Dział projektów międzynarodowych

Zrealizowane projekty

OPERACJA SUKCES

OPERACJA SUKCES – unika­towy mod­el ksz­tałce­nia na Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odpowiedz­ią na potrze­by gospo­dar­ki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe pro­jek­tu:
— zmi­ana pro­gramowa i orga­ni­za­cyj­na pole­ga­ją­ca na roz­wo­ju ksz­tałce­nia zin­te­growanego, opartego na mod­ułach dydak­ty­cznych popraw­ia­ją­cych jakość ksz­tałce­nia i przy­go­towu­ją­ca do wdroże­nia 2 stop­niowego sys­te­mu studiów.
— rozwój ksz­tałce­nia akty­wnego (PBL)
— dos­tosowanie pro­gra­mu naucza­nia na WL do aktu­al­nych przemi­an w ksz­tałce­niu medy­cznym w Europie
— zin­te­growanie pro­ce­su oraz efek­tów ksz­tałce­nia z wymoga­mi gospo­dar­ki (tech­nolo­gie)
— wzmoc­nie­nie ofer­ty ksz­tałce­nia ustaw­icznego
— wzmoc­nie­nie szans na uzyskanie tytułu lekarza stu­den­tów niepełnosprawnych
— popraw­ie­nie wyników UMED w rankingach uczel­ni wyższych

Okres realizacji

01.09.2009 — 30.06.2015

Wartość projektu

0

Program

Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludz­ki

Wydział

Lekars­ki

QUALITY4UMED

QUALITY4UMED — Nowa jakość zarządza­nia dydak­tyką na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieni­a­jące się potrze­by społeczeńst­wa infor­ma­cyjnego.

Cele szczegółowe pro­jek­tu:
— usprawnie­nie i pod­niesie­nie efek­ty­wnoś­ci pro­cesów dydak­ty­cznych poprzez wdroże­nie i powszechne wyko­rzys­tanie mod­elu zarządza­nia proce­sa­mi
— zwięk­sze­nie efek­ty­wnoś­ci zarządza­nia w obszarze inwest­y­cji dla dydak­ty­ki
— poprawa efek­ty­wnoś­ci zarządza­nia kap­i­tałem ludzkim w uczel­ni
— usprawnie­nie zarządza­nia opartego o rzeczy­wiste dane pochodzące bezpośred­nio z pro­cesów

Okres realizacji

01.01.2013 — 31.12.2014

Wartość projektu

0

Program

Pro­gram Oper­a­cyjny Kap­i­tał Ludz­ki

Wydział

bd

TeleNRsCare

TeleNRsCare – sieć telepielęg­niarst­wa dla zin­te­growa­nia opie­ki nad osoba­mi starszy­mi i przewlek­le chory­mi.

Wspar­cie budowy sieci wymi­any wiedzy, tech­nologii, doświad­czeń i najlep­szych prak­tyk, dążącej do utworzenia ośrod­ka ref­er­en­cyjnego dla potrzeb telepielęg­niarst­wa pon­ad grani­ca­mi, we współpra­cy z insty­tucją z Islandii, w celu poprawy jakoś­ci opie­ki i zwięk­szenia dostęp­noś­ci do świad­czeń pielęg­niars­kich dla osób starszych i przewlek­le chorych.

Okres realizacji

19.03.2014 — 30.06.2014

Wartość projektu

0

Program

Oper­a­tor Pro­gr.: MZ, Pro­gram PL07 — środ­ki Mech­a­niz­mu Finan­sowego EOG, Nor­weskiego Mech­a­niz­mu Finan­sowego 2009–2014 oraz budże­tu państ­wa

Wydział

Nauk o Zdrow­iu

Wirtualny Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Budowa i wdroże­nie kom­plek­sowego sys­te­mu tele­in­for­maty­cznego popraw­ia­jącego jakość funkcjonowa­nia uczel­ni na poziomie admin­is­tra­cyjnych i dydak­ty­cznym.

Okres realizacji

01.10.2009 — 01.07.2013

Wartość projektu

0

Program

Region­al­ny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództ­wa Łódzkiego

Wydział

-

Pozostałe projekt

Nazwa pro­jek­tu Wartość pro­jek­tuOkres real­iza­cji
„Naukowe Cen­trum Anal­i­ty­czno-Diag­nos­ty­czne Chorób Cywiliza­cyjnych”  16 039 762,48 zł1.04.2009 – 30.04.2011
„Anal­iza struk­tu­ry chemicznej i właś­ci­woś­ci antyoksy­da­cyjnych polifeno­li zawartych w wyciągu z wiesioł­ka”15400001.11.2009 – 30.11.2011
„Tek­stron­iczny sys­tem do elek­trosty­mu­lacji mięś­ci”  1 176 950,00 zł2.11.2009 – 30.09.2012
„Cen­trum Anal­iz Genomicznych i Biostaty­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi”  8 202 471,00 zł01.11.2009 – 30.11.2012
„Zaawan­sowane Bada­nia Bio­m­e­dy­czne w Diag­nos­tyce Chorób Cywiliza­cyjnych”  43 568 683,26 zł1.04.2009 – 31.12.2013
Opra­cow­anie innowa­cyjnych pro­duk­tów i tech­nologii dla eko­log­icznej uprawy roślin sad­own­iczych  1 768 740,98 zł23.02.2009 – 28.02.2014
Opra­cow­anie metody wykry­wa­nia mark­erów wskazu­ją­cych na predys­pozy­cję do roz­wo­ju insulino­pornoś­ci  2 826 730,00 zł1.04.2009 – 31.03.2014
„Innowa­cyjne Labor­to­ri­um do badań nad nowy­mi leka­mi stosowany­mi w ter­apii chorób cywiliza­cyjnych”  6 455 692,22 zł1.07.2010 – 30.06.2011
„Zakaże­nia pre­na­talne i peri­na­talne ludzkim wirusem cytome­galii” 257 730,00 euro27.01.2010 – 30.04.2011
„Przy­go­towanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślin­nego o właś­ci­woś­ci­ach prze­ci­w­pyłowych i kar­dio­pro­tek­cyjnych”  7 134 978,14 zł04.01.2010 – 31.12.2012
Śród­błonek naczyniowy w chorobach cywiliza­cyjnych: od badań poz­naw­czych do ofer­ty innowa­cyjnego leku o dzi­ała­niu śród­błonkowym  2 553 993,48 zł01.07.2010 – 30.06.2015
POMOST – Wspar­cie dla kobi­et w ciąży89202010
Glioblas­toma cell cul­ture: mod­el of tumour in vit­ro or „cul­ture of arti­facts?41000001.01.2012 – 31.12.2014
„BIOPOP – poprawa atrak­cyjnoś­ci ofer­ty eduka­cyjnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi poprzez rozsz­erze­nie możli­woś­ci ksz­tałce­nia w zakre­sie nauk bio­m­e­dy­cznych oraz kursów pop­u­larnonaukowych”4 916 868,20 PLN01.09.2009–31.12.2015
„CHEMBIOMED –  Międzyuczel­ni­ane Inter­dyscy­pli­narne Stu­dia dok­toranck­ie w zakre­sie biotech­nologii medy­cznej i chemii dla roz­wo­ju gospo­dar­ki opartej na wiedzy”11 433 466,46 PLN01.04.2010–31.12.2015
„Nowa­torskie Nauczanie na Uni­w­er­syte­cie Równych Szans – rozwój Uczel­ni poprzez dos­tosowanie pro­gra­mu naucza­nia do potrzeb gospo­dar­ki opartej na wiedzy i lik­widację bari­er społecznych”Brak infor­ma­cji.01.09.2010–30.12.2015
„Innowa­cyjny stu­dent przed­siębior­czy dok­torant- kre­owanie postaw przed­siębior­czych przez UŁ i UM poprzez szkole­nia z innowa­cyjnoś­ci aka­demick­iej”865 476,20 PLN01.01.2011–31.12.2012
„Zawodowe Stu­dia Pody­plo­mowe w zakre­sie Anal­i­ty­ki Medy­cznej dla pracu­ją­cych kadr przed­siębiorstw”1 011 735,60 PLN1.06.2011 – 30.11.2013
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP