Patronat honorowy

Strona główna » Patronat honorowy

Patronat honorowy

Zasady ubie­ga­nia się o Patronat Hon­orowy Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

  1. Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi patronu­je wybranym przed­sięwz­ię­ciom o charak­terze naukowym, naukowo-szkole­niowym, pop­u­laryzu­ją­cym naukę, kul­tur­al­nym i sportowym.
  2. Hon­orowy Patronat Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi mogą uzyskać przede wszys­tkim przed­sięwz­ię­cia o szczegól­nej randze i znacze­niu dla Uni­w­er­syte­tu, o zasięgu lokalnym, region­al­nym, ogólnopol­skim lub między­nar­o­dowym.
  3. Patronat jest wyróżnie­niem hon­orowym, pod­kreśla­ją­cym szczegól­ny charak­ter przed­sięwz­ię­cia i nie jest jed­noz­naczny ze wspar­ciem finan­sowym, orga­ni­za­cyjnym, a także oso­bistym udzi­ałem Rek­to­ra w wydarze­niu.
  4. Patronat Hon­orowy nie jest przyz­nawany przed­sięwz­ię­ciom o charak­terze wyłącznie komer­cyjnym.
  5. Infor­ma­c­ja o obję­ciu przed­sięwz­ię­cia Hon­orowym Patronatem lub odmowie przekazy­wane są orga­ni­za­torom drogą mailową.
  6. W uza­sad­nionych przy­pad­kach, na wniosek Rek­to­ra Hon­orowego Patronatu może udzielić wskazany Prorek­tor Uczel­ni.
  7. Infor­ma­c­je o wydarzeni­ach obję­tych patronatem zamieszczane są na stron­ie inter­ne­towej Uczel­ni – umed.pl.
  8. Otrzy­manie patronatu zobow­iązu­je orga­ni­za­to­ra do zamieszczenia infor­ma­cji o patrona­cie oraz logo­ty­pu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi we wszys­t­kich mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych oraz w komu­nikat­ach medi­al­nych oraz przesła­nia krótkiej relacji z wydarzenia / pod­sumowa­nia przed­sięwz­ię­cia po jego zakończe­niu.
  9. Dodatkowych infor­ma­cji na tem­at zasad ubie­ga­nia się o Hon­orowy Patronat udziela Biuro Rek­to­ra (tel. 42 272 58 02 lub 272 58 03).

Wydarzenia objęte patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nazwa przed­sięwz­ię­cialink do strony wydarzeniadata
XX Kon­gres Pol­skiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologiiwww.20kongresptge.pl28–30.09.2023
XXIX Con­gress of the Pol­ish Phys­i­o­log­i­cal Soci­ety and the Fed­er­a­tion of Euro­pean Phys­i­o­log­i­cal Soci­etieshttps://ptf.umed.pl/21–23.09.2023
XXII Kon­fer­enc­ja Naukowo-Szkole­niowa Aler­gia Ast­ma Immunolo­gia Klin­icz­nawww.konferencja-aaik.com15–17.04.2023
I Forum Far­ma­cji Aptecznej — „Far­ma­ceu­ta w opiece koor­dynowanej”https://www.ptfarm.pl/konferencje/forum-farmacji-aptecznej
48. Ogólnopol­s­ki Stu­denc­ki Przegląd Piosen­ki Turysty­cznej YAPA 2023www.yapa.art.pl10–12.03.2023
X Łódzkie Sym­pozjum Dok­toran­tów Chemii https://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/; https://www.facebook.com/%C5%81%C3%B3dzkie-Sympozjum-Doktorant%C3%B3w-Chemii-194133201148278 18.05.2023
Aka­demick­ie Tar­gi Pra­cy 2023https://www.facebook.com/ATP.Lodz/?locale=pl_PL25.04.2023
Sym­pozjum pt. „Nieswoiste choro­by zapalne jelit u dzieci i dorosłych – podobieńst­wa, odręb­noś­ci i wspólne cele
w postępowa­niu diag­nos­ty­czno-ter­apeu­ty­cznym”
https://grupamedica.pl/wydarzenia/nieswoiste-choroby-zapalne-jelit-u-dzieci-i-doroslych-podobienstwa-odrebnosci-i-wspolne-cele-w-postepowaniu-diagnostyczno-terapeutycznym-hotel-vienna-house-andels-lodz21-04–2023‑r/21.04.2023
Innowac­je i nowe tech­nolo­gie oraz ich zas­tosowanie w trau­ma­tologii i medy­cynie pola wal­kihttps://mediprintic.eu/konferencja24.03.2023
Ogólnopol­s­ka Olimpia­da „Zwol­nieni z Teorii”https://www.facebook.com/people/BetheHero/100087614757346/ 14.03.2023
XXIX Łódz­ka Kon­fer­enc­ja Kar­di­o­log­icz­nahttp://lkk.umed.pl/11.03.2023
Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja Onko­log­icz­na „Kon­trow­er­sje w Onkologii”www.konferencja-onkologiczna.pl 24.02.2023
I Stu­denc­ki Dzień Chorób Rzad­kich ‑kon­fer­enc­ja międzyuczel­ni­ana — „Częste objawy chorób rzad­kich”https://www.facebook.com/profile.php?id=100087414318486 24.02.2023
Kon­fer­enc­ja okulisty­cz­nawww.chirurgiaokulistyczna2023.icongress.pl 17.02.2023
Kon­fer­enc­ja „IX Łódzkie Warsz­taty Niewydol­noś­ci Ser­ca” www.wnslodz.pl 04.02.2023
76th Annu­al Con­fer­ence www.ac.iaeste.org20.01.2023
VIII Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja “I’m gonna be a sci­en­tist!” stn.umed.pl
https://www.facebook.com/events/491086889553040
14.01.2023
Cykl eduka­cyjny Kar­dioonkolo­gia 2023www.kardioonkologia2023.pl 12.01.2023
Nazwa wydarzeniaStrona www/media społecznoś­cioweData
Nazwa wydarzeniaStrona www/media społecznoś­cioweData
VIII Łódzkie Sym­pozjum Dok­toran­tów Chemiihttp://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/

https://www.facebook.com/%C5%81%C3%B3dzkie-Sympozjum-Doktorant%C3%B3w-Chemii-194133201148278
24 wrześ­nia 2021 r.
31. Sym­pozjum Sekcji Orto­pe­dii Dziecięcej PTOiThttp://ptoitr.pl/wydarzenia/2021/09/09/31-sympozjum-sekcji-ortopedii-dzieciecej-polskiego-towarzystwa-ortopedycznego-i-traumatologicznego10–11 wrześ­nia 2021 r.
Łódz­ki Week­end Gas­troen­tero­log­icznyhttps://gastroweekend.pl/19–20 listopa­da 2021 r.
Pro­jekt „Odd­aj serce”Aka­demick­ie Liceum Ogól­nok­sz­tałcące z Odd­zi­ała­mi Dwu­języ­czny­mi w Kut­nie (polfarmex.pl) marzec-maj 2021 r.
Akc­ja „Marzy­ciel­s­ka pocz­ta” edy­c­ja wielka­noc­nahttps://www.facebook.com/ifmsa.Id 3 sierp­nia 2021
XX Jubileuszowej Kon­fer­encji Naukowo-Szkole­niowej “Aler­gia Ast­ma Immunolo­gia Klin­icz­na Łódź 2021” https://alergia-astma-lodz2021.pl/17–19 czer­w­ca 2021 r.
Wydarze­nie “Catch The Skills” https://ptsf.pl/
Forge of Tal­ents Acad­e­my — unikalny pro­duk­towy pro­gram akcel­er­a­cyjny http://forge.umed.pl/26 mar­ca 2021 r.
XI Kon­fer­encji im. J. W. Grot­ta – Dia­betolo­gia opar­ta na fak­tach https://glc.edu.pl/konferencje/grott 26 lutego 2021
XXVII Łódz­ka Kon­fer­enc­ja Kar­di­o­log­icz­na http://lkk.umed.pl20 mar­ca 2021 r.
Kon­fer­enc­ja „IV Fil­mowe Postępy w Psy­chi­a­trii. Epi­demia i psy­chopa­tolo­gia — trudne pyta­nia”http://filmowepostepywpsychiatrii.pl2020-12-19
Skon­sul­tuj z Far­ma­ceutą http://ptsf.pl/2020-02-12
E‑zjazd zimowej Sekcji Stu­denck­iej Pol­skiego Towarzyst­wa Chemicznegohttp://ssptchem.pl/2020–19-12
Pub­likac­ja pt.: Oce­na potrzeb w zakre­sie akty­wiz­a­cji seniorów na tere­nie wojew­ództ­wa łódzkiego – ksz­tał­towanie lokalnej poli­ty­ki senio­ral­nej https://m.facebook.com/systemaktywizacjiseniora/Nie doty­czy
VII Łódzkie warsz­taty niewydol­noś­ci ser­cahttps://www.wnslodz.pl/2021-02-20
Kon­fer­enc­ja Europe­jskiego Sto­warzyszenia ds. Infor­ma­cji Medy­cznej i Bib­liotek (EAHIL)https://eahil2020.com/schedule/2020-11-16
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP