Czcionka A- A A+

Nasi goście:

 • Natalia de Bar­baro — psy­choloż­ka, feli­eton­ist­ka, poet­ka, pis­ar­ka
 • Joan­na Brodzik, Bea­ta Kawka — aktor­ki, zawsze otwarte na los kobi­et i kobiece sprawy, chęt­nie włącza­jące się w akc­je prze­ci­wko wyk­lucze­niu społeczne­mu
 • Han­na Bakuła — malar­ka, pis­ar­ka i pub­l­i­cys­t­ka, wielo­let­nia feli­eton­ist­ka „Play­boya”
 • Aga­ta Passent — dzi­en­nikar­ka i feli­eton­ist­ka
 • Emil­ia Klim­czak — solist­ka Teatru Muzy­cznego w Łodzi
 • Agniesz­ka Koś­cielak — Nadol­s­ka — pianist­ka Akademii Muzy­cznej w Łodzi
 • Anna Ławrenin — instruk­tor­ka Pol­skiego Związku Lekkiej Atle­ty­ki, była lekkoatlet­ka, tren­er­ka bie­ga­nia, pro­mo­tor­ka akty­wnoś­ci fizy­cznej
 • Andrzej Wiesławs­ki i przy­ja­ciele — wychowanek łódzkiego “gas­tronomi­ka” wraz z zapros­zony­mi przez niego sze­fa­mi kuch­ni z całej Pol­s­ki
 • Lekarze — spec­jal­iś­ci z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Gru­pa Inter­wen­cyj­na Służ­by Więzi­en­nej z Łodzi
 • Andrzej Żak — prze­wod­nik po Łodzi
 • Anna Did­iuk i Anna Rutkows­ka — Did­iuk — założy­ciel­ki firmy MOKOSH
 • Moni­ka Mysur — instruk­tor­ka z łódzkiej szkoły tań­ca TON­dance
 • Jarosław Olczyk — instruk­tor YOGI — Klub Sztuk Wal­ki ALIEN

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Projekt realizowany pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP