Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Historia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Historia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

005Na progu XXI wieku miało miejsce jed­no z naj­do­niośle­jszych wydarzeń w dzie­jach łódzkiego wyższego szkol­nict­wa medy­cznego. Na mocy ustawy Sej­mu Rzecz­pospo­litej Pol­skiej z 27 lip­ca 2002 roku powołano do ist­nienia Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, łącząc cywilną Akademię Medy­czną w Łodzi i Wojskową Akademię Medy­czną. W ten sposób utwor­zono najpotężniejszą szkołę wyższą na ziemi­ach pol­s­kich ksz­tałcącą kadry medy­czne zarówno dla potrzeb społeczeńst­wa  jak i armii. Połącze­nie ist­nieją­cych w Łodzi dwóch nieza­leżnych uczel­ni było powrotem do stanu sprzed kilkudziesię­ciu lat, kiedy ist­ni­ała w mieś­cie jed­na uczel­nia lekars­ka, podob­nie jak obec­nie ksz­tałcą­ca cywilów i wojskowych.

Przy­go­towa­nia do połączenia uczel­ni trwały od 2000 roku. W grud­niu owego roku powołano Międzyuczel­ni­any Zespół do spraw Inte­gracji, w którym obok przed­staw­icieli Akademii Medy­cznej i Wojskowej Akademii Medy­cznej uczest­niczyły także władze Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. Pier­wot­nie planowano połącze­nie owych trzech uczel­ni w struk­tu­rach Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego z Wydzi­ałem Nauk o Zdrow­iu Człowieka. Pro­jekt ten jed­nak nie został zre­al­i­zowany. 8 kwiet­nia 2002 roku ówczes­ny Min­is­ter Zdrowia Mar­iusz Łapińs­ki oraz Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej Jerzy Szma­jdz­ińs­ki pod­pisali list inten­cyjny w spraw­ie połączenia Akademii Medy­cznej oraz Wojskowej Akademii Medy­cznej i powoła­nia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W uroczys­toś­ci wziął udzi­ał Prezes Rady Min­istrów Leszek Miller, Woje­w­o­da Łódz­ki Krzysztof Makows­ki, oraz Rek­torzy obu uczel­ni prof. dr hab. med. Hen­ryk Stępień oraz płk prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman.

007Jak napisano w powyższym liś­cie celem inte­gracji uczel­ni było “lep­sze wyko­rzys­tanie potenc­jału naukowego, dydak­ty­cznego i klin­icznego oraz pod­wyższe­nie jakoś­ci ksz­tałce­nia przed i pody­plo­mowego, pod­niesie­nie poziomu dzi­ałal­noś­ci naukowo-dydak­ty­cznej oraz wysoko spec­jal­isty­cznej opie­ki zdrowot­nej na rzecz mias­ta Łodzi, wojew­ództ­wa łódzkiego i ości­en­nych wojew­ództw regionu cen­tral­nego”.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi rozpoczął swą mis­ję 1 październi­ka 2002 roku. Pier­wszym rek­torem nowopow­stałej uczel­ni został zgod­nie z decyzją Min­is­tra Zdrowia prof. dr hab. med. Andrzej Lewińs­ki — absol­went i wielo­let­ni nauczy­ciel aka­demic­ki Akademii Medy­cznej w Łodzi. W kwiet­niu 2003 roku Uczel­ni­ane Kolegium Elek­torskie w statu­towych wyb­o­rach, powołało prof. Andrze­ja Lewińskiego na funkcję Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, którą spra­wował do 2008 roku.

Źródło: 65-lecie Wyższego Szkol­nict­wa Medy­cznego w Łodzi

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP