Inwestycje

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD)

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD)
Okres realizacji projektu: 1975 – 2014

Projekty komplementarne to:
- Genetyka Kliniczna i Laboratoryjna -> czytaj więcej
- Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi -> czytaj więcej
Następnym etapem projektu CKD jest CKD2 -> czytaj więcej

Budżet projektu: 518.001 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
- Ministerstwo Zdrowia: 481.904 tys. zł
(w ramach programu wieloletniego pn. „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”)
- środki własne: 36.097 tys. zł

Opis pro­jek­tu:

1) Lokaliza­c­ja pro­jek­tu: 92–213 Łódź, ul. Pomors­ka 251

2) Cel pro­jek­tu:

- cen­tral­iza­c­ja Klinik,
— utworze­nie kam­pusu łączącego naukę, dydak­tykę, bada­nia i lecze­nie,
— prze­niesie­nie do CKD prze­waża­jącej częś­ci Klinik funkcjonu­ją­cych w tzw. bazie obcej, a więc w budynkach wyna­j­mowanych od innych pod­miotów.

Obiek­ty przenos­zone:

 • Samodziel­ny Pub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Uni­w­er­sytec­ki Szpi­tal Klin­iczny im. Wojskowej Akademii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Cen­tral­ny Szpi­tal Weter­anów (Region­alne Cen­trum Chorób Ser­ca), mieszczą­cy się przy ul. Ster­lin­ga 1/3 – dawniej SK nr 3.
  Szpi­tal Klin­iczny nr 3 im. dr. Sew­ery­na Ster­lin­ga w Łodzi – obiekt mieszczą­cy się od 1947 roku w pała­cyku przy uli­cy Ster­lin­ga 1/3 w Łodzi. Funkcjonowanie szpi­ta­la w nowym obiek­cie CKD stworzyło zde­cy­dowanie lep­sze warun­ki pra­cy, zapewniło rozwój zespołu oraz popraw­iło warun­ki do prowadzenia dydak­ty­ki. Co w kon­sek­wencji skutku­je jeszcze lep­szą jakoś­cią usług w zakre­sie kar­di­ologii w region­ie łódzkim.
 • Wojew­ódzkie Cen­trum Orto­pe­dii i Reha­bil­i­tacji Narzą­du Ruchu im. Z. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnows­ka 75
  Pier­wot­nie Szpi­tal mieś­cił się w pon­ad stulet­nim budynku, który został wybu­dowany w lat­ach
  1911–1913. Obiekt nie speł­ni­ał warunk­ów tech­nicznych i lokalowych, a także nie posi­adał windy.
 • I Szpi­tal Miejs­ki im. Son­nen­ber­ga w Łodzi, ul. Pieniny 30
  Szpi­tal im. Son­nen­ber­ga został przyłąc­zony do Szpi­ta­la im. WAM 1 kwiet­nia 2014 r.
  W chwili prze­ję­cia w Szpi­talu Miejskim im. Son­nen­ber­ga funkcjonowały następu­jące odd­zi­ały:
  — Odd­zi­ał Chorób Wewnętrznych A
  — Odd­zi­ał Chorób Wewnętrznych B
  — Odd­zi­ał Chirurgii Ura­zowo-Ortope­dy­cznej
  — Odd­zi­ał Chirurgii Ogól­nej
  — Blok Oper­a­cyjny
  — Dzi­ał Anestezjologii
  — Izba Przyjęć
 • W okre­sie do koń­ca 2014 r. dokon­ały się następu­jące zmi­any w struk­turze Szpi­ta­la im. WAM
  (lokaliza­c­ja „Na Stokach”):
 • Odd­zi­ał Chorób Wewnętrznych A i B przek­sz­tał­cono w Odd­zi­ał Chorób Wewnętrznych i Reuma­tologii, który w późniejszym okre­sie rozdzielono na dwie odręb­ne komór­ki: Odd­zi­ał Chorób Wewnętrznych i Klinikę Reuma­tologii.
 • Odd­zi­ał Chirurgii Ura­zowo-Ortope­dy­cznej został prze­nie­siony do Szpi­ta­la im. WAM przy ul. Żerom­skiego (włąc­zony w struk­turę Klini­ki Orto­pe­dii).
 • Odd­zi­ał Chirurgii Ogól­nej prze­nie­siono do CKD (zakończe­nie dzi­ałal­noś­ci w struk­turze Szpi­ta­la im. WAM z dniem 30.09.2014 r.).
 • Blok Oper­a­cyjny i Dzi­ał Anestezjologii zlik­wid­owano – w związku z brakiem spec­jal­noś­ci zabiegowych w lokaliza­cji.
 • Izbę Przyjęć przek­sz­tał­cono w Punkt Przyjęć.
  1 listopa­da 2014 r. pow­stał Zakład Opiekuńc­zo-Leczniczy (ZOL), w struk­turze Szpi­ta­la im. WAM, w lokaliza­cji „Na Stokach”. Obec­nie dys­ponu­je 86 łóżka­mi.

3) Zakres pro­jek­tu:

Budowa Cen­trum Klin­iczno- Dydak­ty­cznego została rozpoczę­ta w październiku 1975 roku. Wydarzenia poli­ty­czno-gospo­dar­cze spowol­niły pro­ces pro­jek­towa­nia inwest­y­cji. Ogranicze­nie zakre­su prac w 2004 roku miało fun­da­men­tal­ny wpływ na przedłuże­nie ter­minu real­iza­cji pro­jek­tu. Budowa szpi­ta­la była wielokrot­nie zatrzymy­wana, a sym­bol­iczne nakłady środ­ków finan­sowych wystar­cza­ły jedynie na dozór mienia. W ramach dłu­gotr­wałego pro­ce­su inwest­y­cyjnego dokony­wano wielu zmi­an oraz dos­tosowań Pro­gra­mu Medy­cznego do potrzeb Inwest­o­ra.

Efek­tem real­iza­cji I eta­pu inwest­y­cji są dostęp­ne dziś:
— Klini­ka Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej
— Klini­ka Chorób Wewnętrznych i Dia­betologii
— Klini­ka Chorób Wewnętrznych Dia­betologii i Far­makologii Klin­icznej
— Klini­ka Kar­diochirurgii z Podod­dzi­ałem Inten­sy­wnej Opie­ki Medy­cznej
— Klini­ka Kar­di­ologii
— Pra­cow­n­ia Angiografii i Hemo­dy­nami­ki
— Klini­ka Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej
— Klini­ka Elek­trokar­di­ologii z Pra­cown­ią Elek­trofizjologii Inwazyjnej, Pra­cown­ią Elek­trofizjologii Niein­wazyjnej oraz Pra­cown­ią Wszczepi­a­nia Rozruszników Ser­ca
— Klini­ka Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek
— Stac­ja Dial­iz
— Klini­ka Orto­pe­dii z Podod­dzi­ałem Orto­pe­dii Dziecięcej
— Klini­ka Reha­bil­i­tacji Medy­cznej z Podod­dzi­ałem Reha­bil­i­tacji Medy­cznej dla Dzieci
— Odd­zi­ał Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii
— Zakład Radi­ologii
— Izba Przyjęć
— Blok Oper­a­cyjny z hybry­dową salą oper­a­cyjną
— Kom­for­towe sale chorych.

W między­cza­sie odd­ano do użytku:
— Insty­tut Stom­a­tologii – SP ZOZ Cen­tral­ny Szpi­tal Klin­iczny Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,
— Szpi­tal Psy­chi­a­tryczny – SP ZOZ Cen­tral­ny Szpi­tal Klin­iczny Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (CKD)

 

Dla porów­na­nia przed­staw­iamy fotografie sprzed 2014 roku:
— dawny Szpi­tal im. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnows­ka 75

- dawny Szpi­tal im. Ster­lin­ga w Łodzi, ul. Ster­lin­ga 5

- dawny I Szpi­tal Miejs­ki m. Son­nen­ber­ga w Łodzi, ul. Pieniny 30

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP