Inwestycje

CKD2 — budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych – cz. 1

Szczegóły inwestycji

 

 

 

Nazwa inwestycji: CKD2 – budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych – cz. 1 – zobacz CKD drugi etap
Okres realizacji projektu: 2016–2019
Kierownik projektu:  Michał Marek
Inspektor nadzorujący projekt: Łukasz Dudek

Budżet projektu: 53.500 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
- Ministerstwo Zdrowia: 53.400 tys. zł
- wkład własny: 100 tys. zł

Opis pro­jek­tu:

1) Lokaliza­c­ja pro­jek­tu: 92–213 Łódź, ul. Pomors­ka 251, budynek A2

2) Powierzch­nia pro­jek­tu: 3.383 m²

3) Cel pro­jek­tu:

Budowa Porad­ni poz­woli na:

 • pod­niesie­nie poziomu świad­c­zonych usług poprzez zmi­anę warunk­ów lokalowych, które będą dos­tosowane do potrzeb pac­jen­tów,
 • zwięk­sze­nie dostęp­noś­ci do spec­jal­isty­cznych świad­czeń,
 • polep­sze­nie jakoś­ci i skutecznoś­ci pub­licznych usług zdrowot­nych w obszarze dzi­ała­ją­cych i mają­cych pow­stać porad­ni, poprzez wdroże­nie nowoczes­nych ter­apii z wyko­rzys­taniem,
 • wysokospec­jal­isty­cznej diag­nos­ty­ki i badań naukowych,
 • kon­sol­i­dację usług klin­icznych – wspól­na lokaliza­c­ja wraz z obec­nie dzi­ała­ją­cym dużym wielo­pro­filowym szpi­talem klin­icznym,
 • zwięk­sze­nie zagospo­darowa­nia posi­adanych zasobów.

4) Zakres pro­jek­tu:

Budowa Porad­ni niezbęd­nych do pro­ce­su leczenia pac­jen­tów szpi­ta­la CSK :

 • Porad­nia Chirurgii Ogól­nej,
 • Porad­nia Chirurgii Naczyniowej,
 • Porad­nia Chorób Naczyń,
 • Porad­nia Chirurgii Onko­log­icznej,
 • Porad­nia Dia­beto­log­icz­na,
 • Porad­nia Nefrol­ogii,
 • Porad­nia Trans­plan­tologii,
 • Porad­nia Endokryno­log­icz­na,
 • Porad­nia Kar­diochirur­gicz­na,
 • Porad­nia Pre­luk­sacyj­na,
 • Porad­nia Kar­di­o­log­icz­na,
 • Porad­nia Chirurgii Ura­zowo-Ortope­dy­cznej,
 • Porad­nia Leczenia Osteo­porozy,
 • Porad­nia Reuma­to­log­icz­na,
 • Porad­nia Reha­bil­i­tacji Medy­cznej,
 • Punkt Pobrań,
 • budowa Porad­ni lekarze pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej (POZ),
 • w kom­plek­sie ulokowana została także ser­werow­n­ia.
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP