Czcionka A- A A+

Niezbędnik naukowca

Innoglobo

Innoglobo

INNOGLOBO to nowy między­nar­o­dowy pro­gram otwarty stanow­ią­cy uzu­pełnie­nie doty­chcza­sowej ofer­ty NCBR w ramach prowad­zonej współpra­cy między­nar­o­dowej. Polscy innowa­torzy będą mogli swo­bod­niej niż doty­chczas dobier­ać zagranicznego part­nera pro­jek­tu, tem­atykę pro­jek­tu, a także real­i­zować pro­jek­ty o zróżni­cow­anych budże­tach. Właśnie ruszył nabór w I konkur­sie, na który przez­nac­zono 10 mln zł.

Celem pro­gra­mu INNOGLOBO jest udzie­le­nie wspar­cia pol­skim pod­miotom w ich ekspan­sji na ryn­ki zagraniczne w zakre­sie rozwi­ja­nia, adap­tacji czy imple­men­tacji nowoczes­nych rozwiązań tech­no­log­icznych w sze­rokim kon­tekś­cie geograficznym. NCBR zależało również na tym, aby zwięk­szyć efek­ty­wność swoich dzi­ałań, kieru­jąc ofer­tę współpra­cy do więk­szej grupy państw. Doty­chcza­sowa współpra­ca dwus­tron­na NCBR była w znacznym stop­niu moty­wowana bliskoś­cią geograficzną kra­jów part­ner­s­kich czy najlep­szy­mi doświad­czeni­a­mi ze współpra­cy między­nar­o­dowej pol­s­kich naukow­ców, a także relac­ja­mi kul­tur­owy­mi i związka­mi his­to­ryczny­mi na poziomie państw i jed­nos­tek badaw­czych.

Zasady nowego konkur­su

Poza wspom­ni­any­mi już możli­wy­mi efek­ta­mi pro­gra­mu orga­ni­za­torzy liczą m.in. na: glob­al­ną pro­mocję pol­skiej myśli naukowo-tech­nicznej oraz pol­s­kich pro­jek­tów z udzi­ałem zagranicznych part­nerów, posz­erze­nie współpra­cy między­nar­o­dowej NCBR o nowe kierun­ki, państ­wa i regiony, umożli­wie­nie real­iza­cji pro­jek­tów między­nar­o­dowych pol­skim pod­miotom we współpra­cy z pozaeu­rope­jski­mi oraz „peryfer­yjny­mi” kra­ja­mi.

Nabór wniosków w I konkur­sie trwa od 1 lip­ca do 30 listopa­da 2021 roku. Budżet który przez­nac­zono na wspar­cie pro­jek­tów wyło­nionych w tym konkur­sie to 10 mln zł. Min­i­mal­na kwo­ta dofi­nan­sowa­nia zadań real­i­zowanych w ramach pro­jek­tu przez wniosko­daw­cę  wynosi 400 tys. zł, a maksy­mal­na — 1,5 mln zł. Dofi­nan­sowanie moż­na przez­naczyć na real­iza­cję badań prze­mysłowych i prac roz­wo­jowych, a starać się o nie mogą firmy, kon­sor­c­ja, uczel­nie, jed­nos­t­ki badaw­cze oraz inne orga­ni­za­c­je prowadzące bada­nia i upowszech­ni­a­jące wiedzę. Składane w konkur­sie wnios­ki muszą wpisy­wać się swo­ją tem­atyką w przy­na­jm­niej jed­ną ze spec­jal­iza­cji zna­j­du­ją­cych się na aktu­al­nej Liś­cie Kra­jowych Inteligent­nych Spec­jal­iza­cji. Warunk­iem wzię­cia udzi­ału w konkur­sie jest zawar­cie przez pol­skiego wniosko­daw­cę umowy kon­sor­cjum między­nar­o­dowego z przy­na­jm­niej jed­nym part­nerem zagranicznym, który może pochodz­ić ze wszys­t­kich kra­jów świa­ta, z który­mi Pol­s­ka utrzy­mu­je sto­sun­ki dyplo­maty­czne za wyjątkiem tych, z który­mi NCBR reg­u­larnie orga­nizu­je konkursy dwus­tronne, tj.: Chiny, Izrael, Luk­sem­burg, Niem­cy i Tur­c­ja.

Między­nar­o­dowy „know-how” NCBR

Rok 2021 to nowe wyzwa­nia dla NCBR w zakre­sie współpra­cy między­nar­o­dowej. Aby jeszcze skuteczniej wspier­ać naukow­ców i innowa­torów na are­nie między­nar­o­dowej, a zwłaszcza real­i­zować pro­jek­ty w ramach pro­gra­mu Hory­zont Europa, Cen­trum pod­jęło już szereg istot­nych dzi­ałań m.in. powołało Biuro Współpra­cy Między­nar­o­dowej, połączyło siły z Kra­jowym Punk­tem Kon­tak­towym oraz uru­chomiło Biuro w Bruk­seli.

Współpra­ca między­nar­o­dowa w NCBR ma wielo­ra­ki charak­ter. Ze wzglę­du na typ wdrażanych inic­jatyw moż­na podzielić ją na: ERA-NET‑y, czyli part­nerst­wa w ramach Pro­gramów Ramowych UE; inne inic­jaty­wy wielostronne; współpracę dwus­tron­ną; a także pro­gramy finan­sowane z fun­duszy nor­wes­kich i fun­duszy Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego. Łącznie NCBR zaan­gażowało się w 102 inic­jaty­wy, czego wynikiem jest praw­ie 1000 pro­jek­tów o łącznej wartoś­ci dofi­nan­sowa­nia przekracza­jącej 1,1 mil­iar­da zło­tych. NCBR ogłasza śred­nio 30 konkursów rocznie, z łącznym budżetem około 100 mln zł.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP