw­c­zo-dydak­ty­czny­mi w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tów badaw­czych i wdroże­niowych;
 • koor­dynowaniem dzi­ałań i współpra­cy jed­nos­tek zaan­gażowanych w real­iza­cję pro­jek­tów badaw­czych w celu budowa­nia zespołów inter­dyscy­pli­narnych.

Zespół Cen­trum Wspar­cia Nau­ki:

Kierown­ik –  dr n. med. Pauli­na Hej­duk tel. 723 991 190
mgr Edy­ta Czer­wińs­ka    – Koor­dy­na­tor ds. kra­jowych pro­jek­tów naukowych  tel. 785 911 599
mgr Mag­dale­na Orłows­ka  – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów      tel. 887 761 855
mgr Edy­ta Bajer                   – Spec­jal­ista ds. pro­jek­tów       tel. 887 761 854
mgr Joan­na Wło­dar­czyk     – Koor­dy­na­tor obszaru nau­ki   tel. 506 209 336
mgr Katarzy­na Mil­brandt   – Starszy spec­jal­ista ds. nau­ki  tel. 887–860-562

Link do strony Cen­trum: http://cwn.umed.pl/

 

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP