Historia

Strona główna » Uczelnia » Historia » Wydziały Medyczne w Uniwersytecie Łódzkim

Wydziały Medyczne w Uniwersytecie Łódzkim

Uni­w­er­sytet Łódz­ki powołano dekretem Rady Min­istrów dnia 24 maja 1945 roku. Pier­wszym rek­torem uczel­ni został prof. Tadeusz Kotar­bińs­ki

pierwsze-lata-1Pier­wszą siedz­ibą władz były trzy poko­je w budynku Szkoły Tech­niczno-Prze­mysłowej przy ul. Żerom­skiego 115, a następ­nie gmach Szkoły Zgro­madzenia Kupców przy ul. Naru­tow­icza 68. W ramach uni­w­er­syte­tu  roz­porządze­niem Min­is­tra Oświaty z 27 sierp­nia 1945 roku utwor­zono 3 wydzi­ały medy­czne: lekars­ki, stom­a­to­log­iczny i far­ma­ceu­ty­czny. Do władz uczel­ni powołano prorek­to­ra ds. wydzi­ałów medy­cznych. Jako pier­wszego na to stanowisko powołano prof. Zyg­mun­ta Szy­manowskiego. Dziekana­mi wydzi­ałów zostali: lekarskiego — prof. Win­cen­ty Tomaszewicz, far­ma­ceu­ty­cznego — prof. Jan Muszyńs­ki, stom­a­to­log­icznego — prof. Alfred Meiss­ner. Do 1949 roku prorek­tora­mi byli: prof. Euge­niusz Wilczkows­ki, prof. Jerzy Jakubows­ki; dziekana­mi wydzi­ałów: lekarskiego — prof. Janusz Sobańs­ki i prof. Ste­fan Bag­ińs­ki, stom­a­to­log­icznego prof. Fran­ciszek Zwierz­chows­ki i prof. Alek­sander Pruszczyńs­ki, far­ma­ceu­ty­cznego przez cały czas prof. Jan Muszyńs­ki.

pierwsze-lata-2W pier­wszych miesią­cach po powoła­niu uni­w­er­syte­tu zor­ga­ni­zowano niezbędne do funkcjonowa­nia wydzi­ałów kat­edry, zakłady i pra­cown­ie. Jako pier­wsze pow­stały: Zakład Anatomii Praw­idłowej, Zakład His­tologii, Zakład Chemii Ogól­nej i Fizjo­log­icznej, Zakład Anatomii Pato­log­icznej, Zakład Bak­te­ri­ologii. Kadrę naukową utworzyli uczeni łódz­cy oraz przy­jezd­ni z kresów wschod­nich II RP oraz z zagrani­cy. Przy­byłych do Łodzi cechował olbrzy­mi entuz­jazm i zapał twór­czy. Niebawem rozpoczę­to bada­nia naukowe. Dydak­ty­ka prowad­zona była w skrom­nych warunk­ach lokalowych. Wykłady odby­wały się w sali teatral­nej przy ul. Traugut­ta lub w sali Rady Miejskiej przy ul. Pomorskiej, a także w świ­etli­cach fab­ryk oraz w pry­wat­nych aptekach.

Zaję­cia dla stu­den­tów Wydzi­ału Stom­a­tologii i Wydzi­ału Lekarskiego początkowo prowad­zone były  w świ­etl­i­cy fab­ry­ki przy ul. Dow­bor­czyków, Klinikę Chirurgii Stom­a­to­log­icznej umieszc­zono przy ul. Przy­byszewskiego 10, nato­mi­ast Kat­e­drę Den­tysty­ki Zachowaw­czej przy ul. Naru­tow­icza 77. W 1948 roku Wydzi­ał Stom­a­to­log­iczny prze­nie­siono do dawnej siedz­i­by Towarzyst­wa Kredy­towego Mias­ta Łodzi przy ul. Pomorskiej 21. Stu­den­ci Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego stu­diowali przy ul. Lind­leya 3, a od roku 1948 przy ul. Lind­leya 6.

Źródło: 65-lecie Wyższego Szkol­nict­wa Medy­cznego w Łodzi

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP