Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Historia Wojskowej Akademii Medycznej

Historia Wojskowej Akademii Medycznej

poczatki-wojskowego-szkolnictwa-med2W 1957 roku na mocy uch­wały Rady Min­istrów Pol­skiej Rzecz­pospo­litej Ludowej w Łodzi utwor­zono Wojskową Akademię Medy­czną, która prze­jęła główny obow­iązek ksz­tałce­nia medy­cznych kadr wojskowych. Uch­wała ta nakazy­wała Min­is­terst­wu Obrony Nar­o­dowej i Min­is­terst­wu Zdrowia ustal­e­nie warunk­ów pomo­cy w przed­mio­cie prowadzenia prac naukowych na bazie częś­ci kat­e­dr cywilnej akademii oraz edukacji słuchaczy nowopow­stałej Uczel­ni.

Wewnątrz WAM powołano także szereg klinik i kat­e­dr w opar­ciu o odpowied­nie jed­nos­t­ki struk­tu­ralne cywilnej Akademii Medy­cznej. Były to: Kat­e­dra Biologii, Kat­e­dra Fizy­ki Lekarskiej, Kat­e­dra Chemii Ogól­nej, Kat­e­dra Chemii Fizjo­log­icznej, Kat­e­dra Anatomii Praw­idłowej, Kat­e­dra His­tologii i Embri­ologii, Kat­e­dra Fizjologii, Kat­e­dra Anatomii Pato­log­icznej, Kat­e­dra Patologii Ogól­nej, Kat­e­dra Mikro­bi­ologii, Kat­e­dra Far­makologii, Kat­e­dra Medy­cyny Sądowej, I i II Kat­e­dra Klini­ki Chorób Wewnętrznych, II Kat­e­dra Klini­ki Chirur­gicznej, Kat­e­dra Chorób Dziecię­cych, Kat­e­dra Ginekologii i Położnict­wa, Kat­e­dra Der­ma­tologii, Kat­e­dra Chorób Zakaźnych, Kat­e­dra Ftyz­ja­trii i Kat­e­dra Psy­chi­a­trii. W tej sytu­acji Sen­at AM 25 maja 1958 roku zgodz­ił się na zatrud­nie­nie 23 samodziel­nych pra­cown­ików naukowych na etat­ach WAM oraz na przekazanie do dys­pozy­cji nowej uczel­ni 51 pomoc­niczych pra­cown­ików naukowych, 5 lab­o­ran­tów i 1 pra­cown­i­ka tech­nicznego. Mimo ostate­cznego podzi­ału między łódzki­mi uczel­ni­a­mi medy­czny­mi, mającego miejsce w 1962 roku, ist­ni­ała między nimi wciąż bezpośred­nia współpra­ca. Układała się ona na płaszczyźnie ksz­tałce­nia stom­a­tologów i far­ma­ceutów. Edukac­ja tych dwóch grup spec­jal­istów odby­wała się głównie na Odd­ziale Stom­a­to­log­icznym Wydzi­ału Lekarskiego i Wydziale Far­ma­cji cywilnej Akademii Medy­cznej aż do 2002 roku.

poczatki-wojskowego-szkolnictwa-med1W dniu 1 lutego 1958 roku zaczął obow­iązy­wać ofic­jal­ny plan “Zasad współpra­cy pomiędzy Akademią Medy­czną a Wojskową Akademią Medy­czną”. Na jego pod­staw­ie ustalono “zasady naucza­nia stu­den­tów WAM” w zakre­sie studiów lekars­kich i far­ma­ceu­ty­cznych, zasady zatrud­ni­a­nia pra­cown­ików naukowych cywilnej AM w placówkach WAM, zasady wza­jem­nego korzys­ta­nia z pomieszczeń w celu odby­wa­nia zajęć dydak­ty­cznych i prowadzenia prac naukowo-badaw­czych oraz zasady przekazy­wa­nia sprzę­tu medy­cznego.

Uwzględ­niono również pomoc Akademii Medy­cznej w przeprowadza­niu egza­m­inów i rekru­tacji stu­den­tów na Wojskową Akademię Medy­czną. Dla pow­sta­nia wojskowej uczel­ni kluc­zowe znacze­nie miał także rozkaz Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej z 19 maja 1958 roku, który na bazie Wojskowego Cen­trum Wyszkole­nia Medy­cznego nakazy­wał utworze­nie od 1 lip­ca 1958 roku Wojskowej Akademii Medy­cznej. Pier­wszym Komen­dan­tem — Rek­torem WAM został gen. bryg. prof. dr hab. med. Mar­i­an Gar­lic­ki. Pier­wszym Komen­dan­tem — Dziekanem Wydzi­ału Lekarskiego został płk prof. dr hab. med. Bolesław Gwóźdź. W skład Uczel­ni weszły WCWM, Cen­tral­ny Wojskowy Szpi­tal Klin­iczny w Łodzi, Cen­tral­ny Szpi­tal MON w Warsza­w­ie i Ośrodek Szkole­nia Ofi­cerów Rez­er­wy w Prze­myślu.

Źródło: 65-lecie Wyższego Szkol­nict­wa Medy­cznego w Łodzi

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP