Czcionka A- A A+

Współpra­ca oraz sze­roko rozu­mi­ane sieciowanie sta­ją się kluc­zowy­mi czyn­nika­mi wpły­wa­ją­cy­mi nie tylko na rozwój insty­tucji, ale również na jej otocze­nie zewnętrzne. Odkry­wamy, że korzyś­ci płynące z akty­wnoś­ci w sieci są znacznie więk­sze niż te, które może­my osiągnąć dzi­ała­jąc indy­wid­u­al­nie. Poprzez efekt syn­ergii, uzysku­je­my nie tylko korzyś­ci finan­sowe, lecz przede wszys­tkim społeczne.

Pier­wszy dzień kon­fer­encji „Nau­ka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpły­wu” to przede wszys­tkim prelekc­je i pan­ele dyskusyjne, pod­czas których skupimy się na zagad­nieni­ach:

  • Efek­ty­w­na współpra­ca insty­tucjon­al­na: jak skutecznie współpra­cow­ać, budować relac­je i wyko­rzysty­wać potenc­jał wspól­nego dzi­ała­nia?
  • Net­work­ing aka­demic­ki: jak skutecznie naw­iązy­wać relac­je w dynam­icznym świecie nau­ki, dzieląc się wiedzą i doświad­cze­niem?
  • Komu­nikac­ja z otocze­niem zewnętrznym: jak efek­ty­wnie komu­nikować się z otocze­niem zewnętrznym, przekłada­jąc wyni­ki badań naukowych na język zrozu­mi­ały dla społeczeńst­wa?
  • Nau­ka dla społeczeńst­wa : jak osią­gać więk­szy wpływ społeczno-gospo­dar­czy wyników badań naukowych?

Pod­czas drugiego dnia zaplanowal­iśmy nato­mi­ast część prak­ty­czną —  mini­warsz­taty i spotka­nia z eksper­ta­mi.

Wydarze­nie odby­wa się z udzi­ałem Prof. Agniesz­ki Kur­czewskiej, Prorek­tor ds. współpra­cy z otocze­niem Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, oraz Prof. Lucyny Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. roz­wo­ju nau­ki i współpra­cy między­nar­o­dowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wśród prele­gen­tów i zapros­zonych goś­ci nie zabraknie naukow­ców reprezen­tu­ją­cych łódzkie uczel­nie, przed­staw­icieli insty­tucji kul­tu­ry, których zadaniem jest pop­u­laryza­c­ja nau­ki, firm współpracu­ją­cych z uczel­ni­a­mi, jak również granto­daw­ców. Goś­ciem spec­jal­nym będzie Szy­mon Bujal­s­ki – „Dzi­en­nikarz dla kli­matu”, pop­u­laryza­tor nau­ki.

Dołącz do nas, aby wspól­nie eksplorować potenc­jał współpra­cy, budować sieci kon­tak­tów i kre­ować społeczny wpływ nau­ki!

Serdecznie zaprasza­my przede wszys­tkim naukow­ców, dok­toran­tów i pra­cown­ików uczel­ni­anej admin­is­tracji oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych tem­atyką kon­fer­encji.

Jak wziąć udział?

Miejsce kon­fer­encji: Cen­trum Nau­ki i Tech­ni­ki EC1, ul. Tar­gowa 1/3
Dzięku­je­my za zain­tere­sowanie kon­fer­encją. Licz­ba miejsc została wycz­er­pana — rejes­trac­ja zakońc­zona

Prelegenci

profkazmierski

dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UMED

Obec­nie pełni funkcję kierown­i­ka Klini­ki Psy­chi­a­trii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psy­choty­cznych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi.

Prowadzi granty badaw­cze poświę­cone tem­atyce zaburzeń świado­moś­ci, innowa­cyjnych tech­nologii medy­cznych, leczenia  zaburzeń funkcji poz­naw­czych finan­sowane ze środ­ków Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, Agencji Badań Medy­cznych oraz środ­ków Unii Europe­jskiej.

Jest recen­zen­tem oraz członkiem rad naukowych w recen­zowanych cza­sopis­mach między­nar­o­dowych, pon­ad­to  prze­wod­niczą­cym Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego Łódz­kich Warsz­tatów Psy­chogeri­atrycznych cieszą­cych się dwudziesto­let­nią trady­cją, sku­pi­a­ją­cych corocznie 700 klin­i­cys­tów z Pol­s­ki.

proflw

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Pro­fe­sor nauk medy­cznych i kierown­ik Kat­edry Biologii Medy­cznej i Zakładu Biologii Struk­tu­ral­nej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Od 2012 roku pełni funkcję Prorek­to­ra odpowiedzial­nego za rozwój nau­ki i współpra­cy między­nar­o­dowej na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi. Jest członkiem Rady Nad­zor­czej oraz Strate­gicznej Rady Innowacji EIT HEALTH, a także Prze­wod­niczącą Rady Nad­zor­czej EIT HEALTH Innos­tars, Prze­wod­niczącą Naukowej Rady Dorad­czej (Life Sci­ences) Vri­je Uni­ver­sitet w Bruk­seli (Bel­gia) oraz członkiem Rady Wysok­iego Szczebla do opra­cow­a­nia maksym­mal­iza­cji impak­tu Pro­gramów Ramowych Unii Europe­jskiej (Gru­pa Pas­cala Lamy’ego; raport Lab-Fab-App). Od 2019 jest prze­wod­niczącą Kolegium Dorad­ców Sieci Badaw­czej Łukasiewicz.

mwrzesinskaa

dr hab. Magdalena Wrzesińska, prof. UMED

Spec­jal­ist­ka w zakre­sie zdrowia pub­licznego i innowacji w ochronie zdrowia, badacz­ka i wykład­ow­czyni w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, kieru­je Zakła­dem Reha­bil­i­tacji Psy­chospołecznej. Od 2017 roku  men­tor­ka w The Euro­pean Train­ing Con­sor­tium in Pub­lic Health and Health Pro­mo­tion (ETC-PHHP). Od 2019 r. kierown­ik pro­jek­tów w EIT — pro­jek­ty zdrowotne dla stu­den­tów, dok­toran­tów, młodych naukow­ców, per­son­elu medy­cznego i przed­siębior­ców. Począwszy od 2023 r. wraz zespołem real­izu­je dwa pro­jek­ty finan­sowane ze środ­ków UE: SHIFT2Health i CO-CAPTAIN.

sita

dr Adam Sitarek

His­to­ryk i eduka­tor, adi­unkt w Cen­trum Badań Żydows­kich im. Fil­i­pa Fried­mana na Uni­w­er­syte­cie Łódzkim, prze­wod­nik w Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN; prze­wod­niczą­cy Sto­warzyszenia Cen­trum Badań Żydows­kich, członek Pol­skiego Towarzyst­wa Studiów Żydows­kich, Euro­pean Asso­ci­a­tion of Jew­ish Stud­ies oraz Euro­pean Asso­ci­a­tion for Dig­i­tal Human­i­ties. Autor prac poświę­conych his­torii get­ta łódzkiego. Od 2023 r. koor­dy­na­tor Zespołu ds. III Kry­teri­um Ewalu­a­cyjnego na Wydziale Filo­zoficzno-His­to­rycznym UŁ.

kurcz

dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

Spec­jal­izu­je się w tem­atyce przed­siębior­c­zoś­ci i edukacji z zakre­su przed­siębior­c­zoś­ci. Pracu­je na stanowisku pro­fe­so­ra uczel­ni na Wydziale Eko­nom­iczno-Socjo­log­icznym Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. Na Uni­w­er­syte­cie Łódzkim pełni funkcję prorek­to­ra ds. współpra­cy z otocze­niem. Jest również prezy­den­tką-elek­tką Euro­pean Coun­cil for Small Busi­ness and Entre­pre­neur­ship (ECSB). Jej wcześniejsze doświad­czenia aka­demick­ie obe­j­mu­ją pracę na Uni­w­er­syte­cie Aal­to, staże badaw­cze na Uni­w­er­syte­cie Tam­pa i na Uni­w­er­syte­cie Lund. Wcześniej odbyła staże w Komisji Europe­jskiej oraz Radzie Europy. Jest twór­czynią region­al­nego konkur­su z zakre­su przed­siębior­c­zoś­ci Eksoc Start­UP! i Akademii Przed­siębior­c­zoś­ci.

moderator

Błażej Moder

Zawodowo związany z sek­torem pub­licznym. Pra­cow­ał w Łódzkiej Spec­jal­nej Stre­fie Eko­nom­icznej SA (2006–2007), Łódzkiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego SA (2007–2011), gdzie pełnił funkcję Wicepreze­sa, a od 2008 r. — Preze­sa Zarzą­du i Łódzkiej Spółce Infra­struk­tu­ral­nej Sp. z o.o. (2011–2012), gdzie spra­wował funkcję Człon­ka Zarzą­du. Od wrześ­nia 2012 r. Dyrek­tor Zarzą­du Nowego Cen­trum Łodzi – jed­nos­t­ki Urzę­du Mias­ta Łodzi odpowiedzial­nej za prze­bu­dowę 100 ha śród­mieś­cia wokół dwor­ca Łódź Fab­rycz­na. Od sty­cz­nia 2015 r. Dyrek­tor EC1 Łódź Mias­to Kul­tu­ry – miejskiej insty­tucji kul­tu­ry real­izu­jącej pro­jekt rewital­iza­cji zabytkowej elek­tro­ciepłowni i jej adap­tacji na cele kul­tur­al­no – artysty­czne.

karolina

dr Karolina Rudnicka, prof. UŁ

Dok­tor nauk bio­log­icznych w dyscy­plin­ie mikro­bi­olo­gia i immunolo­gia. Adi­unkt w Kat­e­drze Immunologii i Biologii Infek­cyjnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Ambasador­ka pro­jek­tu Sci­ence­Hub UŁ na tymże wydziale. Doświad­cze­nie w pozyski­wa­niu i prowadze­niu badań wdroże­niowych zyskała kieru­jąc kilkudziesię­cioma pro­jek­ta­mi komer­cyjny­mi we współpra­cy z kra­jowy­mi i zagraniczny­mi pod­mio­ta­mi zewnętrzny­mi m.in. z branży wyrobów medy­cznych, diag­nos­ty­ki mikro­bi­o­log­icznej, suple­men­tów diety, badań in vit­ro i in vivo. Autor­ka i współau­tor­ka: 12 zgłoszeń paten­towych, dwóch wdrożeń na rynek kra­jowy i zagraniczny, 62 pub­likacji o łącznym IF=185. Reprezen­tan­t­ka UŁ w Klas­trze Nowych Tech­nologii Medy­cznych, CEMAT. Nauczy­ciel­ka aka­demic­ka, opiekun naukowa i pro­mo­tor­ka kilkudziesię­ciu prac mag­is­ter­s­kich i licenc­jac­kich, niejed­nokrot­nie nagradzanych i będą­cych pod­stawą przy­go­towa­nia pub­likacji. Ukończyła liczne kursy z zakre­su kom­pe­tencji dydak­ty­cznych, komu­nikacji i zarządza­nia pro­jek­ta­mi (metody­ka PRINCE2). Cer­ty­fikowana tutor­ka aka­demic­ka. Koor­dy­na­tor­ka pro­gra­mu Mis­tr­zowie Dydak­ty­ki (ed.4). Kon­sul­tan­t­ka i ekspert­ka w insty­tuc­jach finan­su­ją­cych bada­nia wdroże­niowe (NCBiR, EMAG, RDS­Fund, KRSiO).

kosiada

dr Magdalena Kosiada-Sylburska

Kieru­je Cen­trum Nau­ki i Tech­ni­ki EC1 w Łodzi. Od wielu lat odpowia­da za szereg pro­jek­tów związanych z sek­torem kul­tu­ry, zaj­mowała się również przy­go­towaniem pro­jek­tów i pro­gramów rewital­iza­cyjnych, pro­jek­tów w zakre­sie part­nerst­wa pub­liczno-pry­wat­nego oraz ofer­ty inwest­y­cyjnej dla part­nerów biz­ne­sowych. W 2018 połączyła swo­je życie zawodowe i pasję z pracą naukową na Uni­w­er­syte­cie Łódzkim, co udało się sfi­nal­i­zować obroną dok­toratu wdroże­niowego w 2023 r. Jej zain­tere­sowa­nia naukowe kon­cen­tru­ją się na zaan­gażowa­niu kon­sumen­tów w pro­jek­towanie usług w insty­tuc­jach kul­tu­ry i współt­worze­niu w sek­torze kul­tu­ry. W swo­jej pra­cy w EC1 wdraża rozwiąza­nia zori­en­towane na potrze­by klien­ta oraz budowanie jego pozy­ty­wnego doświad­czenia.

brysz

prof. dr hab. Maria Bryszewska

Ukończyła Uni­w­er­sytet Łódz­ki, Wydzi­ał Matem­aty­ki, Fizy­ki i Chemii w spec­jal­noś­ci fizy­ka doświad­czal­na wyso­kich energii. Dok­torat doty­czą­cy zmi­an błon bio­log­icznych w prze­biegu cukrzy­cy obroniła w 1982 roku, a stopień dok­to­ra habil­i­towanego uzyskała w 1990 r. W roku 1996 uzyskała tytuł pro­fe­so­ra nauk bio­log­icznych. Od 1998 r. jest kierown­ikiem Kat­edry Biofizy­ki Ogól­nej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.

Obec­nie koor­dynu­je 3 pro­jek­ty badaw­cze z obszaru nan­otech­nologii we współpra­cy z zespoła­mi z Hisz­panii, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Białorusi: NCN, Beethoven Life 1, NP-HALE, Komis­ja Europejska/NCN M.Era.NET, Nan­oTEN­DO, NAWA IAP. Szczególne osiąg­nię­cia, m.in.: 6 zgłoszeń paten­towych, 3 przyz­nane paten­ty, w tym 2 między­nar­o­dowe. Wielokrotne nagrody JM Rek­to­ra UŁ za akty­wność naukową. Pon­ad 330 pub­likacji w cza­sopis­mach z tzw. Listy Filadelfi­jskiej.

monika_czerska

Monika Czerska

Dzi­en­nikar­ka z 30-let­nim stażem w Radiu Łódź i dużym doświad­cze­niem telewiz­yjnym. Autor­ka pro­gramów pub­l­i­cysty­cznych i mag­a­zynów m.in doty­czą­cych zdrowia i nau­ki, lau­re­at­ka konkur­su Krysz­tałowe Pióra — dla dzi­en­nikarzy zaj­mu­ją­cych się tem­atyką zdrowot­ną. Od lat prowadzę różnego rodza­je gale, kon­fer­enc­je i warsz­taty tem­aty­czne. Jestem wykład­ow­cą aka­demickim — od dwóch lat mam zaję­cia radiowe ze stu­den­ta­mi Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji na AHE, Skończyła 2‑letnie stu­dia pody­plo­mowe Logo­pe­dia Medi­al­na

szymon-Bujalski

Szymon Bujalski

prowadzi pro­fil „Dzi­en­nikarz dla kli­matu”, który obser­wu­je pon­ad 25 000 osób na Face­booku i pon­ad 55 000 osób na Insta­gramie. Nomi­nowany do Nagrody Woy­ciechowskiego 2023 w kat­e­gorii „Dzi­en­nikarz dla plan­e­ty”. Autor książ­ki „Recep­ta na lep­szy kli­mat. Zdrowsze mias­ta dla cho­ru­jącego świa­ta”. Obec­nie współpracu­je z kilko­ma por­ta­la­mi, m.in. Nauką o Kli­ma­cie, OKO.press, Inter­ią, Wirtu­al­ną Pol­ską i Onetem.

bartgro

Dr Bartłomiej Grobelski

Od 2012 r. pełni funkcję dyrek­to­ra Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W ramach tej funkcji odpowiadał za prace sekcji: trans­feru tech­nologii, pro­jek­tów akcel­er­a­cyjnych, dzi­ału roz­wo­ju sys­temów opie­ki zdrowot­nej oraz Inku­ba­to­ra Przed­siębior­c­zoś­ci. Jego dzi­ała­nia przyniosły wymierne efek­ty w postaci: zaw­iera­nia pon­ad 50 umów doty­czą­cych wdraża­nia innowacji wywodzą­cych się z uczel­ni rocznie, uru­chomienia i podtrzymy­wa­nia usług 12 lab­o­ra­toriów, zbu­dowa­nia ekosys­te­mu innowacji w którym nar­o­dz­iło się 15 akty­wnych start-upów.

Pon­ad­to, w ramach pełnionej funkcji bezpośred­nio kierował kra­jowy­mi i między­nar­o­dowy­mi pro­gra­ma­mi z kilku­mil­ionowy­mi roczny­mi budże­ta­mi o charak­terze B+R oraz ukierunk­owanych na wdrażanie innowacji.

Od 2015 r. pełni funkcję preze­sa zarzą­du spół­ki celowej UMED Sp. z o.o. Mis­ją prowad­zonej spół­ki jest akty­wne tworze­nie ekosys­te­mu innowacji wyrażonego w licz­bie dzi­ała­ją­cych start-upów z udzi­ała­mi UMED.

Anna Korzekwa-Joozefowicz_

Anna Korzekwa-Józefowicz

Ekspert­ka ds. komu­nikacji, Pub­lic Rela­tions i Pub­lic Affairs w nauce i szkol­nictwie wyższym; od 2021 roku związana z Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki – obec­nie jako pełnomoc­nicz­ka dyrek­to­ra NCN ds. komu­nikacji; wielo­let­nia rzecznicz­ka Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego i kierown­icz­ka Biu­ra Pra­sowego UW (2007–2020) i pełnomoc­nicz­ka rek­to­ra uczel­ni ds. komu­nikacji (2017–2020), założy­ciel­ka .edu PR (szkole­nia, komu­nikac­ja naukowa, komu­nikac­ja kryzysowa); zaan­gażowana w inic­jaty­wy wspier­a­jące równouprawnie­nie kobi­et i mężczyzn w nauce; członk­i­ni zespołu komu­nikacji sojuszu 4EU+ Alliance, łączącego sześć uczel­ni europe­js­kich (2019–2020) oraz grupy komu­nika­cyjnej sto­warzyszenia Sci­ence Europe (od 2021), do którego należy 40 insty­tucji naukowych i wspier­a­ją­cych bada­nia z 30 kra­jów europe­js­kich.

Anna Zdziechowska

Anna Zdziechowska

Koor­dy­na­tor Pro­jek­tów w Ośrod­ku Badaw­c­zo-Pro­duk­cyjnym Politech­ni­ki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. Posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie real­iza­cji pro­jek­tów infra­struk­tu­ral­nych, badaw­c­zo-roz­wo­jowych i szkole­niowych współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków Unii Europe­jskiej.

Agata Dęga-Nowak

Agata Dęga-Nowak

Związana z Ośrod­kiem Badaw­c­zo-Pro­duk­cyjnym Politech­ni­ki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. od początku jego pow­sta­nia w 1988 r. Jako Członek Zarzą­du i Dyrek­tor ds. Jakoś­ci sprawu­je nadzór nad wdrożony­mi w przed­siębiorstwie sys­tema­mi jakoś­ci ISO 9001, ISO 22000 oraz ISO 13485. Jest cer­ty­fikowanym audy­torem wiodą­cym ISO 22000. Spec­jal­izu­je się w tworze­niu i roz­wo­ju nowych pro­duk­tów, for­mułowa­niu wyma­gań w kon­tekś­cie bez­pieczeńst­wa stosowa­nia i skutecznoś­ci wyrobów, a także nad­zorowa­niu pro­jek­tów badaw­c­zo-roz­wo­jowych. Jest Wicepreze­sem Kra­jowej Rady Suple­men­tów i Odży­wek.

Organizatorzy

This project has received fund­ing from the Euro­pean Union’s Hori­zon 2020 research and inno­va­tion pro­gramme under grant agree­ment No 964997. This doc­u­ment reflects the view of Alliance4Life´s con­sor­tium and the Euro­pean Com­mis­sion is not respon­si­ble for any use that may be made of the infor­ma­tion it con­tains.

Regulamin

Kontakt

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Mar­ty­na Gło­gows­ka
martyna.glogowska@umed.lodz.pl

Uni­w­er­sytet Łódz­ki

Hon­o­ra­ta Ogie­n­iews­ka
honorata.ogieniewska@uni.lodz.pl

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP