Uczelnia

Strategia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – misja, wizja, wartości

 

Misja
Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapewnia możliwie najlepsze warunki dla studentów w procesie ich edukacji. Tworzy unikalną jakość prowadzonych badań naukowych i wspiera rozwój pracowników. Uczelnia aktualizuje swoja ofertę edukacyjną i naukową w oparciu o potrzeby otoczenia, a w szczególności potrzeby pacjentów i podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne. Wnosi znaczący wkład w rozwój systemu ochrony zdrowia poprzez propagowanie nowoczesnych standardów profilaktyki i leczenia oraz budowanie trwałych relacji współpracy z instytucjami realizującymi zadania zdrowia publicznego na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wizja
Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie rozpoznawalnym i atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w europejskiej przestrzeni badawczej, ukierunkowanym na wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla społeczeństwa stającego przed wyzwaniami epidemiologicznymi i społeczno-demograficznymi. Uczelnia stanie się sprawnie zarządzaną organizacją, która wykorzystując specjalistyczne systemy informatyczne optymalnie gospodaruje dostępnymi zasobami. Jej absolwenci będą poszukiwanymi i cenionymi na rynku pracy profesjonalistami, którzy posiadają wysokie kwalifikacje w obszarze nowoczesnej medycyny i stosują się do wymogów etyki zawodowej.

Wizja rozwoju Uczelni będzie realizowana w oparciu o Strategię Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015–2020.

Wartości
We wszystkich obszarach działalności Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje swoje zadania w oparciu o tradycyjne wartości akademickie i kulturowe. Uczelnia dąży do uzyskania wysokiej jakości nauczania i badań naukowych z poszanowaniem zasady wolności oraz praw chroniących własność intelektualną. W trakcie procesu edukacji promuje postawy kierowania się dobrem pacjenta i respektowania jego praw. Pracownicy i studenci w swoim postępowaniu stosują się do norm etyki zawodowej i dbają o pozytywny wizerunek Uczelni. Kluczowe wartości organizacji to otwartość, jakość i efektywność. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest instytucją otwartą, wdrażającą standardy jakości we wszystkich obszarach swojej działalności, dbającą o rozwój własnych zasobów i najwyższą efektywność ich wykorzystania.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!