Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Doktoraty Honoris Causa

Doktoraty Honoris Causa

Akademia Medyczna w Łodzi

1952 r. Bro­nisław Jerzy SABAT dok­tor medy­cyny i filo­zofii, twór­ca rentgenoki­mo­grafii
1958 r. Witold Euge­niusz ORŁOWSKI dok­tor nauk medy­cznych, pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Warsza­w­ie, twór­ca kierunku fizjopa­tologii i bio­chemii w klin­istyce chorób wewnętrznych
1970 r. Tadeusz KOTARBIŃSKI dok­tor filo­zofii, filo­zof, logik, prak­se­olog, pio­nier i współtwór­ca prak­se­ologii pol­skiej
1970 r. Mar­i­an Stanisław STEFANOWSKI dok­tor wszech­nauk lekars­kich, pro­fe­sor zwycza­jny, rek­tor Akademii Medy­cznej w Łodzi
1975 r. Zofia JERZMANOWSKA dok­tor chemii, pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Łodzi, chemik, far­ma­ceu­ta,
1975 r. Eufemiusz Józef HERMAN dok­tor medy­cyny, pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Łodzi, neu­rolog
1975 r. Tadeusz Ewaryst PAWLIKOWSKI dok­tor medy­cyny, pro­fe­sor zwycza­jny, rek­tor Akademii Medy­cznej w Łodzi, endokrynolog, społecznik i human­ista
1975 r. Jarosław PROKOPEC dok­tor medy­cyny, pro­fe­sor medy­cyny nuk­learnej, Min­is­ter Zdrowia Czeskiej Repub­li­ki Ludowej
1975 r. Alek­sander PRUSZCZYŃSKI dok­tor medy­cyny, autor wielu dzieł z zakre­su anatomii pato­log­icznej, onkologii i cyto­chemii
1977 r. Wik­tor DEGA dok­tor medy­cyny, chirurg ortope­da, autor nowych metod oper­a­cyjnych i leczniczych
1977 r Mar­tin M. CUMMINGS pro­fe­sor dok­tor medy­cyny, wybit­ny spec­jal­ista w dziedzinie infor­maty­ki medy­cznej, dyrek­tor Nar­o­dowej Bib­liote­ki Medy­cznej w Bethes­da (USA)
1978 r. Wacław MARKERT pro­fe­sor zwycza­jny, założy­ciel i redak­tor “Folia Med­ica Lodzien­sia, liczne odz­naczenia państ­wowe
1979 r. Tadeusz LIPIEC dok­tor filo­zofii, prorek­tor i pro­fe­sor Akademii Medy­cznej w Łodzi
1979 r. Ulf von EULER dok­tor medy­cyny, fizjolog, pro­fe­sor fizjologii Królewskiego Karolińskiego Insty­tu­tu Medy­czno-Chirur­g­icznego w Sztokholmie, lau­re­at nagrody Nobla w 1970 r.
1979 r. Man­fred BLEULER kierown­ik Kat­edry Psy­chi­a­trii Uni­w­er­syte­tu w Zurychu, dyrek­tor Ośrod­ka Klin­icznego Bur­choelzin
1980 r. Witold RUDOWSKI dok­tor habil­i­towany nauk medy­cznych, chirurg, pro­fe­sor zwycza­jny, dyrek­tor Insty­tu­tu Hema­tologii w Warsza­w­ie
1981 r. Leonard KUCZYŃSKI dok­tor habil­i­towany nauk far­ma­ceu­ty­cznych, chemik, pro­fe­sor zwycza­jny, rek­tor Akademii Medy­cznej we Wrocław­iu
1984 r. André DELMAS pro­fe­sor dok­tor medy­cyny, anatom, dziekan Wydzi­ału Lekarskiego Sainte-Péres w Paryżu
1984 r. Bro­nisław FILIPOWICZ dok­tor filo­zofii, bio­chemik, dok­tor filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, orga­ni­za­tor i kierown­ik Kat­edry Bio­chemii Akademii Medy­cznej w Łodzi
1985 r. Maksym NIKONOROW dok­tor far­ma­cji, pro­fe­sor zwycza­jny bro­ma­tologii i toksykologii, twór­ca toksykologii żywnoś­ci
1989 r. Alek­sander WEJN dok­tor medy­cyny, czołowy neu­rolog rosyjs­ki w dziedzinie zagad­nień snu i patologii układu auto­nom­icznego, m.in. bólów głowy
1989 r. Wal­ter RIED pro­fe­sor zwycza­jny chemii Insty­tu­tu Chemii Organ­icznej Uni­w­er­syte­tu im. J.W. Goethego we Frank­fur­cie nad Men­em, wybit­ny chemik, prekur­sor nowych metod bada­nia struk­tu­ry związków organ­icznych
1990 r Rus­sel J. REITER pro­fe­sor neu­roen­dokrynologii Zakładu Biologii Komórkowej i struk­tu­ral­nej Ośrod­ka Medy­cznego Uni­w­er­syte­tu Tek­sask­iego w San Anto­nio (USA)
1990 r. Bela HALASZ dok­tor medy­cyny, pro­fe­sor anatomii, his­tologii i embri­ologii Uni­w­er­syte­tu Sem­mel­weisa w Budapesz­cie (Węgry), lau­re­at nagrody von Eulera
1991 r. Horst STOECKEL dok­tor medy­cyny, pro­fe­sor anestezjologii Uni­w­er­syte­tu w Bonn, autor wielu prac z dziedziny anestezjologii
1994 r. Jerzy BRZEZIŃSKI dok­tor nauk medy­cznych, pro­fe­sor neu­rologii Akademii Medy­cznej w Łodzi, twór­ca łódzkiej szkoły eurochirurgii, ogrom­ny udzi­ał w roz­wo­ju neu­ro­trau­ma­tologii, neu­roanestezjologii i neu­ro­ra­di­ologii
1995 r. Den­nis V. PARKE bio­chemik, toksykolog i patolog, dziekan Wydzi­ału Biologii i Chemii Uni­w­er­syte­tu Sur­rey w Guild­ford (Wlk. Bry­ta­nia)
1995 r. D. Car­leton GAJDUŠEK dok­tor medy­cyny i filo­zofii, mikro­bi­olog, dyrek­tor Lab­o­ra­to­ri­um do Badań Cen­tral­nego Sys­te­mu Ner­wowego NINDS, NIH w Bethes­da USA, lau­re­at Nagrody Nobla w 1976 r. za odkrycia z dziedziny neu­ropa­tolo­gi i wiru­sologii
1995 r Paul ZECH pro­fe­sor, nefrol­og Uni­w­er­syte­tu Claude Bernard w Lyonie (Franc­ja)
1996 r. Leszek WOŹNIAK dok­tor nauk medy­cznych, pato­mor­folog, onkolog, pier­wszy demokraty­cznie wybrany rek­tor Akademii Medy­cznej w Łodzi
1997 r. Antoni PRUSIŃSKI dok­tor nauk medy­cznych, pro­fe­sor neu­rologii, kierown­ik Kat­edry Neu­rologii Akademii Medy­cznej w Łodzi, twór­ca pier­wszego w kra­jach wschod­nioeu­rope­js­kich Ośrod­ka Leczenia Migreny
1999 r. Louis-Marc PATRICOT dyrek­tor Uni­w­er­syteck­iego Cen­trum Klin­iczne­gow Lyonie, pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Claude Bernard w Lyonie (Franc­ja)
1999 r. Marc DECHAVANNE rek­tor Uni­w­er­syte­tu im. Claude Bernard w Lyonie, kierown­ik naukowy Lab­o­ra­to­ri­um Hema­tologii Szpi­ta­la im. Edouard Her­riot i Szpi­ta­la Chorób Ser­­cowo-Płuc­nych w Lyonie (Franc­ja)
1999 r. Maria OLSZEWSKA biolog, pro­fe­sor Wydzi­ału Biologii i Nauk o Zie­mi Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, kierown­ik Kat­edry Cytologii i Cyto­chemii Roślin Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego
2000 r. Cedric Stu­art RAINE zoolog, neu­ropa­tolog, pro­fes­sor w Albert Ein­stein Col­lege of Med­i­cine w Nowym Jorku, jeden z najwięk­szych mikroskopistów elek­tronowych na świecie, twór­ca nowej dyscy­pliny — neu­roim­munologii
2001 r. Zbig­niew PUCHALSKI dok­tor nauk medy­cznych, pro­fe­sor zwycza­jny, spec­jal­ista w zakre­sie chirurgii ogól­nej, chirurgii endokryno­log­icznej, patofizjologii, rek­tor Akademii Medy­cznej w Białym­stoku.

Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

1973 r. Gen. bryg. prof. zw. dr hab. n. med. Mar­i­an Mieczysław GARLICKI Dok­tor wszech­nauk lekars­kich, pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Warsza­w­ie, rek­tor WAM w lat­ach 1958–1965, chirurg, ortope­da, trau­ma­tolog.
1973 r. Prof. zw. dr hab.  n. med. Mar­i­an Stanisław STEFANOWSKI Dok­tor wszech­nauk lekars­kich, emery­towany pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Łodzi, i jej wielo­let­ni rek­tor, wspóltwór­ca WAM, chirurg i ped­a­gog.
1975 r. Ppłk w st. spocz. prof. zw. dr hab.  n. med. Antoni FALKIEWICZ Dok­tor wszech­nauk lekars­kich, emery­towany pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej we Wrocław­iu, senior internistów pol­s­kich
1975 r. Ppłk. w st. spocz. prof. zw. dr med. Mieczysław KĘDRA Dok­tor medy­cyny, pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Lublin­ie, były naczel­ny internista WP, zasłużony klin­i­cys­ta — kar­di­olog, uczony i nauczy­ciel aka­demic­ki
1976 r. Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab.  n. med. Witold ZAWADOWSKI

Dok­tor wszech­nauk lekars­kich, emery­towany Pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Warsza­w­ie, wspóltwór­ca radi­ologii pol­skiej, zasłużony nauczy­ciel aka­demic­ki i uczon.

1976 r. Kmdr prof. dr hab. n. med. Augustyn DOLATKOWSKI Dok­tor wszech­nauk lekars­kich, emery­towany pro­fe­sor nadzwycza­jny WAM, pio­nier wojskowej medy­cyny morskiej
1978 r. Gen. bryg. prof. zw. dr hab. n. med. Dymitr ALEKSANDROW Członek rzeczy­wisty PAN, współtwór­ca warsza­wskiej szkoły kar­di­o­log­icznej, pier­wszy komen­dant Insty­tu­tu Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Wojskowej Akademii Medy­cznej w Warsza­w­ie
1978 r. Gen.-Płk prof. dr hab. n. med. Mikołaj Genadi­jew­icz IWANOW

Członek kore­spon­dent Akademii Nauk Medy­cznych ZSRR, komen­dant Wojskowej Akademii Medy­cznej w Leningradzie, nauczy­ciel aka­demic­ki — spec­jal­ista w dziedzinie orga­ni­za­cji i tak­ty­ki służ­by zdrowia

1978 r. Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Karol KOSTRZEWSKI Wybit­ny spec­jal­ista w dziedzinie epi­demi­ologii i chorób zakaźnych, prekur­sor wychowa­nia zdrowot­nego, członek rzeczy­wisty PAN
1981 r. Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Alek­sander POKRZYWNICKI Pro­fe­sor zwycza­jny Cen­trum Ksz­tałece­nia Pody­plo­mowego WAM w Warsza­w­ie, współtwór­ca pol­skiej szkoły anestezjo­log­icznej, wybit­ny lekarz spec­jal­ista, uczony i nauczy­ciel aka­demic­ki w zakre­sie anestezjologii i inten­sy­wnej opie­ki medy­cznej
1983 r Gen. bryg. prof. zw. dr n. med. Wiesław ŁASIŃSKI Pro­fe­sor zwycza­jny WAM, były rek­tor WAM w Łodzi i AM w Gdańsku, wybit­ny lekarz i anatom
1983 r. Gen. — płk prof. dr n. med. Fiodor Iwanow­icz KOMAROW Pro­fe­sor Moskiewskiego Insty­tu­tu Medy­cznego im. I.S. Sieczenowa, były Szef Służ­by Zdrowia Min­is­terst­wa Obrony ZSRR, lekarz internista, orga­ni­za­tor, ped­a­gog
1986 r. Płk w st. spocz. prof. zw. dr n. med. Jan LEŃKO Kierown­ik Klini­ki Uro­log­icznej AM w Krakowie, współtwór­ca Wojskowej Akademii Medy­cznej, jej pier­wszy prorek­tor ds. nau­ki i pier­wszy komen­dant Insty­tu­tu Chirurgii WAM, były naczel­ny urolog WP
1986 r. Płk w st. spocz. prof. dr n. med. Jan PRUSZYŃSKI Były Naczel­ny Chirurg WP, szef Kat­edry i Klini­ki Chirur­gicznej WAM, pio­nier nowych tech­nik kar­diochirur­gicznych, twór­ca pier­wszej w wojskowej służ­bie zdrowia szkoły torakochirur­gicznej
1988 r. Gen. — por. prof. dr n. med. Hans Rudolf GESTEWITZ Komen­dant Wojskowej Akademii Medy­cznej b. Nar­o­dowej Armii Ludowej (b. NRD) w Bad Saarow, pro­fe­sor oto­laryn­gologii, gen­er­ał — porucznik służ­by medy­cznej, spec­jal­ista orzecznict­wa wojskowo-lekarskiego.
1989 r. Prof. zw. dr hab. n. med. Witold Janusz RUDOWSKI Pro­fe­sor i wielo­let­ni kierown­ik Klini­ki Chirurgii Insty­tu­tu Hema­tologii w Warsza­w­ie, członek rzeczy­wisty PAN, b. prezes Towarzyst­wa Chirurgów Pol­s­kich, chirurg-tran­s­­fuzjolog, dok­tor hon­oris causa Akademii Medy­cznej w Poz­na­niu, Warsza­w­ie, Łodzi i Wrocław­iu oraz Uni­w­er­syte­tu w Edyn­bur­gu.
1990 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Jan Andrzej CHOMICZEWSKI Były dziekan Wydzi­ału Lekarskiego oraz szef Kat­edry i Zakładu Mikro­bi­ologii Lekarskiej Wojskowej Akademii Medy­cznej, pro­fe­sor mikro­bi­olog-epi­demi­olog, były prezes Zarzą­du Głównego Pol­skiego Towarzyst­wa Mikro­bi­ologów
1992 r. Prof. dr med. Peter Kynas­ton THOMAS Pro­fe­sor neu­rologii w Lon­dynie i Nar­o­dowego Szpi­ta­la Queen Square, hon­orowy członek Pol­skiego Towarzyst­wa Neu­ro­log­icznego, współpra­cown­ik Klini­ki Neu­ro­log­icznej i Neu­rochirur­gicznej Wojskowej Akademii Medy­cznej w Łodzi
1992 r. Gen. dyw. prof. dr n. med. Enrique MENDEZ jr Były zastęp­ca Lekarza Wojsk Lądowych Armii USA, asys­tent sekre­tarza obrony ds. zdrowia za prezy­den­tu­ry George’a Bush’a (senio­ra), spec­jal­ista orga­ni­za­cji wojskowych służ­by zdrowia w dziedzinie interny, chirurgii i chorób zakaźnych w warunk­ach polowych.
1998 r. Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Władysław TKACZEWSKI Były rek­tor Wojskowej Akademii Medy­cznej, pro­fe­sor zwycza­jny nauk medy­cznych (kar­di­olog i gas­troen­terolog) wybit­ny klin­i­cys­ta, dydak­tyk i orga­ni­za­tor, dok­tor hon­oris causa Wojskowej Akademii Medy­cznej w Leningradzie w 1988 r.
1998 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Syl­west­er CZAPLICKI Były komen­dant Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego WAM w Warsza­w­ie, były Naczel­ny Internista WP, pro­fe­sor zwycza­jny nauk medy­cznych, kar­di­olog i badacz metod elek­tro- i radio­di­ag­nos­ty­cznych w kar­di­ologii.
1999 r. Płk prof. dr hab. n. med. Josef FUSEK Prorek­tor Wojskowej Akademii Medy­cznej w Hradec Kralove, jej były rek­tor, pro­fe­sor far­makologii, spec­jal­ista toksykolog, członek Rady Naukowej Uni­w­er­syte­tu Karo­la w Pradze i Uni­w­er­syte­tu w Hradec Kralove, przed­staw­iciel wojskowej służ­by zdrowia Repub­li­ki Czeskiej w struk­tu­rach NATO w Bruk­seli.
1999 r Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Stanisław Lud­wik BARAŃSKI Były wielo­let­ni komen­dant Wojskowego Insty­tu­tu Medy­cyny Lot­niczej w Warsza­w­ie, członek Między­nar­o­dowej Akademii Astro­nau­ty­cznej oraz Nowo­jorskiej Akademii Nauk, cytofizjolog i spec­jal­ista medy­cyny lot­niczej i kos­micznej
1999 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Jan Roman HAFTEK Ordy­na­tor Klini­ki Urazów Układu Ner­wowego Stołecznego Cen­trum Reha­bil­i­tacji w Kon­stancinie, były kierown­ik Klini­ki Neu­rochirurgii Wojskowej Akademii Medy­cznej w Łodzi, członek Zarzą­du Europe­jskiego Sto­warzyszenia Towarzys­tw Neu­rochirur­gicznych i Komisji Nauk Neu­ro­log­icznych PAN
2000 r. Gen. dyw. prof. Antonin SEIGNEURIC Gen­er­al­ny Inspek­tor Wojskowej Służ­by Zdrowia i Komen­dant Szkoły Służ­by Zdrowia Armii Fran­cuskiej w Lyonie. Spec­jal­ista w zakre­sie medy­cyny lot­niczej i kar­di­ologii, inic­ja­tor współpra­cy wojskowej służ­by zdrowia Francji i Pol­s­ki, zwłaszcza uczel­ni medy­cznych w Lyonie i Łodzi.
2001 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Leszek Cieciu­ra Członek Pol­skiej Akademii Nauk, były prorek­tor WAM ds. nau­ki, wielo­let­ni kierown­ik Zakładu His­tologii i Embri­ologii WAM, pio­nier badań w zakre­sie mikroskopii elek­tronowej, pier­wszy pro­mowany przez Radę Wydzi­ału Lekarskiego WAM dok­tor medy­cyny
2001 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Zofia Wan­da KRAWCZYK Były wielo­let­ni kierown­ik Insty­tu­tu Narządów Zmysłu i Klini­ki Okulisty­cznej Wojskowej Akademii Medy­cznej, naukowiec i klin­i­cys­ta okulisty­ki, zwłaszcza w zakre­sie neu­rookulisty­ki, urazów narzą­du wzroku i prob­lemów krąże­nia krwi w siatków­ce i naczyniów­ce, zasłużony dydak­tyk
2001 r. Prof. zw. dr hab. n. med. Kor­nel Stanisłwa GIBIŃSKI Były prorek­tor ds. nau­ki Śląskiej Akademii Medy­cznej wKa­tow­icach i wielo­let­ni kierown­ik jej Klinik: Chorób Wewnętrznych i Gas­troen­terologii, członek PAN, PAU, Rady Głównej Szkol­nict­wa Wyższego i Cen­tral­nej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej, dok­tor hon­oris causa pię­ciu uczel­ni, w tym WAM w 2001 r., internista, gas­troen­terolog, etyk.
2002 r Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Zdzisław RUSZCZAK Członek PAN, naczel­ny spec­­jal­ista-der­­ma­­tolog WP, były prorek­tor WAM ds. klin­icznych i szef Zespołu Kat­e­dr Klin­icznych, wielo­let­ni kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Der­ma­to­log­icznej WAM, naukowiec, klin­i­cys­ta i dydak­tyk
2002 r. Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Kaz­imierz TRZNADEL Członek PAN, Rady Głównej Szkol­nict­wa Wyższego, naczel­ny spec­jal­ista WP w dziedzinie toksykologii, były dziekan, pro­mo­tor ds. klin­icznych i kierown­ik klini­ki chorób wewnętrznych w WAM, naukowiec, klin­i­cys­ta i dydak­tyk zwłaszcza w zakre­sie interny, nefrol­ogii i toksykologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2002 Prof. Lon­gin Mar­i­anows­ki Dok­tor wszech­nauk lekars­kich, pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Warsza­w­ie, kierown­ik Kat­edry I Klini­ki Położnict­wa i Ginekologii II Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Warsza­w­ie, były dziekan Akademii Medy­cznej w Warsza­w­ie, ginekolog-położnik, redak­tor i recen­zent wielu pism branżowych, autor książ­ki „Nar­o­dziny to moja spec­jal­ność”; odz­nac­zony Krzyże Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki; ściśle współpracu­je z Insty­tutem Mat­ki Pol­ki w Łodzi
2002 Prof. Aaron Pol­li­ack Pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Hadas­sah w Jero­zolim­ie, hema­tolog, onkolog, spec­jal­ista w zakre­sie diag­nos­ty­ki i ter­apii białaczek i chło­ni­aków, odkry­w­ca anom­alii gene­ty­cznych odpowiedzial­nych za rozwój białaczek, założy­ciel i redak­tor naukowy „Leukemia and Lym­phoma”, kierown­ik Klini­ki Hema­tologii Uni­w­er­syte­tu Hadas­sah w Jero­zolim­ie
2003 Prof. Vic­tor War­ren Fazio Pro­fe­sor medy­cyny, chirurg-onkolog, gas­troen­terolog, przez pon­ad 25 lat był kierown­ikiem Klini­ki Chirurgii Kolorek­tal­nej i zastępcą dyrek­to­ra Insty­tu­tu Chirurgii w Cleve­land w stanie Ohio, prezes Insty­tu­tu Chorób Układu Pokar­mowego w Cleve­land Clin­ic, prze­wod­niczą­cym Amer­i­can Bard of Colon and Recital Surgery i Amer­i­can Soci­ety of Colon and Recital Sur­geons, lau­re­at m.in. The Cleve­land Clin­ic Mas­ter Clin­i­cian Award, the Al and Nor­ma Lern­er Human­i­tar­i­an Award, Pre­mier Physi­cian Award, odz­nac­zony Orderem Aus­tralii, wyróżniony tytułem najlep­szego chirur­ga w Ameryce (Amer­i­can Health Mag­a­zine); zmarł w 2015 roku
2003 Prof. Antoni Gabryelewicz Dok­tor wszech­nauk lekars­kich, pro­fe­sor zwycza­jny Akademii Medy­cznej w Białym­stoku, wielo­let­ni kierown­ik Klini­ki Gas­troen­terologii AM w Białym­stoku, chirurg, gas­troen­terolog, pankreatolog, były dziekan AM w Białym­stoku i były Prezes Pol­skiego Towarzyst­wa Gas­troen­tero­log­icznego, lau­re­at nagród 1° Min­is­tra Zdrowia i rek­to­ra AM, wyróżniony Odz­naką za Wzorową Pracę w Służ­bie Zdrowia i Medalem Edukacji Nar­o­dowej; zmarł w 2010 roku
2003 Prof. Andrzej Szczek­lik Dok­tor nauk wszechm­e­dy­cznych, pro­fe­sor Akademii Medy­cznej w Krakowie i jej Rek­tor, kierown­ik Klini­ki Chorób wewnętrznych Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, wybit­ny lekarz, internista, pul­monolog, kar­di­olog, naukowiec, erudy­ta, pis­arz, pianista, redak­tor i główny autor „Interny Szczeklika”oraz „Medy­cyny Prak­ty­cznej”, odkry­w­ca gene­ty­cznego podłoża ast­my oskrzelowej(nagroda pis­ma „The Lancet”), odz­nac­zony Krzyżem Koman­dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol­s­ki i Orderem Ecce Homo, wyróżniony m.in. Nagrodą Totus, członek Fac­ul­ty of 1000 Med­i­cine, zmarł w 2012
2004 Prof. Fran­ciszek Kokot Pro­fe­sor nauk medy­cznych, rek­tor Śląskiej Akademii Medy­cznej, pro­fe­sor i kierown­ik Kat­edry i Klini­ki Nefrol­ogii, Endokrynologii i Chorób Przemi­any Materii Śląskiej Akademii Medy­cznej w Katow­icach, członek PAN i PAU, nefrol­og, endokrynolog, odz­nac­zony Krzyża­mi Kawaler­skim, Koman­dorskim i Wielkim OOP
2004 Prof. Hen­drik Tim­mer­man Pro­fe­sor far­mako­chemii Wydzi­ału Chemii i kierown­ik Zakładu Far­mako­chemii na Uni­w­er­syte­cie Vri­je w Ams­ter­damie, dyrek­tor ds. Badań Naukowych w Cen­trum Badań nad Lekiem w Lei­­den-Ams­ter­­dam
2004 Prof. Her­bert Bud­ka Dyrek­tor Insty­tu­tu Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu Wiedeńskiego, pro­fe­sor Insty­tu­tu Neu­ropa­tologii Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la w Zurichu, neu­rolog, psy­chi­a­tra, neu­ropa­tolog, neu­ro­bi­olog,
2005 Prof. Andrzej K. Tarkows­ki Pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, embri­olog, fotograf, odz­nac­zony Krzyżem Koman­dorskim z Gwiazdą Orderu OOP, lau­re­at Nagrody Japońskiej, Nagrody Fun­dacji na Rzecz Nau­ki Pol­skiej, Nagrody im. Alber­ta Bra­cheta Bel­gi­jskiej Akademii Królewskiej
2005 Prof. Ryszard Gry­glews­ki Pro­fe­sor Wydzi­ału Lekarskiego AM w Krakowie, kierown­ik Kat­edry Far­makologii, współod­kry­w­ca prosta­cyk­liny, rek­tor Akademii Medy­cznej w Krakowie, uhonorowany Nagrodą Fun­dacji na rzecz Nau­ki Pol­skiej, tytułem Glo­ria Med­i­cine i Medicus Mag­nus oraz Krzyżem Koman­dorskim Polo­nia Resti­tu­ta i Wielkim Krzyżem C Polo­nia Resti­tu­ta far­makolog klin­iczny
2005 Prof. Miri­am Katz Pro­fe­sor ginekologii i położnict­wa, prodziekan Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu i kierown­ik Klini­ki Medy­cyny Matczyno-Płodowej Soro­ka Med­ical Cen­ter Ben-Guri­on Uni­ver­si­ty of the Negev, założy­ciel­ka Pla­cen­tal Research Lab­o­ra­to­ry
2005 Prof. Paul Klei­hues Pro­fe­sor w Zakładzie Neu­ropa­tologii Insty­tu­tu Patologii Uni­w­er­syte­tu w Zuy­chu, neu­ropa­tolog, neu­rochirurg, wyróżniony m.in. Zło­tym Medalem Fran­cuskiej Ligi Badań nad Rakiem oraz nagrodą za klin­iczne bada­nia naukowe Europe­jskiej Fed­er­acji Towarzys­tw Badań nad Rakiem
2006 Prof. Eber­hard Nieschlag Pro­fe­sor nauk medy­cznych, założy­ciel i dyrek­tor Insty­tu­tu Medy­cyny Rozro­du Uni­w­er­syte­tu w Mun­ster, endokrynolog, androlog klin­iczny, wyróżniony m.in. Medalem British Endocrine Soci­ety, Medalem Clin­i­cal Endocrinol­o­gy Trust, Nagrodą Medy­czną Ern­s­­ta-Jun­­ga
2006 Prof. Edward F. Plow Pro­fe­sor Cleve­land Clin­ic Lern­er Col­lege of Med­i­cine, dyrek­tor Dzi­ału Kar­di­ologii Moleku­larnej w The Clive­land Clin­ic Foun­da­tion w Cleve­land, biolog, bio­chemik, lau­re­at m.in. Inves­ti­ga­tor Recog­ni­tion Award for Con­tri­bu­tion in Hemo­sta­sis, Dis­­tin-guished Career Award, Sci­en­tif­ic Achieve­ment Award in Basie Sci­ence
2006 Prof. Karel Lewit Pro­fe­sor Klini­ki Neu­rologii Insty­tu­tu Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego w Pradze, wykład­ow­ca Uni­w­er­syte­tu Karo­la w Pradze, twór­ca najlep­szego podręczni­ka medy­cyny man­u­al­nej na świecie, neu­rolog, zmarł w 2014 roku
2006 Prof. Ilpo Huh­tanie­mi Pro­fe­sor i kierown­ik grupy badaw­czej Biologii Rozro­du w Insty­tu­cie Biologii Roz­wo­ju i Repro­dukcji w Impe­r­i­al Col­lege w Lon­dynie, chemik, endokrynolog moleku­larny
2007 Prof. Tadeusz Tołłoczko Pro­fe­sor zwycza­jny AM w Warsza­w­ie, kierown­ik Klini­ki Chirur­gicznej II Wydzi­ału Lekarskiego AM, w lat­ach 1990–1996 rek­tor AM w Warsza­w­ie, chirurg endokryno­log­iczny, trans­plan­tolog, wielokrot­nie odz­naczany m.in. Sre­brnym i Zło­tym Krzyżem Zasłu­gi, Krzyżem Kawaler­skim OOP, Medalem Glo­ria Med­i­c­i­nae, Medalem Komisji Edukacji NAr­o­d­woej
2007 Prof. Josephine Arendt Pro­fe­sor endokrynologii Uni­veristy of Sur­rey w Guild­ford w Wielkiej Bry­tanii, założy­ciel­ka Cen­trum Chrono­bi­ologii, odz­nac­zona m.in. medala­mi St. Gorans Hos­pi­tal, Karolin­s­ka Insti­tute w Sztokholmie, Medalem im. Ern­s­ta i Berty Schar­rer, bio­chemik, endokrynolog
2007 Prof. Maciej Gem­bic­ki Pro­fe­sor AM w Poz­na­niu, wielo­let­ni kierown­ik Klini­ki Endokrynologii Insty­tu­tu Chorób Wewnętrznych AM w Poz­na­niu, prawnik, internista, endokrynolog, spec­jal­ista medy­cyny nuk­learnej
2007 Prof. Peter G. Fedor-Frey­bergh Pro­fe­sor psy­chologii i medy­cyny pre­na­tal­nej i peri­na­tal­nej, Kierown­ik Kat­edry Psy­chologii Pre­na­tal­nej i Peri­na­tal­nej oraz Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Zdrowia i Nauk Społecznych w Bratysław­ie, Koor­dy­na­tor ds. Nau­ki i Badań na I Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Karo­la w Pradze, psy­chi­a­tra, psy­chi­a­tra dziecię­cy, ginekolog-położnik
2007 Prof. Marek Paw­likows­ki Dyrek­tor Insty­tu­tu Endokrynologii oraz kierown­ik Zakładu Endokrynologii Doświad­czal­nej i Diag­nos­ty­ki Hor­mon­al­nej. W lat­ach 1987–1990 rek­tor Akademii Medy­cznej w Łodzi, neu­roen­dokrynolog.
2007 Prof. Marek Edel­man Wielo­let­ni kierown­ik Odd­zi­ał Inten­sy­wnej Ter­apii w szpi­talu im. Pirogowa, dzi­ałacz poli­ty­czny i społeczny, kar­di­olog, jeden z przy­wód­ców pow­ta­nia w get­cie warsza­wskim, odz­nac­zony m.in. Krzyżem Koman­dorskim Legii Hon­orowej, Orderem Krzyża Grun­wal­du II klasy, Orderem Orła Białego, Hon­orowy Oby­wa­tel Łodzi,
2007 Prof. Teo­fan Domżał Pro­fe­sor medy­cyny WAM w Warsza­w­ie, wielo­let­ni kierown­ik Klini­ki Neu­rologii Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego WAM w Warsza­w­ie, neu­rolog
2007 Prof. Andrzej Bartke Dyrek­tor Insty­tu­tu Medy­cyny Geri­atrycznej Uni­w­er­syte­tu Połud­niowego Illi­nois w Spring­field, zoolog, biolog, wybit­ny naukowiec, w cen­trum zain­tere­sowań pro­fe­so­ra znalazły się endokrynolo­gia rozro­du i starzenia się, dłu­gowieczność
2008 Prof. Andrzej Kur­na­tows­ki Pro­fe­sor Akademii Medy­cznej w Łodzi, pato­mor­folog, onkolog doświad­czal­ny, były dziekan i prorek­tor AM w Łodzi, odz­nac­zony Krzyżem Ofi­cer­skim OOP, Krzyżem Kawaler­skim OOP, wyróżniony tytuła­mi Zasłużonego Lekarza PRL i Zasłużonego Nauczy­ciela PRL, lau­re­at Nagrody m. Łodzi
2008 Prof. Robert H. Jones Pro­fe­sor Uni­ver­si­ty Med­ical Cen­ter w Durham w Północ­nej Karolin­ie, pro­fe­sor chirurgii, pro­fe­sor radi­ologii, kar­di­olog, ambasador amerykańskiej nau­ki, wydaw­ca książek
2008 Prof. Felipe Casanue­va Frei­jo Pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu w San­ti­a­go de Com­postela, dok­tor nauk bio­log­icznych i medy­cznych, spec­jal­ista z zakre­su endokrynologii i żywienia, lau­re­at nagrody im. Geof­freya Har­risa, kierown­ik Odd­zi­ału Endokrynologii w Szpi­talu Uni­w­er­syteckim w San­ti­a­go de Com­postela
2008 Prof. Jerzy A.G. Vetu­lani Pro­fe­sor nauk przy­rod­nicznych Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, bio­chemik, biolog, neu­ropsy­cho­far­makolog, był założy­cielem i kierown­ikiem Zakładu Bio­chemii Insty­tu­tu Far­makologii PAN, wiceprze­wod­niczą­cy Rady Naukowej Insty­tu­tu Far­makologii PAN, odz­nac­zony Zło­tym Krzyżem Zasłu­gi i Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­s­ki, lau­re­at Między­nar­o­dowej Nagrody Anna Moni­ka, redak­tor naczel­ny pis­ma „Wszechświat”
2008 Prof. Stanisław J. Kon­turek Pro­fe­sor nauk medy­cznych, emery­towany pro­fe­sor Kat­edry Fizjologii Col­legium Medicum UJ, fizjolog, gas­troen­terolog, były prorek­tor UJ, członek PAN, odz­nac­zony Krzyżem Ofi­cer­skim i Kawaler­skim OOP, Zło­tym Krzyżem Zasłu­gi i Medalem Komisji Edukacji Nar­o­dowej, lau­re­at Nagrody Mias­ta Krakowa oraz dyplo­mu „Laur Jagiel­lońs­ki”
2009 Prof. Michael Katz Pro­fe­sor pedi­atrii na Uni­w­er­syte­cie w Pen­syl­wanii, pro­fe­so­ra medy­cyny tropikalnej i pro­fe­so­ra na Uni­w­er­syte­cie Colum­bia w Nowym Jorku, wiru­solog klin­iczny, pedi­atra, spec­jal­ista chorób tropikalnych, współpracu­je z Zakła­dem Diag­nos­ty­ki i Pro­fi­lak­ty­ki Wad Wrod­zonych UM w Łodzi
2011 Prof. Thomas Sla­ga Pro­fe­sor far­makologii, dyrek­tor Insty­tu­tu Farmakologii(University of Texas Health Sci­ence Cen­ter San Anto­nio, USA), biolog, badacz kancero­genezy chemicznej
2011 Prof. Szewach Weiss Pro­fe­sor nauk poli­ty­cznych, poli­tyk, dzi­en­nikarz, dyplo­ma­ta, były prze­wod­niczą­cy Kne­se­tu i ambasador Izraela w Polsce, odz­nac­zony Krzyżem Wielkim Orderu Zasłu­gi RP, Odz­naką Hon­orową „Bene Mer­i­to”, Koman­do­ria Mis­sio Rec­on­cil­i­a­tio­n­is, lau­re­at Nagrody Ami­ta­ia oraz Nagrody Bra­ta Alber­ta
2012 Prof. Aaron Ciechanover Pro­fe­sor i dyrek­tor Rap­pa­port Fam­i­ly Insti­tute for Research in Med­ical Sci­ences w Tech­nion, Lau­re­at Nagrody Nobla w dziedzinie chemii(2004), biol­o­gy, bio­chemik
2013 Prof. Nor­man Min­ner Rich Pro­fe­sor The School of Med­i­cine of the Uni­formed Ser­vices Uni­ver­si­ty of the Health Sci­ens­es (USUHS), kierown­ik Klini­ki Chirurgii The School of Med­i­cine of the Uni­formed Ser­vices (Uni­ver­si­ty of the Health Sci­ences, Bethes­da, Mary­land), prezy­dent North Amer­i­can Chap­ter of the Inter­na­tion­al Soci­ety Cadri­o­vas­cu­lar Surgery, Amer­i­can Venous Forum, East­ern Vas­cu­lar Soci­ety, chirurg naczyniowy, lekarz wojskowy
2015 Prof. Ada Yonath Lau­re­at­ka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii(2009), Nagrody Wol­fa, odz­nac­zona Medalem M. Skłodowskiej-Curie, pro­fe­sor Insty­tu­cie Weiz­man­na w Izraelu, dyrek­tor Wydzi­ału Biologii Struk­tu­ral­nej oraz Kim­mel­man Cen­ter for Bio­mol­e­c­u­lar Assem­blies, krys­ta­lo­graf, bio­chemik, pio­nier kri­o­biokrys­ta­lo­grafii
2016 Prof. Markolf Hane­feld Dyrek­tor Cen­trum Badań Klin­icznych Uni­w­er­syte­tu Tech­nicznego, pro­fe­sor senior w II Kl. Medy­cznej Wydzi­ału lekarskiego im. Car­la Gustawa w Dreźnie. Przez 25 lat wykładał endokrynologię i choro­by meta­bol­iczne. Był równocześnie kon­sul­tan­tem ds. endokrynologii i cukrzy­cy . Odpowiadał również za pro­gramy eduka­cyjne dla chorych z cukrzy­cą.
2019 Prof.  Antoni Dzi­atkowiak

Pracę zawodową rozpoczął w 1955 r. w Łodzi pod kierunk­iem prof. Jana Mol­la. Będąc najbliższym współpra­cown­ikiem prof. Mol­la wraz z nim przeniósł się do Łodzi, gdzie w lat­ach 1966–1979 pra­cow­ał w Klin­ice Kar­diochirurgii Insty­tu­tu Kar­di­ologii AM, początkowo jako adi­unkt, a od 1973 roku jako docent i zastęp­ca kierown­i­ka Klini­ki.

W 1979 r. na zaprosze­nie rek­to­ra krakowskiej Akademii Medy­cznej przeniósł się do tego mias­ta, gdzie powier­zono mu zor­ga­ni­zowanie Klini­ki Chirurgii Ser­ca i Naczyń (obec­nie: Klini­ka Chirurgii Ser­ca, Naczyń i Trans­plan­tologii Insty­tu­tu Kar­di­ologii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego Col­legium Medicum) oraz Insty­tu­tu Kar­di­ologii Akademii Medy­cznej (obec­nie: Insty­tut Kar­di­ologii Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego Col­legium Medicum). Funkc­je kierown­i­ka klini­ki oraz dyrek­to­ra Insty­tu­tu pełnił nieprz­er­wanie do cza­su prze­jś­cia na emery­turę w październiku 2001 r. Jest założy­cielem Fun­dacji Roz­wo­ju Kar­diochirurgii COR AEGRUM. Został także członkiem rady patronack­iej fun­dacji Krakowskiego Hos­picjum dla Dzieci imienia księdza Józe­fa Tis­chn­era.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP