Nauka

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju zajmuje się w szczególności:

 1. wykonywaniem zadań związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju Uniwersytetu:
  1. opracowywaniem i aktualizowaniem projektów strategii oraz nadzorowaniem gromadzenia danych dotyczących jej realizacji,
  2. analizą wskaźników i działań związanych z realizacją strategii,
  3. sporządzaniem sprawozdań z realizacji strategii;
 2. nawiązywaniem i koordynowaniem współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi, uczelniami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami i stałymi przedstawicielstwami Unii Europejskiej;
 3. doradztwem związanym z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
 4. monitorowaniem i sprawowaniem nadzoru formalnego nad prawidłową realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przygotowywaniem umów cywilnoprawnych związanych z realizacją projektów;
 5. współpracą z Krajowym i Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej;
 6. opracowywaniem sprawozdań dotyczących międzynarodowej współpracy naukowej Uniwersytetu – na potrzeby władz Uniwersytetu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz rankingów;

 

Siedziba Biura Nauki, Strategii i Rozwoju
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
Kontakt: 42 272 54 45

 

Jednostki w strukturze Biura Nauki, Strategii i Rozwoju

 1. Dział Projektów, któremu podlega Sekcja Projektów Inwestycyjnych;
 2. Dział Projektów Międzynarodowych;
 3. Dział Współpracy Zagranicznej.
 4. Centrum Wsparcia Nauki;

 

Zespół Biura Nauki, Strategii i Rozwoju:

mgr Jarosław Horodecki – Dyrektor Biura
mgr Aneta Andrzejczyk –  Z-ca Dyrektora Biura
Piotr Jagiełło – Główny architekt biznesowy
Tomasz Jasiński – Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju

Dział Projektów zajmuje się w szczególności:

  1. weryfikacją zgłaszanych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, pod względem ich zgodności ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
  2. pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych;
  3. współpracą z uczelniami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz tworzenia konsorcjów projektowych;
  4. przygotowywaniem oraz realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  5. obsługą administracyjną projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  6. wykonywaniem czynności monitorujących i nadzorczych, związanych z realizacją projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  7. współpracą z Kwestorem w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej;
  8. organizowaniem szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet;
  9. ewidencjonowaniem projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych, zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, oraz rejestrowaniem umów zawieranych przez Uniwersytet w związku z realizacją tych projektów.

 

Zespół Działu Projektów:

Osoba zarządzająca – Dyrektor BNSiR mgr Jarosław Horodecki
mgr Agnieszka Barczyńska – Specjalista ds. projektów
mgr Przemysław Bazan – Specjalista ds. projektów
mgr Katarzyna Danisz – Specjalista ds. projektów międzynarodowych
mgr Aleksandra Gilewicz – Starszy specjalista ds. projektów
mgr Wioletta Komorowska – Specjalista ds. projektów
mgr Ewa Kustosz – Specjalista ds. projektów
mgr Karolina Słoczyńska – Starszy  specjalista ds. projektów
mgr Mateusz Szymczyk – Starszy  specjalista ds. projektów
mgr Marika Wardecka – Starszy  specjalista ds. projektów
mgr Emilia Wojciechowska – Starszy  specjalista ds. projektów

 

Sekcja Projektów Inwestycyjnych zajmuje się w szczególności:

 1. koordynowaniem przygotowania projektów inwestycyjnych, w tym zakupu aparatury naukowo-dydaktycznej, oraz obsługą administracyjną i realizacją projektów inwestycyjnych;
 2. współpracą z Kwestorem w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowanych projektów inwestycyjnych, w tym przygotowania dokumentacji do kontroli finansowej;
 3. organizowaniem szkoleń, warsztatów na temat możliwości finansowania projektów inwestycyjnych zgłaszanych i realizowanych przez Uniwersytet.

 

Zespół Projektów Inwestycyjnych:

Kierownik –  mgr Maciej Michalak
mgr Marcin Morawski – Specjalista ds. projektów

 

Dział Projektów Międzynarodowych zajmuje się w szczególności:

 1. opracowywaniem i zarządzaniem realizacją strategii współpracy międzynarodowej Uniwersytetu, w szczególności w zakresie projektów edukacyjnych, naukowych, naukowo- -badawczych, wdrożeniowych i innowacyjnych;
 2. zarządzaniem relacjami Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi, w tym z konsorcjum EIT Health; 3) wspieraniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w kontaktach z partnerami zagranicznymi, w tym w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów projektowych;
 3. wspieraniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w identyfikowaniu i pozyskiwaniu projektów międzynarodowych, a tym samym w zwiększaniu udziału Uniwersytetu w międzynarodowych konsorcjach i zespołach badawczych;
 4. koordynacją i kontrolą operacyjną działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu w ramach projektów międzynarodowych, w tym projektów realizowanych w ramach partnerstwa z EIT Health oraz EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS);
 5. współpracą z Kwestorem w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej dotyczącej realizowania projektów międzynarodowych, w tym przygotowywania dokumentacji do kontroli finansowej;
 6. współpracą z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie działań komunikacyjnych związanych z udziałem Uniwersytetu w projektach międzynarodowych;
 7. współpracą ze szpitalami klinicznymi Uniwersytetu, mającą na celu identyfikowanie i realizację wspólnych projektów międzynarodowych;
 8. organizowaniem szkoleń oraz warsztatów na temat możliwości finansowania projektów międzynarodowych zgłoszonych i realizowanych przez Uniwersytet.

 

Zespół Działu Projektów Międzynarodowych:

Osoba zarządzająca – Z-ca Dyrektora BNSiR mgr Aneta Andrzejczyk
mgr Kinga  Zel – Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
dr inż. n. tech. Andrzej Siemaszko – Koordynator ds. projektów badawczo-rozwojowych
mgr Sylwia Horodecka – Starszy specjalista ds. projektów
mgr Ewelina Łojewska – Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
mgr Iwona Stefanek – Starszy specjalista ds. projektów
mgr Agata Wiśniewska – Starszy specjalista ds. projektów

 

Dział Współpracy Zagranicznej zajmuje się w szczególności:

 1. obsługą administracyjną realizowanego przez Uniwersytet międzynarodowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+;
 2. organizacją i obsługą administracyjną międzynarodowej wymiany naukowej studentów, doktorantów oraz pracowników w ramach innych programów edukacyjnych wspierających kształcenie; 3) obsługą administracyjną zagranicznych wyjazdów pracowników, doktorantów oraz studentów na kongresy naukowe, konferencje itp.;
 3. opracowywaniem oraz rozpowszechnianiem informacji o wymianie międzynarodowej studentów i pracowników w ramach programów edukacyjnych wspierających kształcenie;
 4. opracowywaniem danych statystycznych i sprawozdań dotyczących wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów oraz pracowników – na potrzeby władz Uniwersytetu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz rankingów.

 

Zespół Współpracy Zagranicznej:

Kierownik – mgr Justyna Strumiłło
mgr Agnieszka Szczerbicka – Specjalista ds. wymiany międzynarodowej w celach naukowychmgr mgr Gracja Mecwaldowska-Domańska –  specjalista ds. wymiany międzynarodowej studentów i
pracowników
Aleksandra Karaś – specjalista ds. wymiany międzynarodowej
Wojciech Dyniak – Specjalista ds. wymiany międzynarodowej studentów i pracowników
mgr Kinga Kosiorek – samodzielny referent ds. wymiany międzynarodowej pracowników i studentów
Janina Siejka – Samodzielny referent ds. wymiany międzynarodowej studentów i pracowników

 

Link do strony Działu Współpracy Zagranicznej: http://dwz.umed.pl/

 

Centrum Wsparcia Nauki zajmuje się w szczególności:

 1. wdrażaniem zaleceń wynikających z ustawy, dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek, w tym tworzeniem systemu gromadzenia i weryfikacji danych niezbędnych do uzyskania najwyższych ocen w prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego procesie ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek;
 2. udzielaniem wsparcia pracownikom badawczym oraz badawczo-dydaktycznym w ubieganiu się o udział w krajowych lub w międzynarodowych projektach badawczych oraz w tworzeniu interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych;
 3. kompleksową obsługą projektów badawczych;
 4. współpracą z jednostkami badawczymi oraz badawczo-dydaktycznymi w zakresie realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych;
 5. koordynowaniem działań i współpracy jednostek zaangażowanych w realizację projektów badawczych w celu budowania zespołów interdyscyplinarnych.

 

Zespół Centrum Wsparcia Nauki:

Kierownik –  dr n. med. Paulina Hejduk
mgr Edyta Czerwińska – Koordynator ds. krajowych projektów naukowych
mgr Magdalena Orłowska – Specjalista ds. projektów
mgr Edyta Bajer – Specjalista ds. projektów
mgr Katarzyna Sufleta – Specjalista ds. projektów
mgr Joanna Włodarczyk  – Koordynator obszaru nauki
mgr Katarzyna Milbrandt – Starszy specjalista ds. nauki

 

Link do strony Centrum: http://cwn.umed.pl/

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!