Władze

Senat

Sen­at Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kadenc­ja 2020–2024 

 • prof. Radzisław Kordek – Rek­tor, Prze­wod­niczą­cy, 

 

Gru­pa pro­fe­sorów i pro­fe­sorów uczel­ni: 

 • prof. dr hab. n. med. Jakub Fich­na, 
 • prof. dr hab. n. med. Jolan­ta Kujawa, 
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewińs­ki, 
 • prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, 
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Piekars­ki, 
 • prof. dr hab. n. med. Michał Pol­guj, 
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszews­ki, 
 • prof. dr hab. n. med. Agniesz­ka Wierzbows­ka, 
 • prof. dr hab. n. med. Marzen­na Zielińs­ka, 
 • dr hab. n. o zdrow­iu Ewa Borowiak, 
 • dr hab. n. med. Anna Kilanow­icz-Sapota, 
 • prof. dr hab. n.med. Moni­ka Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka, 
 • dr hab. n. med. Jacek Rożniec­ki, 

 

Gru­pa nauczy­cieli aka­demic­kich niebędą­cych pro­fe­so­ra­mi i pro­fe­so­ra­mi uczel­ni: 

 • dr n. o zdrow­iu Moni­ka Burzyńs­ka, 
 • dr n. med. Joan­na Kapus­ta, 
 • dr n. med. Woj­ciech Kuczyńs­ki, 
 • dr n. med. Marek Pazurek, 

 

Gru­pa pra­cown­ików niebędą­cych nauczy­ciela­mi aka­demicki­mi: 

 • dr n. med. Pauli­na Hej­duk, 
 • mgr Moni­ka Osińs­ka, 

 

Gru­pa stu­den­tów:

 • Mikołaj Leki, 
 • Alic­ja Staszek, 
 • Mar­ta Szablews­ka, 
 • Anna Szym­czyk, 

 

Gru­pa dok­toran­tów: 

 • Lek. Paula Zdanow­icz.
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP