Czcionka A- A A+

Niezbędnik naukowca

Strona główna » Nauka » Dział projektów międzynarodowych » Niezbędnik naukowca » Horyzont Europa – Klaster Zdrowie

Horyzont Europa — Klaster Zdrowie

Klaster Zdrowie sku­pia się na opiece zdrowot­nej na między­nar­o­dowym poziomie Unii Europe­jskiej, jest częś­cią II filaru pro­gra­mu Hory­zont Europa. Pro­jek­ty mają sku­pi­ać się na zarządza­niu, unowocześ­ni­a­n­iu i innowa­cyjnoś­ci opie­ki zdrowot­nej, co wyraża 6 kierunk­ów roz­wo­ju pro­gra­mu. W ramach klas­tra finan­sowane będą pro­jek­ty badaw­cze zgłaszane przez między­nar­o­dowe kon­sor­c­ja, granty przewidziane są również dla inwest­y­cji w bada­nia i wdrażanie innowa­cyjnych rozwiązań. Hory­zont Europa wspiera part­nerst­wo między inwes­t­u­ją­cy­mi i fun­du­ją­cy­mi bada­nia i innowac­je (R&I).

Klaster uwzględ­nia 6 kierunk­ów roz­wo­ju i związane z nimi pro­jek­ty:

 1. Utrzy­manie zdrowia w dynam­icznie zmieni­a­ją­cym się społeczeńst­wie

Kierunek sku­pia się na 3 tem­at­ach: rozwój badań i innowacji w kierunku moleku­larnego i neu­ro­log­icznego rozu­mienia zdrowia psy­chicznego i chorób umysłowych, Wspieranie cyfrowego roz­wo­ju i anal­fa­betyz­mu zdrowot­nego oby­wa­teli, tworze­nie „mapy” sper­son­al­i­zowanej prewencji zdrowot­nej.

 1. Życie i pra­ca w pro­mu­ją­cym zdrowie środowisku

Sku­pia się na 3 tem­at­ach: Ekspozy­c­ja na pola elek­tro­mag­ne­ty­czne (EMF) a zdrowie (pro­jek­ty do 8mln Euro), Jakość powi­etrza w pomieszczeni­ach a zdrowie (pro­jek­ty do 8mln Euro), Wpły­wy zmi­any kli­matu na zdrowie: kosz­ty i korzyś­ci z dzi­ałań lub ich braku (pro­jek­ty do 10mln EUR).

 1. Staw­ian­ie czoła chorobom i redukowanie ciężaru choro­by

Sku­pia się na 5 tem­at­ach badaw­czych: Popraw­iona opieka wspier­a­ją­ca, pali­aty­w­na, po przeży­ciu i u schyłku życia pac­jen­tów onko­log­icznych (pro­jek­ty do 6mln Euro), Budowa europe­jskiej plat­formy innowacji dla ponownego wyko­rzys­ta­nia pro­duk­tów medy­cznych (pro­jek­ty do 25mln Euro), Innowa­cyjne pode­jś­cie do zwięk­sza­nia badań nad choroba­mi związany­mi z biedą w Afryce sub­sa­haryjskiej (pro­jek­ty do 8mln Euro), Klin­icz­na wal­i­dac­ja rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w lecze­niu i opiece (pro­jek­ty do 6mln Euro), Sper­son­al­i­zowana medy­cy­na i choro­by zakaźne: rozu­mie­nie indy­wid­u­al­nej odpowiedzi orga­niz­mu gospo­darza na wirusy np.SARS-CoV‑2 (pro­jek­ty do 7mln Euro)
W tym kierunku są też 2 akc­je wspier­a­jące i koor­dynu­jące: „Mapa” stworzenia europe­jskiej koop­er­acji One Health na tem­at odpornoś­ci na drob­nous­tro­je (pro­jek­ty do 1mln Euro), Budowa europe­jskiego part­nerst­wa dla przy­go­towa­nia pan­demicznego (pro­jek­ty do 2mln EUR).

 1. Zapew­ni­an­ie dostępu do innowa­cyjnej, przy­jaznej środowisku i wysok­iej jakoś­ci opie­ki medy­cznej
  Sku­pia się na 3 tem­at­ach: Pod­nosze­nie jakoś­ci opie­ki i bez­pieczeńst­wa pac­jen­ta (pro­jek­ty do 5mln Euro), Narzędzia wspar­cia decyzyjnego oparte na danych dla lep­szego dostar­cza­nia opie­ki zdrowot­nej i ksz­tał­towa­nia poli­ty­ki ze szczegól­ną uwagą na nowot­wory (pro­jek­ty do 10mln Euro), Sieć zamaw­ia­ją­cych innowac­je w opiece zdrowot­nej (pro­jek­ty do 5mln EUR).
 1. Wyko­rzysty­wanie potenc­jału nowych narzędzi, tech­nologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego społeczeńst­wa
  Sku­pia się na 3 tem­at­ach: Inteligentne urządzenia i ich imple­men­tac­ja w chirurgii w środowiskach o ogranic­zonych zasobach (pro­jek­ty do 6mln Euro), Nowa gen­er­ac­ja zaawan­sowanych ter­apii leczą­cych powszechne i obciąża­jące choro­by z nieza­spoko­jony­mi potrze­ba­mi medy­czny­mi (pro­jek­ty do 6mln Euro), Innowa­cyjne narzędzia do użytku i re-użytku danych zdrowot­nych, w szczegól­noś­ci elek­tron­icznych kart zdrowia i rejestrów pac­jen­tów (pro­jek­ty do 8mln EUR).
 1. Utrzy­manie innowa­cyjnego, przy­jaznego środowisku i glob­al­nie konkuren­cyjnego prze­mysłu związanego ze zdrowiem
  Sku­pia się na 3 tem­at­ach: Zielone far­ma­ceu­ty­ki (pro­jek­ty do 8mln Euro), Opra­cow­anie, naby­wanie i odpowiedzialne zarządzanie środ­ka­mi prze­ci­w­drob­nous­tro­jowy­mi (pro­jek­ty do 2mln Euro), Pro­mowanie zau­fanego znaku mHealth w Europie: przys­tosowanie specy­fikacji tech­nicznych dla jakoś­ci i nieza­wod­noś­ci aplikacji zdrowot­nych i well­ness (pro­jek­ty do 2mln EUR).
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP